Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

az útépítési alapról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-ában foglalt felhatalmazása alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy elősegítse elsősorban a lakóutak, valamint járdák kiépítését, azaz Mosonmagyaróváron meglévő kiépítetlen utak szilárd burkolattal való ellátását, valamint a szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak, járdák felújítását, pormentesítését.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott cél megvalósítását Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) útépítési együttműködés keretében pályázati úton részben finanszírozza.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya Mosonmagyaróvár közigazgatási területére terjed ki a lakó utak és járdák építésére, kiépítetlen utak szilárd burkolattal való ellátására, valamint a szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak felújítására (a továbbiakban együtt: útépítés), a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki azokra az útépítésekre, amelyeket az Önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. §-a alapján valósít meg.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed az útépítési együttműködés keretében megépítendő út, vagy járda használatában érdekeltekre, az ilyen az utcákhoz csatlakozó ingatlantulajdonnal, rendelkező magánszemélyekre és jogi személyekre egyaránt.

A helyi útalap

3. § (1) Az Önkormányzat az éves költségvetésben az útépítési fejlesztési pénzeszközökön belül, a tárgyévben beérkezett kérelmek ismeretében - alapot képez a lakóutak és járdák építésére, felújítására (továbbiakban: helyi útalap).

(2) A helyi útalap felhasználására minden év legkésőbb március 1. napjáig pályázatot kell kiírni.

(3) Pályázat útján támogatást igényelhetnek az út vagy járda használatában érdekeltek közösségei, ha vállalják közút, járda építését, kiépítetlen út szilárd burkolattal való ellátását, vagy szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű út felújítását, pormentesítését.

A beruházási költségek előzetes becslése

4. § (1) A pályázat benyújtása előtt a beruházás várható teljes bekerülési összege az út vagy járda használatában érdekeltek közössége képviselőjével történő egyeztetés után az alábbi szempontok figyelembevételével kerül megállapításra:

a) Amennyiben a pályázattal érintett út vagy járda vonatkozásában - két évesnél nem régebbi - tervezői költségvetés áll rendelkezésre az abban meghatározott költségekkel kell számolni.

b) Amennyiben az a) pont szerinti költségvetés nem áll rendelkezésre, akkor az eredményes pályázat esetén kiépítésre kerülő szilárd útburkolat minden megkezdett négyzetmétere után az útra műszakilag javasolt megoldás kivitelezésének becsült arányos költségével, de legalább az éves költségvetési rendeletben meghatározott összeggel kell számolni.

ba) Új útpálya építése kiemelt, süllyesztett, v. K szegély lehatárolással, két rétegű aszfalt burkolattal, földúton (kavicsolt, elsározódott felületre) (100%)
bb) Új útpálya építése kiemelt, süllyesztett, v. K szegély lehatárolással, két rétegű aszfalt burkolattal, 2 éven belül épített, tömörített mészkőmurva felületre (75%)
bc) Meglévő útpálya megerősítése I.
(Kátyúzással, aszfaltburkolatú felületi zárással) (26%)
bd) Meglévő útpálya megerősítése II.
(Aszfaltbeton kiegyenlítő kötőréteggel, kopóréteggel) (42%)
be) Meglévő útpálya megerősítése süllyesztett, v. K szegély lehatárolással
Aszfaltbeton kiegyenlítő kötőréteggel, kopóréteggel (63%)
bf) Meglévő kavicsos útpálya pormentesítése
(Útalap profilozás, finom zúzalék terítése, hengerelés, két rétegű bitumenes szórás, permetezéssel, kétoldali árok készítése) (21%)
bg) Új gyalogjárda építése aszfaltbeton burkolattal (42%)
bh) Meglévő gyalogjárda megerősítése aszfaltbeton burkolattal (21%)
bi) Új gyalogjárda építése térkő burkolattal (32%)
bj) Új útpálya vagy gyalogjárda építése szegély nélküli kivitelben, beton burkolatú pályaszerkezettel, földúton (kavicsolt, elsározódott felületen) (85%)

c) A b) pontban foglalt százalékos megoszlások a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott új út árára vonatkoznak.

(2) Az Önkormányzat a lakóutak, kiépítetlen utak szilárd burkolattal való ellátása, valamint a szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak felújítása során az útburkolat szélessége tekintetében az 5 méter szélességet tekinti irányadónak, általánosan elfogadottnak. Amennyiben a pályázatban ennél kisebb szélességet jelölnek meg, úgy azt a pályázat keretében külön indokolni kell.

A pályázat benyújtása

5. § (1) A pályázatok benyújtási határidejét az éves pályázati kiírás tartalmazza oly módon, hogy a kiírás és a benyújtási határidő között legalább 30 naptári napnak kell eltelnie.

(2) A pályázatokat az e célra rendszeresített űrlapon kell benyújtani 2 példányban a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz.

(3) A pályázatot az út vagy a járda használatában érdekeltek együttesen, az általuk megbízott képviselő (a továbbiakban: képviselő) közreműködésével nyújthatják be úgy, hogy annak tartalmaznia kell:

a) a megvalósítandó út vagy járdaépítéssel érintett terület megnevezését,

b) a beépítés jellegének megjelölését (kétoldali, egyoldali),

c) az utcában rendelkezésre álló közművek felsorolását,

d) a támogatni kért útépítés műszaki paramétereinek rövid leírását, valamint 5 m szélességet el nem érő utak esetében külön indokolást,

e) a beruházás - 4. § (1) bekezdés szerint megállapított - várható teljes bekerülési összegének megjelölését,

f) a beruházáshoz a pályázók által vállalt önrészek összegének megjelölését,

g) az út vagy a járda használatában érdekelt aláírását, elérhetőségét

h) a képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 5. § (4) bekezdésben leírt feladatokat elvállalja.

(4) A képviselő feladatai különösen:

a) az Önkormányzattal tartja a kapcsolatot az útalap pályázat beadásától a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig,

b) a pályázat előkészítésében együttműködik a pályázat lebonyolítójával,

c) a pályázatot benyújtja az 5. § (5) bekezdésében leírtak szerint,

d) részt vesz a lakossági egyeztetéseken, az építési engedélyezési eljárás során összehívott közmeghallgatáson, melyen elhangzottakról tájékoztatja a pályázatban érdekelteket.

e) részt vesz a beruházás munkaterület átadás-átvételi eljárásán és a műszaki átadás-átvételi eljáráson, melyen elhangzottakról tájékoztatja a pályázatban érdekelteket.

(5) A pályázathoz közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan mellékelni kell:

a) az út vagy járda használatában érdekelt és az együttműködésben résztvevő valamennyi ingatlan tulajdonosának (a továbbiakban: pályázó) nevét, lakcímét, az általa vállalt önrész összegének megjelölését és saját kezű aláírását,

b) pályázó nyilatkozatát arról, hogy a rendeletben foglalt feltételeket elfogadja, eredményes pályázat esetén az útépítést meg kívánja valósítani, ennek érdekében az Önkormányzattal az együttműködési megállapodást megköti, és a vállalt önrészt megfizeti,

c) a pályázó nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a pályázatban vállalt önrész meg nem fizetése esetén az önrész erejéig az Önkormányzat végrehajtási eljárást kezdeményez,

d) a pályázó nyilatkozatát annak tudomásul vételéről, hogy a beruházás várható teljes bekerülési összege és a tényleges bekerülési összeg közötti különbözet az önrész megfizetésére vonatkozó fizetési kötelezettséget összegszerűségében nem érinti, többlet- vagy visszafizetési kötelezettséget nem keletkeztet,

e) az együttműködésben részt nem vevő, de az út vagy járda használatában érdekelt ingatlantulajdonosok nevét és lakcímét - amennyiben arról tudomása van,

f) amennyiben az eredményes pályázat alapján megvalósuló út vagy járda magánterületen is áthaladna, az érintett tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy az érintett területrész a kivitelezést követően térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerül,

g) a pályázók nyilatkozatát a képviselő személyének kijelöléséről, nevének, lakcímének és telefonszámának megjelölésével.

(6) A pályázat érvényességének további feltétele, hogy:

a) az útépítési együttműködésben az út vagy járda használatában érdekeltek több mint kétharmada részt vegyen,

b) az útépítéshez a pályázók által vállalt önrészek együttes összege nem lehet kevesebb - az 5. § (5) bekezdés e) pontja szerint megállapított - várható teljes bekerülési összeg 15%-ánál.

A pályázatok elbírálása

6. § (1) A benyújtott pályázatok döntésre való előkészítése a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal feladata.

(2) Az előkészítés során meg kell vizsgálni, hogy az útépítéssel érintett területen előreláthatólag várhatóak-e olyan közművesítéssel összefüggő munkálatok, amelyek az útburkolat felbontását tennék szükségessé.

7. § (1) A pályázati kiírásra beérkezett pályázatokat a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a benyújtási határidőt követő ülésén, de legkésőbb a tárgyév április 30. napjáig bírálja el.

(2) A Bizottság vizsgálja a pályázatok érvényességét. Érvénytelen a pályázat, ezért el kell utasítani, ha a pályázati kiírásban megjelölt határidőn túl nyújtották be, vagy ha nem felel meg a rendelet 5. §-ában meghatározott formai vagy tartalmi követelményeknek.

(3) A Bizottság az érvényes pályázatok sorrendjéről a 7. § (5)-(6) bekezdése alapján dönt, melynek ismeretében a Képviselő-testület dönt a helyi útalap tárgyévi összegéről. A költségvetési forrás ismeretében a Bizottság dönt a terveztetésre javasolt utcákról, melyek vonatkozásában a beruházásokhoz szükséges tervek elkészíttetését lehetőség szerint még a tárgyévben meg kell kezdeni. A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége a terveztetést követően az építési engedélyt beszerzi.

(4) A kivitelezésre a tárgyévet követő évek valamelyikében elfogadott költségvetés alapján, a költségvetésben biztosított keretösszeg mértékéig, a 7. § (3) bekezdés szerint felállított sorrend figyelembe vételével kerül sor. Az együttműködési megállapodás megkötésére és az önrész befizetésekre a pályázók értesítését követően kerül sor.

(5) A pályázatok elbírálása során a Bizottság azt a pályázatot részesíti előnyben, amely esetében a pályázók által vállalt önrész együttes összege és a várható teljes bekerülési összeg aránya - a 7. § (6) bekezdésére való tekintettel - a legmagasabb.

(6) A pályázók által vállalt önrész együttes összege és a várható teljes bekerülési összeg arányának számításakor a pályázók által vállalt önrész kétszeres összegét kell figyelembe venni az utca egyoldali beépítettsége esetén. Ha az egyoldali beépítés nem a teljes utcára terjed ki, akkor a számítást arányosan kell elvégezni.

(7) Amennyiben egyes érvényes pályázatok esetében az út vagy járdaépítésre a 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján költségvetési fedezet nem biztosított, a kivitelezés megvalósítása érdekébe e rendelet szabályai szerint a pályázatot újra be kell nyújtani.

(8) A pályázattal kapcsolatos, a 7. § (3) bekezdés szerinti döntésről, vagy a 7. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati rendelet elfogadásáról és a kivitelezésről a pályázókat a döntés meghozatalától, vagy az önkormányzati rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül tértivevényes levélben értesíteni kell.

Útépítési együttműködési megállapodás, az önrész megfizetése

8. § (1) Az Önkormányzat és az eredményes pályázók együttműködési megállapodást kötnek az útépítés megvalósítása érdekében a 7. § (4) bekezdés alapján, a 7. § (8) bekezdésében meghatározott értesítéstől számítva 30 napon belül.

(2) A pályázó az általa vállalt önrész összegét - választása szerint - egy összegben a megállapodás aláírását követő 30 napon belül vagy két részletben legkésőbb a megállapodás aláírását követő 90 napon belül köteles az Önkormányzat külön projekt számlájára megfizetni.

(3) Amennyiben a - természetes személy - pályázó az önrészt a megadott határidőn belül megfizetni nem tudja, kérelmére a polgármester - vagyoni és szociális körülményeinek, továbbá a fizetendő összeg nagyságának figyelembevételével - engedélyezheti, hogy azt legfeljebb a pályázattal érintett útépítés kivitelezése évét követő év június 30. napjáig terjedően, kamatmentesen fizesse meg.

(4) A 12. § (1) bekezdésben meghatározott kivétellel, ha a pályázó az általa vállalt önrész teljes összegének megfizetése előtt az ingatlant elidegeníti, a még fennálló hátralékot egy összegben kell megfizetnie. Természetes személy halála vagy jogi személy megszűnése esetén a még fennálló hátralékot az örökösnek vagy jogutódnak egy összegben kell megfizetnie, de helye van (3) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásának.

(5) Amennyiben a pályázó a megjelölt határidőben az e rendeletben foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat végrehajtási eljárást indít a pályázó ellen.

(6) Amennyiben a pályázattal érintett ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, úgy az önrész megfizetésére az ingatlan tulajdonosa köteles.

(7) Amennyiben a pályázó ugyanazon pályázat keretében több ingatlan vonatkozásában is érdekelt, úgy az alábbiak szerint köteles az önrész megfizetésére:

a) amennyiben a pályázó lakás céljára szolgáló ingatlan mellett egyéb rendeltetésű (nem lakás céljára szolgáló) ingatlannal is rendelkezik, úgy kizárólag a lakás céljára szolgáló ingatlanok után köteles ingatlanonként az önrészt megfizetni,

b) amennyiben a pályázó kizárólag garázs ingatlannal rendelkezik, úgy ezen ingatlanok után köteles ingatlanonként az önrészt megfizetni.

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére való kötelezés

9. § (1) Amennyiben az útépítési együttműködésben az út vagy járda használatában érdekeltek több mint kétharmada részt vesz, az együttműködésben részt nem vevő, de az út vagy járda használatában érdekelt természetes és jogi személyek - az együttműködésben résztvevők által átlagosan vállalt önrész mértékéig - útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelesek. Az útépítésben való érdekeltség mértékét az útépítésben érintett, ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok száma határozza meg, tekintettel a 8. § (7) bekezdésében foglaltakra.

(2) A (1) bekezdés alkalmazásában - a Bizottság döntése alapján - együttműködésben részt nem vevő személynek tekinthető az is, aki az együttműködésben résztvevők által átlagosan vállalt önrész 20%-ánál alacsonyabb összegű önrészt vállalt.

(3) Amennyiben az ingatlan két vagy több olyan közterülettel határos (átmenő telek vagy saroktelek), a tulajdonos csak azon közterület vonatkozásában kötelezhető útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére, amelyről gépjármű behajtóval rendelkezik.

(4) Amennyiben az ingatlan két vagy több olyan közterülettel határos, amely útépítéssel érintett lehet (átmenő telek vagy saroktelek), a tulajdonos csak azon közterület vonatkozásában kötelezhető útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére, amelyre nézve elsőként nyújtottak be eredményesen pályázatot, és amelyről gépjármű behajtóval rendelkezik. Amennyiben egyidejűleg több érintett közterület pályázata is eredményes, az útépítési érdekeltségi hozzájárulás szempontjából azt a közterületet kell alapul venni, ahol az együttműködésben résztvevők által átlagosan vállalt önrész összege magasabb.

(5) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésével kapcsolatos eljárásban a Polgármester a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint, átruházott hatáskörben jár el.

(6) A hozzájárulást a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül egy összegben kell az Önkormányzat felé megfizetni, ugyanakkor a 8. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazható.

(7) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásból befolyt összeget arra az útépítésre kell felhasználni, amelyre vonatkozólag azt kivetették.

Az útépítés kivitelezésével kapcsolatos rendelkezések

10. § (1) A pályázó az útépítés kivitelezése során külön megállapodást köthet a kivitelezővel annak érdekében, hogy kapubejárója kiépítését a kivitelező - a pályázó saját költségére - az útépítést követően végezze el. Ilyen célra az útépítési alapból fedezet nem biztosítható.

(2) Amennyiben a kivitelezést megelőzően, engedély nélkül létesített útcsatlakozások az útépítés során többletköltséget eredményeznek, az érintett tulajdonos köteles az ebből eredő többletköltségeket az Önkormányzat részére egy összegben megtéríteni.

(3) Az útalap-pályázattal maximum 5 méter szélességű pályaszerkezet támogatható, amely szélességbe a szegély is beleértendő. A lakóközösség az útépítés kivitelezése során külön megállapodást köthet az Önkormányzattal annak érdekében, hogy 5 méter szélességen felüli aszfalt burkolattal ellátott pályaszerkezet kerüljön kialakításra. Ez esetben a többletköltséget a lakóközösségnek 100%-ig finanszíroznia kell, ilyen célra az útépítési alapból fedezet nem biztosítható. A megállapodástól visszalépni a kölcsönös aláírást követően nem lehet.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § Az 2. § (3) bekezdésben meghatározott személy az e rendelet alapján fennálló kötelezettségét más személyre csak akkor ruházhatja át, ha ehhez a Polgármester írásban hozzájárul. A hozzájárulás feltétele a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása, továbbá a kötelezett nyilatkozata arról, hogy a 8. § (5) bekezdésének alkalmazásához szükséges ingatlanfedezetet biztosítja.

12. § (1) A rendelet 2019. augusztus 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő pályázatok elbírálása során is alkalmazni kell.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

  Vissza az oldal tetejére