Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2006. (V. 31.) rendelete

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapításáról és a lakbértámogatásról * 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapításáról és a lakbértámogatásról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén lévő önkormányzati bérlakásokra terjed ki.

I. fejezet

Lakbérfizetési kötelezettség

2. § (1) A lakásbérleti jogviszony fennállása esetén a lakás (a lakás helyiségei) használatáért lakbért, továbbá a jogviszony keretében a bérbeadó által nyújtott és a lakbérbe nem tartozó szolgáltatásokért díjat köteles fizetni a bérlő.

(2) A lakbérfizetési kötelezettség a bérlőt lakásbérleti jogviszonya kezdetétől a lakásnak bérbeadó részére - rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban - történő visszaadásáig terheli.

(3) A lakbér az alábbi szolgáltatások ellenértékét foglalja magában:

a) kéményseprés,

b) közös helyiségek: fűtése, világítása, takarítása, rágcsálóírtás,

c) központi berendezések javítása,

d) szemétdíj

(4) A bérlő köteles megtéríteni a bérbeadó által nyújtott külön szolgáltatások díját:

a) víz- és csatornadíj: a mindenkor érvényben lévő önkormányzati rendelet alapján kerül kiszámításra,

b) központi fűtés, melegvíz szolgáltatás: a díjat a hatályos jogszabály alapján kell kiszámítani, számlázni és elszámolni.

(5) A külön szolgáltatások díjfizetésének elmaradása esetén ugyanazon következményeket kell alkalmazni, mint a lakbérfizetés elmaradása esetén.

3. § (1) Ha a bérlő a bérbeadóval kötött külön megállapodásban a bérbeadót terhelő kötelezettségeket a lakbér elengedése vagy mérséklése ellenében egészben vagy részben magára vállalja, a lakbérfizetési kötelezettsége a megállapodásnak megfelelően alakul.

(2) Ha a bérlő a lakást saját költségén mindennemű költségvisszatérítés nélkül úgy alakítja át, vagy korszerűsíti, hogy a lakás alapterülete vagy komfortfokozata megváltozik, e címen a jogviszony időtartama alatt a lakbér nem módosítható.

A lakbér megállapítása

4. § (1) A lakás lakbérét a lakás alapterületének és komfortfokozatának figyelembe vételével kell megállapítani.

(2) A lakbér összege e rendeletben meghatározottak szerint csökkenthető, illetőleg növelhető.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított lakbér összegét - a kerekítés szabályai szerint - forintra kerekítve kell megállapítani.

A lakbér kiszámításának módja

5. § (1) A lakás lakbérének kiszámításakor a lakás helyiségeinek alapterületét kell számításba venni.

(2) Az alapterület megállapításánál figyelembe kell venni az alábbiakat:

a) a lakás összes (lakó, főző, egészségügyi, közlekedő stb. helyiségei) területének a vakolt falsíkok közötti, a padlószint felett 1 m magasságban mért teljes területének az 1,9 m szabad belmagasságot elérő részét, továbbá,

b) a loggia és a zárt (fedett) és oldalról átlátást gátló módon kialakított erkély területének a felét, illetve

c) a beépített bútorok által elfoglalt területet.

(3) Az alapterület megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni a lakás belső lépcsője felső szintjének alapterületét. A számított alapterületet 0,5 m2-ig lefelé, 0,5 m2 felett felfelé kell kerekíteni.

(4) Nem számítható be a helyiség alapterületébe:

a) a falsíkokon kívül eső terület (ajtónál, ablaknál levő beugrások, a 0,5 m2-nél kisebb alapterületű falfülkék stb.) és

b) a falsíkokból kiugró falpillérek által elfoglalt terület.

A lakbér mértéke

6. § *  (1) Az önkormányzat az önkormányzati lakások lakbérének mértékét szociális helyzet alapján és költségelven állapítja meg. A lakbér mértékét az 1. számú melléklet határozza meg.

(2) Amennyiben a bérlő jövedelme a szociális bérlakáshoz való jogosultság megszerzéséhez a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: lakásrendelet) 49. § (1) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt meghaladja, és a bérleti szerződés a lakásrendelet 13. § (3) bekezdésére tekintettel meghosszabbításra kerül, úgy a jövedelem százalékos eltérésének megfelelően az 1. számú melléklet 1.1 pontja szerinti táblázatban foglalt, a lakás komfortfokozatára irányadó négyzetméter árat kell érvényesíteni.

