Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2006. (V. 31.) rendelete

az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről * 

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának tulajdonában lévő hatósági kiutalás alapján határozatlan időre bérbe adott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, valamint a határozott időre bérbe adott lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére terjed ki. (a továbbiakban: R)

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény és a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók. (a továbbiakban: tv.)

2. § Mosonmagyaróvár város Önkormányzata tartósan önkormányzati tulajdonban kívánja fenntartani és bérlakás útján hasznosítani az 1995. január 1. után az önkormányzat által épített vagy vásárolt lakóépületeket és vegyes rendeltetésű épületeket, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlanokat.

II. RÉSZ

Lakások eladása

A lakások vételára és annak megfizetése a határozatlan időre bérbe adott lakások eladása esetén

3. § (1) A lakások vételára azonos a lakás tv. szerint megállapított forgalmi értékével.

(2) Ha a lakást az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, a vételárat egy összegben vagy 15 évi részletfizetési kedvezménnyel fizetheti meg.

(3) Ha az elővásárlási jog jogosultja az egyösszegű teljesítést vállalja és a teljes vételárat a szerződéskötéssel egyidejűleg kifizeti, a vételár 20%-nak megfelelő összegű árengedményre jogosult.

(4) Ha az elővásárlási jog jogosultja a vételárat részletfizetéssel kívánja megfizetni, a szerződés megkötésekor a megállapított vételár legalább 20%-át egy összegben kell kifizetni.

(5) Részletvétel esetén a bérlő - vagyoni és jövedelmi viszonyai szerint - az alábbiakban meghatározott mértékű kamatot köteles fizetni. A jövedelmi viszonyokat a vételi szándék bejelentésének időpontja szerint kell vizsgálni.

A kamat mértéke:

a) ha a bérlő vagyoni és jövedelmi viszonyai alapján szociális bérlakásra is jogosult lenne, akkor a Polgári Törvénykönyv pénztartozásokra megállapított kamat 50%-a ,

b) ha a bérlő a vagyoni és jövedelmi viszonyai alapján szociális bérlakásra nem jogosult, akkor a kamat mértéke azonos a Polgári Törvénykönyv pénztartozásokra megállapított kamatával.

(6) Ha a bérlő a szerződésben foglalt fizetési feltételektől eltérően előbb teljesít, készpénzfizetés esetén kedvezmény illeti meg. A kedvezmény összege egyenlő a többletteljesítés 20%-val, mely az éves törlesztő részleten felüli összegre jár.

A lakás vételárának megfizetése a határozott időre bérbe adott lakások megvétele esetén

4. § (1) A lakás vételára azonos a lakás - a törvény szerint megállapított - forgalmi értékével.

(2) *  Ha a lakást az elővásárlási joggal rendelkező bérlő vásárolja meg, a vételárat egy összegben vagy legfeljebb 15 évi részletfizetéssel fizetheti meg.

(3) Ha az elővásárlási jog jogosultja a vételárat részletfizetéssel kívánja megfizetni, a szerződés megkötésekor a megállapított vételár legalább 20%-át egy összegben kell kifizetni.

(4) Ha az elővásárlási joggal rendelkező bérlő vállalja a vételár szerződéskötés-kori egyösszegű teljesítését, a vételár 20%-val azonos árengedményre jogosult.

(5) Részletvétel esetén a kamat mértéke azonos a Polgári Törvénykönyv pénztartozásokra megállapított kamat összegével.

A beköltözhető bérlakások értékesítése

5. § (1) A beköltözhető bérlakás értékesítése nyilvános versenytárgyalás útján történik, a lakás kikiáltási ára azonos annak forgalmi értékével.

(2) *  A versenytárgyaláson értékesített lakás adás-vételi szerződését a versenytárgyalás időpontjától számított 30 napon belül meg kell kötni.

(3) *  A versenytárgyaláson értékesített lakás vételárát legkésőbb az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv által kiadott nyilatkozat megküldésétől számított 3 hónapon belül kell kifizetni.

