Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (V. 31.) rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről * 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében foglalt felhatalmazás alapján a lakások és helyiségek bérletéről az alábbi rendeletet alkotja:

I. rész

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának tulajdonában álló lakásra, helyiségre (továbbiakban: lakás, helyiség), valamint a velük kapcsolatos közös használatra szolgáló helyiségekre és területekre, továbbá a korábban hatósági kiutalás útján bérbe adott nem lakás céljára szolgáló helyiségekre.

Értelmező rendelkezés

2. § E rendelet alkalmazása során felhasznált fogalmakra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényben és az a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Lakástörvény) foglalt értelmező rendelkezések és meghatározások az irányadók.

Kezelői feladatok ellátása

3. § Mosonmagyaróvár város Képviselő-testülete az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok kezelését és a bérbeadói feladatok ellátását vállalkozási szerződés útján biztosítja.

A lakások hasznosításának módja

4. § (1) Az önkormányzat a tulajdonában lévő lakásokat szociális és nem szociális céllal (költségelven) hasznosítja.

(2) Versenytárgyalás útján kell bérbe adni azt az önkormányzati lakást, amely(re):

a) a bérlőkijelölési jog nem áll fenn,

b) kötelező elhelyezési feladat ellátásához nem szükséges,

c) * 

d) felújításra szorul.

(3) *  Mosonmagyaróvár városban az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében a szakemberek elhelyezése céljából munkaviszonyuk fennállásának időtartamára a 36. § és 37. §-ban szabályozott módon önkormányzati lakás biztosítható.

(4) *  Pályáztatás útján kell bérbe adni a költségelven hasznosított lakást.

II. rész

A szociális célú lakás bérbeadása

A szociális bérlakásra jogosultság feltételei

5. § (1) *  Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra jogosultak:

a város közigazgatási területén élő, három éve állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT) tagállamok polgárai, valamint az EGT tagállamok Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén dolgozó migráns munkavállalói, akiknek családjában - a vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedülálló esetében a kétszeresét. Nyugdíjasházi lakásigénylés esetén az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének két és félszeresét, egyedülálló esetén háromszorosát”

(2) Nem jogosult szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra:

a) akinek és vele együtt költöző családtagjának a tulajdonában jelentős értékű (azaz a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenötszörösét meghaladó értékű) ingó, vagy ingatlan vagyon van az EGT bármely tagállamának területén, illetőleg lakáson haszonélvezeti, használati joga van,

b) aki és a vele együtt költöző családtagjának személyi tulajdonú ingatlanát (tulajdoni hányadát) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül elidegenítette, ha annak forgalmi értéke meghaladta az a) pontban szabályozott jelentős vagyon fogalmába tartozó értékhatárt,

c) aki a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról, tekintet nélkül arra, hogy ki volt a bérbeadó,

d) aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amelyek számára jogtalan előnyt jelentenek,

e) *  aki igazolt jövedelemmel nem rendelkezik,

f) *  akinek a bérleti jogviszonya a bérleti díj és az Önkormányzat által továbbhárított közüzemi díjak fizetési kötelezettség elmulasztása miatt szűnt meg, a lakás kiürítésétől számított minimum 5 évig, vagy a teljes tartozás utólagos rendezéséig,

g) A Képviselő-testület a bérbeadási névjegyzékre nem veheti fel azt az igénylőt, aki korábban nagyobb szobaszámú, vagy magasabb komfortfokozatú nem önkormányzati lakásra cserélte el önkormányzati bérleményét és a cserétől 5 év még nem telt el.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra jogosult lehet az is, akinek a bérbeadó a szerződést azért mondta fel, mert lakbérét nem fizette, de a szerződés felmondását követően a bírósági eljárás megindításáig tartozását kiegyenlítette, és azóta folyamatosan teljesíti fizetési kötelezettségét. Ebben az esetben az általa használt lakást ismételten bérbe lehet adni maximum 1 évre. Amennyiben ez alatt az idő alatt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti jelen rendelet keretei között ismételten bérleti jogot kaphat.

(4) Az önkormányzati bérlakás szociális jellegű bérleti jogára vonatkozó jogosultságot a bérbeadást megelőzően is vizsgálni kell. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kérelmező szociális jellegű bérlakás bérleti jogára nem jogosult, kérelmét a nyilvántartásból a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján törölni kell.

A jogos lakásigény mértéke

6. § (1) Szociális helyzet alapján csak olyan lakásra köthető bérleti szerződés, amelynek nagysága a bérlő jogos lakásigénye mértékének felső határát nem haladja meg. A jogos lakásigény mértékének számításánál a lakásba tényegesen együtt költözők számát kell figyelembe venni.

(2) A jogos lakásigény mértékének meghatározása:

1 fő esetén 1 lakószoba

2 fő esetén 1 - 1,5 lakószoba

3 fő esetén 1,5 - 2 lakószoba

4 fő esetén 2 - 2,5 lakószoba

5 fő esetén 2,5 - 3 lakószoba

minden további 2 fő esetén a mérték fél lakószobával növelhető.

A kérelem benyújtásának, kezelésének eljárási szabályai

7. § (1) A szociális helyzet alapján történő bérleti jog iránti igényeket (továbbiakban: szociális lakásigénylést) meghatározott formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. (1. számú melléklet)

(2) A bérleti jog iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a család kereső tagjainak jövedelem igazolását,

b) a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatokat,

c) tartós egészségkárosodás esetén a kezelő orvos erről szóló igazolását,

d) ha az érintett, vagy az érintettek munkanélküliek, akkor a munkanélküli ellátásra vonatkozó adatokat kell szolgáltatni.

e) *  Ingatlan nyilvántartási igazolás a kérelmező és a vele együtt költözni szándékozók ingatlanáról.

(3) A Polgármesteri Hivatal a benyújtott kérelmet 60 napon belül megvizsgálja - a jogszabályok és környezettanulmány alapján megállapítja, hogy a kérelmező szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakás bérletére jogosult vagy nem. Ennek megfelelően az igénylést nyilvántartásba veszi és erről az érdekeltet értesíti, vagy az igénylés elutasításáról tájékoztatja a lakásigénylőt.

(4) A lakásnyilvántartásba vétel a Polgármesteri Hivatal értesítését követő 5 évre szól. Amennyiben a nyilvántartásba vett kérelmező lakáshelyzete 5 év alatt nem rendeződik, a jogosultság igazolása mellett új kérelmet kell benyújtani.

(5) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás adatainak kezelésére vonatkozóan a kérelmező hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a lakásbérleti joghoz jutása érdekében a jegyző, az Igazgatási Osztály vezetője, ügyintézője, valamint a kezelő felhasználhassa és kezelhesse, továbbá adatokat szolgáltathasson a Szociális és Egészségügyi Bizottság és a Képviselő testület részére.

A lakásigénylési névjegyzék

8. § (1) A szociális lakások bérbeadási névjegyzékét a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület határozza meg évente.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott lakás bérbeadási névjegyzéket az elfogadás követően 30 napra a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni.

(3) A lakásbérleti igényeket a névjegyzéki sorrend szerint kell teljesíteni. A sorrendtől csak abban az esetben lehet eltérni, ha a rendelkezésre álló lakás szobaszáma ezt indokolja, vagy az igénylő nem fogadja el a felajánlott lakást.

(4) A névjegyzékre vételt megelőzően és a névjegyzékről történő lakásfelajánlás alkalmával ismételten felül kell vizsgálni, hogy a kérelmező vagyoni helyzete alapján szociális bérlakás bérletére jogosult vagy sem.

(5) A jóváhagyott névjegyzékben szereplő igénylőt a Szociális és Egészségügyi Bizottság a névjegyzékről törli, ha:

a) valótlan adatokat közölt, a valós adatokat a helyszíni szemle alkalmával sem tárta fel, és ennek következtében került a névjegyzékre,

b) amennyiben az igénylő a jogos lakásigénye mértékét elérő és műszakilag megfelelő, részére legalább két felajánlott lakást nem fogad el,

c) lakásproblémáját önerőből megoldotta és lemondott a bérleti jog iránti kérelméről,

d) akinél a névjegyzékről történő bérbeadás előtt vagy a lakásfelajánlás alkalmával megállapítható, hogy vagyoni helyzete alapján szociális bérlakás bérletére nem jogosult.

A házastársak (élettársak) igénylésére vonatkozó rendelkezések

9. § (1) Házastársak (élettársak) lakásbérleti igénylésüket csak együttesen nyújthatják be. Az élettársi jogviszony fennállását hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.

(2) A házasság jogerős bírói ítélettel történt felbontását, illetve az életközösség meg-szüntetését követően a korábban benyújtott bérleti jog iránti kérelmet az alábbiak szerint kell elismerni folyamatosnak:

a) ha a házasság megkötése, illetve az életközösség létesítése előtt mindkét fél rendelkezett érvényes lakásigényléssel, akkor mindkét fél igénylése a benyújtás időpontjától,

b) ha a házasságkötés (életközösség létesítése) előtt csak az egyik fél rendelkezett érvényes lakásigényléssel, akkor az igénylés e fél vonatkozásában a benyújtás időpontjától,

c) ha a lakásigénylést a felek a házasságkötés (életközösség létesítése) után nyújtották be, akkor az igénylés mindkét fél vonatkozásában a benyújtás időpontjától tekinthető folyamatosnak,

amennyiben továbbra is fennáll a szociális bérlakásra való jogosultság.

(3) Amennyiben a házastársak (élettársak) már a Képviselő-testület által jóváhagyott bérbeadási névjegyzékre felvételt nyertek és a házasság felbomlik, életközösség megszűnik, az marad a névjegyzéken, akinek a személyében a felek egymás között megegyeztek. A megegyezésről szóló nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatallal írásban, a magánokirat követelményeinek megfelelő formában kell közölni.

(4) Megegyezés hiányában a kiskorú gyermekek érdekeinek szem előtt tartásával a bérleti szerződést azzal a féllel kell megkötni, akinél a kiskorú gyerek(ek) elhelyezésre kerültek.

(5) Ha a (4) bekezdésben foglaltak sem teljesülnek, akkor megegyezés hiányában a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján a szociálisan rászorultabb marad a névjegyzéken.

III. rész

Társbérletre vonatkozó rendelkezések

10. § (1) Az önkormányzati lakásban megüresedő társbérleti lakrész a lakásban maradó társbérlő részére csak akkor adható bérbe, ha vállalja a megnövekedett lakás-alapterület után számított lakbér megfizetését.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott feltétel nem áll fenn, a lakásban visszamaradó társbérlő lakásbérleti szerződését a bérbeadó felmondja cserelakás biztosítása mellett. A cserelakás megfelelőségénél a társbérlet során kizárólagos bérleményként használt társbérleti lakrész szobaszáma és komfortfokozata vehető figyelembe.

IV. rész

A bérleti jogviszony tartalma, a felek jogai és kötelezettségei

A lakás átadása

11. § (1) A bérbeadó a lakást a bérlő részére leltár szerint tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át. A lakás átadásakor észlelt hibák, hiányosságok megszüntetéséről a bérbeadó köteles gondoskodni. Ha a bérbeadó e kötelezettségét nem teljesíti, a bérlő a szükséges munkát helyette és költségére elvégezheti a bérbeadó írásban történő felhívását követően.

(2) A lakás átadásakor leltárt kell felvenni: abban fel kell tüntetni a lakás, illetőleg a lakásberendezések tényleges állapotát (pl. a lakásberendezések hiánya, a burkolatok, festés, mázolás állapota), valamint a bérlő esetleges észrevételeit. A bérlő az átvételt a leltár aláírásával köteles elismerni.

(3) Nem vonatkozik az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettség arra az esetre, ha versenytárgyalás útján történő bérbeadás esetén a bérlő átalakítási, felújítási munka elvégzésének kötelezettségével szerezte meg a bérleti jogot és arról a felek megállapodást kötnek.

(4) A lakás rendeltetésszerű használatra akkor is alkalmas, ha egyes lakásberendezéseket:

a) a bérlővel kötött külön szerződés alapján szolgáltató egység biztosítja,

b) a bérbeadó és a bérlő megállapodása alapján a bérbeadó költségére a bérlő szerzi be,

c) a bérbeadó azért nem szolgáltat, mert erre a bérlő a lakásbérleti szerződés alapján nem tart igényt.

A lakás rendeltetésszerű használatának ellenőrzése

12. § (1) A bérbeadó a rendeltetésszerű és gondos használatot, továbbá a bérlői kötelezettségek teljesítését a bérlő nyugalmának és foglalkozásának zavarása nélkül a lakásban munkanapokon 8-20 óra közötti időben évente legalább egyszer ellenőrzi. A bérlő az ellenőrzést tűrni köteles.

(2) Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére a kezelő a bérlőt 15 napon belül írásban, határidő kitűzésével köteles felhívni és a végrehajtást ellenőrizni.

(3) *  A bérbeadó Lakásellenőrzési Munkacsoport keretében ellenőrzést végez évente két alkalommal tavasszal és ősszel kampányszerűen, egyéb időszakokban eseti jelleggel. A bérlő az ellenőrzést tűrni köteles.

(4) *  Ha a bérlő a szerződésben vállalt, vagy jogszabályban előírt lényeges kötelezettségét a bérbeadó által írásban megjelölt határidőben nem teljesíti - a Lakástörvény 25. § (2) bekezdése alapján - a bérbeadó a határidőt követő 15 napon belül írásban felmondással élhet.

A karbantartási, felújítási, pótlási és cserekötelezettség

13. § (1) A bérbeadó köteles gondoskodni:

a) az épület állagának karbantartásáról,

b) az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról,

c) a falak és a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák, hiányosságok megszüntetéséről,

d) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és terület tisztántartásáról és a szükség szerinti megvilágításról, valamint

e) a közös használatra szolgáló helyiségek üzemeltetési költségének megfizetéséről.

(2) A költségelven bérbe adott lakás esetén a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek karbantartásával, felújításával kapcsolatos költségek a bérlőt, a pótlással és cserével kapcsolatos költségek a bérbeadót terhelik.

A lakás átalakítása, korszerűsítése

14. § (1) A bérbeadó hozzájárulhat, hogy a bérlő a lakást átalakítsa, korszerűsítse, ha a bérlő a munkák elvégzésének költségeit vállalja.

(2) A bérbeadó hozzájárulása esetén köteles bekérni a bérlő által elvégezni kívánt munka várható költségét, a munka jellegétől függően a műszaki leírást és tervet.

(3) Ha a bérlő az (1) bekezdésben foglalt munkát bérbeadói hozzájárulás és hatósági engedély nélkül végzi el, a bérbeadó kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására.

(4) Ha a bérbeadó - a hozzá benyújtott iratok alapján - korszerűsítési munka esetén 30 napon belül, egyéb munka (átalakítás, lakásépítés stb.) esetében 60 napon belül nem nyilatkozik, a bérbeadó részéről a munka elvégzéséhez szükséges hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.

(5) A költségek elszámolására, a lakbér megállapítására a bérlő és bérbeadó közötti megállapodás az irányadó, melyet a munkák megkezdése előtt kell megkötni.

15. § (1) A lakás átalakításának minősül:

a) a lakás műszaki megosztása, alapterületének és a lakószobák számának megváltoztatása (bővítése, csökkentése), továbbá

b) a lakás alaprajzi beosztásának, helyiségei számának, illetőleg rendeltetésének megváltoztatása.

(2) A lakás korszerűsítésének minősül:

a) egyedi gáz-, vagy elektromos fűtő, illetőleg melegvíz szolgáltató berendezés felszerelése,

b) a lakás komfortfokozatát növelő egyéb építési-szerelési munka elvégzése.

A lakásbérleti jogviszony szüneteltetése

16. § (1) Szünetel a bérlő bérleti jogviszonya, ha a bérbeadó a lakásban olyan építési munkákat végez el, melyek a bérlő kiköltöztetését teszik szükségessé.

(2) A szünetelés időtartama alatt a bérlőt a tulajdonos a bérbeadó kezdeményezésére átmenetileg köteles elhelyezni legalább olyan lakásban, mely legfeljebb eggyel alacsonyabb komfortfokozatú, mint jelenlegi bérleménye, szobaszáma pedig a jogos lakásigény alsó mértékének megfelel.

(3) Ha az önkormányzati bérlakásra határozatlan időtartamú bérleti jogviszony áll fenn és a bérlemény felújítására kerül sor, megszűnik a bérleti jogviszony:

a) ha a lakás alapterülete 30%-kal változik, vagy

b) szobaszáma változik, vagy

c) a bérlő nem vállalja a felújítás után magasabb komfortfokozatú lakás emelt lakbérének fizetését.

(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben a bérlő elhelyezéséről a tulajdonos köteles gondoskodni másik megfelelő lakás biztosításával. A másik lakás akkor megfelelő, ha legfeljebb eggyel alacsonyabb komfortfokozatú a jelenleginél és szobaszáma a család jogos lakásigényének alsó mértékét eléri.

V. rész

A lakások bérleti díja és a lakáshasználati díj

17. § (1) A lakásokra fizetendő bérleti díjat, annak tartalmát az önkormányzat külön rendeletben szabályozza.

(2) *  Az a személy, akinek a bérbeadóval kötött lakásbérleti szerződése megszűnt, vagy azt a bérbeadóval nem kötötte meg, és másik lakásra nem tarthat igényt, a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 3 hónap elteltével a lakás lakbérének kétszeresét köteles fizetni mindaddig, amíg fennáll a jogcím nélküli lakáshasználat.

VI. rész

Lakásba befogadás feltételei

18. § (1) A Lakástörvény 21. § (2) bekezdésében megjelölt személyek befogadását a bérlő köteles a bérbeadónak a befogadástól, illetve a születéstől számított 8 napon belül bejelenteni.

(2) A bérlő, a társbérlő a lakásba a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával befogadhatja:

a) élettársát, amennyiben az másik beköltözhető lakással nem rendelkezik,

b) testvérét, ha a befogadás után a család minden tagja részére legalább 6 m2 nagyságú lakásterület még biztosítható.

(3) A Lakástörvényben és az e §-ban foglaltakon kívül a bérlő a lakásba más személyt nem fogadhat be.

A lakásbérlet időtartama

19. § (1) Önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés a bérbeadó által megállapított határozott időre, vagy valamely feltétel bekövetkeztéig, de legfeljebb öt évre köthető.

(2) *  Az a bérlő, akinek lejárt a bérleti szerződése, kérelmezheti a lakás ismételt bérbeadását. A kérelemhez csatolni kell jövedelemigazolásokat, vagyonnyilatkozatot és az ingatlan nyilvántartási igazolást a kérelmező és a vele együtt költözni szándékozók ingatlanáról. A Polgármesteri Hivatal 30 napon belül környezettanulmányt végez a kérelmezőnél, majd a kérelmet a Szociális és Egészségügyi Bizottság elé terjeszti. A Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt a bérbeadásról, melynek eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.”

(3) *  Az olyan bérlő esetében, akinek lejárt a bérleti szerződése, és jövedelmi helyzete alapján szociális bérlakásra nem jogosult, a Szociális és Egészségügyi Bizottság a bérleti szerződést maximum 3 évre meghosszabbíthatja abban az esetben, ha az egy főre jutó jövedelem a szociális rászorultság mértékénél legfeljebb 50% -kal magasabb.

(4) A Szociális és Egészségügyi Bizottság különös méltánylást érdemlő esetben dönthet a bérlakás újabb, legfeljebb 3 évre történő bérbeadásáról abban az esetben is, ha a (3) bekezdésben foglalt feltétel nem teljesül.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő körülménynek számít különösen ha a bérlő:

a) nyugdíjas,

b) tartós egészségkárosodása miatt folyamatos orvosi kezelésre szorul,

c) háztartásában 3, vagy annál több eltartottról gondoskodik.

(6) Az a bérlő, akinek lejárt a bérleti szerződése, és a bérleti jogviszony ideje alatt lakásépítésbe kezdett, melyet a bérleti idő lejártáig befejezni nem tudott, kérelmezheti az építkezés befejezéséig, de legfeljebb 1 évre a lakásbérleti szerződés meghosszabbítását. A kérelemről a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.

VII. rész

A lakásbérlet megszüntetésével kapcsolatos rendelkezések

20. § (1) A bérbeadó a lakás bérlőjével a határozatlan idejű bérlet esetén a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetheti az alábbi feltételekkel:

a) ha a bérlő meglévő lakása helyett másik lakás biztosítására nem tart igényt. Ez esetben a bérbeadó a lakás átvételét követően részére az általa megfizetett használatbavételi díj összegét köteles kifizetni,

b) ha a lakás bérlője részére alacsonyabb lakbérű cserelakást tud biztosítani. Ez esetben a bérlőt a másik lakás biztosítása mellett a két lakás éves lakbére közötti különbözet kétszeres összege illeti meg.

(2) A bérlő részére csak kivételes esetben (pl. tartós egészségkárosodás esetén) biztosítható a meglévő lakásánál magasabb komfortfokozatú lakás.

(3) A lakásra fennálló tartozásokat a bérlőnek járó térítésbe be kell számítani.

21. § (1) *  Ha a bérbeadó a Lakástörvény 24. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a szerződést felmondta és a lakás kiürítésének foganatosítása bírósági végrehajtásra tartozik, a kiköltözésre kötelezett személy, illetve személyek részére alacsonyabb kategóriájú vagy kisebb komfortfokozatú, vagy kevesebb szobaszámú lakás biztosítható.

(2) Amennyiben a bérbeadó az Lakástörvény 24. § (1) bekezdés c) és d) pontja alapján mondta fel a bérleti szerződést, ezekben az esetekben a bérlő semmilyen elhelyezésre nem tarthat igényt.

(3) Nem szociális céllal bérbe adott lakás bérleti jogának felmondása esetén a bérbeadó másik lakást nem köteles biztosítani.

A bérleti jogviszony megszűnése és a lakás visszaadása

22. § (1) A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérleti jogviszony megszűnik. A bérlő külön felszólítás és mindennemű elhelyezési és térítési igény nélkül a lakást köteles visszaadni a bérbeadónak.

(2) A bérbeadónak a lakás visszaadásakor meg kell állapítania a lakás és a lakásberendezések tényleges állapotát, illetőleg az esetleges hibákat, hiányosságokat és a megállapításokat írásba kell foglalni.

(3) Nyilatkoztatnia kell a bérlőt az őt terhelő hibák és hiányosságok megszüntetésének, illetőleg az ellenérték megtérítésének a módjáról és határidejéről.

(4) *  Ha a bérlő a hibák és hiányosságok megszüntetésére, vagy az ellenérték megtérítésére nem nyilatkozik, illetőleg a bérbeadó a bérlő nyilatkozatát nem fogadta el, a tulajdonos az elévülési határidőn belül bíróságtól kérheti a bérlő által okozott kár és járulékainak megtérítését.

(5) A bérlő köteles a lakás bérét és költségeit mindaddig megfizetni, amíg azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak jegyzőkönyvben át nem adja.

23. § (1) Ha a lakásbérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnt meg, a bérbeadó az örököst:

a) kötelezi, hogy a lakásban maradt hagyatéki tárgyakat, a hagyaték átadását követő 30 napon belül szállítsa el,

b) nem kötelezheti a bérlő által elmulasztott karbantartási és javítási munkák elvégzésére, illetőleg azok költségének a bérbeadó felé történő megtérítésére.

(2) Ha az örökös a hagyatéki tárgyakat a lakásból határidőre nem szállítja el, azokat a bérbeadó - az örökös költségére és veszélyére - raktárban, vagy arra alkalmas más helyiségben helyezheti el. Ennek során a hagyatéki tárgyakról - az erre vonatkozó szabályok szerint - leltárt kell felvenni, s azokat gondosan kell kezelni.

(3) Amíg az örökös a hagyatéki tárgyakat a lakásból nem szállítja el, az üresen tartott lakással kapcsolatos olyan üzemeltetési és fenntartási költségek, amelyek egyébként a bérlőt terhelnék, az örököst terhelik. Ezen felül az örökös a (1) bekezdés a) pontjában megjelölt határidőn belül az üresen tartott lakásra megállapítható lakbér egyszeresének, határidőn túl pedig a kétszeresének megfelelő összegű használati díjat köteles fizetni.

(4) Ha az elhalt bérlőnek lakbérhátraléka van, akkor a bérbeadó köteles azt hagyatéki teherként bejelenteni, melyért az örökös az örökhagyó hagyatékának erejéig felel.

24. § Ha a bérlő a saját költségén létesített lakásberendezéseket a lakás visszaadásakor leszereli, a bérbeadónak köteleznie kell a bérlőt az eredeti állapot visszaállítására, vagy annak költségének megtérítésére, illetőleg a rendeltetésszerű használhatóság más módon történő biztosítására.

VIII. rész

Hozzájárulás a lakáscsere szerződéshez

25. § (1) A bérlő az általa bérelt lakás cseréjét csak abban az esetben kérheti, ha életkörülményeiben olyan jelentős változás következik be, mely a cserét indokolttá teszi, vagy a cserét a cserélni kívánó felek kifejezetten kérik.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében a bérlő életkörülményeiben bekövetkező jelentős változás:

a) tartós egészségkárosodása miatt ellátása jelenlegi lakásában nem biztosítható,

b) jogos lakásigénylésének mértéke a 6. § (2) bekezdésében foglaltaktól legalább két kategóriával eltér,

c) az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összege alá csökken.

(3) A bérbeadó nyilvántartást vezet azokról az igénylőkről, akik a jelenlegi helyett másik önkormányzati tulajdonú lakást kérnek. (2. számú melléklet)

(4) A versenytárgyalás útján szerzett bérlakás bérleti jogának cseréjét a (2) bekezdésben foglaltakon túl is csak abban az esetben lehet kérni, ha a bérlő a bérleti szerződésben vállalt feltételeket maradéktalanul teljesítette.

26. § A lakáscsere végrehajtásakor a bérlővel együttlakó valamennyi személy köteles a lakást a bérlővel együtt elhagyni.

Hozzájárulás tartási szerződéshez

27. § (1) Önkormányzati bérlakásra kötendő tartási szerződéshez való hozzájárulást meg kell tagadni, ha:

a) az eltartó kiskorú, vagy

b) a bérlő egészségi, szociális és egyéb körülményei nem utalnak arra, hogy tartásra, gondozásra rászorult, vagy

c) az eltartó a tartáshoz szükséges jövedelemmel nem rendelkezik, vagy

d) az eltartó a bérlővel állandó jelleggel és ténylegesen nem lakik a lakásban, vagy

e) ha az eltartónak már más eltartottal is van érvényes tartási szerződése az országban, vagy

f) az eltartónak vagy házastársának az ország bármely területén haszonélvezettel nem terhelt, tulajdonában álló lakóingatlana van.

(2) A Polgármesteri Hivatal környezettanulmány készítésével és a szükséges okiratok, nyilatkozatok megszerzésével állapítja meg az (1) bekezdésben foglaltak meglétét.

(3) A tartási szerződés érvénytelensége, felbontása, vagy megszüntetése a lakásbérleti jogviszony folytatását kizárja.

(4) Az eredetileg nem szociális céllal bérbe adott lakásokra eltartási szerződés nem köthető.

A lakásbérleti jog folytatása a bérlő halála esetén

28. § (1) A lakásbérleti jog folytatására jogosultnak a bérlő halálától számított 30 napon belül kell kérni jogosultsága elismerését.

(2) Ha a lakásbérleti jog folytatására van olyan jogosult személy, aki e jogának elismerését az (1) bekezdésben előírt határidőben nem kérte, a Polgármesteri Hivatal köteles őt felhívni, hogy 8 napon belül nyilatkozzék, kíván-e jogával élni. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(3) A nem szociális céllal bérbe adott lakások esetében bérleti jog folytatása csak az eredeti bérleti szerződés időpontjáig ismerhető el.

(4) Ha a lakásbérleti jog folytatására vonatkozó jogosultság elismerését az eltartó kéri, a bérleti szerződés megkötése előtt a Polgármesteri Hivatal nyilvántartása, és környezettanulmány alapján köteles megállapítani, hogy az eltartó a tartási kötelezettségét teljesítette-e. A tartási kötelezettség nem teljesítése esetén a jogosultság elismerését el kell utasítani.

Hozzájárulás az albérleti szerződéshez

29. § (1) Önkormányzati bérlakást albérletbe adni csak a lakás egy részére vonatkozóan abban az esetben lehet, ha:

a) a lakásban több lakószoba van, és a bérlő is életvitelszerűen ott lakik,

b) az albérletbeadás esetenkénti időtartama nem haladhatja meg az egy évet, illetve a bérleti szerződés időtartamát.

(2) Az albérleti szerződést a kezelőnek ellen kell jegyezni. Az ellenjegyzés egyúttal az albérletbe adás feltételeinek igazolását is jelenti.

(3) Önkormányzati bérlakás fizetővendéglátás céljára nem hasznosítható.

A szociális intézményből elbocsátott személy elhelyezése

30. § Ha a szociális intézményből elbocsátott személy korábban pénzbeni térítés ellenében lemondott az önkormányzati bérlakása bérleti jogviszonyáról, az intézményből történő elbocsátása esetén, a pénzbeni térítés a mindenkori jegybanki alapkamattal egyező kamatokkal együtti visszafizetése ellenében, a jogos lakásigényének megfelelő nagyságú, legalább komfortos bérlakás biztosítható részére, a lakásbérleti névjegyzékre történő felvétel és versenytárgyalás mellőzésével.

IX. rész

A lakás elhagyása

31. § (1) A bérlő köteles a lakásban életvitelszerűen lakni.

(2) A bérlő a lakásból történő - két hónapot meghaladó - távollétét és annak időtartamát köteles írásban 15 napon belül a bérbeadó részére bejelenteni. Amennyiben ezen bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget - valamint menthető ok nem áll fenn - és kétszeri felszólítás ellenére a bérlő továbbra sem tartózkodik életvitelszerűen a lakásban, a bérbeadó ezt szerződésszegésnek tekinti.

(3) A bérbeadó a szerződés felmondása előtt köteles az ismert helyen tartózkodó bérlőt felhívni, hogy - a felhívás kézhez vételétől számított 8 napon belül - igazolja a lakás elhagyásának okát.

(4) Ha a bérlő ismeretlen helyen, vagy külföldön tartózkodik - a bérlő lakásában lévő ingóságok elszállításáról és megőrzéséről a gyámhatóság által kirendelt ügygondnok útján kell gondoskodni.

X. rész

Versenytárgyalás útján történő lakás bérbeadás

32. § (1) A 4. § (2) bekezdése szerinti lakások esetén a Polgármesteri Hivatal versenytárgyalást ír ki. A versenytárgyaláson az vehet részt, aki a lakásigénylési nyilvántartásban szerepel.

(2) A versenytárgyalás meghirdetésének kötelező tartalma:

a) a lakás címe és műszaki adatai,

b) a lakás havi lakbérének összege,

c) az, hogy a lakás lakbérének legalább egy évi összegét előre ki kell fizetni,

d) a lakás felújításának mértéke, becsült összege,

e) a versenytárgyalásra jelentkezés benyújtásának módja és határideje,

f) a versenytárgyalás helye és időpontja,

g) a lakás megtekintésének időpontja,

h) egyéb jelentkezési feltételek.

(3) A jelentkezést az erre a célra rendszeresített nyomtatványon, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. (3. számú melléklet)

(4) A hirdetményt a versenytárgyalás időpontját legalább 20 nappal megelőzően a Polgár-mesteri Hivatal hirdetőtáblájára ki kell függeszteni és a versenytárgyalást nyilvánosan meg kell hirdetni.

A versenytárgyalás

33. § (1) Az önkormányzat a lakást annak adja bérbe, aki a versenytárgyaláson a bérleti díj megfizetését a leghosszabb időre vállalta és az így vállalt bérleti díjat a versenytárgyalás napján befizette az önkormányzat pénztárába, vagy számlájára.

(2) A versenytárgyalás során azonos ajánlattétel esetén az a kérelmező szerzi meg a bérleti jogot, akinek szociális helyzete a leghátrányosabb.

Kiemelten hátrányos helyzetű:

- a kiskorú gyermek(ek)et egyedül nevelő szülő,

- akinek az állami gondozása 5 éven belül szűnt meg.

(3) A versenytárgyalást a Polgármesteri Hivatal folytatja le. A versenytárgyalásról jegyzőkönyv készül. A tárgyalás befejeztével az ügyintéző közli a megjelentekkel a versenytárgyalás eredményét, annak nyertesét és a következő legjobb ajánlatot tevő nevét.

(4) Az eredmény megállapítása után a bérbeadó a versenytárgyalás nyertesével a befizetés igazolását követő 8 napon belül bérleti szerződést köt.

(5) Ha a versenytárgyalás nyertese a bérleti szerződés megkötése előtt bejelenti, hogy a lakást nem kívánja használatba venni, vagy az elnyert lakás bérleti díját a megadott határidőig nem fizeti be az Önkormányzat részére, illetve az előírt határidőben nem veszi használatba a lakást, a bérbeadó a bérleményt a versenytárgyaláson második legjobb ajánlatot tevő részére adja bérbe.

(6) Nem kell versenytárgyalást tartani, ha az előírt határidőben csak egy igénylő jelentkezett. Ilyenkor a lakást a jelentkező részére a meghirdetett feltételekkel kell bérbe adni.

(7) A bérleti szerződés legfeljebb öt évre köthető meg. Az öt év lejártát követően a bentlakó vagyoni helyzetét felül kell vizsgálni, és amennyiben szociális bérlakásra jogosult, számára a bérlakás ismételten bérbe adható.

(8) A versenytárgyaláson nem vehet részt az a személy:

a) aki nem felel meg az 5. § (1) bekezdésében foglaltaknak,

b) akinek, valamint együttköltöző családtagjaiknak lakástulajdona, bérleti jogviszonya van,

c) aki adózott jövedelemmel nem rendelkezik.

34. § (1) A bérlő, ha a kiutalást követően visszaadja a bérlakást, időarányosan visszajár részére a befizetett lakbér fennmaradó része. A bérleti díj visszajáró részét a lakás - a bérbeadó részéről történő - átvételétől számított 15 napon belül kell kifizetni a jogosult részére.

(2) A bérbeadó jogosult beszámítani a bérlőnek a lakhatással összefüggésben felhalmozott tartozásait.

(3) A bérleti díjak pénzügyi elszámolása a Polgármesteri Hivatal költségvetésén belül történik.

Építési munkák elvégzésére versenytárgyalás kiírása

35. § (1) Versenytárgyalás útján adható bérbe a lakás akkor is, ha abban a karbantartás körét meghaladó felújítási, helyreállítási munkák elvégzése szükséges, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségből lakás alakítható ki.

(2) A versenytárgyalást az elvégzendő munkák részletes leírásával és költségvetésével, továbbá a bérbeadás feltételeinek meghatározásával kell kiírni. A versenytárgyalás meghirdetésére és megtartására értelemszerűen alkalmazni kell a 32. § és 33. §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel, hogy a versenytárgyalást az nyeri meg, aki a helyreállításra, átalakításra, költségviselésre és a bérleti feltételekre a legkedvezőbb ajánlatot teszi.

XI. rész

Szakemberek részére bérbe adott lakásokra vonatkozó szabályok * 

36. § *  (1) *  Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén a közszolgálati tevékenység megfelelő szakemberrel való ellátása érdekében úgynevezett szakemberlakásokat működtet. A szakemberlakásokra a lakásbérlet szabályait e rendelet XI. részében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) *  A lakásbérleti névjegyzék és versenytárgyalás mellőzésével lakás biztosítható annak a szakembernek, akinek alkalmazása valamely közszolgálati feladat ellátásához indokolt (szakember elhelyezés). A szakember elhelyezésre igénybe vehető lakások felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza. A 4. számú mellékletben szereplő lakásokat elsősorban szakemberek elhelyezésére kell felhasználni. Amennyiben a megürült lakás - igény hiányában - szakember lakásként nem hasznosítható, akkor azt jelen rendelet XIV. részében meghatározott feltételekkel költség elven kell bérbe adni.

