Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete

a parkolóhelyekről és a parkolás szabályairól

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 16/A. §-ban foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet területi hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén belül – az Önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, tereken, parkokban és egyéb közterületeken lévő fizető és az elektromos töltővel felszerelt parkolóhelyekre.

(2) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed minden olyan gépjárműre, így különösen személygépkocsira, tehergépkocsira, lakókocsira, utánfutóra, autóbuszra, három- vagy négykerekű motorkerékpárra, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra (továbbiakban együtt: gépjármű), melyek az e rendeletben meghatározott parkolóhelyet használják.

(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed a (2) bekezdés szerinti gépjárművek tulajdonosára, üzembentartójára és vele a fizető parkolóhelyeket igénybe veszi (a továbbiakban Használó), valamint az (1) bekezdés szerinti parkolóhelyek üzemeltetőjére a Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaságra (továbbiakban: Üzemeltető).

(4) A rendelet hatálya alá tartozó parkolóhelyek Üzemeltetője egyedi esetben intézménnyel, illetve szervezettel egy adott parkolási övezetre vonatkozóan külön szerződést köthet, amelyben az intézmény, illetve szervezet dolgozói részére e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket is megállapíthat. A szerződést a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint, átruházott hatáskörében az illetékes bizottság (a továbbiakban Bizottság) határozatban hagyja jóvá.

Díjmentességek

2. § Díjmentességet élvez:

a) mozgásában korlátozott személy a kormányrendeletben meghatározott módon elhelyezett parkolási igazolvány használatával;

b) a közúti közlekedésről szóló törvény alapján a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt járművek;

c) közérdekből történő veszély- és/vagy hibaelhárítást végző vagy azt kiszolgáló járművek a hibaelhárítás idejére;

d) * 

Fizető gépjármű parkolóhelyekre vonatkozó szabályok

A fizető gépjármű parkolóhelyek övezetei és az igénybevétel díjai

3. § (1) A város területén üzemeltetett fizető parkolási övezetek felsorolását, díjzóna szerinti besorolását és a hozzájuk tartozó parkolóhelyek számát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) A fizető parkolóhelyet – a (5), (6) bekezdésben meghatározott időszakokban – csak a használatra előírt díjnak a tervezett parkolás időtartamára, a parkolás megkezdése előtt, erre való külön felhívás nélkül történő megfizetésével lehet igénybe venni. A megváltható legrövidebb parkolási idő az I. és a II. díjzónában 15 perc.

(3) A fizető parkolóhelyekre vonatkozó parkolási díjtételeket e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Jelen rendelet nem határoz meg olyan rövid időtartamot, amely alatt a fizető gépjármű parkolóhelyet térítésmentesen lehet igénybe venni.

A parkolási díj megfizetése alól a gépjárműben, vagy annak közelében történő várakozás nem mentesít.

(5) A fizető parkolóhelyek igénybevétele csak munkanapokon 8–18 óra, illetve szombaton 8–14 óra közötti időszakban díjköteles a (6) bekezdésben foglalt kivételekkel.

(6) A fizető parkolóhelyek igénybevétele az (5) bekezdéstől eltérő díjköteles időszaka:

a) Városkapu tér: munkanapokon és szombaton 8–14 óra közötti időszakban;

b) *  Kápolna tér, az Ostermayer utca, a Szent István király út és a Fürdő utca: kedden, csütörtökön 8–18 óra és szombaton 8–14 óra közötti időszakban;

c) munkanap átszervezés esetén az átszervezett napon is és azon a szombaton, amelyen az átszervezett napot le kell dolgozni, a szombati díjszabás érvényes;

d) az 1. számú melléklet 23–25. pontjaiban meghatározott parkolási övezetek parkolóhelyeit a Karolina Kórház Rendelőintézetbe érkező betegek – az Üzemeltető és a Karolina Kórház-rendelőintézet között létrejött megállapodásban rögzített ideig és módon – ingyenesen vehetik igénybe.

(7) Üzemelési időn kívül, munkaszüneti napokon, továbbá december 24. és december 31. napja között a fizető parkolók használatáért díj nem szedhető.

(8) Az e rendeletben meghatározott fizető gépjármű parkolóhelyek igénybevételének díjait elsősorban a gépjármű használója, a tőle megkísérelt behajtás vagy végrehajtás sikertelensége esetén pedig a gépjármű forgalmi engedélyében meghatározott tulajdonosa, üzembentartója köteles. A befizetett parkolási díjak az Üzemeltetőt illetik meg. Az Üzemeltető feladata és joga a parkolási díj megfizetésének késedelme vagy elmaradása esetén a saját nevében történő polgári eljárás megindítása. Ennek részletes szabályait e rendelet 8. §-a tartalmazza.

(9) A várakozási díjakból és pótdíjakból eredő bevételekről és azok felhasználásáról az Üzemeltető a rendelkezésére álló adatokat a félévet követő hó 15-ig megküldi Mosonmagyaróvár Város Polgármesteréhez.

A Polgármesteri Hivatal a beérkezett adatokról nyilvántartást vezet és azokat a város hivatalos honlapján (www.mosonmagyarovar.hu) közzéteszi.

Fizető gépjármű parkolóhelyek üzemeltetése

4. § (1) Az 1. számú mellékletben meghatározott fizető parkolóhelyeket az Üzemeltető a 2. és 3. sz. mellékletekben szereplő díjtételekkel üzemelteti.

(2) A fizető parkolóhelyeket az Üzemeltetőnek a vonatkozó KRESZ táblán túl kiegészítő táblával is meg kell megjelölnie, amelyen az alábbi adatokat kell feltüntetni:

a) az üzemeltető nevét, székhelyét,

b) az üzemeltetési időt,

c) a minimális várakozási időt,

d) a várakozási díj összegét,

e) a várakozóhely üzemeltetésének módját,

f) tájékoztatást a mobiltelefonon történő díjfizetés lehetőségéről és módjáról.

(3) A fizető parkolóhelyek működtethetők

a) kézi (helyszíni) díjbeszedővel

b) parkolójegy automatával

c) mobiltelefonon történő díjfizetési lehetőség biztosítása útján.

(4) * 

A fizető gépjármű parkolóhelyek használatának szabályai

5. § (1) *  A 3. § (2) bekezdése szerinti díjat parkolójegy vagy – személygépkocsik esetén – bérlet vásárlásával, továbbá mobiltelefonnal vagy forint érmében vagy érintőkártyával történő díjfizetés útján lehet megfizetni.

(2) Parkolójegyet a parkolójegy kiadó automatánál, amelyik parkolási övezetben ilyen automata nincs, ott az üzemeltető által foglalkoztatott jegykezelőnél lehet megváltani.

(3) A személygépkocsira megváltható bérletek típusait, a rájuk vonatkozó szabályokat és díjakat a 3. számú melléklet állapítja meg.

(4) *  A megváltott jegy csak az azon feltüntetett időtartamra és parkolási övezetben, ahol a jegykiadó automatán a gépjármű rendszámát meg kell adni, ott a megadott rendszámra, a bérlet pedig az azon feltüntetett helyre és a 3. mellékletben meghatározott időtartamra érvényes az 5. § (8)–(12) bekezdésében foglaltakkal.

(5) Az automatánál váltott parkolójegyeket, a bérleteket illetve parkolásra jogosító engedélyeket közvetlenül az első szélvédő belső oldalán, kívülről jól látható helyen és ellenőrizhető módon úgy kell elhelyezni, hogy annak adatairól a parkoló ellenőr szükség esetén digitális felvételt tudjon készíteni.

(6) A parkolójegy, a bérlet illetve a parkolásra jogosító engedély érvényességét a Használónak kell bizonyítania.

(7) A parkolási időtartam meghosszabbítása csak új parkolójegy megváltásával történhet.

(8) *  A havi bérlet az adott hónap első napjától a következő hónap 5. napjáig érvényes.

(9) *  A negyedéves bérlet érvényessége az adott negyedévet követő hónap 5. napjáig tart.

(10) *  Az éves bérlet érvényessége a következő év január 15. napjáig tart. Amennyiben valaki év közben vásárolja meg a bérletet, akkor annak az időarányos díját kell megfizetni, attól a hónaptól kezdve az arányosítást, amelyik hónapban a bérletet megvásárolta.

(11) *  Bérletet cserélni abban az esetben lehet, ha a bérlet elveszett, vagy a tulajdonos új gépjárművet vásárolt és a régi autóra vonatkozó bérletre már nincs szüksége, ezért azt az üzemeltetőnek visszaszolgáltatja. A bérlet cseréjéért, függetlenül a fajtájától, díjat kell fizetni, melynek összege az I. díjzóna szerinti óradíj hatszorosa.

