Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete

a pályázati alapokról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban. Mötv.) 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja, és a (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A rendelet célja

1. § (1) *  E rendelet célja, a civil szervezetek, különösen egyesületek, klubok, amatőr művészi csoportok, sport szakosztályok, valamint magánszemélyek, önkormányzati intézmények társadalmi szerepvállalásának segítése, növelése, az önkormányzattal való partneri kapcsolat előmozdítása, az önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátása szabályozott keretek között történjen. A rendelet célja továbbá, hogy a Mosonmagyaróváron működő önkormányzati, állami, egyházi vagy nemzetiségi fenntartású köznevelési intézmények és az intézmények által fenntartott alapítványok és egyesületek működését támogassa.

(2) *  A rendelet céljának megvalósítása érdekében Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata létrehozta a Közművelődési, a Sport, az Egészségvédelmi és a Köznevelési Alapot, továbbá elrendeli a befizetett pályázati díjak (1%) e rendelet keretei közötti felhasználását. Az Alapok célja elsősorban a kis forrásigényű, helyi kezdeményezésű programok támogatása, melyek szervesen kapcsolódnak Mosonmagyaróvár város életéhez.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed magánszemélyek, egyesületek, klubok, egyéb civil szervezetek, amatőr művészeti csoportok, önkormányzati és egyéb költségvetési intézmények nem alaptevékenységű programjaikra, továbbá egyházi, vallási közösségek, karitatív szervezetek, egyéb szakmai közösségekre (továbbiakban: pályázó).

(2) *  A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat költségvetési rendeletében „A városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása, illetve egyéb kiemelt támogatások” megnevezésű mellékletben kiemelten támogatott programokra.

(3) *  Önkormányzati és egyéb költségvetési intézményen belül működő pályázó csak az intézményvezető jóváhagyásával nyújthat be pályázatot és az intézményi pályázatnak minősül.

(4) *  Mosonmagyaróváron működő önkormányzati, állami, egyházi vagy nemzetiségi fenntartású köznevelési intézmények és az intézmények által fenntartott alapítványok és egyesületek (továbbiakban együtt: köznevelési intézmények) által benyújtott pályázathoz a fenntartó képviselőjének támogató nyilatkozatát csatolni kell.

3. § (1) A pályázaton való részvétel feltételei magánszemély esetében:

a) *  Közművelődési Alap tekintetében: a város életében kiemelkedő tevékenységet végző személy, aki állandó mosonmagyaróvári lakos, vagy tartózkodási helye Mosonmagyaróvár, továbbá az általa benyújtott pályázat Mosonmagyaróvár városért, annak országhatáron belül és túl való jobb megismeréséért íródott.

b) Egészségvédelmi Alap tekintetében az a városban egészségvédelmi, mentálhigiénés, szociális tevékenységet végző személy, aki állandó mosonmagyaróvári lakos, vagy tartózkodási helye Mosonmagyaróvár.

c) Sport Alap tekintetében különösen:

a város életében kiemelkedő sporttevékenységet végző személy, aki állandó mosonmagyaróvári lakos, vagy tartózkodási helye Mosonmagyaróvár, továbbá az általa benyújtott pályázat Mosonmagyaróvár városért, annak országhatáron belül és túl való jobb megismeréséért íródott.

d) *  Köznevelési Alap tekintetében mint a köznevelési intézmény érdekében eljáró magánszemély nyújthat be pályázatot.

(2) *  A pályázaton való részvétel feltétele jogi személy esetében, hogy Mosonmagyaróváron székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

(3) *  Az (1)-(2) bekezdésben szereplő pályázói körből kizártak az Önkormányzat költségvetési rendeletében „A városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása, illetve egyéb kiemelt támogatások” megnevezésű mellékletben kiemelten támogatott programok. A köznevelési intézmények csak a Köznevelési Alapra nyújthatnak be pályázatot, a többi alap pályázói köréből kizártak.

Pályázati eljárás

4. § (1) *  Pályázatokat csak az önkormányzat által kiadott űrlapon lehet benyújtani, s egy pályázati űrlapon csak egy témakörben lehet pályázni (1. melléklet: Pályázati Adatlap). A pályázatot írásban vagy elektronikus úton kell benyújtani a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz, a mindenkori Pályázati Kiírásban foglaltaknak megfelelően. A pályázatok benyújtásának határidejét a képviselő-testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) Egy pályázó ugyanazon pályázati cél megvalósítására csak egy pályázati alapra nyújthat be pályázatot.

(3) *  Közművelődési, Sport és Egészségvédelmi Alap tekintetében egy pályázó összességében, legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be. Amennyiben a pályázó a megengedettnél több pályázatot nyújt be, valamennyi pályázata érvénytelen.

A Köznevelési Alap tekintetében a köznevelési intézmények több pályázatot is benyújthatnak, azonban pályázatonként maximum 200.000,- Ft támogatásban részesülhetnek.

(4) *  Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által vagy egyéb támogató részéről támogatott költségekre pályázni nem lehet. A pályázaton elnyert összeg maximum 20%-a használható fel az éttermi vendéglátás költségeire.

(5) Egy évig nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki az előző évben a kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, valamint a támogatási céltól eltérő módon - az illetékes bizottság engedélye nélkül - használta fel, és ezt a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint, átruházott hatáskörében az illetékes bizottság határozatban állapította meg.

(6) *  A pályázat általános tartalmi követelményei:

a) A pályázó neve, székhelye, levelezési címe,

magánszemély esetében: a pályázó neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme, számlázási címe,

b) házipénztárból történő kifizetés esetén a számlázási cím,

c) támogatni kért tevékenység, program, rendezvény ismertetése és teljes költségvetése,

d) kért támogatás összege és felhasználásának módja, forrásmegjelölés,

e) rendezvényre, támogatni kért tevékenységre, programra igényelt, vagy kapott egyéb források megjelölése,

f) kötelezettségvállalási nyilatkozat a megpályázott összeg felhasználásának tételes bizonylatokkal (eredeti számlák) alátámasztott elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározottak alapján, a kötelezettségvállalásra jogosult képviselő aláírásával,

g) a pályázó számláját kezelő pénzintézet neve, címe és a pályázó számlaszáma; amennyiben a pályázó nem rendelkezik számlával, a pályázó nyilatkozata, hogy házipénztárból kívánja felvenni a támogatási összeget,

h) a pályázati díj befizetésére vonatkozó igazolás (csekk, banki átutalás).

(7) A pályázóknak a pályázat benyújtásával egyidejűleg pályázati díjat kell fizetni. A pályázati díj összege a pályázó által megpályázott összeg 1% - a. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. A befizetett pályázati díjat az elnyert összeg igénylésekor költségként el lehet számolni.

(8) A hiányosan, vagy pontatlanul kitöltött űrlapok, valamint a határidőn túl érkezett pályázatok automatikusan érvénytelenek. Valótlan adatok közlése magával vonja a pályázatokból történő kizárást.

(9) *  A Közművelődési, a Sport, az Egészségvédelmi és a Köznevelési Alapra beérkezett pályázatokról Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint, átruházott hatáskörében az illetékes bizottság dönt (továbbiakban: illetékes Bizottság vagy Bizottságok). A Bizottságok az előkészítő munkájukba tanácskozási joggal a pályázatok tárgya szerint illetékes szakértőket vonhatnak be.

(10) Az a pályázat részesíthető támogatásban, amelyben a támogatni kért tevékenységnek, programnak, rendezvény az adott költségvetési év január és december hónapja között kerülnek megvalósításra.

A Pályázati Alapok összege

5. § *  A Közművelődési, Sport, Egészségvédelmi és a Köznevelési Alapok összegét a képviselő-testület minden évben a Mosonmagyaróvár város költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében állapítja meg.

Támogatási szerződések, pénzügyi elszámolások

6. § (1) A Bizottságok döntését követően a nyertes pályázókkal az önkormányzat támogatási szerződést köt (2. melléklet: Támogatási szerződés).

(2) *  A pályázó a pályázaton elnyert teljes összeg felhasználásáról szóló elszámolást és szakmai beszámolót a támogatott program, rendezvény, esemény megvalósulását követő 30 napon belül köteles elkészíteni és benyújtani a 6. § (4) bekezdésében meghatározott módon és szervezeti egységhez legkésőbb adott költségvetési év november 15-ig. Amennyiben a program november 15. napját követően valósul meg, az elszámolás és a szakmai beszámoló elkészítésének és benyújtásának határideje december hó 15. Amennyiben a támogatott rendezvény időpontja miatt az elszámolás december 15-ig nem nyújtható be, az illetékes Bizottság rendelkezik az elszámolás jövőbeli határidejéről is. (3. melléklet: Elszámoló lap).

(3) A pályázó kérelme alapján az illetékes bizottságok döntenek a támogatási céltól eltérő módon történő felhasználás engedélyezéséről.

(4) *  A pályázónak rövid, értékelő jelentést, szakmai beszámolót és a felhasználást igazoló bizonylatokat (eredeti számlákat, banki utalás esetén a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonatokat) és azok hitelesített másolatait a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz - támogatási szerződésben meghatározott szervezeti egységéhez - kell benyújtani a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

(5) A benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról az illetékes Bizottság dönt. Az a pályázó kaphatja meg a támogatást, akinek benyújtott elszámolását és beszámolóját az illetékes Bizottság jóváhagyta. Nem kaphatja meg a támogatást az a pályázó, akinek az elszámolását az illetékes Bizottság nem fogadta el.

II. fejezet

Közművelődési Alap

Az Alap célja

7. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata támogatja a magánszemélyek, civil szervezetek (különösen: egyesületek, klubok, amatőr művészeti csoportok stb.), az önkormányzat intézményeinek művészeti, kulturális, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi programjait, rendezvényeit, könyv- periodika kiadásait.

Az Alap témakörei

8. § Mosonmagyaróvár város Képviselő-testülete az alábbi témakörökben ad támogatást:

(1) Mosonmagyaróvár város kultúrájáért:

Témakörei: művészeti előadások és sorozatok, kulturális-, tudományos programok (helyi, területi, országos, nemzetközi), kulturális klubprogramok megrendezése, vagy előkészítése, az éves munkaterv kivitelezése, szakmai továbbképzések, periodika, szépirodalmi- közművelődési kiadványok megjelentetése, művészeti táborok, működési feltételek javítása.

(2) Nemzetközi kapcsolatok:

Témakörei: kulturális, oktatási, közhasznú cserekapcsolatok támogatása, kiemelt jelentőségű testvérvárosi, partnervárosi eseményekre való utazás, illetve találkozók, tudományos tanácskozás megrendezése, a város hírnevét növelő nemzetközi programban való részvétel.

(3) Környezetünkért, városunkért:

Témakörei: Környezetvédelmi hobby szintű kertészeti-, állatvédelmi stb. előadások, előadás sorozatok, kiállítások, szakmai táborok, továbbképzések, támogatása, valamint városszépítés, műemlékvédelem, kiadványok megjelentetése.

Pályázati eljárás

9. § A 4. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalmi követelményein túl csatolandó dokumentum kiadvány esetében nyomdai, vagy kiadói árajánlat.

III. fejezet

Sport Alap

Az alap célja

10. § *  Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Sport Alap által támogatja a város versenysportját, utánpótlás-nevelést, a versenysport szakosztályt működtető sportegyesületek, utánpótlás-nevelést végző, az adott sportág bajnokságában szervezetten résztvevő intézmények és magánszemélyek tevékenységét, továbbá a szabadidős sportrendezvényeket, valamint a rendszeres testmozgást támogató programokat.

Pályázati eljárás

11. § (1) A 4. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalmi követelményein túl csatolandó dokumentumok:

a) versenysport szakosztályok részére kiírt pályázathoz csatolni kell a szakosztály időarányos versenynaptárát (sorsolását);

b) iskolai sportkörök és diáksport versenyek szervezői részére kiírt pályázathoz versenyzés esetén csatolni kell a rendezvény részletes költségigényét, versenykiírását;

c) szabadidősport versenyek szervezői részére kiírt pályázathoz csatolni kell a pályázott sportági versenysorozat részletes versenykiírását - idő, hely, rendező, résztvevők köre stb. megjelölésével - és a sorsolást.

IV. fejezet

Egészségvédelmi Alap

Az alap célja

12. § Mosonmagyaróvár város Önkormányzata támogatja a magánszemélyek, civil szervezetek, (egyesületek, klubok, stb.) önkormányzat intézményeinek egészségvédelmi, egészségfejlesztési, mentálhigiénés, szociális programjait, rendezvényeit, kiadványok megjelentetését, amely a lakosság egészségtudatos magatartását pozitívan befolyásolja.

Az Alap témaköre

13. § (1) Mosonmagyaróvár város Képviselő-testülete az alábbi témakörökben ad támogatást: egészségvédelmi, egészségmegőrző, egészségfejlesztő, szociális, mentálhigiénés programok, rendezvények, táborok szervezése, kiadványok megjelentetése; a nem sportklubhoz, sportegyesülethez kapcsolódó szabadidősport, szabadidő hasznos eltöltésével kapcsolatos programok szervezése.

Pályázati eljárás

14. § A 4. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalmi követelményein túl csatolandó dokumentum kiadvány esetében nyomdai, vagy kiadói árajánlat.

V. fejezet

Pályázati díjak (1%) felhasználása

15. § (1) A Közművelődési, Sport és Egészségvédelmi Alapra a pályázók által befizetett pályázati díjak összege együttesen tartalékot képez. Az összeg felhasználásáról az illetékes bizottság dönt. Az illetékes Bizottság döntését követően az eredményes pályázókkal a Mosonmagyaróvár város Önkormányzata támogatási szerződést köt az 5. §-ban foglaltaknak megfelelően.

(2) A tartalék összeg megosztásának elve az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg alapok közti aránya.

(3) A pályázók köre és a pályázatok témaköre megegyezik a 2., 3., 8., 13. §-ban meghatározottak körével.

(4) *  A pályázatokat csak az Önkormányzat által kiadott űrlapon lehet benyújtani a 4. §-ban meghatározottak szerint, kivéve a 4. § (7) bekezdésében foglaltakat. Minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

(5) A pályázók a közművelődési, sport és egészségvédelmi alap pályázati időszakában nem ismert programjainak megvalósításához kérhetnek támogatást. Nem lehet pályázni olyan programra, amit a Képviselő-testület, vagy az illetékes Bizottság az adott pályázati évben már támogatott.

(6) *  A pályázatokat szeptember 30-ig, írásban vagy elektronikusan a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalnak - a mindenkori - Pályázati Kiírásban meghatározott szervezeti egységéhez kell benyújtani.

(7) *  A pályázati összeg felhasználásáról a pályázóknak elszámolást és szakmai beszámolót kell készítenie a 6. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint, azzal, hogy az elszámolás benyújtásának a határideje november 15. A támogatási céltól eltérő módon történő megvalósítás engedélyezésére, továbbá az elszámolások elfogadására a 6. § (2)-(5) bekezdésében foglaltak az irányadók.

VI. fejezet * 

Köznevelési Alap * 

15/A. § *  (1) Az Alap célja a Mosonmagyaróváron működő önkormányzati, állami, egyházi, vagy nemzetiségi fenntartású köznevelési intézmények (különösen: bölcsőde, óvoda, általános és szakközépiskola, gimnázium és szakmunkásképző iskola) és az intézményekhez kapcsolódó alapítványok, egyesületek támogatása.

(2) Az Alap témakörei megegyeznek a 8., 10., és 13. §-ban meghatározottakkal.

(3) A pályázatokat az Önkormányzat által kiadott Adatlapon lehet benyújtani. A pályázati eljárásra a 2., 3. és 4. §-ban leírtakat kell alkalmazni, az alábbi kivételekkel:

a) pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie;

b) a pályázó a pályázat benyújtása során előleg igénylésére jogosult, amely nem haladhatja meg az igényelt összeg 50%-át.

(4) A Bizottság döntését követően a nyertes pályázókkal az önkormányzat a 6. §-ban meghatározottak szerint támogatási szerződést köt. A támogatási céltól eltérő megvalósítás engedélyezésére és az elszámolás rendjére vonatkozó szabályok megegyeznek a 6. § (2)-(5) bekezdésében foglaltakkal.

(4a) *  A Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának fenntartása alatt álló intézmények az illetékes Bizottság által meghatározott keretösszegig pályázatot nyújthatnak be közösségépítő programok megvalósítására.

Ha egy pályázó több intézményt érintően nyújtja be pályázatát, akkor pályázatonként maximum 500.000 Ft támogatásban részesülhet. Egyéb esetben a jelen rendelet 4. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók.

(5) *  Amennyiben a pályázatok elbírálása során az Alap teljes összege nem kerül felosztásra, a 4. § (9) bekezdése szerint meghatározott Bizottságnak - a 4. § (1) bekezdésében meghatározott határidő leteltét követően - a tárgyévben lehetősége van ismételten a Pályázati kiírás közzétételére a fennmaradt összeg mértékéig. A pályázatok elbírálására, a támogatási szerződés megkötésére, az elszámolások elfogadására a 15/A. §-ban meghatározottak az irányadók azzal, hogy az elszámolás benyújtásának határideje tárgyév december 15.

Záró rendelkezések

16. § E rendelet 2016. február 15-én lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően kiírt pályázatokra kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 3/2010. (II. 26.) önkormányzati rendelet.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 4/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez * 

Pályázat iktatószáma:

PÁLYÁZATI ADATLAP
_________ alap pályázathoz

(Az adatlapot géppel, vagy kézzel nyomtatott nagy betűvel kérjük kitölteni)

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI

1. A pályázó neve: .........................................................................................

........................................................................................................................

2. A pályázó állandó lakóhelyének (székhelyének) pontos címe: ..................................

település: □??? .........................................................................................................

utca, házszám: ...............................................................................................................

telefon, fax: ...................................................................................................................

3. A pályázó levelezési címe (csak akkor kell kitölteni, ha eltérő a lakóhelyétől, vagy székhelyétől): település: □??? ........................................................................................

utca, házszám: .................................................................................................................

4. A pályázat összeállításáért felelős személy:

Neve: .............................................................. beosztása: ..............................................

telefon: .....................................

5. Jogi személy, köznevelési intézmény esetén a törvényes képviselő adatai (a releváns adatokat kérjük megadni):

Név: ................................................................................................................................

lakcím: □□□□ ...............................................................................................................

telefonszám: ....................................................................................................................

5.1. Bevételeinek fő forrása:

......................................................................................................

5.2. Működésének kezdő időpontja:

......................................................................................................

5.3. Aláírásra jogosult neve:

......................................................................................................

5.4. OM nyilvántartási szám (Köznevelési Intézmény esetében):

......................................................................................................

6. Magánszemély esetén:

6.1. Név: .......................................................................................................

6.2. Lakcím: .................................................................................................

6.3. Születési idő, hely: ................................................................................

6.4. Anyja neve: ...........................................................................................

6.5. Adóazonosító jel: ..................................................................................

6.6. Számlázási cím: ....................................................................................

6.7. Kapcsolatok

Az Ön által szervezett pályázati program kötődik-e valamilyen intézményhez, szervezethez?

igen nem

6.7.1. Amennyiben igen, melyik intézményhez, szervezethez és annak melyik programjához:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

II. A PÁLYÁZATI PROGRAM CÍMSZERŰ LEÍRÁSA

....................................................................................................................................................

III. A MEGÍTÉLT TÁMOGATÁS UTALÁSA

A bankszámla, ahová a támogatási összeget kérik:

□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

A számlavezető pénzintézet neve: ................................................................

A számlatulajdonos

Neve: .............................................................................................................

lakcíme: □□□□ ...............................................................................................

Bankszámla hiányában annak a személynek a neve és címe, aki a támogatási összeget a házipénztárban átveszi:

Neve: .............................................................................................................

lakcíme: □□□□ ..............................................................................................

IV. A PROGRAM TÉTELES KÖLTSÉGVETÉSE:

A PÁLYÁZATI TÉMA / PROGRAM KÖLTSÉGKALKULÁCIÓJA

Költség jogcímek A tervezett összes költség (Ft) Ebből Önkormányzattól igényelt támogatás összege (Ft)
Személyi jellegű költségek megnevezése:
Összesen személyi költségek:
Dologi költségek megnevezése:
Összesen dologi költségek:

A program teljes költsége: ......................................................................................... Ft

______Alapból igényelt támogatás: .......................................................................... Ft

Köznevelési Alapra benyújtott pályázat esetén

az igényelt előleg összege (max. igényelt összeg 50%): ............................................ Ft

Önrész (saját + egyéb forrás): .................................................................................... Ft

Egyéb Önkormányzati támogatás(ok) a pályázat megvalósításához: .........................Ft

Támogató(k) neve: ..................................................................

Támogatás(ok) összege: ............................................................ Ft

Benyújtható: papíron a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályán (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.), vagy elektronikusan az alapok@mosonmagyarovar.humosonmagyarovar.hu e-mail címre.

V. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben megjelölt adataim adatkezelésének jogszerűségét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pályázati alapokról szóló 4/2016. (II. 12.) önkormányzati rendeletének 4. § (6) bekezdése alapozza meg.

Kijelentem, hogy a pályázati alapokból nyújtott támogatás iránti kérelem elbárálásához kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az Adatvédelmi szabályzatot megismertem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

VI. KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK (MELLÉKLETEK)

Mellékletek:

„A” melléklet: A program részletes leírása

„B” melléklet: Pályázati díj fizetésére vonatkozó igazolás - csekk szelvény, banki átutalás dokumentuma (kivéve Köznevelési Alap)

„C” melléklet: Kötelezettségvállalási nyilatkozat

„D” melléklet: Számlavezető intézet által hitelesített okirat (aláírási címpéldány) - kivéve az Önkormányzat intézményei és azon pályázók, akik a támogatási összeget házipénztárban kívánják átvenni. Azon pályázó, aki házipénztárban kívánja felvenni a támogatási összeget, erre vonatkozóan nyilatkozatot köteles csatolni.

„E” melléklet: Kiadvány esetén csatolni kell a nyomdai vagy kiadói árajánlatot

„F” melléklet: Köznevelési Alap esetében a pályázó csatolni köteles a fenntartó képviselőjének támogató nyilatkozatát

„G” melléklet: Civil szervezetek nyilatkozata beszámolójuk letétbe helyezésről

Az „A”, „B”, és „C” mellékletek (Köznevelési Alap esetében az „F” melléklet is) benyújtása kötelező, a többi mellékletet értelemszerűen kell csatolni.

„C” melléklet

Kötelezettségvállalási nyilatkozat

Igazolom, hogy a pályázatban leírtak a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a hiányosan kitöltött adatlap, illetve valótlan adatok közlése a pályázati lehetőségből való kizárást vonja maga után, ugyan úgy, mint az előző évi elszámolási hiányosságok.

Egyben tudomásul veszem, hogy a támogatási szerződésben meghatározottak szerint tételesen, és az abban foglalt időpontig számolok el.

A fel nem használt pályázati összeget az elszámoláskor visszafizetem. A támogatás felhasználását a bizottság bármikor ellenőrizheti, a pályázatban leírtaktól eltérő felhasználás esetén a teljes összeget köteles vagyok egy összegben visszafizetni legkésőbb a pályázati elszámoláskor.