III. RÉSZ

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek eladása

A nem lakás céljára szolgáló helyiség vételára

6. § (1) A nem lakás céljára szolgáló helyiség vételára - ha azt az elővásárlási jog jogosultja vásárolja meg, azonos a helyiség beköltözhető forgalmi értékével. Az üresen álló nem lakás céljára szolgáló helyiségeket versenytárgyalás útján kell értékesíteni. A kikiáltási ár azonos a helyiség beköltözhető forgalmi értékével.

(2) Ha a helyiség lakottan kerül értékesítésre -mert azt a bérlő nem kívánja megvásárolni- az csak nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján történhet. A kikiáltási ár azonos a helyiség beköltözhető forgalmi értékével.

(3) *  A nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében az adásvételi szerződést a versenytárgyalás időpontjától számított 30 napon belül meg kell kötni.

(4) *  A versenytárgyaláson értékesített nem lakás céljára szolgáló helyiség vételárát legkésőbb az elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott szerv által kiadott nyilatkozat megküldésétől számított 3 hónapon belül kell kifizetni.

IV. RÉSZ

A kedvezményesen vásárolt lakások és helyiségek továbbadásának és cseréjének feltételei

7. § (1) A kedvezménnyel vásárolt lakásra egyösszegű teljesítés esetén a szerződéskötéstől számított 5 évre szóló elidegenítési és terhelési tilalmat kell a szerződésben kikötni és azt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni Mosonmagyaróvár város Önkormányzata javára, amely az egyösszegű teljesítés esetére járó kedvezmény visszafizetését biztosítja, ha a tulajdonos a lakást 5 éven belül értékesíteni kívánja.

(2) Részletvétel esetén - ha a vételár kiegyenlítése a szerződésben vállalt határidőnél előbb történik és ezért a vevő kedvezményt kap - ennek biztosítására az (1) bekezdésben foglalt elidegenítési és terhelési tilalmat szintén be kell jegyeztetni a vételtől számított 5 éves időtartamra.

(3) Részletvétel esetén az elidegenítési és terhelési tilalom - a (2) bekezdés kivételével - a teljes vételár kiegyenlítéséig fennáll, a vételárhátralék biztosítékául az Önkormányzat javára bejegyeztetendő jelzálogjoggal együtt.

8. § (1) Ha a vevő az általa kedvezménnyel megvásárolt lakás tulajdonjogát átruházza az elidegenítési és terhelési tilalom fennállása alatt, ahhoz csak akkor adható meg a hozzájárulás, ha a kedvezményt visszatéríti az önkormányzat javára, illetve a fennálló vételárhátralékot kedvezmény levonása nélkül teljes összegben megfizeti.

(2) Nem kell visszatéríteni a kedvezményt annak a kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodó családnak, aki a jogos lakásigényt meg nem haladó szobaszámú lakást épít, vásárol, vagy cserél Mosonmagyaróváron és más ingatlan vagyonnal nem rendelkezik (kivéve építési telek).

V. RÉSZ

Az értékesítés előkészítése, szerződéskötés

9. § (1) A lakást vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséget a kezeléssel megbízott részletes előterjesztése alapján a Képviselő-testület jelöli ki eladásra.

(2) A Képviselő-testület egyedi határozata alapján az értékesítés bonyolításával megbízott kezelő feladata:

a) az ingatlan értékesítésre alkalmas állapotba való előkészítése (egyeztetés a jegyzővel, lakásgazdálkodási és városgazdálkodási, építésügyi hatósági szempontból, társasházasítás, értékbecslés),

b) az értékesítési ajánlat összeállítása a Képviselő-testület döntéshozatalától számított 90 napon belüli megküldése,

c) szerződéskötés, a vételár átvétele, a részletfizetés előírása, nyilvántartása és folyamatos vezetése,

d) ingatlan-nyilvántartásba a tulajdonjog változás és az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyeztetése.

Versenytárgyalás útján történő értékesítés

10. § (1) *  Ha a Képviselő-testület üresen álló lakást vagy helyiséget jelölt ki eladásra, azt nyilvánosan meghirdetett versenytárgyalás útján kell értékesíteni. Két eredménytelen versenytárgyalást követően az ingatlan a versenytárgyaláson meghatározott kikiáltási áron versenytárgyalás megtartása nélkül értékesíthető.

(2) Versenytárgyalás útján kell értékesíteni a lakást vagy helyiségeket akkor is, ha a lakás lakott, de a bentlakónak sem vételi, sem elővásárlási joga nincs.

(3) A hirdetményt a versenytárgyalás időpontját legalább 15 nappal megelőzően a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára ki kell függeszteni és a versenytárgyalást nyilvánosan meg kell hirdetni.

Az elidegenítésből származó bevételek elszámolása és felhasználása

11. § (1) Az elidegenítést lebonyolító kezelő az értékesítésből befolyó vételárat elkülönített számlán köteles kezelni, negyedévente arról elszámolni és a befolyt vételárat a kamatokkal együtt az önkormányzat részére átutalni. Az átutalt összegeket a Polgármesteri Hivatal a lakásalapon köteles kezelni a kamatokkal együtt.

(2) A befolyt vételárral és kamatokkal szemben az alábbi költségek számolhatók el:

a) telekalakítás, földrészlet megosztásával,

b) társasházzá való átalakításával,

c) forgalmi érték megállapításával,

d) elidegenítés lebonyolításával,

e) számlakezeléssel ténylegesen felmerült, számlákkal igazolt költségek.

(3) Az önkormányzat az értékesítésből származó bevételt a tulajdonában lévő lakóépületek felújítására és azzal együtt végzett korszerűsítésére, továbbá új lakás építésére, vásárlásra használja fel.

Vegyes rendelkezések

12. § (1) A határozott időre bérbe adott lakások bérlői közül nem élhetnek elővásárlási jogukkal azok a bérlők, akik pénzbeni térítés ellenében mondtak le bérleti jogviszonyukról és ezt követően kapták meg határozott időtartamra a lakást.

(2) Az értékesítésre kijelölt, illetve a vételi jog bejelentése alapján értékesítésre előkészített épületen, lakásban a kezelő csak azonnali beavatkozást igénylő munkákat végezhet el. Amennyiben a karbantartás körét meghaladó mértékű, de ezzel összefüggő javítási munka kerül elvégzésre, arról a Polgármesteri Hivatalt értesíteni kell és a házingatlan vételárát újból meg kell állapítani.

Záró rendelkezések

13. § (1) E a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba. A folyamatban lévő ügyekben azt a jogszabályt kell alkalmazni, amely az értékesítésre kijelölésről szóló Képviselő-testületi határozat időpontjában hatályban volt.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 25/1999. (VI. 30.) rendelet és az azt módosító 55/2001. (XII. 14.) és 23/2003. (VI. 30.) rendelet hatályát veszíti.

Stipkovits Pál Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
Polgármester jegyző

1. melléklet a 16/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelethez * 

Tartósan önkormányzati tulajdonban tartandó lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek jegyzéke

CÍM DARAB
1. Alkotmány u. 12/A-B. 29
2. Buda u. 1. 12
3. Kápolna tér 12. 7
4. Mosonyi M. u. 37. 40
5. Ostermayer u. 30. 9
6. Pozsonyi u. 87-89. 31
7. Széchenyi u. 14. 39
8. Szent István király u. 102. 13
9. Szent István király u. 123. 10
10. Szent István király u. 58. 11
11. Szent István király u. 70. 9
12. Szent István király u. 72. 16
13. Szent István király u. 124. 8
14. Szent István király u. 108. 10
15. Szent István király u. 135. 4
16. Szent István király u. 138. 5
17. Szent István király u. 143. 3
18. Fő u. 3. 9
19. Fő u. 5. 7
20. Fő u. 13. 5
21. Fő u. 14. 10
22. Fő u. 15. 11
23. Fő u. 17. 4
24. Fő u. 21. 12
25. Fő u. 25. 8
26. Magyar u. 4. 4
27. Magyar u. 9. 4
28. Szent László tér 5. 6
29. Városház u. 3. 4
30. Mosonvár u. 2. 25
31. Terv u. 88. 24
32. Terv u. 90. 9
33. Terv u. 90/A. 28

