Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület a költségvetés egységes pénzalapjának 2015. évi teljesített

bevételét 12.915.641e Ft-tal,
kiadását 11.605.553e Ft-tal

az 1./a. és 1/b. mellékletben foglalt mérleg szerint hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés végrehajtásának 2015. évi működési bevételeit önálló költségvetési szervenként a 2. melléklet, elkülönülten az Önkormányzat működési bevételeit a 3. melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési bevételeit a 4/a. melléklet, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési bevételeit a 4/b. melléklet, az együttes összevont működési bevételeket Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében az 5. melléklet állapítja meg. A működési kiadásokat önálló költségvetési szervenként a 7. melléklet, elkülönülten az Önkormányzat működési kiadásait a 8. melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 9/a. melléklet, Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési kiadásait a 9/b. melléklet az együttes összevont működési kiadásokat Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében a 10. melléklet állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények záró statisztikai állományi létszámát 2015. december 31-én 446 főben - ebből 21 fő a közfoglalkoztatottak éves átlagos állományi létszáma - állapítja meg a rendelet 15. melléklete alapján.

(3) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 12. melléklet szerint állapítja meg. A többlettámogatás miatti visszafizetési kötelezettség, nettósított módon, az elszámolás alapján az Önkormányzatnak nem keletkezett. Az állami támogatások elszámolás tartalmazza az Önkormányzat nettó finanszírozásában megjelenő, Mosonmagyaróvár Térségi Társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek állami támogatásának elszámolását is. Az elszámolás alapján az Önkormányzat részére járó támogatás az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében megjelenő bevétel.

Az Önkormányzat által az elszámolás alapján a Magyar Államkincstár felé visszafizetendő támogatás

a) a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás által fenntartott intézmények vonatkozásában

aa) Házi segítségnyújtás: +754.000 Ft
ab) Időskorúak nappali intézményi ellátása -163.500 Ft
ac) Foglalkoztatási támogatásban résztvevők ... +220.000 Ft
ad) Demens személyek nappali ellátása ... -550.000 Ft
ae)Szociális foglalkoztatottak bértámogatása +4.272.325 Ft
af) Hajléktalanok átmeneti szállása: -515.185 Ft
ag) Intézmény üzemletetési támogatás: -7.178.365 Ft
ah) Összesen: -3.160.725 Ft

b) az Önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában

ba) óvodai nevelési feladatok ellátása: -434.767 Ft
bb) gyermekétkeztetés támogatása: .. .-424.320 Ft
bc) bölcsődei ellátás +1.461.135 Ft
bd) Összesen: +602.048 Ft

c) a nettósítás alapján mindösszesen 2.558.677,- Ft.

(4) A Mosonmagyaróvári Térségi Társulás Tanácsa a Társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2015. évi beszámolójának elfogadását követően dönt az Önkormányzat felé elszámolás alapján visszafizetendő állami támogatásról.

3. § A költségvetés végrehajtásának 2015. évi fejlesztési és felújítási bevételeit feladatonként és célonként a 6. melléklet szerint, a felhalmozási kiadásait pedig az 11. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A városi kultúra, sport és egyéb önszervezendő közösségek támogatásának felhasználást a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi hitelállományát lejárat, összeg és hitelezők szerinti bontásban a 16. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A többéves kihatással bíró kötelezettségek alakulását a Képviselő-testület a rendelet 17. melléklete alapján határozza meg.

7. § Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló fordulónapjára vonatkozó, költségvetési számvitel szerinti képződött maradvány összegét a 19. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2014. évi pénzmaradvány felhasználást a 2-6. mellékletek tartalmazzák.

(2) A Képviselő-testület a fel nem használt önkormányzati támogatás miatt a 2015. évi beszámoló végrehajtását követően nem von el forrás az irányítása alá tartozó költségvetési szervektől. A beszámoló 19. mellékletében meghatározott maradványok az intézmények 2016. évi költségvetésén átvezetésre került, nyilvántartásba vétele a zárszámadási rendelet hatályba lépését követően, tárgyhónapot követő hó 20-ig megtörténik. A maradvány által biztosított forrás az intézmény önkormányzati finanszírozását csökkenti. Az intézmények esetében, ahol az Önkormányzat támogatást az intézmény működéséhez nem biztosít az állami támogatáson kívül, az intézmény 2016.évi kiadási előirányzatának módosítására tehet javaslatot, jelen rendelet hatályba lépését követő hónap 10-ig. A javaslatot elbírálása és jóváhagyása pénzügyi ellenjegyzést követően a Polgármester jogosultsága.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére előirányzaton felül támogatást nem nyújtott.

(4) A Képviselő-testület engedélyezi, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek a beszámolójában kimutatott 2015. évi tárgyévi maradványt az elkülönített számlákon szereplő összegekkel a konkrét kiadásokra, kormányzati funkciókra tervezze meg és használja fel.

9. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 18. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 21. melléklet szerint állapítja meg.

11. § (1) Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 21. melléklet - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 37.123.375 ezer Ft-ban állapítja meg.

12. § Az Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredmény-kimutatását a 23. melléklet tartalmazza - a mérlegben szereplő adatok alapján a mérleg szerinti eredményt 89.263 ezer Ft-ban állapítja meg.

13. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvvizsgálat tárgyát képező, 2015. évi egyszerűsített beszámolóját a 22. mellékletben foglalt egyszerűsített mérleg, 24. mellékletben foglalt egyszerűsített eredmény-kimutatás, valamint a 19. mellékletben foglalt maradvány-kimutatás szerint fogadja el.

14. § Az Önkormányzat 2015. évben vállalkozási tevékenységet nem folytatott, vállalkozási maradvánnyal nem rendelkezik.

15. § (1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, az elvonásról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

(2) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját tegye közzé.

16. § (1) Ez a rendelet 2016. május 5. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1-24. melléklet a 17/2016. (V. 2.) önkormányzati rendelethez