(3) *  Ha nem áll rendelkezésre üres szakemberlakás, az önkormányzat a szakember által bérelt albérlet költségéhez hozzájárul. A hozzájárulás mértéke az albérlet bérleti díja és a bérelt lakás nagyságának megfelelő költségelvű szakemberlakás bérleti díja közti különbözet. Ha szakemberlakásra jogosult személy az önkormányzat által felajánlott két szakemberlakás mindegyikét visszautasítja, szakember elhelyezésre és az albérleti hozzájárulásra a továbbiakban nem tarthat igényt.

(4) *  Szakember elhelyezés céljából történő lakás bérbeadásáról, a bérleti jogviszony meghosszabbításáról és az albérleti hozzájárulásról a közszolgálati feladatot ellátó intézmény vezetőjének kérelmére a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt.

(5) A szakember az igénybe vett lakásért költségelvű lakbért köteles fizetni.

(6) A lakás vagy annak egy részének más célú hasznosítása és bérbeadása kizárt.

37. § * 

(1) *  A közszolgálati feladatot ellátó intézmény vezetője köteles előre írásban megindokolni a szakember elhelyezési, valamint a meghosszabbítási kérelmét.

(2) *  A közszolgálati feladatot ellátó intézmény vezetője egy szakember részére több alkalommal, de összességében a (4), (5), (6) bekezdésben foglalt időtartamra élhet a szakember önkormányzati lakásban való elhelyezési kérelmével.

(3) * 

(4) Szakember elhelyezés céljára lakást maximum 3 éves időtartamra lehet bérbe adni, ezt követően a bérlő saját maga köteles elhelyezéséről gondoskodni minden külön térítési és elhelyezési igény nélkül.

(5) Indokolt esetben a bérlet időtartama legfeljebb 2 évvel meghosszabbítható.

(6) *  Rendkívül indokolt esetben - ha ezt a városi érdek is indokolja - a bérlet időtartama legfeljebb még további 2 évvel meghosszabbítható, amennyiben a szakember megfelel az 5. §-ban foglalt feltételeknek.

(7) *  A megkötött bérleti szerződések egy példányát meg kell küldeni a bérlő-elhelyezési javaslatot tevő szervezet részére.

(8) *  Amennyiben a szakember közszolgálati feladatot ellátó intézménynél fennálló jogviszonya - amelyre tekintettel a bérlakást kapta - megszűnt, a lakást elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni.

(9) * 

XII. rész

A nyugdíjasok háza

38. § (1) A nyugdíjasok háza a nyugdíjasok, illetőleg az öregségi nyugdíj korhatárt elért személyek elhelyezésére szolgáló lakás, továbbá az életkoruknak és az egészségi állapotuknak megfelelő gondozást nyújtó olyan lakóépület, amelyben a bérlők rendszeres egészségügyi ellátása és állandó - nappali és éjszakai - gondozói ügyelete biztosított.

(2) A nyugdíjasok házában elhelyezésre kerülő bérlővel határozatlan idejű bérleti jogviszony létesíthető.

39. § (1) Nyugdíjasok házában lévő bérlakást:

a) szociális, egészségügyi és anyagi rászorultság alapján, vagy

b) versenytárgyalás útján lehet bérbe adni.

(2) A szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeinek fennállására e rendelet II. részében foglaltakat értelemszerűen kell alkalmazni. Egészségkárosodás esetén a kezelőorvos erről szóló igazolását figyelembe kell venni.

(3) Aki szociális helyzete alapján nem jogosult önkormányzati bérlakásra, versenytárgyalás útján juthat bérleményhez a nyugdíjasok házában. Ilyenkor a meglévő bérlakást a jogosultság megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.

(4) A nyugdíjasok házában önkormányzati bérlakás biztosítására irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz - az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon - kell benyújtani. (5. számú melléklet)

(5) A nyilvántartásba vétel a Polgármesteri Hivatal értesítését követő 5 évre szól. Amennyiben a nyilvántartásba vett kérelmező 5 év alatt a nyugdíjasok házában elhelyezést nem kap, a jogosultság igazolása mellett új kérelem benyújtására van lehetőség.

40. § A szociális alapon történő hasznosításra csak a jogosult nyugdíjasházi bérbeadási névjegyzékre történő felvételét követően kerülhet sor.

41. § (1) Bérleti szerződést olyan egyedülálló személlyel vagy házaspárral, illetve két egyedülálló személy esetében - ha ezt együttesen kérik - a bérlőtársi jogviszonyra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével lehet kötni, aki:

a) nyugdíjas, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte,

b) önmaga ellátására képes, de egészségi állapota miatt segítséget igényel,

c) legalább komfortos bérlakásának bérleti jogviszonyáról az önkormányzat javára lemond és azt az önkormányzat részére kiürítve visszaadja,

d) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségének teljesítését maga vállalja.

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben bérleti szerződést lehet kötni olyan igénylővel, aki megfelel az (1) a) b) d) pontjainak és önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy lakhatása egyéb módon nem megoldható.

(3) Bérlőül az előírt feltételek fennállása esetén sem jelölhető ki az, aki egészségi állapota vagy egyéb ok miatt a közösségi együttélésre alkalmatlan.

(4) A nyugdíjasok házában lévő lakás albérletbe nem adható.

42. § A nyugdíjasok házában a bérbeadó és a bérlő jogaira és kötelezettségére vonatkozóan az e rendeletben foglaltak értelemszerűen az irányadók.

43. § (1) *  A nyugdíjasok házában lévő lakásba a bérlő csak olyan házastársát (élettársát), illetve különös méltánylást érdemlő esetben - a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntése alapján - vér szerinti és örökbefogadott gyermekét fogadhatja be, aki:

a) nyugdíjas, illetve az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte;

b) önmaga ellátására képes.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezésében foglaltak ellenére történt befogadás a lakás rendeltetés ellenes használatának minősül, és a befogadott személy a bérlő halála esetén a lakásbérleti jogot nem folytathatja.

44. § (1) A bérlő a lakásbérleti jogáról csak az önkormányzat javára mondhat le.

(2) Ha a bérlő lakásbérleti joga megszűnik és a lakást üresen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles az önkormányzatnak visszaadni.

45. § A bérlő a lakását csak nyugdíjasok házában lévő lakással vagy olyan másik bérlakással cserélheti el, amelynek bérlője az ide vonatkozó rendelkezések értelmében nyugdíjasok házában lévő lakás bérlője lehet.

XIII. RÉSZ

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlete

46. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek bérletének létrejöttére, a felek jogaira és kötelezettségeire, valamint a bérlet megszűnésére a lakásbérlet szabályait az alábbiakban szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni.

A bérbeadás feltételei

47. § (1) Üres helyiséget - a kötelező elhelyezési feladat kivételével - csak versenytárgyalás útján lehet bérbe adni.

(2) A bérbeadó az üres, vagy megüresedett önkormányzati tulajdonban lévő helyiségekre csak határozott időre szóló bérleti szerződést köthet.

(3) A határozott időre szóló bérleti szerződés legfeljebb 5 évi időtartamra szólhat.

(4) A határozott idő lejártakor jelen paragrafus (2) és (3) bekezdésének megfelelően a szerződés a bérlővel meghosszabbítható, amennyiben bérleti díj tartozása nincsen és tevékenységével kapcsolatban kifogások nem merültek fel.

A versenytárgyalás

48. § (1) A versenytárgyalást a mindenkori, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével megbízott társaság folytatja le.

(2) A hirdetményt legalább egy helyi napilapban, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kell közzétenni.

(3) A versenytárgyalás lefolytatására az e rendelet 32. és 33. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

a) A versenyeztetés tárgya a helyiségbérleti díj havi összege. Az nyeri el a bérleti jogot, aki a legmagasabb bérleti díj megfizetésére tesz ajánlatot.

b) A versenytárgyalás során az ajánlatot tevőnek meg kell jelölni azt a tevékenységi kört is, amelyet a helyiségben folytatni kíván.

49. § (1) Az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségre azonos, vagy hasonló tevékenységet folytató igénylők közül írásbeli közös kérelmük alapján bérlőtársi szerződés is köthető, de csak kizárólag a bérleti jogviszony létrejöttekor.

(2) Ha valamelyik bérlőtárs jogviszonya megszűnik, a visszamaradt bérlőtárs az egész helyiség bérlőjévé válik.

(3) Ha a visszamaradt bérlő a (2) bekezdésben foglalt jogával élni nem kíván, a helyiséget kisebb helyiségre cserélheti, vagy a bérbeadótól kisebb cserehelyiséget igényelhet, ha a cserélő fél a helyiségre fennálló bérleti szerződés feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A bérbeadó és a bérlő jogai és kötelezettségei

50. § (1) A bérbeadó nem köteles a bérlőnek a helyiséget úgy bérbe adni, hogy az abban folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon legyen kialakítva, felszerelve, illetőleg berendezve.

(2) A bérlő köteles gondoskodni a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, védőtető, ernyős szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról, továbbá a bérlő tevékenysége érdekében szükséges felújításokról, pótlásokról, illetőleg ezek cseréjéről.

(3) A bérlő köteles gondoskodni továbbá az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetve tart üzemben, az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról, ha az a bérlő tevékenysége miatt vált szükségessé, továbbá a bérlő tevékenységével kapcsolatban keletkezett nem háztartási szemét elszállításáról.

A helyiség bérleti jogának átruházása és elcserélése

51. § (1) Az önkormányzati tulajdonban lévő helyiség csak másik önkormányzati tulajdonú helyiségre cserélhető, az eredeti bérleti szerződésben foglalt feltételek mellett.

(2) A bérbeadó a helyiség bérleti jogának átruházásához, vagy elcseréléséhez hozzájárul:

a) ha az új bérlő által gyakorolni kívánt tevékenységének a jogszabály által előírt feltételei biztosíthatók, és ez a tevékenység a helyiség rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti,

b) *  továbbá vállalja, hogy a szerződés megkötését követően a helyiség 3 havi bérleti díjának + ÁFA megfelelő összegű pénzbeli térítést fizet az önkormányzatnak.

(3) Ha olyan helyiséget kívánnak elcserélni, melyre határozatlan idejű bérleti szerződés áll fenn, a csere csak akkor hagyható jóvá, ha a felek közös megállapodással módosítják a bérleti szerződést legfeljebb 5 évre szóló határozott időtartamúvá.

(4) Nem minősül átruházásnak a helyiség bérleti jogának átadása, ha a bérlő vállalkozása társasággá alakul oly módon, hogy a bérlemény eredeti bérlője lesz a vállalkozás tulajdonosa és képviselője, melyet a társasági szerződéssel, illetve az aláírási címpéldánnyal igazol.

XIV. rész * 

Költségelven bérbe adott lakásokra vonatkozó szabályok

51/A. § *  (1) A költségelven bérbe adható lakások felsorolását a 4. számú melléklet tartalmazza. A költségelvű lakásokra a lakásbérlet szabályait e rendelet XIV. részében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) *  Az üres költségelvű bérlakások hasznosítása

a) természetes személy esetén pályázat útján történik

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság esetén egyéni kérelem alapján történik. A kérelemhez csatolni kell:

ba) cégkivonatot

bb) társasági szerződést

bc) APEH együttes igazolást

(3) *  A pályázat kiírása és az elbírálás előkészítése az Igazgatási Osztály feladata. A pályázatok és a jogi személy vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság esetén az egyéni kérelmek elbírálásáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság dönt. Azon gazdasági társaság részére, akinek Mosonmagyaróvár város Önkormányzata, vagy az APEH felé tartozása van, költségelvű bérlakást kiutalni nem lehet.

(4) A költségelvű bérlakások határozott időre, legfeljebb 5 éves időtartamra adhatók bérbe.

51/B. § Pályázat útján költségelvű bérlakásra jogosult:

a) az a nagykorú személy, aki az Európai Gazdasági Térség (EGT) állampolgára,

b) az, aki igazolt munkahellyel rendelkezik,

c) saját és a vele együtt költözők igazolt jövedelmeinek együttes összege legalább négyszerese a fizetendő lakbér összegének.

51/C. § (1) A pályázat meghirdetésének kötelező tartalma:

a) a lakás címe és műszaki adatai,

b) a lakás havi lakbérének összege,

c) a pályázat benyújtásának módja és határideje,

d) a pályázat elbírálásának helye és időpontja,

e) a lakás megtekintésének időpontja,

f) *  az óvadék összege és megfizetésének módja,

g) egyéb jelentkezési feltételek.

(2) A jelentkezést erre a célra rendszeresített nyomtatványon, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. (7. számú melléklet)

(3) A hirdetményt a pályázat elbírálásának időpontja előtt legalább 20 nappal a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára ki kell függeszteni és a pályázatot nyilvánosan meg kell hirdetni.

51/D. § (1) *  Több pályázó esetén a pályázat elbírálásának fő szempontjai:

a) Mosonmagyaróvár város érdeke a pályázó elhelyezése,

b) az együtt költözők száma,

c) a lakhatási körülmények,

d) a korábban benyújtott érvényes pályázatok száma,

e) a gyermekét egyedül nevelő szülő,

f) nincs közüzemi díj tartozása.

51/E. § Több lakás egyidejű pályáztatása esetén egy pályázó több lakásra is pályázhat, a megpályázott lakások sorrendjének meghatározásával. A pályázaton e sorrend figyelembevételével a pályázó egy lakás bérleti jogát nyerheti el, a többi lakás vonatkozásában a pályázata kizárásra kerül.

51/F. § (1) *  A bérleti szerződés megkötése előtt, a pályázat elnyeréséről szóló értesítés átvételétől számított 5 munkanapon belül óvadékot kell fizetni, mely a bérleti szerződés megszűnésekor a bérlőt terhelő költségek és díjak fedezetére szolgál. Az óvadék összege a bérlakás lakbérének háromszorosa, de minimum százezer forint. Amennyiben nem történik meg az óvadék megfizetése a pályázatot elnyert részéről, akkor helyébe a Szociális és Egészségügyi Bizottság által másodiknak megjelölt pályázó lép.

(2) Ha a bérlő a lakást a bérleti jogviszony bármilyen okból történő megszűnésekor tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja vissza, és a bérbeadó felé tartozása nem áll fenn, részére az óvadékot vissza kell fizetni.

(3) A bérbeadó az óvadék összegét kizárólag a bérleti jogviszonnyal kapcsolatban keletkezett, a bérlővel szemben fennálló, felszólítás ellenére meg nem fizetett követelésének kielégítésére vagy kötelezettségének teljesítésére használhatja fel. A bérbeadó az óvadék fel nem használt részét köteles a bérlőnek visszafizetni.

51/G. § *  Az eredmény megállapítása után a bérbeadó a pályázat nyertesével 8 napon belül kétoldalú közjegyzői okiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt bérleti szerződést köt. Amennyiben a bérleti szerződést teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalták, a bérlő a bérleti szerződés szerinti kötelezettségeire a fenti határidőn belül közjegyzői okiratba foglalt egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot köteles tenni és annak hiteles kiadmányát a bérbeadó részére köteles átadni. A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a pályázat nyertese az óvadékot az önkormányzat számlájára befizesse. A közjegyzői okiratba foglalás költségét a pályázat nyertese fizeti.

51/H. § (1) * 

(2) *  A határozott idő lejártakor a bérlemény - pályáztatás mellőzésével - a bérlőnek ismételten bérbe adható, amennyiben a bérleti időszak alatt 1 hónapot meghaladó bérleti díj és közüzemi díj tartozása bérlőnek nem volt, valamint a költségelvű lakásra vonatkozó jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak. A bérleti szerződés tartalma e rendelet 51/G. §-ban meghatározott módon közjegyzői okiratba foglalandó, melynek költségét a bérlő fizeti.

XV. rész * 

A lakás- és helyiség bérbeadással kapcsolatos feladatok ellátása

52. § Az önkormányzati tulajdonban és bérbeadás útján hasznosított, e rendelet hatálya alá tartozó lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával kapcsolatos feladatokat az önkormányzat Képviselő-testülete, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, illetve Gazdasági Bizottsága, a Polgármesteri Hivatal és vállalkozási szerződés alapján a kijelölt kezelő látja el.

A Képviselő-testület feladata

53. § (1) Határozattal megállapítja a szociális lakásbérbeadási névjegyzéket és a nyugdíjasházi névjegyzéket.

(2) * 

(3) Az éves költségvetés keretében meghatározza az e rendelet alapján kezelt és hasznosított lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítására, karbantartására, javítására fordítandó összeget.

(4) Dönt lakásnak nem lakás céljára szolgáló helyiséggé történő átminősítéséről, ha a lakás szociális célú lakásként nem hasznosítható, és azt a Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja.

(5) Dönt nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átalakításáról a Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslata alapján.

A Szociális és Egészségügyi Bizottság feladata

54. § (1) *  Dönt a rendelet 21. § (1) bekezdésében foglalt lakás biztosításáról.

(2) Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a szociális lakás bérbeadási és a nyugdíjasházi bérbeadási névjegyzékre.

(3) Határozattal dönt a névjegyzéken lévő igénylő névjegyzékről való törléséről.

(4) Dönt lakásnak versenytárgyalás útján történő bérbeadásáról.

(5) Dönt az 5. § (3) bekezdésében foglalt bérbeadásról.

(6) *  Dönt a szakember elhelyezés céljára szolgáló lakások bérbeadásáról.

A Polgármesteri Hivatal feladata

55. § (1) Ellátja a lakások igénylésével kapcsolatos nyilvántartási feladatokat.

(2) Ellátja a lakások versenytárgyalásának lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

(3) Ellátja a lakások cseréjével, befogadással, bérleti jogviszony folytatatásával, a bírói ítéletek végrehajtása esetén kötelező elhelyezéssel és a szociális intézményből végleg távozott személy elhelyezésével kapcsolatos feladatokat.

A kezelő szerv feladatai

56. § (1) Az e rendeletben felsorolt bérbeadói feladatokat, továbbá mindazokat a bérbeadói feladatokat, melyeket sem a lakástörvény, sem e rendelet nem telepít más szervhez, szervezethez, a kezelő jogosult, egyben köteles ellátni a tulajdonos önkormányzattal kötött vállalkozási szerződés alapján.

(2) *  A bérleti szerződéseket a Polgármesteri Hivatal értesítése alapján a kezelő szerv köti meg a bérlővel és gyakorolja a tulajdonost megillető bérbeadói jogosítványokat és teljesíti a bérbevevővel szemben a tulajdonosi kötelezettségeket. A kezelő jogosult a kezelésében levő ingatlanok tekintetében - a tulajdonjog megváltoztatása és az ingatlanok megterhelése, továbbá a peres és nem peres, valamint végrehajtási eljárás kivételével - a tulajdonos helyett, annak képviseletében eljárni, nyilatkozatot tenni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a kezelőt, hogy a jelen rendeletben, a lakástörvényben és a Ptk-ban nem szabályozott egyéb kérdéseket, a bérlővel történő megállapodás útján a bérleti szerződésben rendezze.

XVI. rész * 

Vegyes rendelkezések

57. § (1) Az önkormányzati lakásra fennálló bérleti jog nem ruházható át.

(2) A rendelet alkalmazása során élettársi jogviszony fennállását hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.

58. § (1) A Polgármesteri Hivatal folyamatos nyilvántartást vezet az önkormányzat tulajdonában lévő és e rendelet hatálya alá tartozó, bérbeadás útján hasznosított lakásokról és nem lakás céljára szolgáló helyiségekről (továbbiakban: lakásnyilvántartás).

(2) A lakásnyilvántartás tartalmazza:

a) a lakás alapterületét, szoba és egyéb helyiség számát, komfortfokozatát, társasház tulajdon esetén a közös tulajdoni hányadot;

b) a bérlő nevét;

c) a bérleti jogviszony tartamát;

d) a lakás bérbeadás módját;

e) esetleges tartási szerződés esetén annak megjelölését.

59. § (1) A Polgármesteri Hivatal folyamatos nyilvántartást vezet a lakás bérbeadási igénylésekről.

(2) E nyilvántartás vezetéséhez az állampolgár az alábbi személyes adatszolgáltatásra köteles:

a) -név, születési hely, idő

- anyja neve

- családi állapota

b) -lakcím (állandó és ideiglenes)

- tartózkodási hely

c) - jövedelmi, vagyoni viszonyokra vonatkozó igazolás, nyilatkozat

d) -tartós egészségkárosodás esetén az egészségi állapotra vonatkozó orvosi igazolás,

e) *  - ingatlan nyilvántartási igazolás a kérelmező és a vele együtt költözni szándékozók ingatlanáról.

Ezen adatszolgáltatás az igénylővel közös háztartásban élő valamennyi személyre is vonatkozik.

(3) A fenti adatok közül nem hozhatók nyilvánosságra az állampolgár vagyoni, jövedelmi viszonyait érintő, valamint az egészségi állapotára vonatkozó adatok.

(4) E rendelet alkalmazásánál a havi átlagjövedelem megállapításánál az előző 12 hónapban felvett alábbi juttatásokat kell figyelembe venni:

a) főállásból, másodállásból, mellékfoglalkozásból, bedolgozó vagy más rendszeres tevékenységből származó jövedelem, részesedés és egyéb bérjellegű juttatás, mely beszámít a személyi jövedelemadó alapba;

b) szövetkezeti tagsági viszonyban állók esetében a végzett munka fejében kapott munkadíj, részesedés, háztáji vagy más címen használt földterületből származó jövedelem;

c) nyugellátások, rendszeres járadékok, rendszeres segélyek;

d) családi pótlék;

e) minden olyan jövedelem, juttatás, mely a személyi jövedelemadó alapba beszámít.

60. § (1) E rendelet alkalmazásában jelentős értékű ingó vagy ingatlan vagyon: a mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum hetvenötszörös értékét meghaladó ingó vagyon, továbbá az ugyanilyen értéket meghaladó ingatlanvagyon. Az ingóvagyonnál figyelmen kívül kell hagyni azokat a vagyontárgyakat, melyek a végrehajtás alól is mentesek.

(2) E rendelet XI. fejezetének alkalmazásakor közszolgálatban dolgozónak kell tekinteni:

a) köztisztviselőt,

b) közalkalmazottat,

c) egyházi alkalmazottat.

Átmeneti rendelkezések

61. § (1) E rendelet hatálybalépésekor érvényben lévő lakás-kiutalási névjegyzéket teljesíteni kell a II. részben foglaltak figyelembevételével.

(2) A névjegyzéken lévő igénylővel a rendelet hatálybalépése után a lakástörvényben és e rendeletben meghatározott tartalmú bérleti szerződés köthető.

Záró rendelkezések

62. § (1) E rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) A 36. § (4) bekezdés rendelkezését a rendelet hatálybalépését követően megkötött új szerződésekre kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a lakások és helyiségek bérletéről szóló 15/2000. (VI. 30.) rendelet, valamint az ennek módosításáról szóló 41/2000. (XII. 15.), 20/2001. (VI. 29.), 43/2001. (X. 31.), 26/2002. (IX. 30.), 21/2004. (VI. 30.), 25/2004. (V. 28.), 12/2005. (III. 10.), és 33/2005. (IX. 20.) rendeletek.

Stipkovits Pál Dr. Lascsikné Dr. Bozi Sarolta
polgármester jegyző

JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 14/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Polgármesteri Hivatal tölti ki!
Mosonmagyaróvár,.........................
P. H.
aláírás
..............................................

SZOCIÁLIS LAKÁSIGÉNYLÉS

Kitöltés előtt szíveskedjen az ÚTMUTATÓT elolvasni!
Lakásigénylési adatlapot 2 példányban kitöltve kell benyújtani !

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IGAZOLÁSA


Értesítem, hogy benyújtott lakásigénylési kérelmét ............................. szám alatt
nyilvántartásba vettem szociális lakásellátási formára.


Kérem, hogy bármely írásbeli beadványa benyújtásakor, személyes megjelenésekor a fenti törzsszámra hivatkozzék.

