Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén járművel történő díjköteles várakozás szabályairól

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 35. § (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet 1.1.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 3. pont 3.1.6. és 3.1.9.3 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 45. § (1) bekezdés e) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes érdekképviseleti szerve, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet területi hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén:

a) a helyi közutakon és

b) Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken, valamint a közhasználat céljára átadott egyéb ingatlanokon a „várakozási hely” vagy „várakozási zóna” táblával megjelölt díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekre.

(2) E rendelet területi hatálya kiterjed továbbá az Önkormányzat által a parkolási közszolgáltatási feladat ellátásával megbízott mindenkori közszolgáltató (a továbbiakban: Közszolgáltató) által üzemeltetett mélygarázsokban, parkolóházban létesített díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területekre is.

(3) E rendelet tárgyi és személyi hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, valamint e járművek üzembentartójára.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Éves bérlet: váltásának időpontjától függetlenül tárgyév december 31. napjáig érvényes parkolóbérlet.

2. Felszíni várakozási terület: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő helyi közutakon, az Önkormányzat tulajdonában álló, a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken, valamint a közhasználat céljára átadott egyéb ingatlanokon kialakított, díjfizetési kötelezettség alá tartozó terület.

3. Havi bérlet: az érvényesség kezdetétől számított 30 napig érvényes parkolóbérlet.

4. Jármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott eszköz.

5. Megállás: járművel a be- és kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, – ha a vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás.

6. Mélygarázs: terepszint alatt kialakított, rámpával vagy gépkocsi lifttel megközelíthető, legalább 20 darab várakozóhelyet tartalmazó építmény.

7. Mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványa: külön jogszabály szerint a mozgásban korlátozottság igazolására kiadott közokirat.

8. Napi bérlet: a rajta feltüntetett időponttól számított 10 üzemóráig érvényes parkolóbérlet.

9. Parkolóház: térszint fölött kialakított, rámpával vagy gépkocsi lifttel megközelíthető legalább 20 darab várakozóhelyet tartalmazó építmény.

10. Törvényes képviselő: a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában meghatározott képviselő.

11. Várakozási terület: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő helyi közutakon, az Önkormányzat tulajdonában álló, a közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken, valamint a közhasználat céljára átadott egyéb ingatlanokon, mélygarázsokban, parkolóházban kialakított díjfizetési kötelezettség alá tartozó terület.

12. Várakozás, parkolás: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás.

13. Üzembentartó: a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 2. § 9. pontjában meghatározott személy

14. Üzemóra: napi bérlet esetén az igényelt napra vonatkozó díjfizetési időszak kezdetét és befejezését is figyelembe vett időtartam.

3. A díjköteles várakozási területek, zónák és azok üzemeltetése

3. § (1) Az Önkormányzat Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási közszolgáltatást Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő Közszolgáltató útján, a vele kötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosítja.

(2) Az Önkormányzat Közgyűlése az 1. mellékletben megjelölt területeket díjfizetési kötelezettség alá tartozó várakozási területté nyilvánítja.

4. § (1) A felszíni várakozási területek – díjfizetés szempontjából – e rendelet 1. mellékletében meghatározott Zöld és Sárga zónákra tagolódnak.

(2) A Hősök tere, Európa téri, Patak utcai mélygarázsokra (a továbbiakban: együtt: Mélygarázsok) és a Régiposta utcai parkolóházra (a továbbiakban: Parkolóház) vonatkozó – e rendeletben nem meghatározott – további szabályokat, az igénybevevők által hozzáférhető módon, külön szabályzatban közzé kell tenni.

(3) A várakozási területeket – a vonatkozó jogszabály szerinti – közúti jelzőtáblával és kiegészítő jelzőtáblával kell ellátni, amelyek a díjfizetésre, járművel való várakozásra, annak időtartamára utaló kiegészítő információkat tartalmaznak.

(4) A parkolóbérlettel történő parkolás kivételével a maximális várakozási időtartam a következő:

a) Zöld zóna: 2 óra,

b) Sárga zóna: 3 óra,

c) Mélygarázsok: korlátlan,

d) Parkolóház: korlátlan,

e) e rendelet 3. melléklet 1–3. pontjaiban megjelölt területeken korlátlan.

4. A várakozási területek használatának díja, módja és ideje

5. § (1) A várakozási területek várakozási célú igénybevételéért e rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kell fizetni. A várakozási díj megfizetéséért a jármű üzembentartója felelős.

(2) Lakóautó, autóbusz, 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és az ezekkel vontatható pót- vagy lakókocsi várakozási díja e rendelet 2. melléklet 1. pontjában adott zónára meghatározott várakozási díj háromszorosa.

(3) Nem mentesít a díjfizetési kötelezettség alól a várakozás időtartama alatt a járműben való tartózkodás.

(4) A várakozóhelyet igénybe vevő az előre megfizetett, de igénybe nem vett parkolás idővel arányos várakozási díjának visszafizetésére nem tarthat igényt.

(5) A felszíni várakozási területeken a várakozás:

a) az adott várakozási területen elhelyezett parkolójegy kiadó automatánál készpénzzel vagy bankkártyával, a jármű rendszámának megadásával váltott parkolójeggyel, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy

b) a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használata esetén a parkolás megindításával, a megállást követően haladéktalanul, külön felhívás nélkül, vagy

c) e rendeletben meghatározott, előre váltott parkolóbérlettel történhet.

(6) A Mélygarázsokban és a Parkolóházban a várakozás kétféleképpen történhet:

a) a bejárati sorompónál található terminálon váltott parkolójeggyel, amely esetben a mélygarázs vagy a Parkolóház elhagyása előtt a parkolás díját a belépéskor váltott parkolójegy leolvasásával a fizető automatánál kell rendezni, vagy

b) e rendeletben meghatározott, előre váltott mélygarázsra vagy Parkolóházra érvényes parkolóbérlettel vagy Kombinált bérlettel.

6. § (1) A felszíni várakozási területek használatáért – a 3. melléklet és a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a díjfizetési kötelezettség munkanapokon 8–18 óráig áll fenn.

(2) A 3. melléklet 1. pontjában meghatározott várakozási területeken a díjfizetési kötelezettség:

a) május 1-től – szeptember 30-ig: minden nap 8 – 18 óráig,

b) az év többi napján munkanapokon az (1) bekezdés szerint, szombaton 8–13 óráig áll fenn.

