Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő testülete 22/2003. (VII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú lakóépületek és ingatlanok házirendjéről * 

A házirend az állampolgárok nyugalmát, egymás iránti kölcsönös megbecsülését, a lakó-épületek rendeltetésszerű használatát, azok állagának megóvását segíti elő. E célból meg- határozza a lakóépületben tartózkodó személyek egymással szemben tanúsítható magatartását és azokat az alapvető szabályokat, amelyek nélkülözhetetlenek a társas együttéléshez. Meghatározza a lakóépületek, ingatlanok rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére szolgáló követelményeket. Elősegíti a társadalmi és személyi tulajdon védelmét.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed minden Mosonmagyaróvár város területén lévő - 100%-os önkormányzati tulajdonú - (lakás- és nem lakás céljára szolgáló) többlakásos lakóépületre, továbbá mindazon személyekre, akik állandó, vagy ideiglenes jelleggel az ingatlant használják, állandó vagy ideiglenes jelleggel ott tartózkodnak.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából

a) lakóépület

az a létesítmény, amelyben kizárólag lakások, vagy vegyesen lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek vannak.

b) kezelő

önkormányzati tulajdon esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló, kezelési feladatokat ellátó szerv.

c) használó

a lakóépületben és a hozzátartozó ingatlanon bármilyen jogcímen, akár állandó, akár ideiglenesen tartózkodó (bérlő, családtag, látogató, stb.) személy.

d) közös használatra szolgáló helyiség

általában a gyermekkocsi- és a kerékpártároló, a közös pince és padlástér.

e) közös használatra szolgáló terület

általában a kapualj, a lépcsőház, a folyosó, a függőfolyosó, az udvar, az épületben lévő lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek megközelítéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges területek.

I. fejezet

LAKÓÉPÜLETEK, INGATLANOK RENDJE

3. § (1) A lakóépületben, lakáson belül és kívül napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró tevékenységtől és magatartástól.

(2) Televízió, rádió, magnetofon, lemezjátszó, videó- és egyéb berendezések úgy működtethetők, hogy azok mások nyugalmát, pihenését ne zavarják.

(3) A lakás takarítását és más háztartási munkákat úgy kell végezni, hogy a gépek zaja este 20,00 és reggel 7,00 óra közötti időben a lakókat ne zavarja. Tilos olyan gépek működtetése, melyek zavarszűrőkkel nincsenek ellátva.

(4) A lakóépület kapuját egész nap becsukva kell tartani. A személyi bejárókat (kiskapu) 5,00 - 22,00 óráig nyitva, 22,00 - 5,00 óráig zárni kell a személy és vagyonvédelem érdekében.

(5) A felvonók üzemeltetésére és használatára a felvonók létesítéséről, üzemeltetéséről és ellenőrzéséről szóló jogszabály rendelkezései az irányadók.

II. fejezet

A LAKÓÉPÜLETEK, INGATLANOK TISZTASÁGA

4. § (1) Szőnyeget, lábtörlőt, ágyneműt és ruhaneműt kirázni, illetve porolni lakások kívül csak úgy lehet, hogy a keletkezett hulladékot, szemetet azonnal el kell távolítani.

(2) Aki bármilyen anyag szállításával, lerakásával vagy egyéb módon a közös használatú helyiséget vagy területet, falat beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén megszüntetni.

(3) Az épület ablakából, erkélyéről stb. tárgyakat kidobni, bármilyen folyadékot kiönteni tilos.

III. fejezet

A LAKÓÉPÜLETEK, INGATLANOK ÉS LAKÁSOK ÁLLAGVÉDELME, HASZNÁLATA

5. § A lakóépület, a benne lévő lakások állagának védelme érdekében a használó köteles:

- a lakásokat, a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket,

- a közös használatra szolgáló helyiségeket és területeket,

- a lakóépületek központi berendezéseit és tartozékait (pl. fűtő és melegvíz szolgáltató, házi szeméttároló stb.)

rendeltetésének megfelelően, a környezet sérelme nélkül, gazdaságosan használni.

6. § A kezelő a lakóépületen, ingatlanon, a lakásokban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben a felújítási, tervszerű épület-karbantartási munkák megkezdésének időpontjáról, várható időtartamáról a használókat előzetesen és hirdetőtáblán köteles tájékoztatni.

7. § Az épület tetőzetén, homlokzatán, kerítésén, falfelületén hirdető-berendezés, fényreklám, díszkivilágításra szolgáló berendezés, kirakatszekrény, cég- és címtábla elhelyezéséhez a kezelő előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás nem mentesít a hatósági engedély megszerzése alól.

8. § Loggiára, erkélyre, teraszra, falakra rácsokat, vagy redőnyt csak a kezelő előzetes hozzájárulásával szabad felszerelni.

9. § Ablakra, erkélyre, loggiára a közterületről látható CB-t, TV és URH, parabola antennát felszerelni csak a kezelő engedélyével szabad.

