Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete

a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) illetékességi területén lévő, a 4. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő lakóépületekkel rendelkező társasházakra és lakásszövetkezetekre (a továbbiakban együtt: társasház) terjed ki, továbbá - kivételesen méltányolható okból - azokra a korábbi években nyertes társasházakra, amelyek az Önkormányzathoz a 7. § (3) bekezdésében foglalt kérelmet nyújtottak be.

A támogatás módja és fedezete

2. § Az Önkormányzat a társasház felújítását a társasházak által a közös tulajdonú részek korszerűsítéséhez, felújításához pénzintézettől felvett (állami kamattámogatású) hitel visszafizetését támogatja vagy a rendelkezésre álló önerőhöz biztosít támogatást.

3. § Az Önkormányzat a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásához szükséges pénzügyi fedezetről a mindenkor hatályos költségvetési rendeletében rendelkezik.

A támogatás nyújtásának feltételei

4. § Támogatás annak a társasháznak nyújtható, amely

a) 1946 után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonkénti egyedi fűtéssel ellátott,

b) az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek hiányában a társasház alapító okirattal rendelkezik), vagy a lakásszövetkezetet a cégbíróság nyilvántartásba vette,

c) legalább négy lakásból áll,

d) nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással,

e) építésügyi hatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az építésügyi hatóság építési engedélyével,

f) döntött - kötelezettséget vállalt - a pénzintézettől igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezet biztosításáról vagy rendelkezik megfelelő összegű önerővel,

g) a felújítást, korszerűsítést a kérelem benyújtásának évében tervezi megkezdeni.

5. § Támogatás az Önkormányzat által „Pályázati kiírás a társasházak energia-magtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására” címmel és a címmel azonos tárgyban kiírt pályázatban meghatározott, energia-megtakarítást eredményező korszerűsítések, felújítások során elvégzendő munkálatokra igényelhető.

A támogatás mértéke és feltételei

6. § (1) A támogatást pályázati úton lehet elnyerni.

(2) A pályázat egy fordulós. A pályázat tartalmi és formai követelményeit a rendelet 1-6. melléklete tartalmazza.

(3) A Pályázati kiírás önkormányzati honlapon való közzétételéről a Polgármester köteles gondoskodni az éves költségvetés elfogadását követő 15 napon belül, amennyiben az adott költségvetés tartalmaz fedezetet erre a célra. A kérelmek beadási határideje a honlapon való közzétételt követő 30. nap, mely pontos határideje a pályázati kiírásban kerül meghatározásra.

7. § (1) A pályázatok értékelése és a döntés-előkészítés során ki kell kérni a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnökének és a Lakástulajdonosok és Bérlők Egyesületének delegált tagjának véleményét.

(2) A pályázatok támogatásáról, a támogatás mértékéről és futamidejéről a javaslatok figyelembevételével a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt.

(3) A benyújtott pályázat alapján a társasház által tervezett felújításra elnyerhető támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető (elszámolható) beruházási költségek legfeljebb 20%-a lehet, de nem haladhatja meg a lakásonkénti 800.000,- Ft-ot. Az igényelt önkormányzati támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.

(4) Ha a pályázók által igényelt önkormányzati támogatás meghaladja az éves költségkeretet, akkor a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság a Képviselő-testület átruházott hatáskörében dönthet arról, hogy további forrás-kiegészítést biztosít más forrásból történő átcsoportosítással, vagy pedig csökkenti a támogatás arányát 20%-ról arra a mértékre, mellyel az összes támogatási összeg nem haladja meg az éves költségkeretet.

(5) Ha valamelyik támogatásra érdemesnek tartott pályázó visszalépne a felújítás megvalósításától vagy a felújítás tényleges összege alacsonyabb lesz a tervezettnél, akkor a fel nem használt összeg az adott évi költségvetésben általános tartalékként kerül kimutatásra vagy egyéb, költségvetésben rögzített célra felhasználható.

(6) Ha a nyertes pályázatok közül bármelyik esetében a felújítás tényleges összege magasabb lesz a tervezettnél, az önkormányzati támogatás összege akkor is csak az előzetesen megítélt támogatási összegig terjedhet.

(7) Amennyiben a korábbi években már elbírált nyertes pályázathoz biztosított támogatás kifizetése futamideje alatt, a társasház valamely rendkívüli - méltányolható - okra hivatkozva kérelmezi a fennálló támogatási összeg kifizetését, úgy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt a fennálló támogatási összeg egyösszegű kifizetéséről, amennyiben az ehhez szükséges anyagi fedezet biztosított.

8. § (1) A társasházi közösségekkel az önkormányzati támogatás nyújtásáról és annak feltételeiről az Önkormányzat támogatási szerződést köt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerződést a pályázat eredményéről való értesítés kézbesítésétől számított 30 napon belül kell megkötni. Amennyiben e határidőn belül a társasház hibájából nem kerül sor a szerződés megkötésére, a társasház elveszti a támogatás igénybevételére való jogosultságát.

(3) A támogatás-folyósítás megkezdésének feltétele az energia-megtakarítást eredményező korszerűsítési, felújítási munka sikeresen lezárult műszaki átadás-átvételi eljárása.

9. § (1) Az Önkormányzat jogosult a pályázattal kapcsolatosan elő-, közbenső és utóellenőrzésre.

(2) A kivitelezés megkezdését, a megkezdés előtt három munkanappal a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) be kell jelenteni. A bonyolító és a társasházak tárgyalásaira, kooperációira a Hivatal támogatási szerződésben rögzített kapcsolattartóját, mint képviselőjét meg kell hívni.

(3) Az épületek külső megjelenését érintő felújítási munkákhoz (külső homlokzatszigetelés, bejárati ajtók feletti előtetők elhelyezése, árnyékoló szerkezetek elhelyezése, egyéb) településképi bejelentési eljárás keretében ki kell kérni Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének véleményét, melyet a pályázat mellékleteként be kell nyújtani. A hőszigetelés színdinamikai tervét vagy az elhelyezésre kerülő árnyékoló és egyéb szerkezetek tervét a kivitelezés megkezdése előtt minimum tíz munkanappal jóváhagyásra a Mosonmagyaróvár Város Főépítésze részére be kell nyújtani. A kivitelezés csak jóváhagyott terv szerint valósulhat meg.

Záró rendelkezések

10. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1. melléklet a 14/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása című pályázati konstrukcióhoz

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az alábbi Pályázati felhívást teszi közzé:

I. A támogatás célja

A támogatás célja a minimum 4 lakásos épületek, 1946 után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonkénti egyedi fűtéssel ellátott lakóépületek tulajdonosi közösségei által elvégzett energia-megtakarítást eredményező korszerűsítési, felújítási munkák támogatása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújítása és korszerűsítése, valamint megújuló energiafelhasználás növelése céljából történő berendezések telepítése.

A pályázat önkormányzati forrásául Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20.... évi költségvetési rendeletében elkülönített pénzeszköz szolgál.

II. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú lakóépületeik energia-megtakarítást eredményező felújítására.

Pályázatot az 1946 után épült, de 2006. december 31. napjáig kiadott építési engedéllyel rendelkező távfűtéssel, házközponti fűtéssel, illetve lakásonkénti egyedi fűtéssel ellátott társasház nyújthat be, mely az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek hiányában a társasház alapító okirattal rendelkezik), vagy a lakásszövetkezetet a cégbíróság nyilvántartásba vette; ahol a pályázattal érintett lakóépület legalább négy lakásból áll; a társasház nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással; az építésügyi hatósági engedélyköteles munkálatok esetében rendelkezik az építésügyi hatóság építési engedélyével; döntött - kötelezettséget vállalt - a pénzintézettől igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelő mértékű fedezet biztosításáról - amennyiben az önerő biztosításához szükséges; a felújítást, korszerűsítést a kérelem benyújtásának évében tervezi megkezdeni.

III. Támogatható tevékenységek köre

- Nyílászárók felújítása vagy cseréje

- Homlokzatok és födémek hőszigetelése, lábazat-szigetelés

- Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése, felújítása: egyedi fűtéssel rendelkező ingatlanok gépészeti korszerűsítése (fűtési-, HMV rendszerek korszerűsítése); költségmegosztók / hőmennyiségérők felszerelése; hőleadók termosztatikus szabályozása; hő leadók korszerűsítése, cseréje; strangszabályozás; táv- vagy központi fűtési vezetékek korszerűsítése; házközponti hőtermelő berendezés beépítése, korszerűsítése; házközponti HMV rendszer korszerűsítése (nem megújuló!), szellőző rendszerek kialakítása, korszerűsítése; az elavult, magas villamosenergia fogyasztású légcserét biztosító gépi szellőző rendszerek korszerűsítése.

- A megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia szállítására és a hálózatba való esetleges visszatáplálására

- Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése (gépi hűtés nem támogatható)

IV. A pályázat tárgya és benyújtásának módja

A pályázat tárgya:

A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy dilatációval határolt épületrész (a továbbiakban: épület, vagy épületrész) lehet.

A pályázat benyújtásának módja:

Az önkormányzat nyilvános, egy fordulós pályázatot ír ki a legalább 4 lakásos lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújításának támogatására, amelyben meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját és feltételeit, továbbá az önkormányzati közreműködés módját, eszközeit.

A pályázó társasházak és lakásszövetkezetek felújítási pályázatukat az önkormányzat felé nyújtják be, amennyiben vállalják a felújítási költségek saját erőből történő finanszírozását.

A lakásszövetkezeteknek és a társasházaknak a felújításra vonatkozó döntést a rájuk vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell meghozniuk. A pályázat benyújtására vonatkozó közgyűlési határozatról szóló jegyzőkönyv kivonatát a pályázati dokumentációhoz csatolni kell.

Egy lakóépület a tárgyi pályázati felhívásra csak 1 db pályázatot nyújthat be.

V. A pályázattal elnyerhető támogatás

A benyújtott pályázat alapján a társasház, lakóközösség által tervezett felújításra elnyerhető támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető (elszámolható) beruházási költségek legfeljebb 20%-a lehet, de nem haladhatja meg a lakásonkénti 800.000,- Ft-ot.

Az igényelt önkormányzati támogatás lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehető figyelembe.

A felújítás teljes költségét a pályázó saját erőből fedezi.

VI. Az önrész összetétele, a támogatás formája

Az önrész összetétele

Az önrész jelen esetben megegyezik a teljes beruházási költséggel, melyet a pályázónak kell biztosítania saját erőként. Az önrész saját forrásból és egyéb forrásból áll. A saját forrás lehet készpénz, bankbetét, értékpapír, ESCO típusú vállalkozói szerződés által biztosított fedezet. Az egyéb forrás pedig lehet támogatás (pl. állami támogatás) és nem támogatás (pl. kölcsön).

Támogatás formája

Utólagos, teljesítés arányos, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottsága által meghatározott futamidejű és formájú vissza nem térítendő támogatás. A támogatás kifizetett számlák alapján hívható le.

VII. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók

A pályázat önkormányzathoz történő benyújtásával kapcsolatos követelmények:

A pályázat az alábbi fő részekből áll:

- pályázati formanyomtatványok

- műszaki dokumentumok

- mellékletek

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati formanyomtatványokon nyújtható be.

A pályázatot a Pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően, hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

Benyújtás helye és formája:

A teljes pályázati dokumentációt 1 eredeti példányban, nyomtatott formában kell postai úton vagy személyesen eljuttatni az alábbi címre:

Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási Osztály

9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 11.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

..... pályázati ügyintézőtől a ...... telefonszámon.

A borítékot/csomagot a következő felirattal fel kell ellátni:

„Pályázat a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítési, felújítási munkáinak támogatására”

A borítékon/csomagon fel kell tüntetni továbbá a pályázó nevét és címét, valamint a pályázattal érintett épület címét.

Benyújtás időpontja, határideje:

A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázatot tartalmazó boríték vagy csomag postán történő feladásának időpontja, vagy a személyes átadás átvétel időpontja.

A pályázatok benyújtási határideje: .....

A határidőt követően benyújtott pályázatok az elbírálásból kizárásra kerülnek.

Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei:

A Pályázati felhívás, a pályázati adatlap és mellékletei a www.mosonmagyarovar.hu honlapról tölthetők le.

2. melléklet a 14/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ANYAG TARTALOMJEGYZÉKE

Formanyomtatványok:

1 db Pályázati anyag tartalomjegyzéke (2. melléklet)

1 db Pályázati adatlap (3. melléklet)

1 db Lakóközösségi határozat a tervezett felújításról (4. melléklet alapján)

1 db Nyilatkozat arról, hogy:

- a pályázattal érintett társasház épülete 1946 után épült, de 2006. december 31-ig kiadott építési engedéllyel rendelkezik,

- a pályázattal érintett társasház épülete házközponti fűtéssel, illetve lakásonkénti egyedi fűtéssel ellátott,

- a társasház legalább négy lakásból áll,

- a pályázattal érintett társasház nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással (5. melléklet alapján)

1 db Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat (6. melléklet alapján)

Műszaki dokumentumok:

1 db A felújítás, korszerűsítés tételes költségvetése, mely a munkák vonatkozásában igazodik a pályázathoz.

1 db Nyilatkozat a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Építési osztályától arra vonatkozóan, hogy a tervezett felújítás nem építésügyi hatósági engedélyköteles és nem bejelentéshez kötött tevékenység

1 db A pályázattal érintett épület vagy épületrész építési engedélyezési tervdokumentációja és építési engedélye, ha a felújítás építésügyi hatósági engedélyköteles.

1 db Homlokzat hőszigetelése és színezése esetén Mosonmagyaróvár Város Főépítészének jóváhagyó nyilatkozata a homlokzat színdinamikai tervéről

1 db Az épület külső megjelenését érintő felújítási munka esetén Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének településképi bejelentési eljárás keretében kiadott véleménye

További mellékletek:

1 db Társasház esetén Igazolás arról, hogy a társasház épülete az ingatlan-nyilvántartásban társasházként bejegyzésre került, (ennek hiányában a társasház alapító okirat másolata).

1 db Tervezett kedvezményezetti hitelfelvétel esetén, a hitelintézet szándék-nyilatkozata a hitelnyújtásról, mely összegszerűen is megjelöli a hitel összegét. Ennek hiányában a társasház vagy lakásszövetkezet határozata, arról, hogy a pénzintézettől igényelt kölcsön visszafizetéséhez megfelelő értékű fedezetet biztosít.

__________________________, 20..... ______________ hó ___ nap

___________________________________
a pályázó képviseletére jogosult személy aláírása
és bélyegzőlenyomata

név: ______________________________
beosztás: __________________________

3. melléklet a 14/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

Pályázati adatlap és jelmagyarázat

4. melléklet a 14/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

TÁRSASHÁZI / LAKÁSSZÖVETKEZETI KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV-KIVONAT

A lakástulajdonosok részéről vállalt saját erő biztosításáról szóló közgyűlési határozat:

1. Az épület helyrajzi száma: ...............

2. Az épület pontos természetbeni címe: ...........................................................

3. A tervezett munkálatok műszaki tartalmának és volumenék pontos meghatározása: ......

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

4. A tervezett felújítás teljes felújítási költsége: ............................... Ft

5. A tervezett felújításnak a támogatás szempontjából elismerhető teljes felújítási költsége: ................................ Ft

6. Az igényelt önkormányzati támogatás számszerű összege: .............................. Ft

7. A lakások tulajdonosai által vállalt saját erő számszerű összege: ................................... Ft

ebből: saját forrás: .................................... Ft

hitel: ................................. Ft

ESCO szerződés által biztosított fedezet: ................................. Ft

8. A lakástulajdonosok kötelezettséget vállalnak arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a vállalt önerő összegét elkülönített számlán helyezik el, és a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterületet biztosítják.

9. A közgyűlés ezen határozatát .............. / ............... tulajdoni hányad alapján számított szavazataránnyal fogadta el.

A határozat azonosító száma: ........ / ...............

A határozat kelte: 20...........................

A határozat-kivonat kelte: 20..........................

___________________________________
a pályázó képviseletére jogosult személy aláírása
és bélyegzőlenyomata

név: ______________________________
beosztás: __________________________

5. melléklet a 14/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott ......................................................................... közös képviselő / lakásszövetkezeti elnök (megfelelő rész aláhúzandó), mint a(z) .................................................................................

.................................................................................................................. (pályázó teljes neve),

........................................................................................................................... (pályázó címe),

....................................................................................................................... (társasházi épület címe), képviseletében a(z) ...............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................. tárgyú energia-megtakarítást eredményező korszerűsítési, felújítási munkáinak Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott .../2019. (...) önkormányzati rendeletében megfogalmazottak alapján kiírt pályázattal kapcsolatosan az alábbiakról nyilatkozom:

- a pályázattal érintett társasház épülete 1946 után épült, de 2006. december 31-ig kiadott építési engedéllyel rendelkezik,

- a pályázattal érintett társasház épülete házközponti fűtéssel, illetve lakásonkénti egyedi fűtéssel ellátott,

- a társasház legalább négy lakásból áll,

- a pályázattal érintett társasház nem rendelkezik közüzemi díjtartozással, köztartozással.

__________________________, 20.... ______________ hó ___ nap

___________________________________
a pályázó képviseletére jogosult személy aláírása
és bélyegzőlenyomata

név: ______________________________
beosztás: __________________________

6. melléklet a 14/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és NYILATKOZAT
személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

Alulírott ............................. közös képviselő / lakásszövetkezeti elnök (megfelelő rész aláhúzandó), mint a(z) ..................................................................................................................

................................................................................................................ (pályázó teljes neve),

.......................................................................................................................... (pályázó címe),

....................................................................................................................... (társasházi épület címe), képviseletében a(z) ..............................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.............................................................................................................. tárgyú energia-megtakarítást eredményező korszerűsítési, felújítási munkáinak Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete által hozott .../2019. (...) önkormányzati rendeletében megfogalmazottak alapján kiírt pályázattal kapcsolatosan, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján, hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázati eljárásban a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási Osztálya és Pénzügyi Osztálya a természetes személyazonosító adataimat (különösen: név, születési hely, születés dátuma, anyja neve; adóazonosító jel; bankszámlaszám és számlázási cím), valamint lakcím adataimat, nyilvántartsa, továbbá Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az illetékes Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, valamint a Lakástulajdonosok és Bérlők Egyesületének delegált tagja a támogatás megítélése során azokat megismerje.

A társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának anyagi támogatásban részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat honlapján való közzétételéhez.

Az adatkezelés célja és feltételei: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló .../2019. (....) önkormányzati rendeletében meghatározott előírások szerint a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának anyagi támogatásához történő pályázat benyújtásától a támogatói döntést követően a támogatott tevékenység megvalósulásáig és kifizetéséig.

Az adatok megismerhetősége: az adatok megadását Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló .../2019. (....) önkormányzati rendelete írja elő. A megadott adatokat a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának anyagi támogatás odaítélése eljárásban Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási Osztálya, valamint Pénzügyi Osztálya, továbbá Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottságának tagjai, a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke, valamint a Lakástulajdonosok és Bérlők Egyesületének delegált tagja ismerik meg. A társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának anyagi támogatásban részesülő személy neve Mosonmagyaróvár város Önkormányzat honlapján közzétételre kerülhet.

Az adatkezelők személye: a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának anyagi támogatás odaítélése eljárásban Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási Osztálya, valamin Pénzügyi Osztálya, továbbá Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

Az adatkezelés időtartama: a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának anyagi támogatásban nem részesülő személy adatai a vonatkozó iratkezelési szabályok szerint kerülnek megsemmisítésre, a társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának anyagi támogatásban részesülő társasház közös képviselőjének / lakásszövetkezeti elnökének személy adatai rögzítésre kerülnek és a pályázat megvalósítását, elszámolást és kifizetést követően a vonatkozó iratkezelési szabályok szerint kerülnek megsemmisítésre.


  Vissza az oldal tetejére