(3) A 3. melléklet 3.3. pontjában meghatározott várakozási területen a díjfizetési kötelezettség a tanév rendjéről szóló mindenkori miniszteri rendeletben meghatározott tanítási éven kívüli időszakban minden nap 8–18 óráig áll fenn.

(4) A 3. melléklet 2. pontjában meghatározott várakozási területeken a díjfizetési kötelezettség minden nap 8–18 óráig áll fenn.

(5) A 3. melléklet 3. pontjában meghatározott várakozási területeken – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a díjfizetési kötelezettség:

a) május 1-től – szeptember 30-ig: minden nap 8 – 18 óráig,

b) az év többi napján díjfizetési kötelezettség nem áll fenn.

(6) Az 1. melléklet 1.1.79. pontjában meghatározott várakozási területen a díjfizetési kötelezettség munkanapokon 8–15 óráig áll fenn.

(7) A 3. melléklet 4. pontjában meghatározott várakozási területeken a díjfizetési kötelezettség:

a) munkanapokon az (1) bekezdés szerint,

b) szombaton 8–13 óráig áll fenn.

(8) Nem áll fenn díjfizetési kötelezettség:

a) Miskolc város ünnepén, azaz minden év május 11. napján, továbbá január 1. napján, március 15. napján, Nagypénteken, Húsvét hétfőn, május 1. napján, Pünkösd hétfőn, augusztus 20. napján, október 23. napján, november 1. napján, december 23. napján 18.00 órától – január 1. napján 18.00 óráig,

b) minden év október 31. és november 2. napján az 1. melléklet

ba) 1.1.69. pontjában,

bb) 1.1.77. pontjában,

bc) 1.1.78. pontjában,

bd) 1.1.79. pontjában,

be) 1.1.110. pontjában meghatározott területeken.

(9) A Mélygarázsokban és a Parkolóházban a díjfizetési kötelezettség minden nap 0–24 óráig fennáll.

(10) Amennyiben magasabb szintű, a munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló jogszabály a naptár szerinti munkarendtől eltérést ír elő, úgy a pihenőnappá nyilvánított napokra a szombatra, a munkanappá nyilvánított napokra pedig a munkanapokra irányadó díjfizetési kötelezettség érvényesül.

5. A várakozási területeken parkolásra jogosító előre váltott bérletek típusai és igénybevételük feltételei

7. § (1) A várakozási területeken parkolásra jogosító előre váltott bérletek típusai:

a) Kedvezményes lakossági bérlet,

b) Intézményi bérlet,

c) Zöld vagy Sárga parkoló zónákra vonatkozó bérlet (a továbbiakban: Zónára vonatkozó bérlet)

d) Kombinált (Zöld, Sárga,) zónás fizető parkolóra, Mélygarázsokra és Parkolóházra érvényes bérlet (a továbbiakban együtt: Kombinált bérlet),

e) Kizárólagos jogú várakozóhely bérlete (a továbbiakban: Kizárólagos bérlet),

f) Napi bérlet,

g) Önkormányzati közérdekű egészségügyi feladat átvállalását végzők bérlete,

h) Hősök tere mélygarázs bérlet,

i) Európa téri mélygarázs bérlet,

j) Patak utcai mélygarázs bérlet,

k) Parkolóház használatot biztosító bérlet.

(2) Parkolóbérlet kizárólag rendszámhoz kapcsolódóan, az adott tárgyév vonatkozásában váltható.

(3) Parkolóbérlet – a Kizárólagos jogú várakozóhely bérlete kivételével – személyes ügyintézés esetén eredeti forgalmi engedély bemutatása mellett, elektronikus ügyintézés esetén a Közszolgáltató honlapjáról elérhető linken történő regisztrációt követően váltható. Az (1) bekezdésben meghatározott bérletek díjtételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Ideiglenes forgalmi rendszámra kedvezményes lakossági bérlet nem váltható.

8. § (1) Kedvezményes lakossági bérlet – kérelemre – annak a természetes személynek adható, akinek állandó lakóhelye e rendelet 1. mellékletében felsorolt várakozási övezet területén van, vagy akinek közvetlenül a lakóhelye mellett fizető parkolóhely üzemel és parkolása várakozási övezet területén kívül nem oldható meg.

(2) Kedvezményes lakossági bérlet csak olyan gépjárműre váltható, amelynek az igénylő a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő üzembentartója.

(3) Kedvezményes lakossági bérletet az igénylő a lakóhelyéhez legközelebb eső felszíni parkolóba jogosult váltani személyes ügyintézés esetén eredeti lakcímet igazoló hatósági igazolvány, továbbá eredeti forgalmi engedély bemutatása mellett, elektronikus ügyintézés esetén a Közszolgáltató honlapjáról elérhető linken történő regisztrációt követően. A bérlet érvényességének területi hatályát a Közszolgáltató határozza meg a lakcím és annak közelében elérhető várakozóhelyek figyelembevételével. A bérlet területi hatályáról az igénylő részletes tájékoztatást kap adatlap formájában.

(4) Kedvezményes lakossági bérlet lakóhelyenként legfeljebb kettő gépjárműre váltható.

(5) Egy gépjárműre egy Kedvezményes lakossági bérlet váltható.

(6) Kedvezményes lakossági bérlet csak teljes naptári évre váltható.

(7) A Közszolgáltató jogosult adatszolgáltatás útján ellenőrizni a megvásárolt Kedvezményes lakossági bérletek jogalapját.

9. § (1) Intézményi bérletet a törvényes képviselő az általa megjelölt rendszámú, tetszőleges számú járműre jogosult váltani, ha a gyermeke olyan bölcsődébe, óvodába, általános vagy középiskolába jár, amely e rendelet 1. mellékletében felsorolt valamely várakozási terület mellett található. A bérlet területi hatályát a Közszolgáltató határozza meg az intézmény és annak közelében elérhető felszíni várakozóhelyek figyelembevételével. A bérlet területi hatályáról az igénylő részletes tájékoztatást kap adatlap formájában.