(3) Amennyiben a költségelvű bérlakás bérlőjének bérleti jogviszonya a három évet meghaladja és a bérleti szerződés a lakásrendelet 14. §-a szerint meghosszabbításra kerül, úgy a 1. számú melléklet 2. pontjában meghatározott lakbér mértéke évente 20%-kal emelkedik.

(4) A lakás havi lakbérének összege a lakás alapterület számításba vehető m2-ének és a rendelet 7-8. §-a alapján alkalmazható módosító tényezők figyelembevételével megállapított havi lakbér mértékének a szorzata. (m2xFt/m2)

(5) A lakbért módosítani kell, ha a lakás alapterületében vagy komfortfokozatában, illetve a lakbért növelő vagy csökkentő tényezőkben változás következik be.

A lakbér mértékét csökkentő tényezők

7. § (1) A havi lakbér összegét az alábbi mértékkel csökkenteni kell:

a) 15%-kal, ha a lakás a felvonó nélküli lakóépület IV. vagy ennél magasabb emeletén van,

b) 10%-kal, ha a lakás

- nem rendelkezik előszobával, előtérrel,

- összkomfortos, de fűtése szilárd (pl. szén, fa) fűtőanyagú berendezésekkel biztosított.

A lakbér mértékét növelő tényezők

8. § A havi lakbér összegét az alábbi mértékkel növelni kell:

a) 30%-kal a 2. sz. melléklet I. kategóriájában felsorolt ingatlanok esetén azok városon belüli fekvése, az ingatlan és az épület állapota alapján,

b) 10%-kal a 2. sz. melléklet II. kategóriájában felsorolt ingatlanok esetén azok városon belüli fekvése, az ingatlan és az épület állapota alapján,

c) 10%-kal, ha a lakás olyan lakóépületben van, melyhez legalább 150 m2 nagyságú zárt udvar vagy kert tartozik.

A lakbér mérséklése, illetve elengedése

9. § (1) A bérbeadó a lakbért a bérlő kérelmére 20-50%-kal mérsékelni köteles, ha a lakás műszaki állapota különösen kedvezőtlen (pl. aládúcolt, egészségre ártalmas, nedves), e helyzet fennállásának időtartamára.

(2) A lakbér mérséklésénél a 6. § alapján megállapított lakbért kell figyelembe venni.

(3) A lakbért a bérlő kérelmére - a lakás rendeltetésszerű használatának akadályozása, illetve korlátozása mértékének megfelelően - el kell engedni:

a) ha a lakás, vagy egyes helyiségei a bérbeadó kötelezettségeinek elmulasztása miatt 30 napot meghaladóan rendeltetésszerűen nem használható, vagy

b) a bérbeadó a bérlőt a lakás rendeltetésszerű használatában más módon akadályozza, illetve jelentős mértékben korlátozza.

A lakbér megfizetése

10. § (1) A lakbért - eltérő rendelkezés hiányában - havonta, az adott hónap 15. napjáig kell megfizetni.

(2) Versenytárgyalás útján bérbe adott lakások lakbérét a vállalt mértékig a bérbeadási szerződés megkötése előtt, előre és egy összegben kell megfizetni.

(3) Ha a bérlő a lakbért 3 hónapon át nem fizeti meg és felszólításra sem teljesít, a bérbeadó köteles azonnali hatállyal a bérleti jogviszonyt felmondani a jogszabályban foglaltak szerint és pert indítani a felmondás érvényességének megállapítása és a lakás elhagyására kötelezés iránt.

Egyes központi berendezések használati díja

11. § (1) A használati díjat a lakbérrel együtt az adott hónap 15. napjáig kell megfizetni a bérbeadónak. A használati díj mértékét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Egyéb szolgáltatás esetén a bérbeadóval kötött megállapodás, illetőleg külön jogszabály az irányadó.

A lakbérbevétel felhasználása

12. § A lakbérbevétel teljes összegben a lakások fenntartására és egyéb lakásgazdálkodási feladatokra fordítandó, melynek költségvetését, zárszámadását, az éves feladatok meghatározását, illetve végrehajtását az önkormányzat költségvetése tartalmazza az elkülönített lakásalapban.

