Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 40/1995. (XII. 27.) ÖKT. rendelete

a víz- és csatornadíjaknak az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról * 

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata a 63/1995. (VI. 8.) Korm. számú rendelettel módosított 18/1990. (I. 31.) MT rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg:

1. § E rendelet hatálya Mosonmagyaróvár közigazgatási területén belül minden önkormányzati tulajdonú, bérbeadás útján hasznosított lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre, illetőleg területre (továbbiakban együtt: bérlemény) kiterjed.

2. § Az önkormányzati tulajdonú, bérbeadás útján hasznosított bérleményeknél a bérlők a közüzemi vízfogyasztásért és csatornahasználatért a bérbeadónak - a lakbéren (helyiségbéren) felül - díjtérítést kötelesek fizetni.

3. § A díjtérítés havi összege azokban a bérleményekben, amelyekben a vízfogyasztás

a) mérhető: az előző - egy teljes év időtartama alatti - évben mért vízfogyasztás alapján meghatározott víz- és csatornadíj egytizenketted része;

b) *  nem mérhető:

- lakás esetében jelen rendelet mellékletében meghatározott víz- és csatornadíj áthárítására vonatkozó éves normák, és az érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egytizenketted része, valamint az érvényes alapdíj összege

- minden más bérlemény esetében a felek megállapodásának megfelelő összeg, ennek hiányában a mellékletben meghatározott víz- és csatornadíj áthárítására vonatkozó norma figyelembe vételével megállapított díj, valamint az érvényes alapdíj összege

4. § Ez a rendelet 1996. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépéskor fennálló bérleti jogviszonyok esetén is alkalmazni kell.

Stipkovits Pál Dr. Szakács Ilona
polgármester jegyző

Melléklet a 40/1995. (XII. 27.) ökormányzati rendelethez

Víz, csatorna (mennyiség) normál m3
Komfortfokozat 1 1+1/2 2 2+1/2 3 3+1/2 4 és több
Összkomfortos 154 187 220 253 286 319 352
Komfortos 140 170 200 230 260 290 320
Félkomfortos 98 119 140 161 182 203 224
Komfort nélküli és szükséglakás 70 85 100 115 130 145 160