Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Magyaróvár történelmi belváros behajtási rendjének szabályozásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

I. fejezet

Bevezető rendelkezések

A rendelet hatálya

A rendelet célja

1. § Magyaróvár történelmi belvárosában a behajtás rendjének szabályozása annak érdekében, hogy az oda behajtó gépjárművek forgalma és várakozása összhangban legyen a belvárosra megfogalmazott turisztikai, és gyalogos zóna elvárásaival. A cél a forgalom és a várakozások szükséges és elengedhetetlen mértékűre történő korlátozása.

2. § (1) A rendelet hatálya Magyaróvár történelmi belvárosában az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint megjelölt korlátozott várakozási övezetre, környezetvédelmi övezetre, és zárt rendszerű övezetre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, aki/amely a korlátozott várakozási övezetben gépjárművet használ.

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. áruszállítási időszakok:

a) hétköznap 00:00 - 09:30 és 17:00 - 22:00 óra között,

szombaton és vasárnap 00:00 - 09:30 óra között;

b) cukrászati terméket, gyorsan romló élelmiszert, készételt szállító, speciális hűtőberendezéssel rendelkező, továbbá pékárut szállító, jól látható, azonosításra alkalmas jelzéssel ellátott gépjármű:

naponta 00:00 - 22:00 között

c) fegyver és lőszer és pénz/érték szállítás esetében 00:00 - 24:00 között

2. beszállító: az a vállalkozó aki/amely a környezetvédelmi övezetbe, a zárt rendszerű övezetbe, a védett és zárt rendszerű övezetbe rendszeresen áruszállítást, áruterítést végez legalább öt, az övezetekben székhellyel vagy telephellyel rendelkező kereskedelemi vagy vendéglátó egység részére és e tevékenységét szállítási szerződéssel vagy érvényben lévő megrendeléssel igazolja.

3. gépjármű: a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) 1. sz. függelék II/b) pontja szerinti jármű

4. gépjárműtároló: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 103. §-a szerinti fogalom, továbbá telken belüli gépkocsi-beállóhely,

5. gépkocsi: KRESZ 1. sz. függelék, II/c) pont szerinti gépjármű

6. kiszállítók: a környezetvédelmi övezetben, a zárt rendszerű övezetben, továbbá a védett és zárt rendszerű övezetben székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozók akik, az övezetből kifele irányuló gyorsan romlandó élelmiszert, készételt, cukrászati terméket szállítanak ki üzletszerűen, speciális hűtőberendezéssel felszerelt, jól látható, azonosításra alkalmas jelzővel ellátott gépjárművel

7. korlátozott várakozási övezet: Magyaróvár történelmi belvárosának e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott olyan területe, ahol a KRESZ 15. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint „Korlátozott várakozási övezet vége” tábláig a várakozás feltételekkel engedélyezett,

8. környezetvédelmi övezet: Magyaróvár történelmi belvárosának e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott olyan a korlátozott várakozási övezetben található területe, mely területen a KRESZ 14. § (1) bekezdésének z/3. pontja szerint a „Környezetvédelmi övezet (zóna)” jelzőtáblától a „Környezetvédelmi övezet (zóna) vége” jelzőtábláig az úton (övezetben) a gépkocsik nem közlekedhetnek csak az út kezelőjének a behajtási tilalom alól e rendelet szerint adott engedélyével; e rendeletben a környezetvédelmi övezet vonatkozásában gépjármű fogalom alatt az 5. pontban meghatározott gépkocsi fogalom értendő,

9. út kezelője, Útkezelő Szervezet: Városüzemeltető és Fenntartó Kft.,

10. pénzforgalmi szolgáltató: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényben meghatározottak szerinti szolgáltató,

11. szálláshely-szolgáltatás: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23. pontjában meghatározott fogalom,

12. szerviz-szolgáltatás: javító, karbantartó, szerviztevékenység, üzembe helyezés.

13. szociális szolgáltatás: az 1993. évi III. törvény alapján végzett szociális szolgáltatások közül az étkeztetés és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.

14. vis maior: olyan, alapvetően a természeti erők által okozott esemény, amelynek bekövetkezése egyrészt nem előre kiszámítható, másrészt emberi beavatkozás kevés ahhoz, hogy elhárítsa, vagy más által kifejtett szokásos elvárt emberi magatartástól eltérő magatartás eredményeként bekövetkező rendkívüli esemény.

15. zárt rendszerű övezet: Magyaróvár történelmi belvárosának a korlátozott övezetben található, e rendelet 1. számú mellékletében körülírt és a 2. számú mellékletében meghatározott pontjain elhelyezett elektromos kapukkal védett olyan területe, amelybe a behajtás és a kihajtás ellenőrzött módon (elektronikus kapu) történik.

