Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a közterületen történő szeszesital fogyasztás szabályairól

Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Alaptörvény a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár város közigazgatási területére terjed ki.

2. § Jelen rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti közterület, valamint az Önkormányzat tulajdonában nem álló egyéb ingatlanok közhasználatra, illetve gyalogos forgalom részére átadott területrésze.

2. Szeszes ital: a kereskedelemről szóló törvény szerinti szeszes ital.

3. § (1) A (2) bekezdésben foglalt kivételeken kívül tilos a szeszes ital fogyasztása a rendelet hatálya alá tartozó valamennyi közterületen.

(2) Kivételt képeznek az (1) bekezdés rendelkezése alól:

a) az érvényes közterület használati szerződéssel és megállapodás alapján kialakított, belső vendégtérrel rendelkező vendéglátó üzletek teraszai, nyitvatartási időben,

b) minden év december 31-én 16.00 órától a következő év január 1. napján 6.00 óráig,

c) a jogszabály által előírt engedélyekkel rendelkező alkalmi (ünnepi, majális, stb.) rendezvények.

4. § E rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző