Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)–(2) bekezdésében, 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolci Közművelődési Kerekasztal, Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdése és az 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. melléklet 4.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörben eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. § E rendelet hatálya

a) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén közművelődési alapszolgáltatásokat ellátó, megszervezésében részt vevő természetes és jogi személyekre,

b) a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre

terjed ki.

2. § Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Törvény) 76. § (3) bekezdésében meghatározott, közművelődési alapszolgáltatások teljes körének biztosítására vonatkozó kötelező feladatán túl az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) Miskolc Megyei Jogú Város környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak, ipartörténeti múltjának, turisztikai, idegenforgalmi értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, fejlesztése, valamint

b) a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetése, megértésének és befogadásának elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.

3. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezését és folyamatos hozzáférhetőségét a fenntartásában működő közművelődési intézménye útján biztosítja. Az Önkormányzat a Törvény szerinti kötelező közművelődési alapszolgáltatásait az Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratában foglalt székhelyén és telephelyein teljes körűen látja el.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az Önkormányzat a 2. § szerinti közművelődési alapszolgáltatásokat elláthatja

a) a közművelődési feladatot is ellátó többcélú intézménye által vagy

b) az alaptevékenységükhöz kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó, Önkormányzat által alapított közalapítvány által vagy

c) természetes vagy jogi személyekkel kötött közművelődési megállapodások útján.

(3) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása érdekében együttműködik:

a) a városban közművelődési tevékenységet folytató társadalmi és civil szervezetekkel,

b) a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal,

c) a városban kulturális tevékenységet végző, városi székhelyű gazdasági társaságokkal, természetes személyekkel,

d) közművelődési feladatok ellátásában résztvevő országos vagy regionális térségi szervezetekkel,

e) egyházakkal.

(4) Az (1) bekezdés és (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti, az Önkormányzat fenntartásában működő, feladatellátók a közművelődési szolgáltatásokról

a) helyi médiaszolgáltatókon keresztül,

b) plakátok, szórólapok, műsorfüzetek útján,

c) az Önkormányzat honlapján,

d) intézményi honlapokon,

e) közösségi felületeken,

adnak tájékoztatást a város lakossága részére.

4. § (1) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások biztosítására közművelődési megállapodást köthet azzal a – Miskolc Megyei Jogú Városban lakó- vagy tartózkodás hellyel, illetve székhellyel vagy telephellyel rendelkező – a Törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő természetes vagy jogi személlyel, amely

a) igazolt módon nem rendelkezik köztartozással,

b) vállalja egy vagy több közművelődési alapszolgáltatást biztosítását, és

c) nyilatkozik arról, hogy a biztosítani vállalt közművelődési alapszolgáltatáshoz a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és közösségi színterek követelményeiről szóló miniszteri rendeletben előírt személyi, tárgyi, pénzügyi feltételekkel rendelkezik.

(2) A közművelődési megállapodás megkötéséről a Miskolci Közművelődési Kerekasztal, valamint az Önkormányzat Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága előzetes véleményének kikérését követően a polgármester dönt.

(3) Az Önkormányzattal közművelődési megállapodást kötött természetes és jogi személyek a megállapodásban foglaltak alapján kötelesek az ellátott szakmai tevékenységükről tárgyévet követő év március 1-ig beszámolni.

5. § (1) A 2. §-ban meghatározott közművelődési feladatok ellátására előirányzott összeget az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésének megállapításáról szóló önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) tartalmazza. A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozását biztosítják továbbá az esetleges központi költségvetési és egyéb pályázati források.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatellátást végző önkormányzati intézmények működési költségeit a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint finanszírozza.

(3) A közművelődési tevékenységben résztvevő jogi és természetes személyek támogatására az Önkormányzat önálló kiadási előirányzatként meghatározott összeget különít el évente a költségvetési rendeletben. A támogatások nyújtása az államháztartásról szóló törvényben, végrehajtási rendeletében és a költségvetési rendeletben foglaltak szerint, a Törvény 80. §-ban foglaltak figyelembevételével történik.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § * 

Miskolc, 2023. december 14.Dr. Ignácz Dávid
jegyző


Veres Pál
polgármester