Kelt: ........................................., 20 ......................................

PH.

.................................................
aláírás

.....................................................
Név (nyomtatott nagybetűvel)

A jogi személy bélyegzője és a törvényes képviselettel rendelkező személy aláírása. Egyéni pályázó esetén a pályázó sajátkezű aláírása.

„G” melléklet

Nyilatkozat

Alulírott .............................., mint ........................................... képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy civil szervezetünk a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában foglaltak szerint ............................... letétbe /közzé* tette/a törvény által meghatározott határidőig letétbe/közzé teszi.

Ezen nyilatkozatot Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatához benyújtott 20.... évi támogatási igényünkhöz adtam ki.

Mosonmagyaróvár, 20. ............................

..................................................
aláírás

* megfelelő rész aláhúzandó!

2. melléklet a 4/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez * 

Ügyiratszám: ÖHO/ ...-..../20.

Ügyintéző:

Telefonszám:

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

képviseli: .................., Mosonmagyaróvár Város Polgármestere

törzsszám: 728032

adószám: 15728032-2-08

számlaszám: 11737076-15367400-00000000

mint Támogató,

másrészről

civil szervezet/jogi személy neve:

székhely:

képviseli:

nyilvántartási szám:

adószám:

számlaszám:

magánszemély esetén:

név:

lakcím:

születési hely, idő:

anyja neve:

adóazonosító jele:

számlázási cím:

köznevelési intézmény esetén:

intézmény neve:

székhely:

képviseli:

OM nyilvántartási szám:

adószám:

számlaszám:

mint Támogatott

(a továbbiakban együtt: Felek / Szerződő felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Támogató Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának ....... évi költségvetésében tervezett ......... Alap terhére - ........... Bizottság ....../...... (......) ....., átruházott hatáskörben hozott határozata alapján .....,- Ft, azaz ...... forint összegű támogatást nyújt a Támogatott javára, ............ témában.

2. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban jelölt támogatást a támogatási szerződésben részletezett elszámolás bizottsági jóváhagyását követően a Támogatott által megadott bankszámlára utalja át/a Támogatott nevére házipénztár útján fizeti meg.

Köznevelési Alapra benyújtott pályázatok támogatása esetén a szerződés tartalmazza a következőket is: A Támogatott a ........... Bizottság 1. pontban meghatározott határozatában foglaltaknak megfelelőn ..........% előlegre jogosult, amelyet a jelen Támogatási Szerződés aláírását követő 5 napon belül a Támogató átutal a megadott bankszámlára.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázat megvalósítását követően a Támogatási Szerződés 4. pontjában meghatározott határidőn belül nem készíti el a szakmai beszámolót és a tételes pénzügyi elszámolást, köteles az előleget 5 napon belül visszafizetni a Támogató számlájára, továbbá elesik a támogatási összeg fennmaradó részétől.

3. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag az 1. pontban foglalt ..... bizottsági határozat és a Támogatott kérelmében megjelölt célra használja fel.

Támogatott tudomásul veszi, hogy esetleges járulékfizetési és egyéb, a támogatás felhasználásából eredő kötelezettségét teljesíti.

4. *  1. verzió: A Támogatott jelen támogatási szerződés szerinti pénzeszköz átadás felhasználásáról rövid, értékelő jelentést, szakmai beszámolót és tételes pénzügyi elszámolást készít a megpályázott összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás év november 15. napjáig elszámol. A végső elszámolás napját követően, de a költségvetési évben megvalósuló program estében az elszámolás és a szakmai beszámoló elkészítésének és benyújtásának határideje december hó 15.

2. verzió: A Támogatott a támogatott rendezvény, cél időbeli megvalósulása miatt a szerződés keltét követő költségvetési évben számol el, a megvalósuló programot követő 30 napon belül.

Támogatott a támogatás szabályszerű felhasználását számlával, illetve bizonylattal - az eredeti számlák és banki átutalás esetén a bankszámlakivonatok bemutatásával és azok másolatainak csatolásával - köteles igazolni.