Mosonmagyaróvár, .........év .......................hó ........nap


.......................................
osztályvezető

I. Személyi adatok

Az igénylő adatai
A házastárs (élettárs) adatai
1. Neve (leánykori neve)
2. Állandó lakcíme,
bejelentkezés időpontja
3. Jelenlegi lakcíme, bejelentkezés időpontja
4. Tartózkodási helye, címe
5. Családi állapota
házas-elvált-élettárs-nőtlen-
hajadon-özvegy
házas-elvált-élettárs-nőtlen-
hajadon-özvegy
6. Születési hely, idő, anyja neve
7. Munkahely megnevezése, címe
8. Foglalkozása

Az igénylővel és házastársával együtt költözők

Kereső családtagokra vonatkozó adatok
(az igénylőn és házastársán kívül)

Név Születési idő Foglalkozás Rokoni kapcsolatEltartott (nem kereső) családtagokra vonatkozó adatok

Gyermekek Születési idő Foglalkozás Rokoni kapcsolatEgyéb eltartottak


Az együtt költözők összlétszáma: ________________________ fő

A családból az együtt költözők közül emeleti elhelyezést befolyásoló tartósan beteg vagy fertőző személy

Név Betegség megnevezéseII. Az igénylő és családja jövedelmi viszonyai*

- Igénylő havi átlagjövedelme - főállás: ......................................................................................Ft
- Gyerektartás, mellékfoglalkozás, másodállás: ...........................................................................Ft
- Igénylő házastársának jövedelme - főállás: ...............................................................................Ft
- Gyerektartás, mellékfoglalkozás, másodállás:............................................................................ Ft
Egyéb kereső családtagok jövedelme:
- név: .............................................................................. ..............................................................Ft
- név: .............................................................................. ..............................................................Ft
- név: .............................................................................. ..............................................................Ft
családi pótlék: ......................................................................................................Ft
ÖSSZESEN: ......................................................................................................Ft
Egy főre jutó átlag: ......................................................................................................Ft
- Jelölje meg lakossági bankszámla számát: ............................-............................

*Csatolni kell a család tagjainak APEH-tól származó jövedelemigazolását!

III. Az igénylő és családja vagyoni viszonyai

Rendelkezik-e ingatlan tulajdonnal? Helye Szoba
száma
m2
Értékesített-e bármilyen ingatlant 5 éven belül? Adásvétel dátuma
1.
2.
3.
4. Rendelkezik-e
jelentős értékű
értéke ........................................................................................ Ft
ingó vagyonnal? értéke ........................................................................................ Ft
5.Van-e gépkocsija? igen típusa: évjárata:
nem értéke: ........................................................Ft

IV. Az igénylő lakásviszonyaira vonatkozó adatok

1. Milyen minőségben laknak a lakásban:

bérlő - bérlőtárs - társbérlő - szolgálati lakásban lakó - tulajdonos - haszonélvező -családtag - albérlő - ágybérlő - jogcímnélküli lakáshasználó - eltartási szerződés alapján eltartó - egyéb: ....................................

2. A lakás: önkormányzati bérlakás - szolgálati lakás - magántulajdonban lévő lakás - családi ház - egyéb:

3. A lakás alapterülete: ...................... m2

ebből szobák alapterülete: 1..........m2, 2..........m2, 3 ...........m2, 4.........m2,

4. Egyéb helyiségek a lakásban: hálófülke, hall, étkező, előszoba, konyha, főzőfülke, fürdőszoba, WC, erkély, egyéb

5. A lakás komfortfokozata: összkomfortos - komfortos - félkomfortos - komfort nélküli - szükséglakás

6. A lakásban élő személyek száma összesen: .......................fő

7. A lakásban élő családok száma: ............................ önálló háztartás.

8. Az igénylő családja által kizárólagosan használt lakószobák felsorolása:

1 ...........m2, 2 ............m2, 3 ...........m2, 4 ...............m2,

9. Az igénylő korábbi önálló lakásának adatai:

Előzőleg önálló lakással rendelkezett-e? igen -nem

Ha igen, mikor: .....év .........hó ......... naptól..............év ..............hó ..........napig

Előző lakása hol volt?.......................................város/község .............................u. ..............hsz.

Milyen minőségben lakott ott? ..................................................................

Milyen okból szűnt meg az előző lakásra vonatkozó rendelkezési joga? ..................................

..........................................................................................................................................

V. Az igényelt lakásra vonatkozó adatok

1. Milyen komfortfokozatú lakást kér?

összkomfortosat - komfortosat - félkomfortosat - komfort nélkülit

2. Hány szobás lakást kér?

1 szobásat - másfél szobásat - 2 szobásat - 2 és fél szobásat - 3 szobásat - 3 szobásnál nagyobbat

VI. A lakásigény egyéb indokai

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségünk(em) tudatában kijelentjük(em), hogy a lakásigény-bejelentésben az általunk(am) közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentjük(em), hogy lakásigénylést máshol nem nyújtottunk(am) be. Tudomásul vesszük(em), hogy a valótlan adatok közlése, illetve a változás bejelentési kötelezettség elmulasztása a lakásigénylők sorából történő kizárással, a nyilvántartásból való törléssel járhat. Tudomásul vesszük(em), hogy ha a lakásigénylési kérelemben szereplő adatokban változás áll be, 30 napon belül köteles(ek) vagyunk(ok) a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályánál hitelt érdemlő okmányokkal a változást igazolni, bejelentetni.

Hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy személyes adataimat(inkat) a lakásbérleti joghoz jutás érdekében a Polgármesteri Hivatal kezelhesse.

Mosonmagyaróvár,......... év ............................... hó ............. nap.

................................... ...........................................
igénylő aláírása házastárs aláírása
Sz.Ig. száma ................................ Sz.Ig. száma: ....................................

ÚTMUTATÓ
A „szociális lakásigénylés” nyomtatvány kitöltéséhez

Kedves Ügyfelünk!

Kérjük, hogy a nyomtatvány minden rovatát nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen(ek) kitölteni. Az ettől eltérően kitöltött igénylési lapot nem fogadjuk el, azt visszaadjuk vagy visszaküldjük.

1. Ahol a válasz előre van nyomtatva, a feleletet aláhúzással kell megadni.

2. Ha a kérdésre számmal kell válaszolni, csak arab számok (1,2,3, stb.) használhatók.

Részletes tudnivalók

1. A betegségre utaló körülményt igazoló szakorvosi vagy hatósági orvosi igazolást csatolni kell bejegyzés esetén.

2. Átlagos havi jövedelem: a lakásigénylési adatlap kitöltését megelőző 12 hónapban kapott hivatalos jövedelmek összegének 1/12 része (munkáltató igazolás szükséges).

3. Gyermektartási díj fizetése esetén csökkentő - elfogadás esetén jövedelemnövelő tényezőként kell figyelembe venni. Bármilyen címen feltűntetett jövedelmet APEH-tól származó jövedelemigazolás becsatolásával kell bizonyítani. Nyugdíjasok a nyugdíjszelvényt csatolják.

4. A lakásviszonyokra vonatkozó adatokat attól függetlenül, hogy állandó vagy ideiglenes jelleggel vannak bejelentve, mindig a „jelenlegi lakcím”, azaz a tartózkodás szerinti lakásra vonatkozóan kell kitölteni.

5. A jogos lakásigény mértékének meghatározása:

1 fő esetén 1 lakószoba

2 fő esetén 1-1,5 lakószoba

3 fő esetén 1,5-2 lakószoba

4 fő esetén 2-2,5 lakószoba

5 fő esetén 2,5-3 lakószoba

6. Ingatlan nyilvántartási igazolás a kérelmező és a vele együtt költözni szándékozók ingatlanáról.

2. melléklet a 14/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

IGÉNYLŐLAP ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS CSERÉJÉHEZ

1. Az önkormányzati lakást elcserélni kívánó bérlő neve: .............................................

leánykori neve: ................................................................................................................

születési helye, ideje: ......................................................................................................

anyja neve: ......................................................................................................................

2. A bérlakás pontos címe:

alapterülete: ..............................................................

komfortfokozata: .....................................................

szobáinak száma: .....................................................

havi alaplakbére: ......................................................

3. A lakásbérleti jogviszony kezdete:

4. A lakás bérbeadásának jogcíme:

□ szociális bérlakás

□ versenytárgyalás útján történő bérbeadás

□ szakember elhelyezés címén történő bérbeadás

□ költségelv útján történő bérbeadás

5. A bérlővel közös háztartásban lakó személyek:

Név Születési idő jogcím * (rokonság) megjelölése
* bérlő, bérlőtárs, családtag, szívességi használó, lakáshasználó, jogcím nélküli használó

6. A bérlő és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyai:

bérlő havi jövedelme: .............................................................................................................

bérlő házastársa, élettársa havi jövedelme: ............................................................................

családi pótlék összege: ...........................................................................................................

Egyéb kereső családtagok jövedelme:

név: .................................................... ........................................................................... Ft
név: .................................................... ........................................................................... Ft
név: .................................................... ........................................................................... Ft
Összesen: ..............................................Ft
Az 1 főre jutó átlag jövedelem ......................Ft

7. A bérlakás cseréjének oka:

□ tartós egészségkárosodása miatt ellátása jelenlegi lakásában nem biztosítható,

□ háztartásában jelentősen megnőtt vagy csökkent az eltartottak száma,

□ az egy főre eső havi jövedelem a mindenkori nyugdíj alá csökkent.

8. A csere útján igényelni kívánt bérlakás adatai:

alapterülete: ..............................................................

komfortfokozata: .....................................................

szobáinak száma: .....................................................

NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségünk(em) tudatában kijelentjük(em), hogy az általunk(am) közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük(em), hogy a valótlan adatok közlése a lakáscserére való jogosultság elvesztésével jár. A lakástörvényben és a helyi lakásrendeletben foglalt feltételeket elfogadjuk(om).

Mosonmagyaróvár,......... év ............................... hó ............. nap.

................................... ...........................................
igénylő aláírása házastárs aláírása
Sz.Ig. száma ................................ Sz.Ig. száma: ....................................

ÚTMUTATÓ
A nyomtatvány kitöltéséhez

Kedves Ügyfelünk!

Kérjük, hogy a nyomtatvány minden rovatát nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen(ek) kitölteni.

1. A betegségre utaló körülményt igazoló szakorvosi vagy hatósági orvosi igazolást csatolni kell bejegyzés esetén.

2. Átlagos havi jövedelem: az adatlap kitöltését megelőző 12 hónapban kapott hivatalos jövedelmek összegének 1/12 része (munkáltatói igazolás szükséges).

3. Gyermektartási díj fizetése esetén csökkentő - elfogadás esetén jövedelemnövelő tényezőként kell figyelembe venni. Bármilyen címen feltüntetett jövedelmet APEH-tól származó jövedelemigazolás becsatolásával kell bizonyítani.

4. Nyugdíjasok a nyugdíjszelvényt csatolják.

3. melléklet a 14/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal tölti ki!
Mosonmagyaróvár,.........................
P. H.
aláírás
..............................................

KÉRELEM LAKÁS VERSENYTÁRGYALÁS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁHOZ

Kitöltés előtt szíveskedjen az ÚTMUTATÓT elolvasni!

I. Személyi adatok

Az igénylő adatai
A házastárs (élettárs) adatai
1. Neve (leánykori neve)
2. Állandó lakcíme,
bejelentkezés időpontja
3. Jelenlegi lakcíme, bejelentkezés időpontja
4. Tartózkodási helye, címe
5. Családi állapota
házas-elvált-élettárs-nőtlen-
hajadon-özvegy
házas-elvált-élettárs-nőtlen-
hajadon-özvegy
6. Születési hely, idő, anyja neve
7. Munkahely megnevezése, címe
8. Foglalkozása

Az igénylővel és házastársával együtt költözők

Kereső családtagokra vonatkozó adatok
(az igénylőn és házastársán kívül)

Név Születési idő Foglalkozás Rokoni kapcsolatEltartott (nem kereső) családtagokra vonatkozó adatok

Gyermekek Születési idő Foglalkozás Rokoni kapcsolatEgyéb eltartottak


Az együtt költözők összlétszáma: ________________________ fő

A családból az együtt költözők közül emeleti elhelyezést befolyásoló tartósan beteg vagy fertőző személy

Név Betegség megnevezéseII. Az igénylő és családja jövedelmi viszonyai*

- Igénylő havi átlagjövedelme - főállás: ......................................................................................Ft
- Gyerektartás, mellékfoglalkozás, másodállás: ...........................................................................Ft
- Igénylő házastársának jövedelme - főállás: ...............................................................................Ft
- Gyerektartás, mellékfoglalkozás, másodállás:............................................................................ Ft
Egyéb kereső családtagok jövedelme:
- Név: .............................................................................. ..............................................................Ft
- név: .............................................................................. ..............................................................Ft
- név: .............................................................................. ..............................................................Ft
családi pótlék: ......................................................................................................Ft
ÖSSZESEN: ......................................................................................................Ft
Egy főre jutó átlag: ......................................................................................................Ft

*Csatolni kell a család tagjainak APEH-tól származó jövedelemigazolását!

III. Az igénylő és családja vagyoni viszonyai

Rendelkezik-e ingatlan tulajdonnal? Helye Szoba
száma
m2
Értékesített-e bármilyen ingatlant 5 éven belül? Adásvétel dátuma
1.
2.
3.
4. Rendelkezik-e
jelentős értékű
értéke ........................................................................................ Ft
ingó vagyonnal? értéke ........................................................................................ Ft
5.Van-e gépkocsija? igen típusa: évjárata:
nem értéke: ........................................................Ft

IV. Az igénylő lakásviszonyaira vonatkozó adatok

1. Milyen minőségben laknak a lakásban:

bérlő - bérlőtárs - társbérlő - szolgálati lakásban lakó - tulajdonos - haszonélvező -családtag - albérlő - ágybérlő - jogcímnélküli lakáshasználó - eltartási szerződés alapján eltartó- egyéb:

2. A lakás alapterülete: ....................................................... m2

ebből szobák alapterülete: 1..........m2, 2..........m2, 3...........m2,4... ......m2,

3. A lakás komfortfokozata: összkomfortos - komfortos - félkomfortos - komfort nélküli szükséglakás

4. A lakásban élő személyek száma összesen:.......................fő

5. Az igénylő korábbi önálló lakásának adatai:

Előzőleg önálló lakással rendelkezett-e? igen -nem

Ha igen, mikor: .....év .........hó ......... naptól..............év ..............hó ..........napig

Előző lakása hol volt?.......................................város/község .............................u. ..............hsz.

Milyen minőségben lakott ott:? ...................................................................................

Milyen okból szűnt meg az előző lakásra vonatkozó rendelkezési joga? ............................

.............................................................................................................................................

NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségünk(em) tudatában kijelentjük(em), hogy az általunk(am) közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük(em), hogy a valótlan adatok közlése a versenytárgyalásról való kizárással jár. A versenytárgyalás és a meghirdetett lakáshoz való hozzájutás feltételeit elfogadjuk(om).

Mosonmagyaróvár,......... év ............................... hó ............. nap.

................................... ...........................................
igénylő aláírása házastárs aláírása
Sz.Ig. száma ................................ Sz.Ig. száma: ....................................

ÚTMUTATÓ
A nyomtatvány kitöltéséhez

Kedves Ügyfelünk!

Kérjük, hogy a nyomtatvány minden rovatát nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen(ek) kitölteni.

1. Ahol a válasz előre van nyomtatva, a feleletet aláhúzással kell megadni.

2. Ha a kérdésre számmal kell válaszolni, csak arab számok (1,2,3, stb.) használhatók.

Részletes tudnivalók

1. A betegségre utaló körülményt igazoló szakorvosi vagy hatósági orvosi igazolást csatolni kell bejegyzés esetén.

2. Átlagos havi jövedelem: a lakásigénylési adatlap kitöltését megelőző 12 hónapban kapott hivatalos jövedelmek összegének 1/12 része (munkáltatói igazolás szükséges).

3. Gyermektartási díj fizetése esetén csökkentő - elfogadás esetén jövedelemnövelő tényezőként kell figyelembe venni. Bármilyen címen feltüntetett jövedelmet APEH-tól származó jövedelemigazolás becsatolásával kell bizonyítani. Nyugdíjasok a nyugdíjszelvényt csatolják.

4. A lakásviszonyokra vonatkozó adatokat attól függetlenül, hogy állandó vagy ideiglenes jelleggel vannak bejelentve, mindig a „jelenlegi lakcím”, azaz a tartózkodás szerinti lakásra vonatkozóan kell kitölteni.

4. melléklet a 14/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Szakemberek elhelyezésére igénybe vehető lakások

Sorsz. Cím Szobaszám Alapterület m2
1. Mosonvár u. 2. I. lh. fsz. 1. 1,5 53
2. Mosonvár u. 2. I. lh. fsz. 2. 1,5 50
3. Mosonvár u. 2. I. lh. fsz. 3. 1 + 3 félszoba 73
4. Mosonvár u. 2. I. lh. fsz. 4. 1 + 2 félszoba 60
5. Mosonvár u. 2. I. lh. I. em. 11. 1 37
6. Mosonvár u. 2. I. lh. I. emelet 12. 1 32
7. Mosonvár u. 2. I. lh. I. emelet 13. 1 33
8. Mosonvár u. 2. I. lh. I. emelet 14. 1 + 2 félszoba 58
9. Mosonvár u. 2. I. lh. I. emelet 15. 1 + 3 félszoba 73
10. Mosonvár u. 2. I. lh. I. emelet 16. 1 + 2 félszoba 60
11. Mosonvár u. 2. I. lh. tetőtér 22. 2 46 (60)
12. Mosonvár u. 2. I. lh. tetőtér 23. 1,5 35 (44)
13. Mosonvár u. 2. II. lh. fsz. 5. 1 + 2 félszoba 59
14. Mosonvár u. 2. II. lh. fsz. 6. 1 + 2 félszoba 60
15. Mosonvár u. 2. II. lh. fsz. 7. 1 + 2 félszoba 61
16. Mosonvár u. 2. II. lh. fsz. 8. 1 + 2 félszoba 61
17. Mosonvár u. 2. II. lh. fsz. 9. 1 + 2 félszoba 67
18. Mosonvár u. 2. II. lh. fsz. 10. 1 + 3 félszoba 60 (82)
19. Mosonvár u. 2. II. lh. I. emelet 17. 1 + 2 félszoba 57
20. Mosonvár u. 2. II. lh. I. emelet 18. 1 + 2 félszoba 58
21. Mosonvár u. 2. II. lh. I. emelet 19. 1 + 2 félszoba 58
22. Mosonvár u. 2. II. lh. I. emelet 20. 1 + 2 félszoba 60
23. Mosonvár u. 2. II. lh. I. emelet 21. 1 + 2 félszoba 67
24. Mosonvár u. 2. II. lh. tetőtér 24. 1 + 2 félszoba 51 (64)
25. Mosonvár u. 2. II. lh. I. tetőtér 25. 1,5 szoba 46 (56)
26. Széchenyi u. 14. fsz. 7. 1 28
27. Magyar u. 4. fsz. 1. 1 39
28. Magyar u. 4.I em. 1. 1 + 2 félszoba 80
29. Magyar u. 4.I. em. 3. 3 108
30. Szent István király u. 124. fsz. 2. 2 62
31. Szent István király u. 124. fsz. 3. 2 65
32. Szent István király u. 124. fsz. 4. 2,5 66
33. Szent István király u. 124. fsz. 5. 3 72
34. Szent István király u. 135. I. 2. 2 80
35. Fő u. 5. I. 6. 2 73
36.
37. Fő u. 21. I. 11. 3 93
38. Kápolna tér 12. I. 7. 2 66
39. Fő u. 3. fsz. 4. 2 63
40. Fő u. 17. I/2. 2 81
41. Fő u. 21. fsz. 3. 2 69
42. Fő u. 21. I/9. 2 71
43. Széchenyi u. 14. fsz. 6 1 28
44. Szent István király u. 102. I/6. 2 75
45. Fő u. 3. I/5. 1 39
46. * 
47. Fő u. 15. I/11. 1 31
48. Fő u. 21. fsz. 2. 2 73
49. Széchenyi u. 14. IV/33. 1 28
50. Fő u. 14. fsz. 1. 1 57
51. Fő u. 14. I/8. 2 70
52. Fő u. 5. I/5. 2,5 85
53. Szent István király u. 123. I/9. 2 62
54. Fő u. 14. fsz. 6. 1,5 42
55. * 
56. Alkotmány u. 12/A. fsz. 9. 1 32
57. Szent István király u. 70. I/1. 1 54
58. Szent István király u. 102. I/1. 1 39
59. Szent István király u. 58. fsz. 2. 1 42
60. Alkotmány u. 12/B. I/8. 2 55
61. Fő u. 14. I/9. 2 72
62. Pozsonyi u. 89. I/1. 2 65
63. Pozsonyi u. 89. I/2. 1 41
64. Pozsonyi u. 89. I/3. 2 62
65. Pozsonyi u. 89. I/4. 1 46
66. Pozsonyi u. 89. I/5. 2 54
67. Pozsonyi u. 89. I/6. 2 73
68. Pozsonyi u. 89. I/7. 2 61
69. Pozsonyi u. 89. II/1. 2 67
70. Pozsonyi u. 89. II/2. 1 41
71. Pozsonyi u. 89. II/3. 2 63
72. Pozsonyi u. 89. II/4. 1 48
73. Pozsonyi u. 89. II/5. 1,5 52
74. Pozsonyi u. 89. II/6. 2 79
75. Pozsonyi u. 89. II/7. 2 67
76. Alkotmány u. 12/B. fsz. 5. 1 30
77. Városház u. 3. fsz. 2. 1,5 42
78. Városház u. 3. fsz. 3. 1 25
79. Alkotmány u. 12/A. I/13. 1,5 30
80. Alkotmány u. 12/B. fsz. 4. 1 31
81. Alkotmány u. 12/B. fsz. 7. 1 31
82. Fő u. 14. fsz. 3. 2 50
83. Fő u. 14. fsz. 4. 2 62
84. Fő u. 21. fsz. 5. 1 38
85. Fő u. 21. fsz. 6. 2 66
86. * 
87. Szt. István k. u. 72. fsz. 6. 1 40
88. Szt. István k. u. 102. fsz. 3. 3 88
89. Szt. István k. u. 102. fsz. 7. 2 55
90. Pozsonyi u. 89. fsz. 1. 2 64
91. Pozsonyi u. 87. fsz. 1. 1,5 54
92. Pozsonyi u. 87. fsz. 2. 2 55
93. Pozsonyi u. 87. fsz. 3. 2,5 72
94. Pozsonyi u. 87. fsz. 4. 2 57
95. Pozsonyi u. 87. fsz. 5. 1,5 52
96. Pozsonyi u. 87. fsz. 6. 2 48
97. Pozsonyi u. 87. fsz. 7. 1,5 51
98. Pozsonyi u. 87. fsz. 8. 1 33
99. Pozsonyi u. 87. I/11. 2 55
100. Pozsonyi u. 87. I/12. 2 55
101. Pozsonyi u. 87. I/13. 2,5 76
102. Pozsonyi u. 87. I/14. 2 58
103. Pozsonyi u. 87. I/15. 1,5 59
104. Pozsonyi u. 87. I/16. 2 52
105. Pozsonyi u. 87. I/17. 2 54
106. Pozsonyi u. 87. I/18. 1 40
107. Széchenyi u. 14. IV/36. 1 28
108. Fő u. 13. fsz. 1. 2 55
109. Fő u. 13. I/5. 2 52
110. Fő u. 5. fsz. 1. 2 93
111. Fő u. 21. I/12. 1 38
112. Szt. István k. u. 70. fsz. 4. 1,5 60
113. *  Szt. István k. u. 90-92. II/14. 1,5 39
114. *  Városház u. 3. fsz. 1. 1 48
115. *  Móra F. ltp. 3. I/1. 1,5 52
116. *  Móra F. ltp. 15. fsz. 2. 1,5 35
117. *  Móra F. u. 5. II/2. 1 36

5. melléklet a 14/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal tölti ki!
Mosonmagyaróvár,.........................
P. H.
aláírás
..............................................

NYUGDÍJASHÁZI LAKÁSIGÉNYLÉS

Kitöltés előtt szíveskedjen az ÚTMUTATÓT elolvasni!

Lakásigénylési adatlapot 2 példányban kitöltve kell benyújtani!

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IGAZOLÁSA


Értesítem, hogy benyújtott nyugdíjasházi lakásigénylési kérelmét ............................. szám alatt
nyilvántartásba vettem.