(2) Az Intézményi bérlet az adott intézmény által kiállított, e rendelet 4. melléklete szerinti igazolás (a továbbiakban: igazolás) bemutatása mellett személyesen a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán, vagy elektronikus ügyintézés esetén a Közszolgáltató honlapjáról elérhető linken történő regisztrációt követően az igazolás feltöltésével kérelmezhető.

(3) Az igénybevételre jogosult 8.00 – 10:00 óráig, valamint 14.00 – 18.00 óráig maximum 30 perc időtartamig veheti igénybe a parkoló területet. A 30 perc várakozás időtartamára óratárcsát kell az első szélvédő mögött elhelyezni, amelyen a várakozás kezdetének időpontját be kell állítani.

(4) A tárcsával nem rendelkező, vagy a nem valós időt beállító jármű vezetője pótdíjat köteles fizetni.

10. § Zónára vonatkozó bérlet zónánként váltható és csak az adott színű zóna szerinti felszíni várakozási területre érvényes.

11. § A Kombinált bérlet e rendelet 1. mellékletében meghatározott Zöld zóna és Sárga zóna alatt felsorolt területekre, valamint a Mélygarázsokra és Parkolóházra érvényes.

12. § Kizárólagos bérlet zónánként váltható és csak az igényelt felszíni várakozási területeken történő várakozásra vehető igénybe a Közszolgáltatóval kötött megállapodás alapján. Kizárólagos bérlet esetében a kizárólagos használat biztosítása, valamint a parkoló tisztántartása és síkosságmentesítése a bérletet igénybevevő feladata. Az ennek elmaradásából eredő kárért a bérletet igénybevevő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

13. § (1) Napi bérlet a Mélygarázsok és a Parkolóház kivételével minden zónára érvényes.

(2) A Napi bérlet a váltás időpontja előtt kiszabott pótdíjak megfizetése alól nem mentesít.

14. § (1) Önkormányzati közérdekű egészségügyi feladat átvállalását végzők bérlete az Önkormányzattal egészségügyi közérdekű feladat átvállalási szerződésben álló azon partnerek részére váltható, akik tevékenysége sürgősségi feladatok ellátására is kiterjed. A bérlet felszíni várakozási területre igényelhető, a vonatkozó szerződés bemutatásával.

(2) A bérlet szerződésenként egyetlen rendszámra, tárgyév december 31. napjáig váltható úgy, hogy lehetőség van arra, hogy a váltás évközben történjen, amikor az elszámolás időarányosan történik akként, hogy minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül.

(3) A Közszolgáltató jogosult ellenőrizni az igényelt és megváltott Önkormányzati közérdekű egészségügyi feladat átvállalását végzők bérletének jogalapját önkormányzati nyilvántartás alapján.

6. A bérletek érvényességére vonatkozó szabályok

15. § (1) A várakozási területek igénybevételére az érvényesség időtartama szempontjából

a) éves és

b) havi bérlet váltható.

(2) A havi bérlet egyidejűleg több 30 napos időszakra is igényelhető. A december hónapban váltott havi bérlet – a váltás időpontjától függetlenül – tárgyév december 31. napjáig érvényes.

(3) Az évközben váltott éves parkolóbérletek ára – kivéve a Kedvezményes lakossági és Intézményi bérletet – az egész éves bérlet árának hónapok szerint elosztott arányos része. A bérletváltás napjának hónapja teljes hónapnak számít.

(4) Havi bérlet esetén, a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott, havi bérletre vonatkozó díjat és a 2. melléklet 3.3. pontjában meghatározott költséget kell megfizetni.

(5) A Közszolgáltató a megváltott éves Kombinált zónára vonatkozó, Mélygarázs és parkolóház használatára vonatkozó bérletet kizárólag a tárgyév június 30-ig a jogosult által benyújtott írásbeli kérelem esetén váltja vissza, a bérlet időarányos díjának visszafizetése mellett. A határidőn túl benyújtott kérelmek esetében, a Közszolgáltató a parkolóbérletet nem váltja vissza.

(6) Kizárólagos bérlet kivételével, várakozóhely kizárólagos használatára más bérlet nem jogosít.

(7) A tárgyév december 31-ei lejárati határidővel vásárolt parkolóbérletek közül:

a) a Kedvezményes lakossági- és Intézményi bérlet a következő naptári év január 20. napjáig,

b) az összes többi bérlet a következő naptári év január 10. napjáig érvényesek.

(8) A forgalmi rendszám változása esetén, e körülmények igazolása és a bérletcsere költségének megfizetése mellett a bérlet kicserélhető a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán.

(9) A bérlettípus változása esetén a megváltott és a cserélni kívánt bérlet díja közötti pozitív különbözet és a bérletcsere költségének megfizetése mellett a bérlet kicserélhető a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán. Bérletcsere esetén díjvisszatérítésre nincs lehetőség.

(10) Közlekedési szolgáltatást, teherfuvarozást végző 3500 kg-ot meghaladó össztömegű gépjárműre parkolóbérlet nem váltható.

7. A várakozási díjfizetés alóli mentesülés szabályai

16. § A Mélygarázsokban és a Parkolóházban való parkolás kivételével, mentesülnek a várakozási díjfizetési kötelezettség alól:

a) a megkülönböztető fény és hangjelző készülékkel jogszerűen felszerelt gépjárművek;

b) azon gépjárművek, amelyek esetében a parkolóhelyet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványának kihelyezésével veszik igénybe és az igazolvány előlapja a hatályosság és a jogosultság ellenőrzése céljából teljes egészében látható;

c) Miskolc város területén feladatot ellátó orvosi ügyelet gépjárművei;

d) a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő megbízásából betegszállítást végző gépjárművek;

e) a figyelmeztető jelzést használó kommunális szolgáltató gépjárművek;

f) a diplomáciai mentességet élvező személy erre utaló jelzéssel ellátott gépjárművei;

g) kizárólag elektromos meghajtású jármű, igazolás alapján, az ügyfélszolgálaton történő regisztrációt követően;

h) a kétkerekű motorkerékpárok;

i) utólagosan, a bűncselekmény felderítése érdekében foganatosított nyomozati cselekmény során igénybe vett gépjárművek, az illetékes rendőri szerv vezetője által kiadott, hivatalos igazolás bemutatását követően, a díjfizetés nélkül történt várakozás következtében indult eljárás megszüntetésével;

j) a rendőrség miskolci székhelyű szerveinek tulajdonában, üzembentartásában lévő 25 db olyan gépjármű, amely gépjárművek a Közszolgáltató erre a célra létrehozott nyilvántartásában szerepelnek.