A támogatás összegének felhasználásáról szóló beszámoló mellékletét képezik a felhasználást igazoló bizonylatok - eredeti számlák; banki átutalás esetén a bankszámlakivonatok és azok két példányban elkészített hitelesített másolatai -, melyeket a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal ................. Osztálya ellenőriz, azokat igazolja és postai megküldés esetén az eredeti számlákat, bizonylatokat a Támogatottnak visszaküldi.

Az elszámolás során benyújtott eredeti számlára kérjük rávezetni az alábbiakat:

A számlán szereplő Tétel/ek (vagy ebből .....- Ft összeg) kizárólag Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata felé elszámolva a ........ számú támogatási szerződésre.”

Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat

A fenti záradékot tartalmazó számláról készült másolatokra kérjük rávezetni és igazolni:

1. A számlamásolat hiteles, tartalma az eredetivel megegyező.

2. Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat

5. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató ellenőrzi a támogatás jogcím szerinti felhasználását. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi iratba betekintést enged és az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, biztosítja a helyszíni ellenőrzést.

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási szerződésben foglaltak teljesítése során egymással együttműködnek, egymást kölcsönösen tájékoztatják.

6. Amennyiben a Támogatott a 4. pontban rögzített elszámolási határidőt nem tartja be, az a támogatói döntés visszavonásával jár, a megítélt összeg nem kerül kifizetésre.

7. Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy ugyanezen törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A Támogatott a jelen nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése érdekében teszi és egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ban meghatározott - a Támogatott átláthatóságával összefüggő - adatokat a Támogató kezelje. Támogatott vállalja, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről a Támogatót haladéktalanul tájékoztatja.

8. Támogatott kiadványain, hirdetésein köteles feltüntetni, hogy a vállalt cél Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata támogatásával valósult meg.

9. Jelen szerződés mellékleteit képezik:

- Támogatott bizottsági döntést megalapozó pályázati anyaga,

- nyilatkozat átláthatóságról (5.000.000 Ft feletti támogatás esetén),

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat (érintettség esetén közzétételi kérelemmel egyetemben),

- a támogatás elszámolási lapja annak számla/bizonylat mellékleteivel.

10. Jelen szerződés aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Felek kezelik egymás kapcsolattartóinak, valamint a megállapodás teljesítésében résztvevő egyéb munkavállalóinak személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerződéses partnerével a szerződés megfelelő teljesítése és az együttműködés megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

11. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a pályázati alapokról szóló ..../..... (........) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Jelen támogatási szerződést a Felek a közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - a képviseleti jogosultság szabályainak megfelelően - 3 eredeti, magyar nyelvű példányban jóváhagyólag aláírták.

Mosonmagyaróvár, ........

............................................. ...............................................
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata .................
Képv.: polgármester Képv.: .................
Támogató Támogatott
Jogi ellenjegyzés: Pénzügyileg ellenjegyzem:
jegyző pénzügyi osztályvezető

3. melléklet a 4/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez * 

Elszámoló lap

(Az elszámolás bizonylatait ezen az elszámoló lapon kérjük összesíteni)

Támogatási szerződés

iktatószáma: ........................

Támogatott neve: A támogatás összege:

.......................................................... ...........................................Ft

.......................................................... Csatolt mellékletek: ..................db

A támogatott címe:

.........................................................

Témakör: .............................................

A támogatott program címe:

.........................................................

.........................................................

A támogatott program pontos ideje,

időtartama: ...........................................

Az elszámoláshoz csatolt számlák, bizonylatok, valamint azok pénzügyi teljesítését igazoló bankszámlakivonatok összesítője:

számla, bizonylat, (bankszámla kivonat)
sorszáma
megnevezése

Kiállítás dátuma,
(év, hó, nap)

A számla tartalma
(kifizetés jogcíme)

számla értéke
(Ft)

végösszeg:

Az elszámolás kelte:.....................

................................................
A támogatott bélyegzője és aláírási joggal
felruházott képviselőjének aláírása