Általános rendelkezések

4. § (1) A környezetvédelmi övezetbe és a zárt rendszerű övezetbe gépjárművel behajtani, ott várakozni - a (3) bekezdésében meghatározott gépjárművek kivételével - az Útkezelő Szervezet által kiállított behajtási engedéllyel rendelkező gépjárművel lehet, a behajtási engedélyben meghatározott feltételekkel, útvonalon és időtartam alatt. A környezetvédelmi övezeten felül a zárt rendszerű övezetbe az e rendelet 2. számú mellékletében meghatározott pontjain elhelyezett süllyedő oszlopos kapukon keresztül lehet be, - és kihajtani.

(2) A behajtási engedélyt a gépjármű első szélvédője mögé, kívülről jól látható helyen, érvényességének ellenőrzését biztosítva kell elhelyezni.

(3) Azok a gépjárművek, melyek úti célja környezetvédelmi vagy zártrendszerű övezetben van, vagy csak ezen az úton közelíthető meg, vagy feladatuk ellátása miatt az övezetbe való behajtás és várakozás elkerülhetetlen, külön behajtási engedély nélkül jogosultak behajtani 00:00-24:00 óra között

a) a környezetvédelmi övezetbe

aa) a mentőszolgálat, rendvédelmi szerv, katasztrófavédelem megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárműve, a nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárműve, Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet gépjárműve,

ab) közegészségügyi és köztisztasági feladatot ellátó gépjármű,

ac) a postai gyűjtő- és kézbesítőszolgáltatást és különböző futárszolgálatot ellátó, jól látható, azonosítható jelzéssel ellátott gépjármű,

ad) betegszállító, gyógyszert szállító, jól látható, azonosítható jelzéssel ellátott gépjármű,

ae) igazolvánnyal rendelkező mozgáskorlátozott gépjárműve,

af) a diplomáciai mentességet élvező személy hatósági jelzéssel ellátott gépjárműve,

ag) a közüzemi szolgáltató által üzemeltetett vagy általa út vagy közmű építésére, fenntartására megbízólevéllel megbízott, jól látható, azonosításra alkalmas figyelmeztető jelzéssel ellátott gépjármű,

ah) az Útkezelő Szervezet, továbbá a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet és az általa gépjármű kerékbilincselésével és elszállításával megbízott gépjárműve,

ai) *  Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt és gyermek háziorvos tulajdonában lévő gépjárműve, valamint ellátási körzetenként 1-1 fő szakszemélyzet tulajdonában álló gépjárműve.

b) a zártrendszerű övezetbe

ba) a mentőszolgálat, rendvédelmi szerv, katasztrófa védelem megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel felszerelt gépjárműve, a nemzetbiztonsági szolgálatok gépjárműve, Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet gépjárműve,

bb) a közegészségügyi és köztisztasági feladatot ellátó gépjármű,

bc) a postai gyűjtő- és kézbesítőszolgáltatást és különböző futárszolgálatot ellátó, jól látható, azonosítható jelzéssel ellátott gépjármű,

bd) betegszállító, gyógyszert szállító, jól látható, azonosítható jelzéssel ellátott gépjármű,

be) a diplomáciai mentességet élvező személy hatósági jelzéssel ellátott gépjárműve,

bf) a közüzemi szolgáltató által üzemeltetett vagy általa út vagy közmű építésére, fenntartására megbízólevéllel megbízott, jól látható, azonosításra alkalmas figyelmeztető jelzéssel ellátott gépjármű,

bg) az Útkezelő Szervezet, továbbá a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet és az általa gépjármű kerékbilincselésével és elszállításával megbízott gépjárműve,

bh) *  Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt és gyermek háziorvos tulajdonában lévő gépjárműve, valamint ellátási körzetenként 1-1 fő szakszemélyzet tulajdonában álló gépjárműve.

(4) A korlátozott várakozási övezetben várakozás a mindenkor hatályos parkolási rendeletben meghatározott helyeken és módon, parkoló automatákkal történő fizetéssel lehetséges a díjköteles időszakokban.

(5) *  A zárt rendszerű övezetben a behajtásra jogosult gépjárművek a fizető várakozási zónákon kívüli területen - a jelen rendeletben rögzített kivételekkel - 30 percet tartózkodhatnak. A behajtást követően a megállás időpontját a gépjármű első szélvédője mögé, kívülről jól látható és ellenőrizhető módon elhelyezett, a tartózkodás idejét ellenőrző óra alkalmazásával kell igazolni. Az óra jelzését a gépjármű távozása nélkül megváltoztatni tilos. A zárt rendszerű övezetben a behajtásra jogosult az elektronikus kulcs mellé ellenőrző órát is kap az Útkezelő Szervezettől, más óra használata is megengedett. Az elveszett ellenőrző óra pótlását az Útkezelő Szervezettől lehet kérni.

