Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 2.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 3.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városgazdálkodási és – üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 4.1.5. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 5.1.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális és Környezetegészségügyi Bizottsága és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 48. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 6.1.2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Rendészeti Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás főösszegei

1. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának:

a) bevételi főösszegét 110.011.484.049 Ft,

ebből:

aa) költségvetési bevételek 53.643.864.733 Ft,

ab) finanszírozási bevételek 56.367.619.316 Ft,

b) kiadási főösszegét 94.292.884.737 Ft,

ebből:

ba) költségvetési kiadások 63.699.721.853 Ft,

bb) finanszírozási kiadások 30.593.162.884 Ft,

összeggel állapítja meg.

(2) A zárszámadás mérlegét az 1. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1. melléklet, az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 7. melléklet tartalmazza.

(3) A teljesített kiadásokat a 7. melléklet, a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 13. melléklet és a 14. melléklet tartalmazza.

2. § (1) Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül:

a) a személyi juttatások összege 13.491.143.818 Ft,

b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 1.890.870.079 Ft,

c) a dologi kiadások összege 17.297.727.646 Ft,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 418.635.600 Ft,

e) az egyéb működési célú kiadások összege 15.347.933.275 Ft,

f) a beruházások összege 10.894.733.575 Ft,

g) a felújítások összege 103.522.785 Ft,

h) az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 4.255.155.075 Ft,

i) finanszírozási kiadások 30.593.162.884 Ft.

(2) A kiadásokon belül:

a) a Polgármesteri Hivatalnál kezelt nemzetközi és belföldi kapcsolatok reprezentáció összege 68.361.456 Ft,

b) az adósságszolgálat tárgyévi összege a betétlekötések elszámolása és likviditási célú hitel állományváltozása nélkül 1.481.331.855 Ft.

2. A 2023. évi maradvány felhasználása

3. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 19. melléklet szerint 15.718.599.312 Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 22. melléklet részletezi.

(2) A 15.718.599.312 Ft költségvetési maradvány összegéből az Önkormányzat költségvetési maradványa 14.964.362.657 Ft, a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványa 83.875.906 Ft, az intézményi költségvetési maradvány 670.360.749 Ft.

(3) A Közgyűlés az önkormányzati szintű költségvetési maradványt a 2024. évi eredeti költségvetésben előző évi maradvány felhasználásaként 650.500.000 Ft összegben, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2023. évi áthúzódó kiadásainak, szállítói állományának rendezésére 2.664.519.246 Ft összegben, az Önkormányzat 2023. évről áthúzódó kiadásainak forrásaként 12.302.573.188 Ft összegben használja fel, a fennmaradó 101.006.878 Ft összeget a 2024. évi költségvetés általános tartalékába helyezi.

(4) Az Önkormányzat áthúzódó kiadási feladatait tételesen a 20. melléklet, a Polgármesteri Hivatal áthúzódó kiadási feladatait a 21. melléklet tartalmazza.

(5) A Közgyűlés:

a) az Önkormányzat esetében az áthúzódó bevételt 11.355.517.819 Ft összegben állapítja meg, amelyből:

aa) működési költségvetési bevételek összege 2.091.181.884 Ft,

ab) felhalmozási költségvetési bevételek összege 6.878.298.773 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege 2.386.037.162 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatal esetében az áthúzódó működési költségvetési bevételt 18.112.292 Ft összegben állapítja meg a 23. mellékletben foglaltak szerint.

(6) Az áthúzódó kiadások összege:

a) az Önkormányzatnál 23.658.091.007 Ft,

b) a Polgármesteri Hivatalnál 531.554.003 Ft,

c) a költségvetési intézményeknél 2.151.077.535 Ft.

4. § Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet és 6. melléklet tartalmazzák.

3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. § A zárszámadás elfogadásáról, a maradvány összegéről a költségvetési szerveket a Közgyűlés döntését követően értesíteni kell.

6. § A maradvány felhasználását, valamint az áthúzódó bevételek és kiadások miatti változásokat a 2024. évi költségvetési előirányzatokon e rendelet 19–23. mellékletekben foglaltak szerinti átvezetésével be kell építeni.

7. § (1) A városüzemeltetési feladatok részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A Választókerületi Alap felhasználását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Mecénási Alap 2023. évi felhasználását a 12. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 24. melléklet tartalmazza.

(5) A 2023. évi állami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 25. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a 2023. december 31-i állapot szerint a 15. melléklet, vagyonmérlegét a 16. melléklet, az Önkormányzat részesedéseit a 17. melléklet, a követelések könyv szerinti értékét a 18. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

Miskolc, 2024. április 18.Dr. Ignácz Dávid
jegyző


Veres Pál
polgármester

1. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

17. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

18. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

19. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

21. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

22. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

23. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

24. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

25. melléklet a 7/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez