Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról a következőket rendeli el:

1. § (1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig terjedő időszakra - a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan beszedje és kiadásait a 2. §-ban foglaltak szerint teljesítse.

(2) A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatára és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő, támogatásban részesülő gazdasági társaságokra terjed ki.

2. § (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában az Önkormányzat kötelező működési célú feladatok ellátására kiadás csak az előző évi módosított kiadási előirányzatokon belül időarányosan teljesíthető.

(2) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében a személyi juttatások, azok járulékai, valamint az Önkormányzat 2019. évi költségvetési koncepciójában elfogadott egységes béren kívüli juttatás, illetve cafetéria Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezése alapján időarányosan teljesíthető, figyelembe véve a Képviselő-testület által jóváhagyott 2019. évi költségvetési koncepciót.

(3) Amennyiben az illetmény, bér, egyéb béren kívüli juttatás változását kizárólag az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelete eredményezi, akkor a változást a 2019. évi költségvetési rendelet hatályba lépését követően, visszamenőlegesen 2019. január 1. hatállyal kell érvényesíteni a személyi juttatás és járulék vonatkozásában.

(4) Az illetmény, munkabér megállapítása vonatkozásában a 2018. évi költségvetési rendelet és más önkormányzati rendelet alapján - a 2019. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig, az átmeneti gazdálkodás időszakára vonatkozóan - az alábbi rendelkezéseket kell figyelembe venni:

a) a köztisztviselők illetményalapja 50.000,- Ft,

b) a köztisztviselőt 2019-ben illetménykiegészítés illeti meg,

c) a Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények - kivétel: Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati Rendészet - vonatkozásában az intézményben foglalkoztatott (Kjt., Mt.) szakképzettséggel rendelkező, szakképzettségének megfelelő munkakört betöltő munkavállalók rendszeres havi munkabérét kiegészíti, amennyiben a munkavállalónak a 2018. január 1-jén a rendszeres bruttó személyi juttatása nem érte el központi jogszabály(ok) alapján, a munkavállaló 2017. január 1-jei bruttó bérszintjének 110%-os mértékét. A kiegészítés mértéke a munkavállaló 2017. január 1-jei bruttó bérének 10%-a.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére az alapműködéshez szükséges pénzügyi forrásokat biztosítsa. A költségvetési szervek esetében az alapműködésen kívüli kötelezettségvállalás csak pályázati forrás terhére, annak kiutalását követően teljesíthető.

(6) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, a saját hatáskörű önkormányzati-, önként vállalt működési célú feladatok 2019. évi finanszírozása, az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi eredeti kiadási előirányzatok 80%-án belül, időarányosan teljesülhet, kivéve a Hansági Múzeum és az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet Tábor szervezeti egységének alapműködéséhez kapcsolódó feladatok. A Hansági Múzeum és az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet Tábor szervezeti egységére 2. § (5) bekezdése vonatkozik.

(7) A működési támogatásban részesülő gazdasági társaság 2019. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában a Képviselő-testület által 2019. évre jóváhagyott üzleti terve alapján a Polgármester írásbeli jóváhagyását követően időarányosan teljesíthető.

A működési támogatásban részesülő gazdasági társaság esetén ez a rendelkezés a Képviselő-testület által jóváhagyott külön feladatellátási szerződés megkötéséig alkalmazható.

(8) Az Önkormányzat által nyújtott, önként ellátott feladatokhoz kapcsolódó, évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások tekintetében az átmeneti gazdálkodás időpontjában új kötelezettség nem vállalható, kivéve a rendelet mellékletében szereplő támogatások vonatkozásában.

(9) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2018. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már 2018. évben megkötött szerződések, vállalt kötelezettségek pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.

(10) A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

(11) A polgármester jogosult Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (II. 8.) önkormányzati rendelete alapján tett kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére. A polgármester felhatalmazást kap arra, hogy a folyamatos városüzemeltetési- és 2018. évben lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződéseket a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megkösse.

(12) A 2019. évi átmeneti gazdálkodás időszakában pénzügyi fedezet csak az önkormányzat folyamatos feladatellátásának biztosításához minimálisan szükséges mértékig biztosítható.

(13) Fejlesztés és felújítás tekintetében a rendelet mellékletében rögzítetteken kívül, valamint a hiba- és balesetveszély-elhárítás és a Képviselő-testület által elhatározott feladatok kivételével új kötelezettség nem vállalható. A rendelet mellékletében rögzített új fejlesztés és felújítás vonatkozásában a beszerzési eljárás feltételesen indítható meg.

3. § (1) Az előző évi szabad maradvány terhére, annak jóváhagyásáig kötelezettség nem vállalható jelen rendeletben meghatározottak kivételével, figyelembe véve a maradvány várható mértékét.

(2) A hatósági jogkörben hozott határozatokból eredő kifizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen jellegű kiadásokra nem vonatkozik a 2. §-ban foglalt korlátozás.

4. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.

5. § (1) Jelen rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.

(2) Jelen rendelet Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1. melléklet Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018. (XII. 14.) önkormányzati rendeletéhez