(6) A korlátozott övezetben a megengedett haladási sebesség 10 km/óra.

(7) A lejárt érvényességi idejű behajtási engedélyt tizenöt napon belül az út kezelője részére vissza kell adni.

II. fejezet

A behajtási engedély és az elektronikus kulcs

A behajtási engedély és az elektronikus kulcs kiadására vonatkozó általános szabályok

5. § (1) A behajtási engedély iránti kérelmet az Útkezelő Szervezetnél kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon.

(2) A formanyomtatvány tartalmazza:

a) természetes személy esetén a kérelmező nevét, születési nevét, születési helyét és dátumát, állandó lakcímét, tartózkodási helyét; jogi személy esetén a kérelmező nevét, bírósági, hatósági nyilvántartásba vételének számát, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, központi ügyintézés helyét, főtevékenységét a cégjegyzésre jogosult személy nevét,

b) a gépjármű forgalmi rendszámát,

c) a gépjármű típusát,

d) a gépjármű forgalmi engedélyének számát,

e) a gépjármű össztömegét,

f) az igényelt behajtási engedély típusát,

g) garázs címét, helyrajzi számát, vagy egyéb azonosításra alkalmas megjelölését,

h) a behajtási engedélyhez való jogosultság igazolását (a garázs tulajdonjogát vagy használati jogát igazoló dokumentum, cégkivonat, vállalkozói engedély, őstermelői igazolvány stb)

i) a behajtás helyét.

(3) A rendszám nélküli behajtási engedély iránti kérelemnek nem kell tartalmazni a (2) bekezdés b) c) d) és e) pontokban megjelölt adatokat.

(4) A kérelmező a kérelem előterjesztésével egyidejűleg bemutatja az engedélyhez való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat, az engedély ismételt igénylésekor is. A bemutatott dokumentumokról az Útkezelő Szervezet fénymásolatot készít.

(5) A zárt rendszerű övezetbe a behajtási engedélyhez elektronikus kulcsot (mágneskártya) is kap a kérelmező. Az elektronikus kulcs csak a hozzá tartozó, érvényes behajtási engedéllyel együtt használható.

(6) *  A kérelmező a behajtási engedélyre az engedély előállítási díjának megfizetése mellett jogosult, kivéve a 4. § (3) bekezdésben meghatározott eseteket, valamint a 10. § (5) bekezdésében foglalt eseteket.

(7) Az Útkezelő Szervezet a kérelmet a beérkezéstől számított tizenöt munkanapon belül, az ideiglenes behajtási engedély iránti kérelmet öt munkanapon belül bírálja el. A döntéssel egyidejűleg a kérelmező rendelkezésére bocsátja a jogosultságának megfelelő behajtási engedélyt és - szükség esetén - az elektronikus kulcsot.

(8) Tilos az elektronikus kulcsot megrongálni, arra jogosulatlan személynek átengedni. Az elektronikus kulcsot csak a hozzá tartozó behajtási engedéllyel együtt szabad használni. Tilos az elektronikus kulcsot másik elektronikus kulcshoz tartozó vagy elektronikus kulcs nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használni.

6. § (1) Nem adható behajtási engedély:

a) a zárt rendszerű övezetbe 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárműre, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott kivétellel,

b) ha a kérelmező korábbi behajtási engedélyét visszavonták, a visszavonástól számított egy évig,

c) ügynöki tevékenység végzésére, járműből történő árusításra, vagy egyéb, a járműből történő kereskedelmi, szolgáltatási vagy reklámtevékenység végzésére,

d) ha a kérelmező nem felel meg az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek.

(2) A behajtási engedély csak a jogosult lakóhelyének, székhelyének, telephelyének, garázs ingatlanának, a szállítás, a közlekedés célpontjának vagy a szolgáltatás helyének megközelítéséhez szükséges legrövidebb útvonalon - célforgalmi jelleggel - történő közlekedésre használható. Az útvonalat az út kezelője a kérelmező valamennyi körülményeinek figyelembevételével határozza meg.

A behajtási engedély típusai, az elektronikus kulcs

7. § (1) Állandó behajtási engedély egy naptári évre adható. Ideiglenes behajtási engedély legfeljebb három hónap időtartamra adható. Ha a kérelmező a tárgyévben kér behajtási engedélyt, számára a kérelem benyújtásától kezdődően az év végéig adható engedély. Amennyiben a kérelem az utolsó negyedévben kerül benyújtásra, úgy a következő év végéig adható ki engedély.

(2) A 10. § (5) bekezdésben rögzített behajtás kivételével a behajtási engedélyek kártyaszerű kivitelben, biztonsági hologrammal ellátva, típusonként eltérő színjelöléssel készülnek. A behajtási engedélyek az engedélyezett útvonal mellett egy, az engedélyhez való jogosultságot jelző azonosító jelet, típusonként megkülönböztető színt is tartalmaznak a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint.

(3) *  Az elektronikus kulcs egy mágneskártya, amely a zárt rendszerű övezetnél elhelyezett süllyedő oszlopos kapuk nyitásával teszi lehetővé az arra jogosultak számára a ki- és belépést. Az elektronikus kulcs az Útkezelő Szervezettől vehető át. Az elektronikus kulcs előállításának díját a kérelmező köteles megfizetni, a (6) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve.

(4) *  Az elektronikus kapu nyitásához kiadott elektronikus kulcsot az érvényességének évében október 1. napjától a következő év január 31. napjáig érvényesíteni kell az Útkezelő Szervezetnél. Az elektronikus kulcs érvényesítésének díját a Rendelet 4. melléklete határozza meg.

(5) *  Az elektronikus kulcs elvesztését 3 napon be kell jelenteni az útkezelő szervezethez. Elektronikus kulcs elvesztése vagy megrongálódása esetén a rendelet szerinti előállítási díjat kell megfizetni a pótlásért.

(6) *  Ingyenes elektronikus kulcsot kapnak - igény szerinti mennyiségben - a mentők, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a közegészségügy, az orvosi ügyelet. A vésznyitó kulcsot is minden év január 1. napjától január 31. napjáig újra érvényesíteni kell, mely érvényesítés díjmentes.

8. § (1) Egy éves időtartamra szóló behajtási engedély adható a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója, vagy a munkáltató kizárólagos tulajdonában lévő gépjármű kizárólagos használója - részére, ha környezetvédelmi övezetben, a zárt rendszerű övezetben

a) állandó bejelentett lakóhellyel vagy

b) gépjárműtároló tulajdonnal, haszonélvezeti jogával rendelkezik.

c) tartózkodási hellyel vagy

d) gépjárműtároló bérleti vagy használati jogával rendelkezik.

(2) A behajtási engedély - lakásonként legfeljebb két darab, és gépjárműtárolóként legfeljebb egy darab - meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra adható.

(3) Az (1) bekezdés alapján kiállított behajtási engedély (engedélyek) érvénytelenítésre kerül az újabb behajtási engedély (engedélyek) kiállításával egyidőben.

9. § (1) Egyéves időtartamra szóló behajtási engedély adható annak a természetes vagy jogi személynek, aki/amely

a) kereskedelemi és/vagy vendéglátó tevékenységet végez, székhellyel, telephellyel rendelkezik és a rendeltetésszerű üzemeléshez áruszállítás szükséges

b) főtevékenységként és rendszeresen szerviz-szolgáltatási tevékenységet végez

c) főtevékenységként és rendszeresen virágkereskedelmi, szállítási tevékenységet végez

d) kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást nyújt

e) székhellyel, telephellyel, fiókkal rendelkező pénzintézet részére, továbbá banktechnikai feladatokat, banki rendszerek időszakos karbantartását, meghibásodás esetén hibajavítását (banki szerviz) látja el

f) pénz- és értékszállítási tevékenységet lát el, különösen a személy- és vagyonvédelmi vállalkozás részére (igény szerint)

g) személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végez;

h) szociális szolgáltatást végez és a szolgáltatás ellátásához a gépjárművel való behajtás szükséges

i) székhellyel, telephellyel rendelkező megrendelő részére rendszeresen áruszállítást, áruterítést végez és a tevékenység végzésére vonatkozó jogosultságát igazolja.

(2) Behajtási engedély az (1) bekezdés a) pontja esetében egy darab adható

a) meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy

b) változó forgalmi rendszámú, változó típusú gépjárműre.

(3) További egy darab behajtási engedély adható az (1) bekezdés a) pontja szerinti kiszállító részére meghatározott gépjármú forgalmi rendszámra.

(4) Behajtási engedély az (1) bekezdés b) pontja szerinti szerviz-szolgáltatási tevékenység esetén meghatározott forgalmi rendszámú gépjárműre három darab adható.

(5) Behajtási engedély az (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység esetén egy darab adható

a) meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy

b) változó forgalmi rendszámú, változó típusú gépjárműre.

(6) Behajtási engedélyre az (1) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység esetén a kereskedelmi szálláshely-szolgáltatást nyújtó

a) az általa igazoltan a szálláshely szolgáltatáshoz használt gépjárműtároló mennyiségével azonos darabszámban jogosult; továbbá

b) további két darab behajtási engedély adható a vendégforgalom számára behajtásra és kizárólagosan a 14. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő közterületi várakozásra, illetve tartózkodásra.

A behajtási engedély, változó forgalmi rendszámú, változó típusú gépjárműre adható.

(7) Behajtási engedélyre az (1) bekezdés e) pontja szerinti tevékenység esetén az engedélyes telephelyenként illetve székhelyenként egy darabra jogosult

a) meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy

b) változó forgalmi rendszámú, változó típusú gépjárműre.

(8) Behajtási engedélyre az (1) bekezdés f) pontja szerinti pénz- és értékszállítási tevékenység esetén vállalkozásonként igény szerinti darabszámú behajtási engedély adható

a) meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra, vagy

b) változó forgalmi rendszámú, változó típusú gépjárműre.

(9) Behajtási engedély az (1) bekezdés g) pontja szerinti személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző részére igény szerinti darabszámban adható meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra.

(10) Behajtási engedély az (1) bekezdés h) pont szerinti szociális szolgáltató részére egy darab adható meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra.

(11) Behajtási engedély az (1) bekezdés i) pont szerinti kiszállító részére legfeljebb három darab behajtási engedély adható meghatározott gépjármű forgalmi rendszámra.

Az ideiglenes behajtási engedély kiadásának szabályai

10. § (1) Ideiglenes behajtási engedély adható a környezetvédelmi övezetbe, a zárt rendszerű övezetbe való gépkocsival történő behajtáshoz

a) építési és felújítási munkák idejére,

b) költözködés, tüzelőanyag szállítás céljára,

c) díjmentes behajtási engedély adható rendezvények, események alkalmával

a lebonyolításban közreműködők gépjárművei részére.

(2) Az ideiglenes behajtási engedély meghatározott forgalmi rendszámú gépkocsira adható.

(3) Az ideiglenes behajtás rendjét (nap és időszak), valamint a korlátozott várakozási övezetben és a zárt rendszerű övezetben a tartózkodás időtartamát, annak indokoltságára figyelemmel, az út kezelője határozza meg.

(4) Amennyiben zárt rendszerű övezetbe ideiglenes behajtási engedéllyel történik a behajtás, a behajtási engedéllyel együtt elektronikus kulcsot is kap a kérelmező.

(5) *  A környezetvédelmi és zárt rendszerű övezetbe vis maior esetén, ha szükséges és elkerülhetetlen a behajtás, a kérelmezőt telefonos értesítést követően a diszpécser szolgálat a behajtás okának, a gépjármű tulajdonosának, üzemeltetőjének közlése és regisztrálása után jogosult beengedni.

III. fejezet

A behajtás rendje

Korlátlan időtartamban behajtásra jogosultak

11. § A környezetvédelmi övezetbe, a zárt rendszerű övezetbe a behajtásra naponta 00.00-24.00 óra között jogosultak:

a) a 8. § (1) bekezdése alapján behajtásra jogosultak,

b) a 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján behajtásra jogosultak,

c) a 9. § (1) bekezdés d) pontja alapján behajtásra jogosultak,

d) a 9. § (1) bekezdés e) pontja alapján behajtásra jogosultak,

e) a 9. § (1) bekezdés g) pontja alapján behajtásra jogosultak.

11/A. § *  A vásárok, felvonulások, rendezvények (együttesen: rendezvények) idejére vonatkozó behajtási és forgalmi rendet a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság határozza meg, közútkezelői hozzájárulásában. A közútkezelői hozzájárulásban foglaltaknak megfelelően a rendezvényeket megelőzően az Útkezelő Szervezet táblák kihelyezésével, letakarásával jelzi a megváltozott forgalmi rendet.

Korlátozott időtartamban behajtásra jogosultak

12. § (1) *  A környezetvédelmi övezetbe, a zárt rendszerű övezetbe áruszállítást az áruszállítási időszakban, legfeljebb 3,5 tonna össztömegű gépjárművel lehet végezni, kivéve, ha az áruszállításhoz 3,5 tonna össztömeg feletti gépjármű igénybevétele szükséges és elkerülhetetlen. A 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű jármű érvényes útvonalengedély birtokában hajthat be. Az útvonalengedélyt az Útkezelő Szervezet adja ki.

(2) Áruszállítást kizárólag a 3. § 1. pontjában rögzített időpontokban lehet végezni.

(3) A 9. § (1) bekezdés f) pontja alapján behajtásra jogosultak a 3. § 1. pont c) pontjában meghatározott időszakban hajthatnak be a környezetvédelmi övezetbe, a zárt rendszerű övezetbe.

(4) Ideiglenes behajtási engedélyre jogosultaknak a zárt rendszerű övezetben való bent tartózkodásának időtartamát az útkezelő szervezet a behajtás szükségességének és egyedi szempontjainak figyelembe vételével határozza meg.