(12) *  A bérleten fel kell tüntetni különösen – a (8)–(10) bekezdésben foglaltaknak megfelelően- annak érvényességi idejét, továbbá a gépjármű forgalmi rendszámát, sorszámát, annak típusát és az esetleges korlátozásokat.

A fizető parkolóhelyek parkolási célú igénybevételének további szabályai

6. § (1) A Használó köteles a parkolójegy megváltásához szükséges aprópénzről, vagy ennek megfelelő mennyiségű – mobiltelefonon tárolt – pénzegységről a parkolás megkezdését, és a parkolóhely tényeges igénybevételét megelőzően gondoskodni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő költséget és kárt viselni köteles.

(2) A Használó a parkolási időtartam meghosszabbítása érdekében új parkolójegy váltásáról, és a jegy jogszabályszerű kihelyezéséről az előzőleg már megváltott parkolójegy lejártát megelőzően úgy köteles gondoskodni, hogy a megváltott parkolójegyeken feltüntetett időtartamok a parkolás céljára igénybe vett teljes időtartamot folyamatosan, megszakítás nélkül lefedjék.

(3) A Használó nem tarthat igényt az általa megfizetett, de igénybe nem vett parkolási idővel arányos parkolási díjra.

(4) A parkolásra jogosító jegy, bérlet ellenőrzésre alkalmas, jogszabályszerű kihelyezéséért, láthatóságáért, a láthatóságot a parkolás időtartama alatt akadályozó vagy lehetetlenné tevő akadályok megszüntetéséért vagy eltávolításáért a Használó felelős. A mulasztás jogkövetkezményei a Használót terhelik.

(5) A gépjárművel fizető parkolóhelyen történő leállástól a parkolójegy megváltásának – a jegyen feltüntetett és ezáltal akként igazolt – időpontjáig legfeljebb 5 perc telhet el (türelmi idő), amelyet az Üzemeltető kizárólag a 7. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint vesz figyelembe.

A fizető parkolóhelyek és taxiállomások működésének ellenőrzése

7. § (1) A fizető parkoló díjfizetéses hálózat használatának ellenőrzésére az üzemeltető jogosult. Az ellenőrzés során e rendelet szabályai szerint pótdíj kiszabására kerülhet sor. Az önkormányzati (fizető, ill. díjmentes) parkolórendszer műszaki vonatkozású ellenőrzése a közlekedési hatóság, illetve az útkezelő feladata, melyek a jogszabálytól eltérő működtetés, vagy a műszaki feltételek hiányossága esetén az üzemeltető számára a megfelelő módosítást előírhatják.

(2) A fizető parkolóhelyek jogosulatlan használatáért az (5) bekezdésben megállapítottak szerinti várakozási és pótdíjat kell fizetni, ha a jármű

a) parkolójegy, bérlet, parkolási engedély vagy mobiltelefonos díjfizetés nélkül,

b) érvénytelen bérlettel vagy engedéllyel,

c) nem ebben a rendeletben meghatározott módon elhelyezett parkolójeggyel, bérlettel vagy engedéllyel parkol, vagy

d) a kifizetett várakozási időt egy óránál rövidebb időre történt fizetés esetén 5 perccel, egy órára vagy annál hosszabb időre történt fizetés esetén legalább 15 perccel túllépi.

(3) Jogosulatlan használat esetén a – műanyag zacskóban elhelyezett – pótdíjfizetési felszólítást az Üzemeltető alkalmazottainak a gépjármű szélvédőjére kell elhelyezni. Ezt a pótdíjfizetésre történő első felszólításnak kell tekinteni, amely annak kihelyezésével, a pótdíjfizetési felszólításon szereplő időpontban kézbesítettnek minősül (a továbbiakban első fizetési felszólítás).

(4) A pótdíj kihelyezéséről az Üzemeltető fényképfelvételt készít, amely egyben az első fizetési felszólítás kézbesítését is bizonyítja.

(5) Ha a (2) bekezdés alapján kiszabott pótdíjat a pótdíj kiszabásának napját követő 15 napon belül megfizetik, a pótdíj az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj összegével egyenlő. A pótdíj összege 15 napon túli befizetés esetén az egy órai várakozási díj negyvenszerese.

(6) Az Üzemeltető a parkolójegy automatából történő megváltására 5 perces türelmi időt biztosít a következőkben meghatározottak szerint.

A Használó kizárólag abban az esetben mentesül a pótdíj megfizetése alól, amennyiben az Üzemeltető által a parkolójegy, bérlet, parkolási engedély, valamint a nem e rendeletben meghatározott módon elhelyezett parkolójeggyel, bérlettel, vagy engedéllyel történő parkolás esetén kiszabott, és e rendelet 7. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint elhelyezett első fizetési felszólításon szereplő időponttól számított 5 percen belül megváltja a parkolójegyet, és azt az első fizetési felszólításon szereplő, engedély nélküli parkolás napjától számított 8 naptári napon belül az Üzemeltető ügyfélszolgálati irodájában személyesen, vagy ugyanezen határidő alatt írásban bemutatja (utólagos bemutatás). Amennyiben a Használó ezen határidőn belül utólagos bemutatási kötelezettségét – bármilyen okból kifolyólag – elmulasztja, parkolása engedély nélkülinek minősül, és az abból eredő, e rendeletben meghatározott minden következményt viselni köteles.

(7) A jogosulatlan parkolás folytán kihelyezett fizetési kötelezettséggel kapcsolatban az Üzemeltetővel – a 7. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével – folytatott bármilyen levelezésnek, illetve személyes egyeztetésnek a fizetési kötelezettség teljesítésének határidejére halasztó hatálya nincs.

(8) Ha a Használó a mobiltelefonos díjfizetést megkezdte, azonban egyenlege a parkolás közben lejárt, és emiatt pótdíj kihelyezésére került sor, lehetőséget kell adni számára, hogy a díjfizetés megkezdésének tényét – a pótdíj kihelyezését követő 15 naptári napon belül – telefonszámla segítségével – igazolja. Ha a Használó a díjfizetés megkezdésének tényét igazolni tudja, és a pótdíj kihelyezését követő 15 naptári napon belül a pótdíjat megfizeti, annak összegét az (5) bekezdés alapján kell megállapítani.

(10) * 

(11) A fizető parkolóhelyek igénybevétele során felmerült díjakat, valamint a parkolási pótdíjakat az Üzemeltető jogosult beszedni, illetve a pótdíjak behajtása érdekében saját nevében jogosult eljárást indítani.

(12) *  A pótdíj és a várakozási díj törlése iránti kérelmet – amelyet a pótdíj fizetési felszólításnak a jármű szélvédőjén történő elhelyezését követő 8 napon belül lehet benyújtani – az Üzemeltető 15 napon belül köteles elbírálni. Ha az Üzemeltető a kérelemnek helyt ad, törli a pótdíjat és a várakozási díjat. A törlés indoka rendkívüli élethelyzettel kapcsolatos ok lehet, melyet a Használó köteles a kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni.

A parkolási pótdíj megfizetésére kötelezettek

8. § (1) A parkolási pótdíj megfizetésére elsősorban a parkolási szolgáltatást igénybe vevő gépjármű vezetője köteles, amennyiben ő kétséget kizáró módon azonosítható, és a tőle megkísérelt behajtás vagy végrehajtás eredményre vezet.

(2) A parkolási pótdíj megfizetésére a gépjármű forgalmi engedélyébe a jogosulatlan parkolás időpontjában bejegyzett tulajdonos, illetve üzembentartó köteles, ha

a) a jogosulatlan parkolás idején a gépjárművet vezető személye kétséget kizáró módon nem állapítható meg, vagy

b) a gépjárművezető személye kétséget kizáró módon megállapítható, de a tartozásnak a tőle megkísérelt behajtása vagy végrehajtása bármely oknál fogva nem vezet eredményre, vagy

c) a gépjárművezető külföldi állampolgár.

(3) Az e rendelet 7. § (2)–(10) bekezdéseiben meghatározottak alapján indult eljárások során az Üzemeltető részéről felmerült ügyviteli költséget e szakasz (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint az ott meghatározott személy köteles megfizetni (ügyviteli díj). Az Üzemeltető első tértivevényes levélben kiküldött felszólításáig felmerült költségei nem haladhatják meg a 3.000.- Ft-ot. Ezen felül a pótdíj behajtásáig felmerülő teljes ügyviteli díj az e szakasz (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint az ott meghatározott személyt korlátlanul terheli.

(4) A gépjárművet a parkolási szolgáltatás igénybevételekor vezető személyének az e rendelet 8. § (1)–(2) bekezdése szerinti, kétséget kizáró módon való azonosítása, megállapítása csak teljes bizonyító erejű magánokirattal – kivéve a birtokba adás tényét és időpontját nem rögzítő gépjármű adásvételi szerződést, – közokirattal vagy a gépjárművet a parkolási szolgáltatás igénybe vételekor vezető által saját kezűleg írt és aláírt vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt – a használat idejét és tényét elismerő – eredeti nyilatkozat bemutatásával történhet.

(5) Az e rendelet 3. § (8) bekezdésében, valamint a 8. § (2) bekezdésében megjelölt, a gépjármű forgalmi engedélyébe a jogosulatlan parkolás időpontjában bejegyzett tulajdonosnak, illetve üzembentartónak az minősül, amely személy nevét és lakcímét a mindenkor hiteles és az Üzemeltető rendelkezésére álló közúti közlekedési nyilvántartás tartalmazza, és amelyről az Üzemeltető az adatlekérdezés útján szerez tudomást.

III. fejezet

Korlátozott jogosultságú parkolás

9. § (1) Korlátozott jogosultságú intézményi bérletre jogosultak Mosonmagyaróvár minden parkolási övezetére vonatkozóan a 3. számú melléklet g) pontja szerinti díjtétel megfizetésével:

a) közfeladatot ellátó szerv

aa) Rendőrség,

ab) Mosonmagyaróvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség,

a megkülönböztetett jelzés használatát biztosító eszközzel nem rendelkező szolgálati gépkocsikra, költségvetési szervenként legfeljebb négy darab forgalmi rendszámhoz nem kötött (biankó) bérlet megvásárlására,

b) a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás tulajdonában, vagy használatában lévő gépkocsira rendszámhoz kötötten,

c) Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatal tulajdonában, vagy használatában lévő személygépkocsikra legfeljebb 4 darab forgalmi rendszámhoz nem kötött (biankó) bérlet megvásárlására,

d) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzati tulajdonú cégei rendszámhoz kötötten.

(2) Korlátozott jogosultságú intézményi bérletre jogosultak Mosonmagyaróvár minden parkolási övezetére vonatkozóan a 4. számú melléklet szerinti díjtétel megfizetésével:

a) az Önkormányzat és költségvetési szervei tulajdonában vagy üzemeltetésében lévő gépjárművek

a) Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal 4 db rendszámhoz kötött gépjárműve, továbbá 4 db rendszámtól független gépjármű a város minden parkolási övezetére vonatkozóan

b) Győr-Moson-Sopron megyei 5. számú országgyűlési egyéni választókerület (székhely: Mosonmagyaróvár) mindenkori országgyűlési képviselője

c) Mosonmagyaróvár önkormányzati képviselők rendszámhoz kötötten, legfeljebb 1–1 darab

d) közfeladat ellátása során a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény szerint nyilvántartásba vett egyház lelkésze az általa használt gépjárműre vonatkozóan

e) Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet gépjárművei

f) *  Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező felnőtt- és gyermek háziorvos a tulajdonában lévő gépjármű, valamint ellátási körzetenként 1–1 fő szakszemélyzet tulajdonában álló gépjármű

g) az egészségügyi alapellátást ellátó/szolgáltató tulajdonában lévő ügyeleti gépjármű

h) Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel rendelkező otthoni szakápolást, hospice gondozást nyújtó szolgáltató ápolója rendszámhoz kötötten.

(3) Korlátozott jogosultságú intézményi bérletre jogosult a Bástya utcai parkolóra (1. sz. melléklet 20. sorszám alatti parkolók) vonatkozóan a 4. számú melléklet szerinti díjtétel megfizetésével

a) az önkormányzati bizottságok nem képviselő tagja,

b) a nemzetiségi önkormányzati képviselő,

c) a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal a Bástya utcai parkoló használatára vonatkozóan 5 db rendszámtól független engedély használatára jogosult az időszakosan vendégkártyával rendelkező személyekre, akik adott időpontban a Városházán tartózkodnak,

d) *  a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban a jegyző által meghatározott körben legfeljebb 30 darab személygépkocsi Polgármesteri Hivatalban dolgozó tulajdonosa, vagy használója, (dolgozói bérlet)

e) *  a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatalának munkatársai legfeljebb 12 darab személygépkocsi járási hivatalban dolgozó tulajdonosa, vagy használója, (dolgozói bérlet)

f) Védőnői Szolgálat védőnői,

g) önkormányzati költségvetési intézmények vezetői az általuk használt gépjárműre vonatkozóan

(4) *  Korlátozott feltételekkel a Deák Ferenc tér és Soós János utca, Városház utcai parkolási övezetére (1. melléklet 1–2–3. sorszám alatti parkolók) vonatkozóan a 4. melléklet szerinti díjtétel megfizetésével. A Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanulóinak szülője, gondviselője által üzemeltett – tanulónkénti – egy darab gépjárműre bérlet váltható. A bérlet érvényessége kizárólag tanítási napokon 12:00 és 16:30 között napi egyszeri maximum 15 perces megállásra korlátozódik.

IV. fejezet

Parkolóhelyek kizárólagos vagy nem rendeltetésszerű használata

10. § (1) Amennyiben a fizető parkolóhelyet kizárólagosan kívánják igénybe venni, az üzemeltetőnél kizárólagos használatra jogosító bérlet igényelhető, amelynek díját az 5. számú melléklet állapítja meg.

(2) A kizárólagos használatot az üzemeltető a benyújtott kérelem alapján legalább egy hétre, legfeljebb azonban egy évre engedélyezheti. Ezt követően a kizárólagos használat ismételt engedélyezése iránt új kérelmet lehet benyújtani.

(3) A kizárólagos használatra irányuló kérelem elbírálása során az üzemeltetőnek figyelembe kell vennie, hogy a kizárólagosan használt fizető parkolóhelyek száma az adott parkolási övezetben lévő összes fizető parkolóhely számának legfeljebb 10%-a lehet.

(4) A kizárólagos használatot igazoló bérleten egyértelműen fel kell tüntetni az érvényesség helyét, időtartamát és a jármű forgalmi rendszámát.

(5) Az emberi életet, illetve testi épséget közvetlenül veszélyeztető rendkívüli esemény alkalmával a kizárólagos használat az elhárításhoz szükséges mértékig kártérítés nélkül korlátozható.

(6) Kizárólagos használat engedélyezése esetén az üzemeltető köteles az érintett parkolóhelyhez a kizárólagos használat tényét jelző táblát, illetve útjelzést kihelyezni. A jelzésrendszer karbantartása és szükség szerinti pótlása az üzemeltető feladata.

(7) A parkolóhely nem rendeltetésszerű használata – különösen kempingezés céljára, reklámtevékenység, – tilos, a 7. § (5) bekezdésében megállapított pótdíjat kell fizetni.

11. § * 

IV/A. fejezet * 

A Flesch-parkoló sorompóval elzárt területe, és annak használatának szabályai * 

11/A. § *  (1) A rendeletben foglalt szabályok az e fejezet szerinti eltérésekkel alkalmazandóak a Károly út 16. szám alatt létesített fizető parkolóhelyekre.

(2) Az üzemeltető köteles elhelyezni a parkoló bejárata előtt az információs táblát, mely tartalmazza:

a) az üzemeltető nevét, címét,

b) az adott helyen várakozók díjfizetési kötelezettségét,

c) a várakozási díj és pótdíj összegét,

d) a várakozási díj megfizetésének módját, a minimum óradíjtételt.

11/B. § *  Az üzemeltető zárt rendszerű ki- és beléptető rendszert működtet.

11/C. § *  A díjköteles időszak 0–24 óráig folyamatos ünnepnapok alatt is, kivéve a december 24. – 31. közötti időszakot.

11/D. § *  (1) Egy órányi parkolási díj a mindenkori I díjzónában alkalmazott várakozási díj összege.

(2) A parkolóhelyek az első 30 perc időtartama alatt parkolási díj fizetése nélkül, de a parkoló-automatából váltott jeggyel vehetők igénybe.

(3) *  A Flesch Károly Kulturális Központban tartott előadások alkalmával 3 óra díjmentes várakozás érvényesíthető a Kulturális Központ jegypénztáránál.

11/E. § *  A parkolóhelyeket igénybe lehet venni:

a) a helyszínen váltott parkolójeggyel,

b) *  egyidejűleg maximum 25 db, az igények érkezési sorrendjében kiadott 0–24 órás éves bérlettel. A bérlet díja:

ba) éves bérlet díja egy órányi várakozási díj*240,

bb) a havi bérlet díja egy órányi várakozási díj*27.

11/F. § *  A parkolóhelyek nem vehetők igénybe 3.5t össztömeget meghaladó gépjárművel, kivéve áruszállítás esetén.

11/G. § *  Ha a parkolót igénybe vevő a be- és kilépéshez átvett parkolójegyet elveszti, úgy az adott napon belül díjköteles időszakra és további két órai várakozásra számított várakozási díj összegével egyenlő pótdíj, valamint ezen felül egyórányi várakozási idő helyszínen történő megfizetését követően hagyhatja el a parkolót. Amennyiben az igénybevétel időtartama az egy naptári napot meghaladja, és az igénybevevő a parkolójegyet elveszti, akkor kilépéskor az igénybevétel megkezdésétől eltelt minden naptári nap után köteles a pótdíjat megfizetni.

IV/B. Fejezet * 

Elektromos töltővel felszerelt parkolóhelyekre vonatkozó szabályok * 

11/H. § *  Az elektromos töltővel felszerelt parkolóhelyeket a környezetkímélő gépkocsik csak a töltés idejére, legfeljebb két óra időtartamra foglalhatják el.

11/I. § *  A környezetkímélő gépkocsi vezetője köteles az elektromos töltővel felszerelt parkolóhelyen az elektromos töltőállomás igénybevételének megkezdésekor a gépkocsi szélvédőjén, jól látható helyen, olvasható módon az elektromos töltés megkezdésének időpontját jelezni. Ennek elmulasztása esetén pótdíjfizetési kötelezettség terheli.

VII. fejezet

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet 2016. április 1. napján lép hatályba.

A rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) * 

Dr. Árvay István
polgármester
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1. melléklet a 10/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez * 

Magyaróvár városrész övezetenkénti parkolószáma (db)

Sorszám Parkolási övezet Parkolóhelyek száma Díjzóna
1 Deák Ferenc tér 21 1
2 Soós János utca 21 Kiemelt
3 Városház utca 7 Kiemelt
4 Fő u. 10. 20 1
5 Fő u. 29. 11 1
6 Városkapu tér 37 1
7 *  Honvéd utca 15 Kiemelt
8 Fő út (szobor előtt) 12 1
9 Fő utca 45. 9 1
10 Fő u. 30. 12 1
11 Magyar utca 22 1
12 Régi Vámház tér 10 1
13 Kórház utca 80 1
14 *  Vízpart utca 17. 46 Kiemelt
15 *  Vízpart utca (régi piac) 39 Kiemelt
16 Palánk utca 14 1
17 Kolbai Károly utca 73 2
18 Kolbai Károly utca buszparkoló 10 2
19 Cserháti Sándor utca 7 1
20 *  Bástya utca – Ady u. 125 (ebből 2 db elektromos töltővel felszerelt) 2
21 Városkapu tér, 3. sz. posta előtt 4 1
22 *  Régi Vámház tér 8. 11 1
23 *  Vízpart u. (Kert u.) 31 Kiemelt
24 *  Csaba u. (Mentő áll.) 25 Kiemelt
25 *  Kórház előtt 22 Kiemelt
26 * 
27 Károly utca (Malomszer) 17 1
28 Csaba u. 26 19 2
29 Csaba u. 18 19 2
30 *  Kert u. 9 22 1
31 Kert u. 23 14 2
32 Templom utca 22 Kiemelt
33 Kötélgyártó utca udvar 40 Kiemelt
34 *  Linhardt Gy. utca 10 Kiemelt
35 Terv utca 44 2
36 Jókai utca 19 Kiemelt
37 Magyar utca – Malom 7 Kiemelt
38 *  Kígyó utca 42 2
39 *  Lucsony utca 15 1
39a *  Erkel Ferenc utca -Posta előtti öböl 15 1
39b *  Erkel Ferenc utca -Rendőrség oldala 37 1
40 *  Szent István király út 119. sz. előtt 27 Kiemelt

Moson városrész övezetenkénti parkolószáma (db)

Sorszám Parkolási övezet Parkolóhelyek száma Díjzóna
40 *  Szent István király út 119. sz. előtt 20 Kiemelt
41 *  Szent István király út 88. sz. előtt 17 Kiemelt
42 *  Kápolna tér (mosoni piactér) 24 Kiemelt
43 *  Ostermayer utca 1. sz. előtt 27 Kiemelt
43a *  Ostermayer utca 7. szám előtt 11 1
43b *  Ostermayer utca 15. szám előtt 11 1
44 *  Fürdő utca 41 Kiemelt
45 *  Futura 37 (ebből 2 db elektronikus töltővel felszerelt) 1

2. melléklet a 10/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez * 

Parkolási díjtételek

Gépjármű megnevezése Kiemelt zóna 1. Díjzóna 2. Díjzóna
Ft/óra Ft/óra Ft/óra
Személygépjármű, lakókocsi, utánfutó, tehergépjármű 1,1 tonnáig (alapóradíj) három- vagy négykerekű motorkerékpárra, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár 354 236 118
Autóbusz Nem hajthat be 590 414

Az alkalmazott díjtételek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

3. melléklet a 10/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez * 

Személygépkocsira vonatkozó bérletek, engedélyek

Korlátozás nélkül érvényes bérlet
Havi Negyedéves Éves
a) Magánszemély 1 rendszámra
(kiemelt díjzónára nem érvényes)
I díjzóna alapóradíj *(szorozva) 200
b) Cég 1 rendszámra
(kiemelt díjzónára nem érvényes)
I díjzóna alapóradíj*40 I díjzóna alapóradíj*100 I díjzóna alapóradíj*380
c) Átruházható bérlet
(kiemelt díjzónára nem érvényes)
I díjzóna alapóradíj*50 I díjzóna alapóradíj*140 I díjzóna alapóradíj*500
d) 1 parkoló övezetre érvényes bérlet 1 rendszámra, magánszemélynek I díjzóna alapóradíj*120
II díjzóna alapóradíj*120
kiemelt díjzóna alapóradíj *120
e) * 
f) *  Lakossági bérlet. Igényelheti: A parkolási övezet egy-egy szakaszának területén, a bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemélyek, a tulajdonukban, üzemeltetésükben lévő egy személygépkocsira. A bérlet a parkolási övezet azon szakaszára igényelhető, amelyhez az igénylő személy bejelentett lakcíme a legközelebb van. II díjzóna alapóradíj*10 II díjzóna alapóradíj*25 II díjzóna alapóradíj*80
g) Korlátozott jogosultságú intézményi bérlet a rendelet 9. § (1) bekezdésben foglalt jogosultsági körben I. díjzóna alapóradíj *40
h) Magánszemély 1 rendszámra
összes díjzónára
Kiemelt díjzóna alapóradíj *(szorozva) 200
i) Cég 1 rendszámra
összes díjzónára
Kiemelt díjzóna alapóradíj*40 Kiemelt díjzóna alapóradíj*100 Kiemelt díjzóna alapóradíj*380
j) Átruházható bérlet
összes díjzónára
Kiemelt díjzóna alapóradíj*50 Kiemelt díjzóna alapóradíj*140 Kiemelt díjzóna alapóradíj*500

4. melléklet a 10/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez * 

A rendeletben megállapított egyéb díjak összege

1. * 

2. Korlátozott jogosultságú bérlet kiállításának költsége a rendelet 9. § (2)–(4) bekezdéseiben foglalt korlátozással

2.1. a 2. mellékletben foglalt 1. díjzóna alapóradíj x 6

5. melléklet a 10/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A kizárólagos parkolóhasználatra jogosító bérletek díjának számítása

1. Egy hetes időintervallum esetén a fizetendő díj az adott díjzónához tartozó heti üzemeltetési óraszám és az adott díjzónához tartozó egyórányi parkolási díj szorzatának negyven százaléka, a kerekítési szabály figyelembevételével száz forintra kerekítve.

2. Egy havi időintervallum esetén a fizetendő díj az adott díjzónához tartozó havi üzemeltetési óraszám és az adott díjzónához tartozó egyórányi parkolási díj szorzatának negyven százaléka, a kerekítési szabály figyelembevételével száz forintra kerekítve.

3. Egy éves időintervallum esetén a fizetendő díj az adott díjzónához tartozó éves üzemeltetési óraszám és az adott díjzónához tartozó egyórányi parkolási díj szorzatának negyven százaléka, a kerekítési szabály figyelembevételével száz forintra kerekítve.