8. Várakozási terület igénybevételének további szabályai

17. § (1) A várakozási területeken történő várakozás esetén a parkolási igazolványt, a várakozás időpontjának megkezdését jelző más dokumentumot a gépjármű első szélvédője mögött a műszerfalon, szélvédő hiányában a jármű elején kívülről jól látható helyen és érvényességének ellenőrzését biztosítva, teljes egészében láthatóan, olvasható módon kell elhelyezni, szükség esetén rögzíteni.

(2) Mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer (mobilparkolás) használata esetén, a parkolás sikeres indítását visszajelző SMS üzenetben foglalt időpont az érvényes parkolás kezdő időpontja.

(3) A felszíni várakozási területeken a 4. § (4) bekezdésében meghatározott várakozási időtartam lejárta után a várakozóhelyet el kell hagyni, vagy új parkolási díjfizetést kell indítani.

(4) A Közszolgáltató, vagy a várakozóhely tulajdonosa a várakozási területeken elhelyezett jármű őrzésére nem köteles, a járműben okozott kárért, a jármű vagy a járműben tárolt tárgyak és eszközök eltűnéséért nem felel.

(5) Mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatával történő díjfizetés, valamint a jegykiadó-automatánál rögzített rendszámmal történő díjfizetés esetén a forgalmi rendszám legfeljebb 2 karakterrel történő elütése esetén, a parkolási esemény időpontjától számított 8 napon belül ezen tény a Közszolgáltatónál igazolható. A Közszolgáltató ebben az esetben a várakozási díjat és pótdíjtartozást rendezettnek tekinti, amennyiben a jármű üzembentartója a 2. melléklet 3.4. pontjában meghatározott tranzakciós költséget megfizeti.

18. § (1) A Közszolgáltató jogosult az e rendeletben meghatározott díjfizetési feltételekkel történő várakozást ellenőrizni.

(2) A díjfizetés nélkül történő várakozás várakozási díj, valamint pótdíjfizetési kötelezettséget von maga után, melynek megfizetése a jármű üzembentartóját terheli. A pótdíj összegét a közúti közlekedésről szóló törvény határozza meg.

(3) Az ellenőrzést végző személy a pótdíj kiszabásáról szóló értesítésen feltünteti az ellenőrzés időpontját, a várakozás helyét, a jármű rendszámát, a pótdíj kiszabásának okát. Az értesítéshez a díjfizetés teljesítéséhez szükséges készpénz átutalási megbízást kell csatolni.

(4) A Közszolgáltató e rendeletben nem szabályozott esetekben a közszolgáltatással kapcsolatos panaszok intézése során a fogyasztóvédelemről szóló törvény előírásai szerint köteles eljárni.

(5) A Mélygarázsokban és a Parkolóházban:

a) tilos a várakozóhelyre való beállás, valamint annak elhagyása kivételével a járművek motorját működtetni, üzemeltetni,

b) tilos bármilyen tűz- és robbanásveszélyes anyagot szállító járművel várakozni, vagy oda behajtani.

(6) Mélygarázsokban és Parkolóházban a parkolójegy elvesztése, megrongálódása, díjfizetés nélkül történő kihajtás, valamint lejárt parkolóbérlettel történő igénybevétel esetén kilépéskor pótdíj fizetendő, amely mértéke megegyezik az informatikai rendszerből a rendszámra kinyerhető, a parkolás pontos időtartamára számolt parkolási díjjal. A pótdíj megfizetéséért a jármű üzembentartója a felelős.

(7) Mélygarázsokban és Parkolóházban a használó az útburkolati jelzéseknek megfelelően köteles igénybe venni 1 db parkolóhelyet. Ellenkező esetben pótdíj fizetendő, amelynek mértéke 5.000 Ft/nap. A pótdíj megfizetéséért a jármű üzembentartója a felelős.

9. Záró rendelkezések

19. § * 

20. § Ez a rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba.

Miskolc, 2024. április 18.Dr. Ignácz Dávid
jegyző


Veres Pál
polgármester

1. melléklet a 9/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területén a fizető várakozási területek

1. FELSZÍNI VÁRAKOZÁSI TERÜLETEK:

1.1. ZÖLD ZÓNA

1.1.1. Búza tér Görögkatolikus templom, északi oldali parkoló

1.1.2. Búza tér Görögkatolikus templom, keleti oldali parkoló

1.1.3. Lehel utca, Szeles utca – Bulcsu utca közötti szakasz

1.1.4. Zsolcai kapu páros oldali járda, az Ady Endre utca kereszteződésétől a Hatvanötösök útja kereszteződéséig

1.1.5. Zsolcai kapu páratlan oldal, az Ady Endre utca kereszteződésétől a Hatvanötösök útja kereszteződésig

1.1.6. Szűcs Sámuel utca bal oldali ferde beállású parkoló, valamint a gázfogadó épület előtti terület

1.1.7. Centrum Áruház keleti oldalon lévő parkoló terület, az Ady Endre utca 1. sz. mögötti névtelen utca

1.1.8. Szendrei utca, a Hatvanötösök útja– Zsolcai kapu 1. előtti névtelen u. közötti páratlan oldali párhuzamos felállású parkolója

1.1.9. Búza téri piac nagy parkoló

1.1.10. Zsolcai kapu 1. előtti parkoló, a Szendrei utca és Zsolcai kapu közötti összekötő névtelen utca

1.1.11. Horváth Lajos utca, Szentpáli utca – Ady Endre utca közötti szakasza

1.1.12. Horváth Lajos utca, Kazinczy Ferenc utca – Szentpáli utca közötti szakasza

1.1.13. Szentpáli utca leállósáv a Szeles utca – Madarász Viktor utca közötti szakasz, továbbá a Szeles utca – Kazinczy Ferenc utca – Madarász Viktor utca – Szentpáli utca által határolt belső udvar

1.1.14. Bazártömb Széchenyi utca – Szentpáli utca, Régiposta utca– Kazinczy Ferenc utca által határolt terület

1.1.15. Dr. Antall József tér a Kossuth Lajos utca kereszteződéstől a Déryné utca kereszteződésig a Serbu Adolf utca területére kiterjedően