IV. fejezet

A zárt rendszerű övezetbe való belépés általános szabályai

13. § (1) A jelen rendelet 2. számú mellékletében megjelölt pontokon felállított süllyeszthető oszlopok akadályozzák meg az engedély nélküli bejutást a zárt várakozási övezetbe. A süllyeszthető oszlopok nyitására a jelen rendeletben rögzítetett módon és feltételekkel van lehetőség:

a) behajtási engedéllyel rendelkezők számára kiadott elektronikus kulccsal,

b) *  a diszpécser szolgálaton keresztül, telefonos megkeresést követően,

c) automatikus nyitás után, meghibásodás esetében.

(2) A kereskedelmi szálláshelyre érkező szállóvendégeket első alkalommal a szálláshely elektronikus kulcsával engedi be a szálláshely alkalmazottja.

(3) *  A 4. § (3) bekezdés b) pontjában felsorolt gépjárműveket az Útkezelő Szervezet erre vonatkozó értesítése alapján a diszpécser szolgálat is beengedheti a zárt várakozási övezetbe, illetve onnan ki.

(4) *  Ha az elektromos kapunyitó-rendszer meghibásodna, akkor az elektromos kapu automatikusan nyit vagy az arra jogosultakat a diszpécser szolgálat engedi be a behajtás jogosultságának igazolása után, illetve biztosítja a kijutást is a zárt várakozási övezetből.

V. fejezet

A közterületi várakozás rendje

14. § (1) A zárt rendszerű övezetben közterületen várakozni legfeljebb harminc percig lehet. Ez alól kivételt jelent az övezeteken belül létesített fizető parkolóhelyeken történő várakozás, ahol a parkoló automatáknál megváltott jegy, vagy bérlet érvényességének időtartamáig lehet várakozni.

(2) A korlátozott időtartamban behajtási engedéllyel rendelkezők kötelesek a behajtáskor a behajtás pontos idejét rögzíteni a behajtási engedéllyel együtt kiadott óraszerkezeten és azt a gépjármű első szélvédője mögé, kívülről jól látható módon elhelyezni.

(3) A feladatuk elvégzéséig feltétlenül szükséges, illetve az útkezelő szervezet által engedélyezett időtartamig várakozhatnak a korlátozott várakozási övezetben illetve tartózkodhatnak a zárt rendszerű övezetben

a) a 4. § (3) bekezdésben megjelölt gépjárművek,

b) a 9. § (1) bekezdés g) és h) pontban megjelölt gépjárművek,

(4) Legfeljebb egy óra időtartamban várakozhatnak a környezetvédelmi övezetben, illetve tartózkodhatnak a zárt rendszerű övezetben a KRESZ 41. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a mozgáskorlátozott személyek gépjárművei, valamint a betegszállítók gépjárművei, továbbá a 9. § (1) bekezdés b) pontban meghatározott (szerviz-szolgáltatás), valamint a 9. § (1) bekezdés e) pontban meghatározott gépjárművek (banki szerviz).

(5) Gépjárműtároló tulajdonnal, haszonélvezettel, bérleti, használati joggal rendelkezők (8. § (1) bekezdés b) d) pont), illetve a szálláshely-szolgáltató (9. § (1) bekezdés d.)) gépjárművei sem a korlátozott forgalmú, sem a zárt várakozási övezetben nem jogosultak közterületen várakozni, gépjárművűkkel kizárólag a gépjárműtárolóban parkolhatnak.

VI. fejezet

A várakozási időtartam túllépésének szankcionálása és a behajtási engedély és elektronikus kulcs visszavonásának illetve letiltásának szabályai

15. § (1) A jelen rendeletben foglalt szabályok betartását, a várakozási időtartam túllépését ellenőrzi és szankcionálja a rendőrhatóság és a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet a rájuk vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. A behajtási engedély és az elektronikus kulcs visszavonására, illetve letiltására az Útkezelő Szervezet jogosult.

(2) Az Útkezelő Szervezet a behajtási engedélyt és a hozzá tartozó elektronikus kulcsot egy évre visszavonja akkor, ha az engedély jogosultja a beléptető kapurendszerben kárt okozott.

(3) A behajtási engedély és az elektronikus kulcs korlátlan idejű visszavonásának van helye mindegyik fél vonatkozásában, ha a behajtási engedély jogosultja

a) engedélyhez való jogosultsági feltételei megváltoztak,

b) az engedélyt vagy annak adatait meghamisítja,

c) az engedélyt, az elektronikus kulcsot jogosulatlan személy részére átruházza, vagy másnak átadja,

d) az engedélyben meghatározott feltételektől eltérő közlekedést, várakozást, tartózkodást valósít meg,

e) a várakozást, tartózkodást ellenőrző órát szabálytalanul működteti, használja,

f) az elektronikus kulcsot megrongálja,

g) az elektronikus kulcsot nem a hozzá tartozó behajtási engedéllyel együtt használja, illetve másik elektronikus kulcshoz tartozó vagy elektronikus kulcs nélkül kiadott behajtási engedéllyel együtt használja.

(4) Zárt rendszerű övezetben a várakozási időtartam egy éven belül három alkalommal történő túllépése esetén az elektronikus kulcsból a belépési jogosultságot az Útkezelő Szervezet törli, letiltja.

(5) *  A (4) bekezdésben meghatározott esetben a törölt (letiltott) behajtási engedélyt és az ahhoz tartozó elektronikus kulcsot az út kezelőjénél egy éven belül legfeljebb kétszer meg lehet újítani, az elektronikus kulcs aktiválási díjának megfizetése mellett.

(6) A (4) bekezdésben foglalt esetekben a rendőrhatóság, vagy a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet behajtási engedélyt jogosult átvételi elismervény ellenében a helyszínen elvenni és azt az Útkezelő Szervezet részére megküldeni.

(7) Az a jogosult, akinek engedélye visszavonásra került

a) a (2) bekezdés alapján, úgy a visszavonás ideje alatt,

b) a (3) bekezdés alapján, úgy 5 éven belül

ismételten engedélyre nem jogosult.

VII. fejezet

A behajtási engedélyek és az elektronikus kulcs díja

16. § (1) A rendelet 4. számú melléklete tartalmazza a behajtási engedélyekkel és elektronikus kulccsal kapcsolatos díjakat.

(2) * 

(3) A kérelmező az ideiglenes behajtási engedélyre térítés nélkül jogosult, azonban a kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles húszezer forint kauciót (óvadék) fizetni. A kaució összege visszajár, ha a kérelmező az ideiglenes behajtási engedélyt a lejáratot követő munkanapon az Útkezelő Szervezet részére visszaadja. Amennyiben az ideiglenes behajtási engedély jogosultja időtúllépést követ el a behajtási engedély érvényességi ideje alatt, az óvadékként befizetett összeg nem jár vissza. Ugyancsak nem jár vissza az óvadék, ha a behajtási engedélyhez tartozó elektronikus kulcs elveszett, vagy sérült. A kaució után kamat nem jár.

(4) * 

(5) *  Amennyiben a behajtási engedély érvényességi ideje alatt szűnik meg az engedélyre való jogosultság, köteles az engedély jogosultja a változást 15 napon belül az Útkezelő Szervezetnek bejelenteni.

(6) * 

(7) *  A költségvetési szervek által igényelt behajtási engedély díjmentes, kizárólag az elektronikus kulcs előállításának díját kell megfizetni.

(8) *  A behajtási engedély és az elektronikus kulcs iránti kérelmet az Útkezelő Szervezethez kell benyújtani. A rendelet 4. mellékletében megállapított díjakat az Útkezelő Szervezet szedi be. A beszedett díjakat az Útkezelő Szervezet a rendszer fenntartására és az alapfeladat ellátására használja fel.

VIII. fejezet

Átmeneti rendelkezések

17. § (1) 2015. december 31-én érvényét veszti minden korábban kiadott behajtási engedély, azonban azok 2016. január 15-ig még használhatók. A behajtási engedély érvényességi idejéből még hátralévő időre, a korábban a kérelmező által befizetett díj időarányos részét a kérelmező erre vonatkozó írásbeli kérelmére 15 napon belül bankszámlára történő átutalással Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata visszafizeti. Az időarányos rész kiszámításánál a behajtási engedély után megfizetett díjat kell osztani a teljes érvényességi idő hónapjainak számával és az így kapott összeget a még hátra lévő hónapok számával kell megszorozni.

(2) Behajtási engedélyre jelen rendelet szerint jogosultak a rendelet hatályba lépésétől kezdődően kérhetik a behajtási engedély, illetve elektronikus kulcs kiadását.

Záró rendelkezések

18. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2016. január 1. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 20/2000. (X. 16.) önkormányzati rendelet.

(2) A 4. § (1) bekezdés utolsó mondata, a 7. § (3) bekezdése és a 2. számú melléklet 2016. július 1 napján lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

I. Korlátozott várakozási övezet:

A Fő út - Deák Ferenc tér - Malomági Lajta - Temetőági Lajta által határolt terület.

II. Környezetvédelmi övezet:

1. Magyar utcának Deák Ferenc tértől, a Sörház utcáig terjedő szakasza,

2. Sörház utca

3. Kereszt utca

4. Fecske utca

5. Tímár utca,

6. * 

III. Zárt rendszerű övezet (süllyedő oszlopos kapuval határolt terület):

1. Magyar utcának a Sörház utcától a Linhardt György utcáig terjedő szakasza,

2. Templom utca

3. Magyar utca - Kötélgyártó utca - Templom utca - Szent László tér által határolt épülettömb belső udvara.

IV. Behajtási engedély nélkül használható utcák a Korlátozott várakozási övezeten belül:

1. Soós János utca

2. Szent László téren a Soós János utcától a Magyar utcáig terjedő szakasz,

3. Városház utca,

4. Honvéd utca,

5. Győri kapu utca,

6. Linhardt György utcának a Győri kapu utcától, a Magyar utcáig terjedő szakasza,

7. Magyar utcának a Linhardt György utcától a Kórház utcáig terjedő szakasza.

8. Jókai utca.

A Szent László téri területen a Jókai Utcában és a Linhardt György utcában kiemelt díjzónába tartozó fizető parkoló helyeket kell kialakítani, utcánként 1-1 db mozgássérült parkolóval!

V. Forgalom elől elzárt utcák a Korlátozott várakozási övezeten belül:

1. Kötélgyártó utca,

2. Szent László tér,

3. Lakatos utca,

4. Lotz Károly utca.

2. melléklet a 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez * 

A zárt rendszerű övezet süllyedő oszlopos be,- és kiléptető kapui és fix oszloppal lezárt területei, a forgalmi rend meghatározása

I. Süllyedő oszlopok helyei:

1. Magyar utcában a Sörház utcai becsatlakozás után (egyirányú, a Magyar utcába történő behajtást lehetővé tevő kapu),

2. Magyar utcában a Linhardt utcai becsatlakozás előtt (egyirányú, a Magyar utcából történő kihajtást lehetővé tevő kapu),

3. Linhardt utcában a Templom utca felé a Honvéd utcai becsatlakozás után (egyirányú, a Templom utca irányába történő behajtást lehetővé tevő kapu),

II. Fix oszlopok helyei:

1. Lotz Károly utcában, az OTP parkoló után és a Templom utcánál,

2. Lakatos utcában mindkét végén.

3. Szent László tér védőövezete. A Szent Gotthárd plébániatemplom főbejáratával szemben lakattal lezárható, lehajtható oszlopot kell elhelyezni és azon keresztül csak Tímár utca 2. és a Magyar utca 13. sz. alatti ingatlanra behajtani jogosultak hajthatnak át, a számukra rendszeresített kulccsal,

4. A Templom utca - Lakatos utcai köz, becsatlakozásánál,

5. Jókai Mór utcában a Magyar utcánál,

6. Kötélgyártó utca mindkét végén.

III. Forgalmi rend meghatározása:

1. Magyar utca: egyirányú forgalom a Deák tér felől a Kórház utca irányába,

2. Sörház utca: egyirányú forgalom a Magyar utcától, a Kereszt utcáig,

3. Kereszt utca: egyirányú forgalom a Sörház utcától a Jókai utcáig.

4. Fecske utca: egyirányú forgalom a Jókai utcától a Sörház utcáig, továbbá egyirányú forgalom a Fecske utcától a Kereszt utcáig tartó közben,

5. Sörház utca: egyirányú forgalom a Fecske utcától a Kereszt utcáig,

6. Jókai utca: kétirányú forgalom,

7. Tímár utca: egyirányú forgalom a Jókai utcától a Linhardt György utcáig,

8. Linhardt György utca: egyirányú forgalom a Tímár utcától a Magyar utcáig,

9. Soós János utca: egyirányú forgalom a Deák Ferenc tértől a Városház utáig,

10. Városház utca: egyirányú forgalom a Templom utcától a Fő utcáig,

11. Szent László tér melletti köz: kétirányú forgalom,

12. Templom utca: egyirányú forgalom a Honvéd utcától a Városház utcáig,

13. Győri Kapu utca: egyirányú forgalom a Honvéd utcától a Fő utcáig,

14. Linhardt György utca: egyirányú forgalom a Győri Kapu utcától a Magyar utcáig,

15. Honvéd utca: egyirányú forgalom a Fő utcától a Győri Kapu utcáig.

3. melléklet a 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A behajtási engedélyhez való jogosultságot jelző azonosító jelek és színek

A behajtási engedélyhez való jogosultság
(a rendelet meghatározott §-ára, bekezdésére hivatkozással)
Azonosító jel Szín
1. 8. § (1) bekezdés a), c) pont (lakás) 1 fehér
2. 8. § (1) bekezdés b), d) pont (gépjárműtároló) 2 narancs
3. 9. § (1) bekezdés c) pont, f) (áruszállítás, cukrászati termékek szállítása, pénz,- értékszállítás) 3 sárga
4. 4. § (3) bekezdés, 9. § (1) bekezdés a) pont, b) pont, e) pont, g) pont, h) pont, i) pont 4 zöld
5. 9. § (1) bekezdés d) pont (szálláshely-szolgáltatás) 5 lila
6. 11. § Ideiglenes 6 kék

4. melléklet a 32/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez * 

Díj összege (Ft/db) Díj megnevezése
1. 6.000 Behajtási engedély előállításának díja
2. 6.000 Elektronikus kulcs előállításának díja
3. 3.000 Elektronikus kulcs aktiválásának díja

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.