Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők díjazásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 234. § (3)-(4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdés b) pontjában, a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban és a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészetnél foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (együttesen: közszolgálati tisztviselők).

(2) A rendelet 4. § (3) bekezdés hatálya kiterjed a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivataltól, valamint annak jogelődjétől és a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészettől nyugállományba vonult közszolgálati tisztviselőkre.

(3) E rendelet alkalmazásában köztisztviselőnek minősül a jegyző, aljegyző, önkormányzati főtanácsadó és az önkormányzati tanácsadó.

Illetménykiegészítés

2. § *  (1) *  A köztisztviselőt 2022. évben illetménykiegészítés illeti meg.

(2) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

(3) A középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

Vezetői pótlék

3. § (1) A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szervezeti egységek vezető közül:

a) az osztályvezető a Kttv. 236. § (5) bekezdés c) pontja szerinti főosztályvezető-helyettesnek,

b) az irodavezető a Kttv. 236. § (5) bekezdés c) pontja szerinti osztályvezetőnek

minősül.

(2) A Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet vezetője a Kttv. 236. § (5) bekezdés c) pontja szerinti osztályvezetőnek minősül.

(3) A vezetői illetménypótlék mértéke

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vezető esetében a vezető alapilletményének 15%-a ,

b) az (1) bekezdés b) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott vezető esetében a vezető alapilletményének 10%-a.

A közszolgálati tisztviselőt megillető juttatások

4. § (1) A közszolgálati tisztviselőnek járó juttatás:

a) cafetéria-juttatás,

b) munkavégzéshez kapcsolódó közlekedési támogatás,

c) formaruha juttatás,

d) „Mosonmagyaróvár Város Kiváló Köztisztviselője” díj.

(2) A közszolgálati tisztviselőnek adható juttatás:

a) lakhatási, lakásépítési és -vásárlási támogatás,

b) albérleti díj hozzájárulás,

c) családalapítási támogatás,

d) szociális támogatásként temetési segély

e) illetményelőleg,

f) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,

g) egészségügyi juttatás

h) bankszámla hozzájárulás .

(3) A nyugállományú közszolgálati tisztviselőnek az éves költségvetési rendeletben megállapított szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatás:

a) eseti szociális segély,

b) temetési segély.

(4) Az (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszámolásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól, továbbá annak mértékét a magasabb szintű jogszabályok keretei között a mindenkori költségvetési rendeletben biztosított forrásokra figyelemmel a jegyző a Polgármesteri Hivatal, a rendészetvezető az Önkormányzati Rendészet közszolgálati szabályzatában állapítja meg. Az (1) bekezdés d) pontjával kapcsolatos részletes szabályokat a jegyző a Polgármesteri Hivatal, a rendészetvezető az Önkormányzati Rendészet közszolgálati szabályzatában állapítja meg.

(5) A (2)-(3) bekezdés szerint adható juttatások - a (2) bekezdés h) pontja kivételével - mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a jegyző a Polgármesteri Hivatal, a rendészetvezető az Önkormányzati Rendészet közszolgálati szabályzatában állapítja meg.

(6) A (2) bekezdés h) pontja szerinti juttatás mértéke a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás, annak hiányában havi 1 000 Ft. A bankszámla hozzájárulás a közszolgálati tisztviselő részére a tárgyév utolsó hónap 10. napjáig kerül kifizetésre.

5. § (1) A rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet vonatkozásában 2015. július 2. naptól kell alkalmazni.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

  Vissza az oldal tetejére