1.1.16. Pátria szolgáltatóház mögötti terület. A Kossuth Lajos utca – Patak utca kereszteződéstől a Patak utca 4. sz. alatti épület melletti kihajtó ág által határolt terület

1.1.17. Fábián kapu, Északi Tehermentesítő út – Mátyás király utca közötti szakasz Vologda utca 2.–4. – Miskolci Rendőrkapitányság épületek között

1.1.18. Hunyadi utca Városház tér – Dajka Gábor utca közötti szakasz

1.1.19. Bartók Béla tér, a Petőfi Sándor utca 1–3. sz. épülettel szembeni Szinva lefedés

1.1.20. Széchenyi István út 4–6., Erzsébet tér 5. sz. alatti Társasházak által határolt belső udvar, Széchenyi István út 8. sz. belső udvar

1.1.21. Kandia utca, Uitz Béla utca – Csizmadia köz közötti szakasz

1.1.22. Csizmadia köz

1.1.23. Mártírok utcája

1.1.24. Mártírok utcája belső udvar

1.1.25. Arany János utca, Corvin utca – Szemere Bertalan utca közötti szakasz

1.1.26. Arany János utca, Corvin utca – Munkácsy Mihály utca közötti terület

1.1.27. Arany János utca, Munkácsy Mihály utca – Király utca közötti terület

1.1.28. Corvin utcai szolgáltató épületsor mögötti terület. Corvin utca – Vörösmarty Mihály összekötő utca

1.1.29. Corvin utcai szolgáltató épületsor mögötti terület. Corvin utca – Vörösmarty Mihály összekötő zsákutca

1.1.30. Király utca 4–14. épületek előtti terület. A Vörösmarty Mihály – Király utca összekötő utca

1.1.31. Hadirokkantak útja 2–22 sz. előtti parkolók

1.1.32. Király utca 16–22. sz. mögötti garázssorok előtti parkoló

1.1.33. Király utca 1–5. épület előtti parkolók

1.1.34. Katalin utca, Bajcsy– Zsilinszky út – Hadirokkantak útja közötti szakasz

1.1.35. Bajcsy– Zsilinszky út 6–20. sz. épület mögötti parkoló

1.1.36. Vörösmarty Mihály utca, Corvin utca u. –Király utca közötti szakasza

1.1.37. Bajcsy– Zsilinszky út 1–11. sz. épület mögötti parkoló

1.1.38. Bajcsy– Zsilinszky út, Ady Endre utca – Soltész Nagy Kálmán utca közötti szakasz

1.1.39. Bajcsy–Zsilinszky út 24. sz. keleti oldal zúzalékos parkoló

1.1.40. Papszer utca, Mindszent tér – Papszer utca 20. közötti szakasz

1.1.41. Mindszent tér, ITC székház – Mindszent tér 1.–3. épületek előtti terület – Szemere Bertalan utca

1.1.42. Tiszai pályaudvar főépület előtti zárt parkoló

1.1.43. Tiszai pályaudvar főépület Utasellátó előtti zárt parkoló

1.1.44. Lillafüred, Szinva patak jobb és baloldali parkoló

1.1.45. Lonovics József utca, (Papszer utca – Kisavas II. sor kereszteződéséig)

1.1.46. Mélyvölgy utca, Papszer utca kereszteződésétől a Mélyvölgy utca 10. sz.-ig

1.1.47. Vörösmarty Mihály utca 26–32., Corvin utca 7–11. épület mögötti parkolók

1.1.48. Belegrád köz, Vörösmarty Mihály utca 35–51., Vörösmarty Mihály utca 43–45. melletti névtelen zsákutca, valamint a Szabó Lőrinc sétány, Hadirokkantak útja 2–12. épületek mögötti parkoló terület

1.1.49. Tiszai pályaudvar Pfaff Ferenc utca déli oldali járdája

1.1.50. ITC székház északi oldal

1.1.51. ITC székház keleti oldali parkoló terület

1.1.52. Botond utca, Szeles utca – Huszár utca közötti szakasza

1.1.53. Kóris Kálmán utca, Soltész Nagy Kálmán utca – Katalin utca közötti szakasz

1.1.54. Royal Köz, Arany Corvin Ac Kft. áruház mögötti terület

1.1.55. Városház tér zárt parkoló

1.1.56. Uitz Béla utca 2. sz. előtti terület a Szemere Bertalan utca kereszteződésig (Fehér Holló Gyógyszertár)

1.1.57. Kandó Kálmán tér – Szinva patak mellett lévő parkoló terület

1.1.58. Mádai Lajos utca, Vörösmarty Mihály utca – Dankó Pista utca közötti szakasz

1.1.59. Vörösmarty Mihály utca 34–44. sz. közötti zsákutca

1.1.60. Madarász Viktor utca Szentpáli utca – Kazinczy Ferenc utca közötti szakasz

1.1.61. Szentpáli utca, Horváth Lajos utca – Madarász Viktor utca közötti leállósáv, valamint a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának Horváth Lajos utcai épülete melletti parkoló terület

1.1.62. Patak utca 10–12. sz. – Kossuth Lajos utca 4. sz. – Széchenyi István út 11–15. sz. által határolt belső udvar

1.1.63. Melinda utca (Hadirokkantak útja – Vörösmarty Mihály utca közötti terület)

1.1.64. Borsvezér utca (Melinda utca – Soltész Nagy Kálmán utca közötti szakasza)

1.1.65. Corvin utca 13–17. sz. – Dankó Pista utca 1–3. sz. mögötti parkoló terület

1.1.66. Dankó Pista utca, Corvin utca – Király utca közötti szakasz (Az 5–7. sz., 7–9. sz., 9. sz. – Mádai Lajos utca közötti parkoló területek is.)

1.1.67. Király utca – Dankó Pista utca 13. sz. épület által határolt terület

1.1.68. Király utca 32. sz. épület mögötti terület

1.1.69. Dankó Pista utca 13. sz. – Vörösmarty Mihály utca 54. sz. épületek közötti terület

1.1.70. Vörösmarty Mihály utca 50–54. sz. épületek mögötti terület

1.1.71. Vörösmarty Mihály utca 54–62. sz. épületek – Király utca 28–30. sz. épületek – Belvárosi Óvoda által határolt terület

1.1.72. Régiposta utca, Kazinczy Ferenc utca – Szentpáli utca közötti szakasz

1.1.73. Papszer utca, Kálvin János utca – Papszer u. 20. közötti szakasz

1.1.74. Kálvin János utca, Lévay József Református Gimnázium nyugati oldalán lévő szakasz)

1.1.75. Rákóczi Ferenc utca, Csengey Gusztáv utca – Kálvin János utca közötti szakasz

1.1.76. Kelemen Didák utca, Kossuth Lajos utca – Kazinczy Ferenc utca összekötő szakasz

1.1.77. Tudomány és Technika Háza északi oldalparkoló

1.1.78. Tudomány és Technika Háza keleti oldalparkoló

1.1.79. Dusik Lajos sétány (Sportcsarnok és a Jégcsarnok, valamint a Mindszenti Temető és a Megyei Könyvtár között kialakított terület)

1.1.80. Corvin utca 13–19. sz. épület előtti terület

1.1.81. Papszer utca 4–20. közötti szakasz

1.1.82. Toronyalja utca 13–63. sz. közötti szakasz (a 13–15. előtti leállósáv is)

1.1.83. Szeles utca, Huszár utca – Lehel utca közötti szakasz

1.1.84. Szeles utca (Botond utca – Lehel utca összekötő névtelen utca)

1.1.85. Csengey Gusztáv utca – Uitz Béla utca – Papszer utca közötti szakasz

1.1.86. Kisavas sor – (Lonovics József utca 5. szám, Görgey Artúr utca 8., és a Kisavas sor 36. sz. által határolt terület)

1.1.87. Hatvanötösök útja, Zsolcai kapu – Szeles utca közötti leállósáv

1.1.88. Bethlen Gábor utca, Szeles utca – Szendrei János utca szakasz

1.1.89. Batthyány Lajos utca, Kazinczy Ferenc utca – Kossuth Lajos utca közötti szakasz

1.1.90. Kossuth Lajos utca, Palóczy László utca – Patak utca közötti szakasz

1.1.91. Palóczy László utca, Kossuth Lajos utca – Dózsa György út közötti szakasz, és a Palóczy László utca 7–9. sz. mögötti belső parkoló

1.1.92. Dózsa György út, Kis–Hunyad utca – Fazekas utca közötti szakasz

1.1.93. Dózsa György út, Fazekas utca – Pallós utca közötti szakasz

1.1.94. Attila utca

1.1.95. Jókai Mór utca 1–11. sz. épületek előtti parkoló terület (Gyalogos aluljáróig)

1.1.96. Fazekas utca 1–3. sz. épülettel szembeni terület

1.1.97. Kis-Hunyad utca (Kis-Hunyad utca-Dayka Gábor utca kereszteződés, Kis-Hunyad utca-Vologda utca kereszteződés közötti szakasz)

1.1.98. Dayka Gábor utca, Kis–Hunyad utca – Hunyadi János utca közötti szakasz

1.1.99. Zenepalota épület nyugati oldali terület. (Hunyadi János utca – Dajka Gábor utca kereszteződéssel szembeni terület.)

1.1.100. Tárkányi Béla utca

1.1.101. Miskolctapolcai út, Homonnai utca

1.1.102. Miskolctapolcai út, a Léva utca és a Posta előtti szakasz

1.1.103. Fazekas utca 1–11. sz. épületek előtti parkoló terület a gyalogos aluljáróig

1.1.104. Szent László utca 1–3. sz. által határolt terület

1.1.105. Szeles utca, Macropolis déli oldal előtti terület

1.1.106. Arany János tér 20–24. sz. épületek előtti terület

1.1.107. Arany János tér 2–8. sz. épületek előtti terület

1.1.108. Arany János tér 8–10. sz. épületek előtti zsákutca

1.1.109. Arany János tér 8. sz. épület – Szentpéteri kapu irányába lévő leállósáv a jelzőlámpás kereszteződésig

1.1.110. A Pallós utca, Pallós utca 16. – Petőfi tér 1. sz. közötti szakasza, a Jókai Mór utca 19–21. sz. közötti névtelen zsákutca, Jókai Mór utca 17–19. sz. közötti névtelen zsákutca, Jókai Mór utca 17. sz. Laborfalvi Róza utca 2. sz. közötti névtelen zsákutca, Laborfalvi Róza utca 2. sz. Pallós utca 18. sz. közötti névtelen zsákutca, Pallós utca 16–18. sz. közötti névtelen zsákutca, Pallós utca 16. sz. melletti, valamint a Jókai ABC mögötti névtelen zsákutca

1.1.111. Fábián utca 2–8. sz. által határolt terület

1.1.112. Pallós utca 2–14. sz. mögötti terület

1.1.113. Fábián kapu 1–5. sz. előtti területek (Mátyás király utca – Feszty Árpád utca összekötő útszakasz)

1.1.114. Patak utca 2. szám – Városház tér 3–13. által határolt terület [1]

1.1.115. Miskolctapolcai út (Homonnai utca-Léva utca közötti terület)

1.1.116. Csabai utca (Fagyöngy utca-Aradi sétány közötti terület)

1.1.117. Bay Zoltán tér, zárt parkoló területe

1.1.118. Iglói utca (Autóbusz végállomás utáni leállósáv)

1.1.119. Győri utca, a Bencések útjától a Kiss József utca kereszteződésig

1.1.120. Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolctapolcai Tagiskolája belső udvara

1.2. SÁRGA ZÓNA

1.2.1. Király utca 7–29 sz. előtti parkoló terület

1.2.2. Bihari János utca 1. – Király utca közötti parkoló terület

1.2.3. Vörösmarty Mihály utca 66–72 sz. előtti parkoló terület

1.2.4. Vörösmarty Mihály utca 72. sz. melletti zsákutca

1.2.5. Vörösmarty Mihály utca 74–78. sz. közötti zsákutca

1.2.6. Vörösmarty Mihály utca 78–84. sz. előtti parkoló terület

1.2.7. Bulcsu utca – Lehel utca közötti névtelen utca, valamint a Bulcsu utca 17. sz. – Szeles utca 7. sz. mögötti terület