Kérem, hogy bármely írásbeli beadványa benyújtásakor, személyes megjelenésekor a fenti törzsszámra hivatkozzék.

Mosonmagyaróvár, .........év .......................hó ........nap


.......................................
osztályvezető

I. Személyi adatok

Az igénylő adatai
A házastárs (élettárs) adatai
1. Neve (leánykori neve)
2. Állandó lakcíme,
bejelentkezés időpontja
3. Jelenlegi lakcíme, bejelentkezés időpontja
4. Tartózkodási helye, címe
5. Családi állapota
házas-elvált-élettárs-nőtlen-
hajadon-özvegy
házas-elvált-élettárs-nőtlen-
hajadon-özvegy
6. Születési hely, idő, anyja neve
7. Munkahely megnevezése, címe
8. Foglalkozása
9. A kérelmező(k)kel együtt költöző nyugdíjas családtagok:
Neve: Születési ideje Jövedelme:
10. A kérelmezőkkel együtt költözők közül az elhelyezést befolyásoló tartósan beteg vagy fertőző beteg személy:
(Az elhelyezést befolyásoló betegségről szakorvosi igazolás becsatolása kötelező!)
Neve: Betegségének megnevezése:
11. Az együtt költözők összlétszáma (fő):

II. KÉRELMEZŐ ÉS CSALÁDJA JÖVEDELMI VISZONYAI

12. Kérelmező havi nettó átlagjövedelme, nyugdíja: ......................................................... Ft

Egyéb nettó jövedelme (összesen): ..................................................................................... Ft

Kérelmező házas vagy élettársának havi nettó átlagjövedelme nyugdíja: ................... Ft

Egyéb nettó jövedelme (összesen): ..................................................................................... Ft

Összesen: ................................................... Ft

Egy főre jutó átlag: .................................. Ft

III. KÉRELMEZŐ ÉS CSALÁDTAGJAINAK LAKÁSVISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK

1. Rendelkezik-e ingatlannal? Igen □

(lakás, ház, üdülő, üdülőtelek, építési telek, egyéb)

Nem □

2. Rendelkezik-e jelentős értékű ingó vagyonnal?

Igen □

Nem □

Értéke: ............................................................. Ft

3. Kérelmező korábbi önálló lakásának adatai:

Előző lakcíme: Hol?...................................................................

........................-tól.........................-ig

Milyen minőségben lakott ott? Bérlő □

Tulajdonos □

4. Milyen okból szűnt meg a lakásra vonatkozó rendelkezési joga?

□ Válás □ Lemondás □ Eladás
□ Bontás □ Kisajátítás □ Egyéb:.....................

IV. KÉRELMEZŐ LAKÁSVISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK

1. Milyen minőségben lakik a lakásban?

bérlő - családtag - tulajdonos - résztulajdonos - haszonélvező - szolgálati lakásban lakó-

albérlő - ágybérlő - jogcím nélküli lakáshasználó

2. A lakás:

□ önkormányzati bérlakás

□ magántulajdonú lakás

□ szolgálati lakás

□ egyéb

3. A lakás alapterülete: .................................... m2

4. A lakás komfortfokozata:

□ összkomfortos □ komfortos □ félkomfortos □ komfort nélküli

5. A lakásban lakó személyek száma összesen: ................................. Fő

6. A lakásban élő családok száma: ...................................... db

7. A kérelmező és családtagjai által kizárólagosan használt lakószobák alapterülete:

..................m2

8. A lakás állapota:

a) az egészségre ártalmas:.....................

b) az egészségre nem ártalmas:...............

NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségünk(em) tudatában kijelentjük(em), hogy a lakásigény-bejelentésben az általunk(am) közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük(em), hogy a valótlan adatok közlése, illetve a változás bejelentési kötelezettség elmulasztása a nyugdíjasházi lakásigénylők sorából történő kizárással, a nyilvántartásból való törléssel járhat. Tudomásul vesszük(em), hogy ha a nyugdíjasházi lakásigénylési kérelemben szereplő adatokban változás áll be, 30 napon belül köteles(ek) vagyunk(ok) a Polgármesteri Hivatalnál hitelt érdemlő okmányokkal a változást igazolni, bejelenteni.

Hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy személyes adataimat(inkat) a lakásbérleti joghoz jutás érdekében a Polgármesteri Hivatal kezelhesse.

Mosonmagyaróvár,......... év ............................... hó ............. nap.

................................... ...........................................
igénylő aláírása házastárs aláírása
Sz.Ig. száma ................................ Sz.Ig. száma: ....................................

ÚTMUTATÓ
A „nyugdíjasházi lakásigénylés” nyomtatvány kitöltéséhez

Kedves Ügyfelünk!

Kérjük, hogy a nyomtatvány minden rovatát nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen(ek) kitölteni.

Az ettől eltérően kitöltött igénylési lapot nem fogadjuk el, azt visszaadjuk vagy visszaküldjük.

Részletes tudnivalók

1. A betegségre utaló körülményt igazoló szakorvosi vagy hatósági orvosi igazolást csatolni kell bejegyzés esetén.

2. Átlagos havi jövedelem: a nyugdíjasházi lakásigénylési adatlap kitöltését megelőző 12 hónapban kapott hivatalos jövedelmek összegének 1/12 része.

3. Vagyoni viszonyok bejegyzése esetén be kell csatolni a telekkönyvi szemlét, továbbá a műszaki szakigazgatási szerv véleményét tartalmazó igazolást:

a) építési telek esetében: beépíthető-e, vagy építési kötelezettség alá esik-e,

b) üdülő és üdülőtelek esetében: a közigazgatási területen kialakított legkisebb térmértékű teleknagyságról.

4. A lakásviszonyokra vonatkozó adatokat attól függetlenül, hogy állandó vagy ideiglenes jelleggel vannak bejelentve, mindig a „jelenlegi lakcím”, azaz a tartózkodás szerinti lakásra vonatkozóan kell kitölteni.

5. A nyugdíjasok házába bérlőül elsősorban az jelölhető ki, aki önmaga ellátására képes, nyugdíjas, legalább komfortos önkormányzati bérlakással rendelkezik és azt üres állapotban a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátja.

6. melléklet a 14/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Költségelven bérbe adható lakások

7. melléklet a 14/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Polgármesteri Hivatal tölti ki!
Mosonmagyaróvár,.........................
P. H.
aláírás
..............................................

KÉRELEM KÖLTSÉGELVŰ LAKÁS PÁLYÁZAT ÚTJÁN TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSÁHOZ

Kitöltés előtt szíveskedjen az ÚTMUTATÓT elolvasni!

I. Személyi adatok

Az igénylő adatai
A házastárs (élettárs) adatai
9. Neve (leánykori neve)
10. Állandó lakcíme,
bejelentkezés időpontja
11. Jelenlegi lakcíme, bejelentkezés időpontja
12. Tartózkodási helye, címe
13. Családi állapota
házas-elvált-élettárs-nőtlen-
hajadon-özvegy
házas-elvált-élettárs-nőtlen-
hajadon-özvegy
14. Születési hely, idő, anyja neve
15. Munkahely megnevezése, címe
16. Foglalkozása

Az igénylővel és házastársával együtt költözők

Kereső családtagokra vonatkozó adatok
(az igénylőn és házastársán kívül)

Név Születési idő Foglalkozás Rokoni kapcsolatEltartott (nem kereső) családtagokra vonatkozó adatok

Gyermekek Születési idő Foglalkozás Rokoni kapcsolatEgyéb eltartottak


Az együtt költözők összlétszáma: ________________________ fő

A családból az együtt költözők közül emeleti elhelyezést befolyásoló tartósan beteg vagy fertőző személy

Név Betegség megnevezéseII. Az igénylő és családja jövedelmi viszonyai*

- Igénylő havi átlagjövedelme - főállás: ......................................................................................Ft
- Gyerektartás, mellékfoglalkozás, másodállás: ...........................................................................Ft
- Igénylő házastársának jövedelme - főállás: ...............................................................................Ft
- Gyerektartás, mellékfoglalkozás, másodállás:............................................................................ Ft
Egyéb kereső családtagok jövedelme:
- Név: .............................................................................. ..............................................................Ft
- név: .............................................................................. ..............................................................Ft
- név: .............................................................................. ..............................................................Ft
családi pótlék: ......................................................................................................Ft
ÖSSZESEN: ......................................................................................................Ft
Egy főre jutó átlag: ......................................................................................................Ft

*Csatolni kell a család tagjainak APEH-tól származó jövedelemigazolását!

III. Az igénylő és családja vagyoni viszonyai

Rendelkezik-e ingatlan tulajdonnal? Helye Szoba
száma
m2
1.
2.
3.
4. Rendelkezik-e
jelentős értékű
értéke ........................................................................................ Ft
ingó vagyonnal? értéke ........................................................................................ Ft
5.Van-e gépkocsija? igen típusa: évjárata:
nem értéke: ........................................................Ft

IV. Az igénylő lakásviszonyaira vonatkozó adatok

6. Milyen minőségben laknak a lakásban:

bérlő - bérlőtárs - társbérlő - szolgálati lakásban lakó - tulajdonos - haszonélvező -családtag - albérlő - ágybérlő - jogcímnélküli lakáshasználó - eltartási szerződés alapján eltartó- egyéb: ......................................................................

7. A lakás alapterülete: ....................................................... m2

ebből szobák alapterülete: 1..........m2, 2..........m2, 3...........m2,4... ......m2,

8. A lakás komfortfokozata: összkomfortos - komfortos - félkomfortos - komfort nélküli szükséglakás

9. A lakásban élő személyek száma összesen:.......................fő

10. Az igénylő korábbi önálló lakásának adatai:

Előzőleg önálló lakással rendelkezett-e? igen -nem

Ha igen, mikor: .....év .........hó ......... naptól..............év ..............hó ..........napig

Előző lakása hol volt?.......................................város/község .............................u. ..............hsz.

Milyen minőségben lakott ott:? ...................................................................................

Milyen okból szűnt meg az előző lakásra vonatkozó rendelkezési joga? ............................

.............................................................................................................................................

11. A pályázatomat a következő bérlakásra teszem:

- a bérlakás pontos címe:.................................................................................

- szobaszám:...............................................................................................

- komfortfokozat:..........................................................................................

NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségünk(em) tudatában kijelentjük(em), hogy az általunk(am) közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük(em), hogy a valótlan adatok közlése a versenytárgyalásról való kizárással jár. A versenytárgyalás és a meghirdetett lakáshoz való hozzájutás feltételeit elfogadjuk(om).

Mosonmagyaróvár,......... év ............................... hó ............. nap.

................................... ...........................................
igénylő aláírása házastárs aláírása
Sz.Ig. száma ................................ Sz.Ig. száma: ....................................

ÚTMUTATÓ
A nyomtatvány kitöltéséhez

Kedves Ügyfelünk!

Kérjük, hogy a nyomtatvány minden rovatát nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen(ek) kitölteni.

1. Ahol a válasz előre van nyomtatva, a feleletet aláhúzással kell megadni.

2. Ha a kérdésre számmal kell válaszolni, csak arab számok (1,2,3, stb.) használhatók.

Részletes tudnivalók

1. A betegségre utaló körülményt igazoló szakorvosi vagy hatósági orvosi igazolást csatolni kell bejegyzés esetén.

2. Átlagos havi jövedelem: a lakásigénylési adatlap kitöltését megelőző 12 hónapban kapott hivatalos jövedelmek összegének 1/12 része (munkáltatói igazolás szükséges).

3. Gyermektartási díj fizetése esetén csökkentő - elfogadás esetén jövedelemnövelő tényezőként kell figyelembe venni. Bármilyen címen feltüntetett jövedelmet APEH-tól származó jövedelemigazolás becsatolásával kell bizonyítani. Nyugdíjasok a nyugdíjszelvényt csatolják.

A lakásviszonyokra vonatkozó adatokat attól függetlenül, hogy állandó vagy ideiglenes jelleggel vannak bejelentve, mindig a „jelenlegi lakcím”, azaz a tartózkodás szerinti lakásra vonatkozóan kell kitölteni.”


  Vissza az oldal tetejére