Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelete

a társasházak energia-megtakarítást eredményező 2018. évi korszerűsítésének, felújításának támogatásáról és a társasházak, lakásszövetkezetek hitelfelvételének támogatásáról

Mosonmagyaróvár város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § Jelen rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén lévő, a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő lakóépületekkel rendelkező társasházakra és lakásszövetkezetekre (a továbbiakban együtt: társasház) terjed ki, továbbá - kivételesen méltányolható okból - azokra a korábbi években nyertes társasházakra, amelyek az Önkormányzathoz a 7. § (3) bekezdésében foglalt kérelmet nyújtottak be.

A támogatás módja és fedezete

2. § Az Önkormányzat a társasházak által a közös tulajdonú részek korszerűsítéséhez, felújításához pénzintézettől felvett (állami kamattámogatású) hitel visszafizetését támogatja vagy a rendelkezésre álló önerőhöz biztosít támogatást.

3. § Az Önkormányzat a társasházak 2018. évi energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása érdekében a 2018. évi költségvetési rendeletében „2018. évi pályázatok támogatása” címszó alatt e célra elkülönített költségvetési forrást biztosít.

A támogatás nyújtásának feltételei

4. § Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely

a) 1946 után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonkénti egyedi fűtéssel ellátott,

b) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek hiányában a társasház alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtották), illetve a lakásszövetkezetet a cégbíróság nyilvántartásba vette,

c) legalább öt lakásból áll,

d) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással,

e) építésügyi hatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az építésügyi hatóság építési engedélyével,

f) döntött - kötelezettséget vállalt - a pénzintézettől igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezet biztosításáról vagy rendelkezik megfelelő összegű önerővel,

g) a felújítást, korszerűsítést 2018. évben megkezdte.

5. § Támogatás az Önkormányzat által „Pályázati kiírás a társasházak energia-magtakarítást eredményező 2018. évi korszerűsítésének, felújításának támogatására” címmel és a címmel azonos tárgyban kiírt pályázatban meghatározott, energia-megtakarítást eredményező korszerűsítések, felújítások során elvégzendő munkálatokra igényelhető.

A támogatás mértéke

6. § (1) A támogatást pályázati úton lehet elnyerni.

(2) A rendeletben szabályozott, a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására kiírt pályázat egy fordulós. A pályázat tartalmi és formai követelményeit a Pályázati kiírás tartalmazza, mely a rendelet 1. mellékletét képezi.

7. § (1) A pályázatok értékelése és a döntés-előkészítés során ki kell kérni a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének és a Lakástulajdonosok és Bérlők Egyesületének delegált tagjának véleményét.

(2) A pályázatok támogatásáról, a támogatás mértékéről és futamidejéről a javaslatok figyelembevételével a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt.

(3) Amennyiben a korábbi években már elbírált nyertes pályázathoz biztosított támogatás kifizetése futamideje alatt, a társasház valamely rendkívüli - méltányolható - okra hivatkozva kérelmezi a fennálló támogatási összeg kifizetését, úgy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt a fennálló támogatási összeg egyösszegű kifizetéséről, amennyiben az ehhez szükséges anyagi fedezet biztosított.

8. § (1) A társasházi közösségekkel az önkormányzati támogatás nyújtásáról és annak feltételeiről az Önkormányzat Támogatási szerződést köt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződést a pályázat eredményéről való értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül kell megkötni. Amennyiben e határidőn belül a társasház hibájából nem kerül sor a szerződés megkötésére, a társasház elveszti a támogatás igénybevételére való jogosultságát.

(3) A támogatás-folyósítás megkezdésének feltétele az energia-megtakarítást eredményező korszerűsítési, felújítási munka sikeresen lezárult műszaki átadás-átvételi eljárása.

9. § (1) Az Önkormányzat jogosult a pályázattal kapcsolatosan elő-, közbenső és utóellenőrzésre.

(2) Nem megkezdett felújítási munkák esetében a kivitelezés megkezdését a megkezdés előtt 3 munkanappal a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) be kell jelenteni. A bonyolító és a társasházak tárgyalásaira, kooperációira a Hivatal képviselőjét meg kell hívni.

(3) Nem megkezdett felújítási munkák esetében az épületek külső megjelenését érintő felújítási munkákhoz (külső homlokzatszigetelés, bejárati ajtók feletti előtetők elhelyezése, árnyékoló szerkezetek elhelyezése, egyéb) településképi bejelentési eljárás keretében ki kell kérni Mosonmagyaróvár város Polgármesterének véleményét, melyet a pályázat mellékleteként be kell nyújtani. A hőszigetelés színdinamikai tervét vagy az elhelyezésre kerülő árnyékoló és egyéb szerkezetek tervét a kivitelezés megkezdése előtt minimum 10 munkanappal jóváhagyásra a Főépítész részére be kell nyújtani. A kivitelezés csak jóváhagyott terv szerint valósulhat meg.

(4) Megkezdett vagy elvégzett felújítási munkák esetében az épületek külső megjelenését érintő felújítási munkákhoz (külső homlokzatszigetelés, bejárati ajtók feletti előtetők elhelyezése, árnyékoló szerkezetek elhelyezése, egyéb) utólagosan kell benyújtani Mosonmagyaróvár város Polgármesterének településképi bejelentési eljárás keretében kikért véleményét.

Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet 2018. március 15. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 8/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a társasházak energia-megtakarítást eredményező 2018. évi korszerűsítésének, felújításának támogatása című pályázati konstrukcióhoz

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az alábbi Pályázati felhívást teszi közzé:

I. A támogatás célja

A támogatás célja a minimum 5 lakásos épületek, 1946 után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonkénti egyedi fűtéssel ellátott lakóépületek tulajdonosi közösségei által elvégzett energia-megtakarítást eredményező korszerűsítési, felújítási munkák támogatása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése.

A pályázat önkormányzati forrásául Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi költségvetési rendeletében elkülönített pénzeszköz szolgál.

II. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú lakóépületeik energia-megtakarítást eredményező felújítására.

Pályázatot az 1946 után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonkénti egyedi fűtéssel ellátott társasház nyújthat be, mely az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek hiányában a társasház alapító okiratát a Földhivatalhoz benyújtotta), illetve a lakásszövetkezetet a cégbíróság nyilvántartásba vette; ahol a pályázattal érintett lakóépület legalább öt lakásból áll; a társasház nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással; az építésügyi hatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az építésügyi hatóság építési engedélyével; döntött - kötelezettséget vállalt - a pénzintézettől igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezet biztosításáról; a felújítást, korszerűsítést 2018. évben megkezdte.

A pályázaton - építési technológiától függetlenül - csak olyan épület vehet részt, amelyben az épület (egyedi fűtés esetén a lakások) hőszabályozása és mérése már megoldott, vagy a pályázat keretén belül megvalósításra kerül.

III. Támogatható tevékenységek köre

A pályázati támogatás keretében minden olyan energiahatékonysági intézkedés támogatható, melynek szén-dioxid-kibocsátás csökkentése mérhető, illetve energetikai hatékonyság-javító hatása az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint az éves energiafogyasztásban igazolható. A beruházást követően az épületnek az eredetinél jobb szén-dioxid-kibocsátási adatokkal és energiahatékonysággal kell rendelkeznie.

A támogatható tevékenységek a következők:

- Nyílászárók energia-megtakarítást eredményező felújítása vagy cseréje

- Homlokzatok és födémek hőszigetelése, lábazat-szigetelés

- Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása: egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok gépészeti korszerűsítése (fűtési-, HMV rendszerek korszerűsítése); költségmegosztók / hőmennyiségérők felszerelése; hőleadók termosztatikus szabályozása; hő leadók korszerűsítése, cseréje; strangszabályozás; táv- vagy központi fűtési vezetékek korszerűsítése; házközponti hőtermelő berendezés beépítése, korszerűsítése; házközponti HMV rendszer korszerűsítése (nem megújuló!), szellőző rendszerek kialakítása, korszerűsítése; az elavult, magas villamosenergia fogyasztású légcserét biztosító gépi szellőző rendszerek korszerűsítése.

- A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálására

- Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (gépi hűtés nem támogatható)

IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja

A pályázat tárgya:

A pályázat tárgya csak teljes épület vagy dilatációval határolt épületrész (a továbbiakban: épület, vagy épületrész) lehet.

A pályázat benyújtásának módja:

Az önkormányzat nyilvános, egy fordulós pályázatot ír ki a legalább 5 lakásos lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közreműködés módját, eszközeit.

A pályázó társasházak és lakásszövetkezetek felújítási pályázatukat az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek saját erőből történő finanszírozását.

A lakásszövetkezeteknek és a társasházaknak a felújításra vonatkozó döntést a rájuk vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell meghozniuk. A pályázat benyújtására vonatkozó közgyűlési határozatról szóló jegyzőkönyv kivonatát a pályázati dokumentációhoz csatolni kell.

Egy lakóépület a tárgyi pályázati felhívásra csak 1 db pályázatot nyújthat be.

V. A pályázattal elnyerhető támogatás

A benyújtott pályázat alapján a társasház, lakóközösség által tervezett felújításra elnyerhető támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető (elszámolható) beruházási költségek legfeljebb 20%-a lehet, de nem haladhatja meg a lakásonkénti 650.000,- Ft-ot.

Az igényelt önkormányzati támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.

A felújítás teljes költségét a pályázó saját erőből fedezi.

VI. Az önrész összetétele, a támogatás formája

Az önrész összetétele:

Az önrész jelen esetben megegyezik a teljes beruházási költséggel, melyet a pályázónak kell biztosítania saját erőként. Az önrész saját forrásból és egyéb forrásból áll. A saját forrás lehet készpénz, bankbetét, értékpapír, ESCO típusú vállalkozói szerződés által biztosított fedezet. Az egyéb forrás pedig lehet támogatás (pl. állami támogatás) és nem támogatás (pl. kölcsön).

Támogatás formája:

Utólagos, teljesítés arányos, a Képviselő-testület Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága által meghatározott futamidejű és formájú (egyszeri egyösszegű, vagy több havi egyenlő részletben nyújtandó) vissza nem térítendő támogatás. A támogatás kifizetett számlák alapján hívható le.

VII. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásával kapcsolatos követelmények:

A pályázat az alábbi fő részekből áll:

- pályázati formanyomtatványok

- műszaki dokumentumok

- mellékletek

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be.

A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

Benyújtás helye és formája:

A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban, nyomtatott formában kell postai úton vagy személyesen eljuttatni az alábbi címre:

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási Osztály

9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

Tóth Szabolcs osztályvezetőtől a 96 / 577-823-as telefonszámon vagy

Tóth Zita pályázati ügyintézőtől a 96 / 889-858 telefonszámon.

A borítékot/csomagot a következő felirattal kell ellátni:

„Pályázat a társasházak energia-megtakarítást eredményező 2018. évi korszerűsítési, felújítási munkáinak támogatására”

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni továbbá a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét.

Benyújtás időpontja, határideje:

A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázatot tartalmazó boríték vagy csomag postán történő feladásának időpontja vagy a személyes átadás-átvétel időpontja.

A pályázatok benyújtási határideje: 2018. április 19. /csütörtök/ 12:00 óra

A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek.

Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:

A Pályázati felhívás, a Pályázati útmutató, a pályázati adatlap és mellékletei a www.mosonmagyarovar.hu honlapról tölthetők le.


  Vissza az oldal tetejére