II. fejezet

Lakbértámogatás

A lakbértámogatás feltételei

13. § (1) Lakbértámogatásban részesíthető az a bérlő, aki a lakások és helyiségek bérletéről szóló 14/2006. (V. 31.) rendeletben meghatározott jogos lakásigény mértékét meg nem haladó szobaszámú önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakik és a családban az egy főre eső nettó jövedelem alapján szociális bérlakásra jogosult.

(2) Lakbértámogatásban részesíthető az a bérlő is, aki a 65. életévét betöltötte, a lakás egyedüli bérlője, egyedül él, tartásra köteles hozzátartozója nincs és az általa bérelt és egyedül lakott lakás a 6. § (2) bekezdésben meghatározott jogos lakásigény mértékét legfeljebb egy lakószobával haladja meg.

(3) A lakbértámogatást meghatározott formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. (4. számú melléklet)

14. § (1) Nem állapítható meg lakbértámogatás:

a) a versenytárgyalás útján bérbe adott lakás bérlőjének;

b) a szakember elhelyezés címén bérbe adott lakás bérlőjének;

c) a jogszabályban előírt, méltányolható lakásigény mértékét meghaladó nagyságú lakásban élő bérlőnek;

d) a költségelven bérbe adott lakás bérlőjének.

(2) Lakbértámogatásban nem részesíthető az a bérlő, akinek, vagy a vele közös háztartásban élő családtagjának lakástulajdona vagy önkormányzati bérlakásra bérleti jogviszonya, vagy üdülő ingatlana van, vagy bármelyikük tulajdonában a jelentős vagyon fogalmába tartozó értékhatárt meghaladó személygépkocsi van.

A lakbértámogatás mértéke

15. § A lakbértámogatás mértéke a jövedelem függvényében:

a) * 

b) ha a családban az egy főre jutó átlagos jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum másfélszeresét nem haladja meg - a havi lakbér 20%-a,

c) egyedülállóknál az egy főre jutó átlagos jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg - a havi lakbér 20%-a.

A havi lakbéren a külön szolgáltatások díja nélkül fizetendő lakbért kell érteni.

16. § (1) A lakbértámogatást vissza kell vonni:

a) ha a támogatásban részesített bérlő a lakbérét három hónapon keresztül nem fizette;

b) a támogatás megállapítása iránt benyújtott kérelmében valótlan adatokat közölt.

(2) Megszűnik a támogatásra való jogosultság, ha a támogatásban részesített bérlő vagyoni, jövedelmi és szociális körülményeiben olyan változás áll be, amely alapján nem jogosult a lakbértámogatásra, vagy a bérleti jogviszonya megszűnik. E körülményekről a támogatásban részesülő haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármesteri Hivatalt.

A lakbértámogatás megállapításával kapcsolatos eljárási szabályok

17. § (1) A lakbértámogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál - a hivatal által rendszeresített formanyomtatványon - lehet benyújtani. Bérlőtársak esetén a kérelmet a bérlőtársnak is alá kell írnia.

(2) A kérelemhez csatolni kell az együttlakó személyek jövedelemigazolását, valamint a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatot. A jövedelem megállapításánál az előző 12 havi nettó átlagkeresetet kell figyelembe venni.

(3) A Polgármesteri Hivatal jogosult az igénylőlapban és a nyilatkozatban foglaltakat ellenőrizni.

18. § (1) Lakbértámogatást a kérelem, és jövedelemigazolás (vagyonnyilatkozat) benyújtását követő naptári hónap 1. napjától lehet megállapítani, legfeljebb egy éves időtartamra. Ezt követően újból igényelhető a támogatás.

(2) A lakbértámogatás megállapítása a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik.

(3) A megállapított támogatásról a jegyző értesíti a bérlőt és a bérbeadót. A bérbeadó az értesítés alapján előírja a bérlő részére a támogatással csökkentett összegű lakbérfizetési kötelezettséget.

Záró rendelkezés

19. § (1) E a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a rendelet hatálybalépésekor fennálló bérleti jogviszonyokra is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati és egyéb tulajdonban lévő lakások bérleti díjának megállapításáról és a lakbértámogatásról szóló 2/1997. (II. 10.) rendelet és az azt módosító 17/1998. (V. 28.), 1/1999. (II. 15.), 13/1999. (IV. 1.), 12/2000. (IV. 30.), 42/2000. (XII. 15.), 21/2001. (VI. 29.), és 23/2005. (V. 31.) rendeletek.

Stipkovits Pál Dr. Lascsikné Dr. Bozi Sarolta
polgármester jegyző

1. melléklet a 15/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelethez * 

1. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének mértéke a szociális helyzet alapján a lakás komfortfokozatának figyelembevételével:

összkomfortos lakás 351,-Ft/m2/hó

komfortos lakás 259,-Ft/m2/hó

félkomfortos lakás 163,-Ft/m2/hó

komfort nélküli lakás 93,-Ft/m2/hó

1.1 Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének mértéke a szociális helyzet alapján a lakás komfortfokozatának figyelembevételével:

Család
57 000 Ft
Egyedülálló
71 250 Ft
Összkomfortos
Ft/m2
351
Komfortos
Ft/m2
259
Félkomfortos
Ft/m2
163
1% 57 570 Ft 1% 71 962 Ft 365 269 169
2% 58 140 Ft 2% 72 675 Ft 378 279 176
3% 58 710 Ft 3% 73 387 Ft 392 289 182
4% 59 280 Ft 4% 74 100 Ft 406 299 189
5% 59 850 Ft 5% 74 812 Ft 419 309 195
6% 60 420 Ft 6% 75 525 Ft 433 319 201
7% 60 990 Ft 7% 76 237 Ft 447 329 208
8% 61 560 Ft 8% 76 950 Ft 461 339 214
9% 62 130 Ft 9% 77 662 Ft 474 349 221
10% 62 700 Ft 10% 78 375 Ft 488 358 227
11% 63 270 Ft 11% 79 087 Ft 502 368 233
12% 63 840 Ft 12% 79 800 Ft 515 378 240
13% 64 410 Ft 13% 80 512 Ft 529 388 246
14% 64 980 Ft 14% 81 225 Ft 543 398 253
15% 65 550 Ft 15% 81 937 Ft 556 408 259
16% 66 120 Ft 16% 82 650 Ft 570 418 265
17% 66 690 Ft 17% 83 362 Ft 584 428 272
18% 67 260 Ft 18% 84 075 Ft 598 438 278
19% 67 830 Ft 19% 84 787 Ft 611 448 285
20% 68 400 Ft 20% 85 500 Ft 625 458 291

2. Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások lakbérének mértéke a költségelven történő bérbeadás esetén a lakás komfortfokozatának figyelembevételével:

összkomfortos lakás 625,-Ft/m2/hó

komfortos lakás 458,-Ft/m2/hó

2. melléklet a 15/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások csoportosítása

I. Az I. kategóriába városon belüli fekvésük, az ingatlan és az épület állapota alapján az alábbi épületekben található lakások tartoznak:

1. Alkotmány u. 12/A

2. Alkotmány u. 12/B

3. Bartók B. u. 21.

4. Fő u. 15.

5. Fő u. 17.

6. Fő u. 21.

7. Fő u. 25.

8. Fő u. 28.

9. Fő u. 3.

10. Fő u. 5

11. Fő u.13.

12. Fő u.14.

13. Manninger J. ltp. D/2.

14. Kápolna tér 12.

15. Magyar u. 4.

16. Magyar u.15.

17. Magyar u.9.

18. Pozsonyi u. 89.

19. Szent István kir. u. 100.

20. Szent István kir. u. 102.

21. Szent István kir. u. 108.

22. Szent István kir. u. 123.

23. Szent István kir. u. 124.

24. Szent István kir. u. 135.

25. Szent István kir. u. 138.

26. Szent István kir. u. 143.

27. Szent István kir. u. 62.

28. Szent L. tér 5.

29. Terv u. 88.

30. Terv u. 90.

31. Terv u. 90/A

32. Városház u. 2.

33. Városház u. 3.

34. Mosonvár u. 2.

35. Szent István kir. u. 112.

II. Az II. kategóriába városon belüli fekvésük, az ingatlan és az épület állapota alapján az alábbi épületekben található lakások tartoznak:

1. Bartók B. u 1.

2. Dobó K. u. 2.

3. Erkel F. u. 9-11-13-15.

4. Határőr u. 1.

5. Hold u. 1.

6. Szekeres R. u.11.

7. Szekeres R. u.13.

8. Kormos ltp. 1-9.

9. Lajtaszer 15.

10. Lajtaszer 25.

11. Károly u. 78-82.

12. Móra F. ltp. 1-2-3-4.

13. Móra F. ltp. 15-16-17.

14. Móra F. u. 1-3-5.

15. Móra F. u. 15-17-19-21.

16. Mosonyi M. u. 37.

17. Ostermayer u. 3.

18. Ostermayer u. 30.

19. Pozsonyi u. 87.

20. Széchenyi u. 14.

21. Szent István kir. u. 118.

22. Szent István kir. u. 195.

23. Szent István kir. u. 56.

24. Szent István kir. u. 58.

25. Szent István kir. u. 70.

26. Szent István kir. u. 72.

27. Szent István kir. u. 82.

28. Szent István kir. u. 90-92.

III. A III. kategóriába az alábbi épületekben található lakások tartoznak:

1. Buda u. 1.

2. Kápolna tér 8.

3. Mosonvár u. 5.

4. Régi Vámház tér 7.

5. Szent István kir. u. 126.

6. Szent István kir. u. 136.

7. Szent István kir. u. 147.

8. Szent István kir. u. 151.

9. Szent István kir. u. 78.

10. Szent István kir. u. 80.

3. melléklet a 15/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Az egyes központi berendezések használati díja

Az önkormányzati tulajdonú lakások esetében az épület egyes központi berendezéseinek használati díja:

lift díj: 100.- Ft/fő/hó

4. melléklet a 15/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Igénylőlap lakbértámogatás igénybevételéhez

1. A lakbértámogatást igénylő bérlő neve: ...............................................................................

- leánykori neve: ......................................................................................................................

- születési helye, ideje: ............................................................................................................

- anyja neve: .............................................................................................................................

2. A bérlakás pontos címe:

- alapterülete: ....................................................

- komfortfokozata: ...........................................

- szobáinak száma: ............................................

- havi lakbére: ....................................................

(A havi alaplakbéren a külön szolgáltatások díja nélkül fizetendő lakbért kell érteni!)

3. A lakásbérleti jogviszony kezdete: ...................................................................................

4. A bérlővel közös háztartásban élő személyek száma:

Név Születési idő jogcím *(rokonság) megjelölése
.............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. ..............................................
.............................................. .............................................. ..............................................

* bérlő, bérlőtárs, családtag, szívességi lakáshasználó, jogcím nélküli használó

5. A bérlő és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyai:

bérlő havi jövedelme: .....................................................................................................Ft

bérlő házastársa, élettársa havi jövedelme: ....................................................................Ft

családi pótlék összege: ...................................................................................................Ft

egyéb kereső családtagok jövedelme:

- név: .............................................................................................................................Ft

- név: .............................................................................................................................Ft

- név: .............................................................................................................................Ft

Összesen: ....................................................................................Ft

Egy főre jutó átlag: .....................................................................Ft

6. A bérlő és a vele közös háztartásban élő személyek vagyoni viszonyai, bérleménye:

□ családi ház

□ társasházi lakás

□ bérlakás

□ nyaraló

□ telek

□ egyéb ingatlan

ingatlan helye m2 értéke
.............................................. .............................. .............................................. Ft
.............................................. .............................. .............................................. Ft
.............................................. .............................. .............................................. Ft

7. A bérlő és a vele közös háztartásban élő személyek tulajdonát képező személygépkocsi:

- típusa:

- értéke: Ft

- rendszáma:

8. A bérlő részesül-e lakásfenntartási támogatásban?

□ Igen Mióta? ..........................................

□ nem

Mosonmagyaróvár, 200...................................................

Büntetőjogi felelősségünk(em) tudatában kijelentjük(em) ,hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

.......................................................... ..............................................................
igénylő aláírása házastárs, élettárs aláírása
Sz. Ig. száma: ............................................... Sz. Ig. száma: ...............................................

A kérelemhez mellékelni kell:

1. Együttlakó személyek jövedelemigazolásait.

2. Havi lakbér összegét, a kezelő igazolása alapján.