10. § A lakóépület egységes megjelenése érdekében a lakások, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek ajtóit, ablakait, redőnyeit, rácsait a loggia, az erkély, a terasz falait a kezelő előzetes engedélyével, az általa megjelölt színre szabad mázolni és festeni.

11. § Loggián, erkélyen és teraszon városképet rontó, azok rendeltetésszerű használatával összhangban nem lévő bútorok, egyéb tárgyak tartósan nem helyezhetők el.

12. § (1) Virágot biztonságosan rögzített tartókon szabad elhelyezni. Ruhaneműt teregetni tilos.

(2) Közterületre néző ablakba, erkélykorlátra ágyneműt, ruhaneműt teregetni tilos.

13. § A lakásban mosni csak fürdőszobában, vagy hidegpadlós helyiségben szabad. A mosást úgy kell végezni, hogy a lakás alatt lévő helyiségben átázás ne keletkezzen.

IV. fejezet

KÖZÖS HASZNÁLATRA SZOLGÁLÓ HELYISÉGEK, TERÜLETEK HASZNÁLATA, TÁROLÁSI SZABÁLYOK

14. § (1) A közös használatú helyiséget - ha a jogosultak nem használják - zárva kell tartani. A zárva tartás ideje alatt a kulcsokat a kezelő, vagy az általa kijelölt személy köteles hozzáférhető helyen tartani.

(2) Gyermekek részére - ahol erre a lakóépülethez tartozó területen lehetőség és indokolt igény van - a közösség érdekeit figyelembe véve, a kezelő játszóhelyet jelöl ki.

(3) A lépcsőházban, függőfolyosón futkározni, labdázni, rollerozni és más módon a lakók nyugalmát zavarni nem szabad. Játszani csak a saját és a mások életét, testi épségét nem veszélyeztető játékokkal szabad.

(4) A közös használatra szolgáló területek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók. Ezeken a területeken bútorokat és egyéb tárgyakat (pl. gyermekkocsi, targonca, kerékpár - ideértve az építésből származó anyagokat és tárgyakat is - a kezelő engedélye alapján, az engedélyben meghatározott időpontig lehet tárolni.

(5) Tilos a közös használatra szolgáló területen anyagokat, tárgyakat engedély nélkül, vagy az engedélyben megjelölt határidőn túl tárolni.

(6) A kezelő jogosult az engedély nélkül, vagy az engedélyben megjelölt időtartamon túl tárolt vagyontárgyakat felelősőrzésbe venni és azokat a tulajdonosa költségére elszállíttatni.

V. fejezet

A GÉPJÁRMŰ TÁROLÁSA

15. § (1) Udvarral rendelkező lakóépület esetében a gépjármű tárolásához a kezelő engedélye szükséges.

(2) Az engedély megadásakor a tárolás feltételeit úgy kell megállapítani, hogy a tárolás a lakóépület többi használójának nyugalmát ne zavarja.

(3) A gépjármű üzembentartója a tároló-helyet köteles tisztántartani, felel a tűzrendészeti szabályok betartásáért és a tárolással kapcsolatban keletkezett kárért is.

(4) Műemlék, műemlék jellegű épületek kapualjában gépjárművek tárolása tilos!

(5) A gyermekek részére kijelölt területet gépjármű-tárolás céljára igénybe venni, csökkenteni nem szabad.

(6) Az engedélyezett tároló-helyen kizárólag olyan javítási munkát lehet végezni, amely nem jár túlzott zajjal és szennyeződéssel, és a többi lakó zavarása és sérelme nélkül is elvégezhető.

(7) Kerékpárt, motorkerékpárt, a lakóépület falához támasztani tilos!

(8) Motorkerékpárt, segédmotorkerékpárt a lakóépületen belül csak a kijelölt helyen, a tűzvédelmi előírások betartása mellett szabad tárolni.

VI. fejezet

TÜZELŐANYAG TÁROLÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA

16. § (1) A lakóépületben tüzelőt tárolni csak a kezelő által meghatározott helyen szabad a tűzvédelmi szabályok betartásával.

(2) A tüzelőanyag szállítás, tárolás következtében keletkezett szennyeződés megszüntetéséről az köteles gondoskodni, akinek az érdekében a szállítás történt.

(3) Tilos a panelszerkezetű (házgyári) lakóépületekben a PB gázpalack tárolása, használata.

VII. fejezet

VEGYES RENDELKEZÉSEK

17. § * 

17/A. § * 

18. § A kezelő a rendeltetésellenes használat miatt a bérleti jogviszony felmondásával élhet.

19. § A kezelő köteles e rendeletet a lakóépületben jól látható helyen kifüggeszteni, bérleti szerződés megkötésekor annak egy példányát átadni a bérlő részére.

20. § A rendelet 2003. július 15. napján lép hatályba.

Stipkovits Pál Dr. Németh Andrea
polgármester aljegyző

  Vissza az oldal tetejére