Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. fejezet

A költségvetés főösszegének megállapítása

2. § (1) *  A Képviselő-testület Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 12.554.650.084,- Ft-ban, azaz tizenkétmilliárd-ötszázötvennégymillió-hatszázötvenezer-nyolcvannégy forintban, melyből

kötelezően ellátandó feladatok kiadásai: 8.209.982.621,- Ft, azaz nyolcmilliárd-kettőszázkilencmillió-kilencszáznyolcvankettőezer-hatszázhuszonegy forint

önként vállalt feladatok kiadásai: 4.259.586.043,- Ft, azaz négymilliárd-kettőszázötvenkilencmillió-ötszáznyolcvanhatezer-negyvenhárom forint

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 85.081.420,-Ft, azaz nyolcvanötmillió-nyolcvanegyezer-négyszázhúsz forint

b) bevételi főösszegét: 9.063.495.230,- Ft-ban, azaz kilencmilliárd-hatvanhárommillió-négyszázkilencvenötezer-kettőszázharminc forintban, melyből

kötelezően ellátandó feladatok bevételei: 6.068.245.035,- Ft, azaz hatmilliárd-hatvannyolcmillió-kettőszáznegyvenötezer-harmincöt forint

önként vállalt feladatok bevételei: 2.910.168.775,- Ft, azaz kétmilliárd-kilencszáztízmillió-egyszázhatvannyolcezer-hészázhetvenöt forint

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 85.081.420,-Ft, azaz nyolcvanötmillió-nyolcvanegyezer-négyszázhúsz forint

c) hiányát: 3.491.154.854,- Ft, azaz hárommilliárd-négyszázkilencvenegymillió-százötvennégyezer-nyolcszázötvennégy forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a Képviselő-testület a rendelet 1/a. melléklete, a működési és felhalmozási egyensúlyt a rendelet 1/b. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet vállalkozási tevékenységéből származó kiadási és bevételi előirányzata 252.646 Ft, azaz kettőszázötvenkettőezer-hatszáznegyvenhat forint. A vállalkozási tevékenységhez irányítószervi finanszírozási támogatás nem nyújtható.

A költségvetés hiánya, finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület a működési hiány finanszírozása érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 1. § c) pontja alapján 2019. december 31-én folyószámlahitel igénybevételével nem számol.

(2) *  A hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának valamint az államkötvény formájában befektetett forrás 3.491.154.854,- Ft, azaz hárommilliárd-négyszázkilencvenegymillió-százötvennégyezer-nyolcszázötvennégy forint összegben való felhasználását rendeli el az alábbiak szerint:

a) működés finanszírozására felhasznált maradvány 1.204.065.248,- Ft, azaz egymilliárd-kétszáznégymillió-hatvanötezer-kettőszáznegyvennyolc forint,

b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány, és értékpapír beváltás előirányzata 2.287.089.606,- Ft, azaz kettőmilliárd-kettőszáznyolcvanhétmillió-nyolcvankilencezer-hatszázhat forint.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési hiány finanszírozására kölcsön-, hitel felvételt nem tervezett be.

(4) A költségvetési rendelet módosítása esetén a Képviselő-testület a hitelműveletekkel kapcsolatos feladatellátást a 2019. évi költségvetési rendelet megalkotását követően a polgármesterre ruházza át.

A költségvetés mérlegei és kimutatásai

4. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetéshez az alábbi mérlegek és kimutatások elkészítését írja elő:

a) az Önkormányzat összevont mérlegét - 1/a. melléklet, működési és felhalmozási egyenlegekkel 1/b. melléklet, külön bemutatva az Önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt feladatait, valamint az állami (államigazgatási) feladatokat;

b) a II. fejezet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását - 2-11. mellékletek;

c) az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését - 11. melléklet;

d) az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként - 11. melléklet;

e) az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként - 15. melléklet;

f) közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények) - 16. melléklet;

g) az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit - 19. melléklet;

h) a többéves kihatással járó döntéseket évenként és összesítve - 20. melléklet;

i) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást - 21. melléklet;

j) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához - 22. melléklet;

k) az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait - 23. melléklet.

(2) A tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások tartalmát a költségvetési rendelet részét képező mellékletek szerint határozza meg a Képviselő-testület.

(3) A Képviselő-testület elrendeli a több éves kihatással járó döntésekről, valamint a közvetett támogatásokról készített kimutatás szöveges indoklással történő alátámasztását.

A 2019. évi költségvetési bevételek

5. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételeit a felhasználás alapján az alábbiak szerint csoportosítja:

a) Működésre, fenntartásra fordítható bevételek

aa) intézményi saját bevételek

ab) helyi adók, különösen a szociális feladatok finanszírozására az iparűzési adó bevétele

ac) állami támogatások

ad) átengedett központi adók és helyi adók

ae) támogatásértékű működési bevételek

af) működésre átvett államháztartáson kívüli bevételek

ag) egyéb bevételek

ah) sajátos működési bevételek

b) Fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek

ba) felhalmozási bevételek

bb) támogatásértékű felhalmozási bevételek

bc) felhalmozásra átvett államháztartáson kívüli bevételek

bd) egyéb bevételek

be) beruházási célú hitel

bf) helyi adók működési célú felhasználás után fennmaradó rész

bg) felhalmozási célú állami támogatások

c) Hitelműveletekkel kapcsolatos kifizetésekre fordítható bevételek

ca) tőke és felhalmozási bevételek

cb) helyi adóbevételek működési célú felhasználás után fennmaradó rész

(2) A működési bevételek előirányzatát intézményenként a 2. melléklet, az Önkormányzat működési bevételeit a 3. melléklet, a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal működési bevételeit a 4./a melléklet, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési bevételeit a 4./b melléklet, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati Rendészet összevont kormányzati funkciók szerinti működési bevételeit az 5. melléklet, az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási és felújítási bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A 2019. évi állami hozzájárulás, a kötött felhasználású állami támogatás jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

A 2019. évi költségvetés kiadásai

6. § (1) Az Önkormányzat kiadásait az Áht-ban meghatározott előirányzatok szerint a 7-11. mellékletek tartalmazzák, összesítve az intézményenkénti, valamint a felhalmozási és felújítási kiadásokat feladatonként felsorolva az alábbi kiemelt előirányzatokkal:

a) személyi juttatások

b) járulékok

c) dologi kiadások

d) ellátottak pénzbeli juttatása

e) támogatásértékű működési kiadás

f) működésre átadás államháztartáson kívülre

g) tervezett tartalék

h) felhalmozás és felújítás feladatonként felsorolva

i) támogatásértékű felhalmozási kiadások

j) felhalmozásra átadás államháztartáson kívülre

k) egyéb felhalmozási kiadások.

(2) *  A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019. évi létszámkeretét 453 főben, az Önkormányzatnál valamint az általa fenntartott intézmények vonatkozásában, a foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszámát 8 főben állapítja meg jelen rendelet 15. mellékletében foglaltak szerint.

(3) A köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 54.000,- Ft.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények - kivétel: Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati Rendészet - vonatkozásában 2019. évben az intézményben foglalkoztatott (Kjt., Mt.) munkavállalók rendszeres havi munkabérét kiegészíti a munkavállaló 2018. január 1-jei bruttó bérének 8%-val, amennyiben a munkavállalónak 2019. január 1-jén a rendszeres bruttó személyi juttatása nem érte el központi jogszabály(ok) alapján a munkavállaló 2018. január 1-jei bruttó bérszintjének 108%-os mértékét.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019. évi költségvetésében egyszer kétheti bérkiegészítés-keretet határoz meg, valamint egyszer kétheti bruttó bér összegének megfelelő jutalomkeretet határoz meg a foglalkoztatottak javára.

(6) Az egyszer kétheti bérkiegészítés kifizetésének ütemezése az intézményvezető javaslata alapján, a polgármester jóváhagyása szerint kerül számfejtésre és kifizetésre.

(7) Az egyszer kétheti bruttó bérnek megfelelő jutalom foglalkoztatottanként meghatározott összege, illetve a kifizetés ütemezése az intézményvezető javaslata alapján a polgármester jóváhagyása szerint kerül számfejtésre és kifizetésre, figyelembe véve az intézmény költségvetésében az éves megtakarítás összegét. Az egyszer kétheti bérkiegészítésre az jogosult, aki a kifizetés időpontjában az intézmény, vagy szervezet foglalkoztatási jogviszonyában áll.

Az egyszer kétheti bérkiegészítésre az év közben belépő foglalkoztatott időarányosan jogosult.

A Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzati Rendészet valamint az Önkormányzat munkavállalói vonatkozásában a Polgármester ettől eltérhet, figyelembe véve a költségvetési szerv vezetőjének javaslatát.

(8) Az intézményeknél tervezett 2%-os keresetkiegészítés előirányzata az adott intézmény kétheti bruttó bérnek megfelelő jutalom forrásaként, annak keretösszegébe kerül beszámításra.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2019. évi költségvetésében a foglalkoztatottak javára havi bruttó 1.000 Ft/fő számlafenntartási hozzájárulást állapít meg 2019. január 1. napjától, melynek számfejtése és kifizetése a költségvetési év november havában történik. Az évközben belépő és kilépő foglalkoztatott időarányosan jogosult a számlafenntartási hozzájárulásra. A kilépő foglalkoztatott esetén az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a számlafenntartási hozzájárulás időarányos részét.

(10) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények - kivétel: Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati Rendészet - 2019. évi költségvetésében a foglalkoztatottak javára évi nettó 100.000 Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást állapít meg Széchényi Pihenő Kártya formájában 2019. január 1. napjától, melynek számfejtése és kifizetése a költségvetési évben két alakalommal - április és november hónapban - történik. Az évközben belépő és kilépő foglalkoztatott időarányosan jogosult a béren kívüli juttatásra. A kilépő foglalkoztatott esetén az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a béren kívüli juttatás időarányos részét.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat jogalkotási kormányzati funkcióján és az irányítása alá tartozó Polgármesteri Hivatal, valamint Önkormányzati Rendészet 2019. évi költségvetésében a foglalkoztatottak javára évi bruttó 270.000 Ft/fő egyéb béren kívüli juttatást állapít meg, Széchenyi Pihenő Kártya formájában 2019. január 1. napjától, melynek számfejtési és kifizetési módjáról a költségvetési szerv vezetője a közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint rendelkezik. A juttatás módjától való eltérés a költségvetési szerv vezetőjének engedélyével történhet. Az évközben belépő és kilépő foglalkoztatott időarányosan jogosult a béren kívüli juttatásra. A kilépő foglalkoztatott esetén az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a béren kívüli juttatás időarányos részét. Az egyéb béren kívüli juttatást terhelő járulékokat a juttatásban részesülő foglalkoztatott viseli.

(12) Jogviszony megszűnés esetén a munkavállaló egyéb béren kívüli juttatásai nem kerülnek kifizetésre, amennyiben nem éri el a br. 1000 Ft-ot.

(13) A költségvetésben a lakóépületek 2019. évben induló felújításának támogatására 15.000.000,- Ft., védett épületek felújításának támogatására 17.000.000,- Ft. kiadás került betervezésre.

(14) A működési kiadások előirányzatát intézményenként a 7. melléklet, az Önkormányzat működési kiadásait a 8. melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 9./a melléklet, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési kiadásait a 9./b melléklet, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati Rendészet összevont működési kiadásait kormányzati funkciók alapján a 10. melléklet tartalmazza.

(15) *  A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül a beruházási, felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz-átadási feladatok előirányzatát 5.720.680.282,- Ft-ban állapítja meg, melynek feladatonkénti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.

(16) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(17) A költségvetési tervben megjelenő ösztönző juttatások kifizetése, illetve a polgármesteri és választókerületek részére meghatározott keret felosztása csak akkor teljesíthető, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(18) Az útépítési alapról szóló rendeletben meghatározott esetben az útépítési beruházás várható teljes bekerülési összegének számításakor a 2019. évben figyelembe veendő összeg: 27.170,- Ft/m2.

(19) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

1. készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

2. kisértékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- Ft összeghatárig,

3. kiküldetési kiadások,

4. reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

5. kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 50.000,- Ft összeghatárig,

6. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

7. közfoglalkoztatottak juttatásai,

8. pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

9. munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján, a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

10. bérlet, munkába járás költségtérítése,

11. fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg (300.000,- Ft)

12. szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 50.000,- Ft-ig,

13. nemzetközi kapcsolatok - ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

14. valuta váltása,

15. téves befizetések rendezése 100.000,- Ft-ig,

16. támogatási szerződések esetén, amennyiben a támogatott nem bejegyzett szervezet, és bankszámlával nem rendelkezik, a támogatási szerződésben meghatározott támogatás összege.

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

7. § A több éves kihatással járó feladatok előirányzatainak éves bontását a 20. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A Képviselő-testület 2019. évre adóelengedés jogcímén 804.601 Ft. összegszerű, adókedvezmény jogcímén 2.990.649 Ft közvetett támogatást tervez. Ingatlanértékesítési engedményből származó közvetett támogatást a Képviselő-testület nem tervez. Közvetett támogatás keletkezik az ingyenes és kedvezményes étkeztetésből. A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a mosonmagyaróvári állandó lakcímmel rendelkező bölcsődei- és óvodai ellátottak részére az étkezést ingyenessé teszi. A bölcsődei- és óvodai étkeztetést biztosító intézmény részére az Önkormányzat az ellátottak által ténylegesen igénybe vett adagok alapján havi elszámolás szerint biztosítja a jelen bekezdés alkalmazása során kieső térítési díjbevételt, figyelembe véve az intézményi élelmezési térítési díjakról szóló hatályos önkormányzati rendeletet. Az elszámolás elkészítése a bölcsődei étkeztetést biztosító intézmény vezetőjének, óvodai étkeztetés esetén az étkeztetést ellátó költségvetési szerv vezetőjének a feladata, mely elszámolás a tárgyhót követő hónap 15. napjáig kell a jegyzőnek megküldeni. A jegyző gondoskodik az intézményi finanszírozás biztosításáról a polgármester elrendelése alapján.

(3) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény által biztosított házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátását igénybe vevők személyi térítési díját megtéríti az ellátottak helyett a következő feltételek együttes teljesülése esetén: az ellátott

a) a házi segítségnyújtás és/vagy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás igénybe vevője,

b) Mosonmagyaróváron állandó lakóhellyel rendelkezik,

c) betöltötte a 90. életévét és

d) tartási vagy öröklési szerződést nem kötött.

A személyi térítési díj átvállalása a 90. életév betöltését követő hónaptól történik.

9. § *  A költségvetésben felhasználható általános és céltartalék előirányzata 400.216.485,- Ft-ra módosul, az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:

a) az intézményeknél felmerülő jubileumi jutalmakra és felmentési bérekre felhasználható előirányzat 2.053.703,- Ft,

b) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek nevelési költségére felhasználható előirányzat 7.135.419,- Ft,

c) a költségvetési rendeletben előre meg nem határozott, „Fejlesztési célra elkülönített céltartalék” 139.688.000,- Ft,

d) az Önkormányzat pályázataihoz kapcsolódó, 2020. évre áthúzódó kötelezettségek teljesítésére 93.235.643,- Ft,

e) pályázatokhoz kapcsolódó önerő biztosításához elkülönített rendelkezésre álló céltartalék 13.982.887 Ft,

f) TAO pályázatokhoz kapcsolódó önerő vagy működés támogatására elkülönített rendelkezésre álló céltartalék 19.600.000 Ft,

g) előre nem látható feladatok teljesítésére 124.520.833,- Ft általános tartalékot áll rendelkezésre.

10. § A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében a mosonmagyaróvári székhelyű egyesületek részére 50.000.000 Ft. összegben biztosít TAO pályázathoz kapcsolódó támogatási keretet, mint saját önerőt. A keret összegének felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó óvodák, múzeum és könyvtár intézmények karbantartási feladataira az Önkormányzat költségvetésében bruttó 19.050.000,- Ft karbantartási költségalapot határoz meg a dologi kiadások között. A karbantartási költségalap felhasználása a költségvetési szervek feladatellátásához, működtetéséhez kapcsolódó, olyan kiadások fedezetére irányozható elő, melyek forrása az intézményi költségvetésben nem került meghatározásra. A céltartalékra vonatkozó igényt az adott intézmény vezetője nyújtja be a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. Az igény jóváhagyása, karbantartási alapból való finanszírozásának elrendelése a polgármester hatásköre.

III. fejezet

A városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása

12. § (1) A Képviselő-testület 2019. évre a 13. mellékletben felsorolt önkormányzati alapokat részletezi

a) Közművelődési Alap

b) Sport Alap

c) Egészségvédelmi Alap

d) Köznevelési Alap

e) Környezetvédelmi Alap

(2) Az (1) bekezdés a)-d) pontok szerinti önkormányzati alapokra a pályázatok beérkezési határideje 2019. március 18. (hétfő) 12.00 óra.

(3) A pályázaton elnyert támogatásokat utólag, elszámolást követően utalja át az Önkormányzat a megadott számlákra.

IV. fejezet

A költségvetés címrendje

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2019. évre a 14. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

V. fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Előirányzat-felhasználási ütemterv

14. § A Képviselő-testület a 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről a 17. melléklet szerinti ütemtervet állapítja meg.

Előirányzat-módosítás

15. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az Önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételéről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtandó előirányzat-módosítási javaslatról tájékoztatja a jegyzőt. A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, háromnegyed éves, de legkésőbb a negyedik negyedéves előirányzat módosításról szóló tájékoztatóban mutatja be a végrehajtott előirányzat-változásokat. A többletbevételt a költségvetési szerv a polgármester véleményezését követően használhatja fel.

(2) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a negyedik negyedéves előirányzat módosítás szóló előterjesztés tárgyalásáig december 31. hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

Előirányzat-átcsoportosítás

16. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat-átcsoportosításra a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzését követően.

(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:

a) általános tartalékból való átcsoportosítás,

b) céltartalékból való felhasználás jelen rendeletben nem szabályozott esetekben,

c) költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások esetén.

(3) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra tételenként 5 millió Ft értékhatárig. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról az átcsoportosítás elrendelésével egyidejűleg a jegyzőt tájékoztatni kell.

(4) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetésében tervezett intézményi jubileumi jutalmak és felmentésekre elkülönített összegek, a karbantartási költségalap elkülönített előirányzatának, a sajátos nevelési igényű- és beilleszkedési tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelési ellátásra elkülönített tartaléknak, a teljesítmény szerinti átcsoportosítására - az elfogadott költségvetési rendelet szerint - értékhatártól függetlenül.

(5) „Fejlesztési célra elkülönített céltartalék”-ból valamint a pályázathoz kapcsolódó önerő biztosítása érdekében elkülönített céltartalék terhére a szükséges előirányzat átcsoportosításról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság előzetes állásfoglalása és véleményezése alapján a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt. A bizottságok az állásfoglalásról és döntéséről tájékoztatják a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen.

(6) A tárgyév utolsó költségvetési rendeletmódosítását megelőző intézkedésként a polgármester átruházott hatáskörben jogosult a feladatokhoz nem tervezett bevételi többletekből a hiány összegének csökkentésére.

(7) A Lakásalap és a Koordinált Városfejlesztési feladatok kiadásai és bevételi előirányzatainak teljesítés szerinti módosítására és átcsoportosítására a polgármester jogosult, amelyről a költségvetés végrehajtásáról készített féléves és háromnegyed éves előirányzat-módosításkor, valamint a negyedik negyedév előirányzat-módosításai előterjesztésekor köteles tájékoztatót adni a Képviselő-testületnek.

Finanszírozás

17. § (1) A Képviselő-testület az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást a városi kincstáron keresztül heti egy alkalommal biztosítja a pénzügyi ellenjegyző által jóváhagyott írásbeli kérelem alapján. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály vezetőjének jelzése alapján, polgármesteri jóváhagyással kivételes esetben heti többszöri finanszírozás is engedélyezhető.

(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

A maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

18. § (1) A költségvetési szerv a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.

(2) A költségvetési szerv maradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervezetet megillető szabad maradvány felhasználását korlátozhatja. A korlátozás módjáról a zárszámadás készítésekor határozatban rendelkezik.

Követelés elengedés

19. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)-d), f) és g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja szerint behajthatatlannak minősülő és kisösszegű követelések elengedése a rendelet szerint engedélyezhető.

(2) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,- Ft-ot, és az

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot.

(3) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, behajthatatlan követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el az 500.000,- Ft-ot, és az

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot.

(4) A (2)-(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó kisösszegű-, illetve behajthatatlannak minősített követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt.

(5) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kisösszegű követelések, valamint behajthatatlannak minősített követelések elengedése tárgyában hozott döntéséről a bizottság elnöke a soron követő képviselő-testületi ülésen ad tájékoztatást.

VI. fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

20. § E rendelet 2019. február 16. napján lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1-23. melléklet az 1/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére