Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a költségvetés egységes pénzalapjának 2018. évi teljesített

a) bevételét 10.085.378.460 Ft-tal,

b) kiadását 7.593.743.606 Ft-tal

az 1. mellékletben foglalt mérleg szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület

a) a költségvetés végrehajtásának 2018. évi működési bevételeit önálló költségvetési szervenként a 2. mellékletben,

b) elkülönülten az Önkormányzat működési bevételeit a 3. mellékletben,

c) a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal működési bevételeit a 4/a. mellékletben,

d) a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési bevételeit a 4/b. mellékletben,

e) az együttes összevont működési bevételeket Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében az 5. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület

a) a működési kiadásokat önálló költségvetési szervenként a 7. mellékletben,

b) elkülönülten az Önkormányzat működési kiadásait a 8. mellékletben,

c) a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 9/a. mellékletben,

d) a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési kiadásait a 9/b. mellékletben,

e) az együttes összevont működési kiadásokat Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében a 10. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények záró statisztikai állományi létszámát 2018. december 31-én 445 főben - ebből 11 fő a közfoglalkoztatottak záró statisztikai állományi létszáma - állapítja meg a rendelet 15. mellékletében.

(4) A Képviselő-testület az állami hozzájárulások, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, az Önkormányzattól elvont szolidaritási hozzájárulás összegét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a működési célú állami támogatások elszámolását

a) az Önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában

aa) óvodai nevelési és működtetési feladatok ellátása + 349.067 Ft

ab) gyermekétkeztetés támogatása +1.862.000 Ft

ac) szünidei gyermekétkeztetés támogatása + 24.795 Ft

ad) bölcsődei ellátás - 6.883.900 Ft

ae) szociális étkeztetés - 243.584 Ft

af) házi segítségnyújtás - 1.287.000 Ft

ag) szociális intézmények bértámogatása - 2.848.000 Ft

ah) szociális intézmények üzemeltetési támogatása - 3.501.237 Ft

Összesen: -12.527.859 Ft

b) a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás finanszírozását érintően, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának járó jogtalanul igénybe vett támogatást 7.879.821 Ft-ot,

összegben állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú állami támogatások elszámolására vonatkozón 376.650 Ft visszafizetendő állami támogatást állapít meg a rendelet 12. melléklete alapján.

4. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának 2018. évi fejlesztési és felújítási bevételeit feladatonként és célonként a 6. melléklet szerint, a felhalmozási kiadásait pedig az 11. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A városi kultúra, sport és egyéb önszervezendő közösségek támogatásának felhasználását a Képviselő-testület a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi hitelállományát lejárat, összeg és hitelezők szerinti bontásban a 17. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A többéves kihatással bíró kötelezettségek alakulását a Képviselő-testület a rendelet 18. melléklete alapján határozza meg.

8. § (1) Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló fordulónapjára vonatkozó, költségvetési számvitel szerinti képződött maradvány összegét a 19. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az intézményen belüli pozitív maradványkülönbözet által biztosított forrással az intézmény eredeti előirányzatban meghatározott, önkormányzati finanszírozást csökkenti.

(3) A Képviselő-testület az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet vállalkozási tevékenységéből származó maradványát 2.807.183 Ft állapítja meg, és elrendeli a vállalkozási maradvány 9%-nak fenntartó főszámlájra való megfizetését, jelen rendelet hatályba lépését követő nyolc napon belül. A fizetési kötelezettség teljesítését követően fennmaradó szabad vállalkozási maradvány az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet finanszírozását csökkenti.

(4) A Képviselő-testület elrendeli, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata, a beszámolójában kimutatott 2018. évi tárgyévi maradvány, valamint a 2018. évi költségvetésben tervezett a Képviselő-testület által eredeti előirányzat formájában jóváhagyott maradvány különbözetét nyilvántartásba vegye, a maradványkülönbözetet tartalékba helyezze.

9. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2017. évi maradvány felhasználást a 2-6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 20. melléklet szerint állapítja meg.

12. § Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet szerint állapítja meg.

13. § Az Önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredmény-kimutatását a 22. melléklet állapítja meg.

14. § A Képviselő-testület a könyvvizsgálat tárgyát képező, 2018. évi egyszerűsített beszámolóját a 21. mellékletben foglalt egyszerűsített mérleg, a 23. mellékletben foglalt egyszerűsített eredmény-kimutatás, valamint a 19. mellékletben foglalt maradvány-kimutatás szerint állapítja meg.

15. § (1) Ez a rendelet 2019. május 31. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1-24. melléklet az 22/2019. (V. 17.) önkormányzati rendelethez