Nem lakás célú ingatlanok

CÍM JELLEG NAGYSÁG (m2)
Erkel F. u. 29. üzlet 43
Erkel F. u. 29. üzlet 35
Erkel F. u. 4. üzlet 44
Erkel F. u. 4. üzlet 192
Erkel F. u. 4. üzlet 77
Erkel F. u. 7. üzlet 17
Erkel F. u. 7. üzlet 61
Fő út 13. üzlet 85
Fő út 14. üzlet 41
Fő út 15. üzlet 31
Fő út 17. üzlet 54
Fő út 17. üzlet 37
Fő út 17. raktár 20
Fő út 17. üzlet 19
Fő út 17. iroda 120
Fő út 21. üzlet 128
Fő út 21. iroda 85
Fő út 21. iroda 46
Fő út 25. üzlet 12
Fő út 28. iroda 40
Fő út 28. iroda 57
Fő út 41. üzlet 18
Jókai u. 1. üzlet 20
Jókai u. 1. üzlet 33
Jókai u. 1. üzlet 116
Jókai u. 1. üzlet 17
Kápolna tér 12. üzlet 56
Kápolna tér 12. raktár 64
Kormos ltp. 5. iroda 57
Kormos ltp. 7. iroda 19
Kormos ltp. 9. üzlet 18
Magyar u. 22. üzlet 182
Magyar u. 25. üzlet 83
Magyar u. 32. kirakat 3
Magyar u. 32. kirakat 3
Magyar u. 32. kirakat 3
Magyar u. 32. kirakat 3
Magyar u. 32. kirakat 6
Magyar u. 4. üzlet 161
Magyar u. 9. üzlet 39
Magyar u. 9. üzlet 52
Magyar u. 9. üzlet 90
Magyar u. 9. raktár 15
Mosonyi M. u. 37. III. 27. orvosi szoba 30
Pozsonyi út 87-89. üzlet 32
Pozsonyi út 87-89. üzlet 196
Pozsonyi út 87-89. raktár 66
Széchenyi u. 14. I.1. raktár 18
Széchenyi u. 14. II. emelet raktár 18
Széchenyi u. 14. III. emelet raktár 18
Széchenyi u. 14. IV. 1. raktár 18
Szent István király u. 58. fsz. I. raktár 52
Szent István király u. 58. fsz. II. raktár 64
Szent István király u. 70. üzlet 49
Szent István király u. 98. üzlet 104
Szent István király u. 100. üzlet 71
Szent István király u. 100. üzlet 85
Szent István király u. 102. üzlet 72
Szent István király u. 102. üzlet 74
Szent István király u. 102. fsz. I. garázs 16
Szent István király u. 102. fsz. II. garázs 20
Szent István király u. 119. üzlet 16
Szent István király u. 119. üzlet 55
Szent István király u. 119. üzlet 80
Szent István király u. 123. üzlet 44
Szent István király u. 123. üzlet 26
Szent István király u. 123. üzlet 52
Szent István király u. 123. fsz. I. garázs 24
Szent István király u. 124. iroda 92
Szent István király u. 135. üzlet 202
Szent István király u. 135. raktár 96
Szent István király u. 143. fsz. posta 73
Szent István király u. 143. fsz. I. fúvós terem 75
Szent István király u. 143. em. zeneiskola 229
Városház u. 3. üzlet 96
Városház u. 3. üzlet 7
Városház u. 3. üzlet 69