1.2.8. Kis–Hunyad utca 59–63. sz. közötti szakasz

1.2.9. Kis-Hunyad utca 16–52. számú épületek előtti, melletti és közötti terület

1.2.10. Reményi Ede utca

1.2.11. Király utca 9–29. sz. mögötti terület

1.2.12. Király utca 25–29. sz. előtti zúzalékos terület

1.2.13. Bulcsu utca

1.2.14. Szentpéteri kapu 2–32. sz. épületek előtti területek

1.2.15. Szentpéteri kapu, Bulcsu utca és Álmos utca közötti belső szervizút

1.2.16. Gyóni Géza utca

1.2.17. Tass utca

1.2.18. Huba utca

1.2.19. Álmos utca, Szentpéteri kapu és Huszár utca közé eső szakasza

1.2.20. Szent István utca 21. sz. – Hunyadi János utca 21. sz. és a Malomszög utca – Petőfi Sándor utca 2. sz. által körbezárt terület

1.2.21. Szent István utca 11–21. sz.

1.2.22. Hunyadi János utca Dajka Gábor utca– Kis-Hunyad utca közötti része

1.2.23. Bajcsy-Zsilinszky út 30–58. sz. előtti és mögötti terület, a Selyemrét utca és Augusztus 20 utca

1.2.24. Latabár Endre utca

1.2.25. Bihari János utca 1–3. szám előtti és melletti terület – Bocskai István utca 17. sz. kereszteződéséig a Bihari János utca 56. sz. előtt található területre kiterjedően

1.2.26. Bihari János utca 5. szám előtti terület – Szabó Lőrinc sétány, Bocskai István utca 26. és a Zrínyi Ilona utca 41. által határolt terület.

1.2.27. Zamenhof utca

1.2.28. Eperjesi utca

1.2.29. Tizeshonvéd utca, Herman Ottó Gimnázium tornacsarnoka melletti és előtti parkolók

1.2.30. Tizeshonvéd köz, Tizeshonvéd utca – Szent István utca közötti szakasza

1.2.31. Tizeshonvéd utca 2–12. sz. mögötti terület

1.2.32. Tizeshonvéd utca 2. sz.– Szent Anna tér kereszteződéséig

1.2.33. Toldi Miklós utca (Mátyás király utca – Feszty Árpád utca közötti terület)

1.2.34. Mátyás király utca 16–50. sz. közötti szakasz

1.2.35. Mátyás király utca 13. sz. melletti és mögötti terület

1.2.36. Szepessy Pál utcának a Mátyás király utca – Major utca közötti szakasza

1.2.37. Vologda utca 6–26. sz. közötti terület

1.2.38. Mátyás király utca 15–21. sz. közötti terület

1.2.39. Árok utca – Pallós utca 10. számmal szembeni behajtó – Árok utca 5–7 sz. – Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola által körbezárt terület

1.2.40. Hadirokkantak útja-Sarolta utca Bors vezér utca-Soltész Nagy Kálmán utca – Vörösmarty Mihály utca által határolt terület

1.2.41. Kőrösi Csoma Sándor – József Attila – Baross Gábor – Bajcsy-Zsilinszky utcák által határolt terület (Éder György, Bólyai János, Zielinsky Szilárd utcák is)

1.2.42. Bocskai István utca (Szabó Lőrinc sétány, és Bocskai István utca 33. kereszteződéstől) a Kont István utca, Martinovics Ignác utca, a Bem József utca (Soltész Nagy Kálmán utca kereszteződésig), és a Vörösmarty Mihály utca 84. sz. által határolt terület

1.2.43. Serház utca- Szent István utca- Tizeshonvéd köz (Nagyváthy János utca- Petőfi Sándor utca- Malomszög utca által határolt terület

1.2.44. Zombori utca

1.2.45. Szeles utca (Hatvanötösök útja – Eperjesi utca közötti szakasz)

1.2.46. Katowice utca (Szentpéteri kapu 77–99. sz. közötti ki- és behajtó, és a Katowice utca 6. sz. melletti garázssor által határolt terület)

1.2.47. Budai József utca (Görgey Artúr utca – Király utca közötti szakasz)

2. MÉLYGARÁZSOK:

2.1 Hősök tere mélygarázs

Cím: H–3525 Miskolc, Hősök tere (GPS: É 779214. Ny 308117)

2.2 Európa téri mélygarázs

Cím: H–3530 Miskolc, Kálvin János utca (GPS: É 779373, Ny 307883)

2.3 Patak utcai mélygarázs

Cím: H–3525 Miskolc, Patak utca (GPS: É 779001, Ny 308087)

3. PARKOLÓHÁZ: Régiposta utcai parkolóház területe (GPS: É779516, Ny308143)

2. melléklet a 9/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Várakozási díjtételek (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák)

A parkoló zónák és a mélygarázsok területén fizetendő egy parkolóhelyre vonatkozó várakozási óradíj:

A B
1 Zöld zóna 346 Ft
2 Sárga zóna 205 Ft
3 Mélygarázsok
4 Hősök tere mélygarázs 268 Ft
5 Európa téri mélygarázs 268 Ft
6 Patak utca mélygarázs 268 Ft
7 A Mélygarázsokban és a Parkolóházban a parkolójegy elvesztése, megrongálódása, valamint lejárt parkolóbérlettel történő igénybevétel esetén a portaszolgálatnál fizetendő díj: az informatikai rendszerből rendszámra kinyerhető a parkolás pontos időtartamára számolt parkolási díj
8 Régiposta utcai parkolóház 268 Ft

2. Várakozásra jogosító bérletek díjtételei (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák)

2.1. Kedvezményes lakossági parkolóbérlet díjtételei:

A B
1 Első gépjármű esetén éves 2.323 Ft
2 Második gépjármű esetén éves 5.079 Ft

2.2. Intézményi bérlet díjtételei:

A B
1 Törvényes képviselők részére éves 2.126 Ft

2.3. Kombinált (zöld, sárga zónás) fizető parkolóra, Mélygarázsokra és Parkolóházra érvényes bérletek díjtételei:

A B C
1 Havi Éves
2 Magánszemély 6.562 Ft 78.740 Ft
3 Gazdálkodó szervezet 12.631 Ft 151.575 Ft

2.4. ZÖLD zónás fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:

A B C
1 Havi Éves
2 Magánszemély 4.921 Ft 59.055 Ft
3 Gazdálkodó szervezet 10.089 Ft 121.063 Ft

2.5. SÁRGA zónás fizető parkolóra érvényes bérletek díjtételei:

A B C
1 Havi Éves
2 Magánszemély 3.609 Ft 43.307 Ft
3 Gazdálkodó szervezet 7.546 Ft 90.551 Ft

2.6. ZÖLD zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtétele:

A B C
1 Havi Éves
2 Gazdálkodó szervezet, magánszemély 25.673 Ft 308.071 Ft

2.7. SÁRGA zónás kizárólagos jogú várakozóhely igénybevételének díjtétele:

A B C
1 Havi Éves
2 Gazdálkodó szervezet,magánszemély 20.095 Ft 241.142 Ft

2.8. Napi bérlet díjtétele:

napi 2.362 Ft

2.9. Önkormányzati közérdekű egészségügyi feladat átvállalást végzők bérletek díjtétele:

A B
1 Havi Éves
2 Mélygarázs kivételével minden zónára érvényes 4.265 Ft 51.181 Ft

2.10. Hősök tere mélygarázs bérletek díjtételei:

A B C D
1 Napközben 06:00 – 18:00 –ig havi 6.398 Ft
2 Napközben 06:00 – 18:00 –ig éves 68.898 Ft
3 Éjszakai 18:00 – 08:00 –ig havi 4.429 Ft
4 Éjszakai 18:00 – 08:00 –ig éves 49.213 Ft
5 Éjjel – nappal havi 8.760 Ft
6 Éjjel – nappal éves 98.425 Ft

2.11. Európa téri mélygarázs bérletek díjtételei:

A B C D
1 Napközben 06:00 – 18:00 –ig havi 6.398 Ft
2 Napközben 06:00 – 18:00 –ig éves 68.898 Ft
3 Éjszakai 18:00 – 08:00 –ig havi 4.429 Ft
4 Éjszakai 18:00 – 08:00 –ig éves 49.213 Ft
5 Éjjel – nappal havi 8.760 Ft
6 Éjjel – nappal éves 98.425 Ft

2.12. Patak utcai mélygarázs bérletek díjtételei:

A B C D
1 Napközben 06:00 – 18:00 –ig havi 6.398 Ft
2 Napközben 06:00 – 18:00 –ig éves 68.898 Ft
3 Éjszakai 18:00 – 08:00 –ig havi 4.429 Ft
4 Éjszakai 18:00 – 08:00 –ig éves 49.213 Ft
5 Éjjel – nappal havi 8.760 Ft
6 Éjjel – nappal éves 98.425 Ft

2.13. Régiposta utcai parkolóház használatot biztosító bérletek díjtételei:

A B C D
1 Napközben 06:00 – 18:00 –ig havi 6.398 Ft
2 Napközben 06:00 – 18:00 –ig éves 68.898 Ft
3 Éjszakai 18:00 – 08:00 –ig havi 4.429 Ft
4 Éjszakai 18:00 – 08:00 –ig éves 49.213 Ft
5 Éjjel – nappal havi 8.760 Ft
6 Éjjel – nappal éves 98.425 Ft

3. A várakozási díjtételekhez kapcsolódó költségek (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák)

3.1. Lakossági és intézményi bérlet cseréje 984 Ft

3.2. Egyéb bérlet cseréje 1.969 Ft

3.3. Havi bérletek adminisztrációs többlet költsége 1.969 Ft

3.4. Rendszám elütésének tranzakciós költsége 1.575 Ft

3. melléklet a 9/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Kiemelt idegenforgalmi területek- ZÖLD ZÓNA

1.1. Lillafüred, Szinva patak jobb és baloldali parkoló

1.2. Miskolctapolcai út, Homonnai utca és Posta közötti szakasz

1.3. Miskolctapolcai út – Léva utca és a Posta előtti szakasz

1.4. Miskolctapolcai út (Homonnai utca-Léva utca közötti terület)

1.5. Csabai utca (Fagyöngy utca-Aradi sétány közötti terület)

1.6. Bay Zoltán tér zárt parkoló területe

1.7. Iglói utca (Autóbusz végállomás utáni leállósáv)

1.8. Győri utca, a Bencések útja. –tól a Kiss József utcca kereszteződésig

1.9. Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolctapolcai Tagiskolája belső udvara

2. Kiemelt közlekedési területek – ZÖLD ZÓNA

2.1. Tiszai pályaudvar főépület előtti zárt parkoló

2.2. Tiszai pályaudvar főépület Utasellátó előtti zárt parkoló

2.3. Kandó Kálmán tér – Szinva patak mellett lévő parkoló terület

2.4. Tiszai pályaudvar Pfaff Ferenc utcai déli oldali járdája

3. Időszakos parkoló területek – ZÖLD ZÓNA

3.1. Miskolctapolcai út – Léva utca és a Posta előtti szakasz

3.2. Miskolctapolcai út (Homonnai utca-Léva utca közötti terület)

3.3. Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Miskolctapolcai Tagiskolája belső udvara

4. Kiemelt kereskedelmi területek – ZÖLD ZÓNA

4.1. Búza tér Görögkatolikus templom, északi oldali parkoló

4.2. Búza tér Görögkatolikus templom, keleti oldali parkoló

4.3. Zsolcai kapu páratlan oldal, az Ady Endre utca kereszteződésétől a Hatvanötösök útja kereszteződésig

4.4. Szendrei János utca, a Hatvanötösök útja – Zsolcai kapu 1. előtti utca közötti páratlan oldali párhuzamos felállású parkolója

4.5. Búza téri piac nagy parkoló

4.6. Zsolcai kapu 1. előtti parkoló – Szendrei János utca és Zsolcai kapu között található összekötő utca

4.7. Szeles utca, Huszár utca – Lehel utca közötti szakasz

4.8. Hatvanötösök útja, Zsolcai kapu – Szeles utca közötti leállósáv

4.9. Bethlen Gábor utca, Szeles utca – Szendrei János utca szakasz

4. melléklet a 9/2024. (IV. 22.) önkormányzati rendelethez

Igazolás