Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

az útépítési alapról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 31. §-ában foglalt felhatalmazása alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy elősegítse elsősorban a lakóutak, valamint járdák kiépítését, azaz Mosonmagyaróváron meglévő kiépítetlen utak szilárd burkolattal való ellátását, valamint a szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak, járdák felújítását, pormentesítését.

(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott cél megvalósítását Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) útépítési együttműködés keretében pályázati úton részben finanszírozza.

A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya Mosonmagyaróvár közigazgatási területére terjed ki a lakó utak és járdák építésére, kiépítetlen utak szilárd burkolattal való ellátására, valamint a szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak felújítására (a továbbiakban együtt: útépítés), a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki azokra az útépítésekre, amelyeket az Önkormányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. §-a alapján valósít meg.

(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed az útépítési együttműködés keretében megépítendő út, vagy járda használatában érdekeltekre, az ilyen az utcákhoz csatlakozó ingatlantulajdonnal, rendelkező magánszemélyekre és jogi személyekre egyaránt.

A helyi útalap

3. § (1) Az Önkormányzat az éves költségvetésben az útépítési fejlesztési pénzeszközökön belül, a tárgyévben beérkezett kérelmek ismeretében - alapot képez a lakóutak és járdák építésére, felújítására (továbbiakban: helyi útalap).

(2) *  A helyi útalap felhasználására minden év legkésőbb január 31. napjáig a Polgármester pályázatot ír ki. A pályázat tartalmi és formai követelményeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Pályázat útján támogatást igényelhetnek az út vagy járda használatában érdekeltek közösségei, ha vállalják közút, járda építését, kiépítetlen út szilárd burkolattal való ellátását, vagy szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű út felújítását, pormentesítését.

A beruházási költségek előzetes becslése

4. § (1) A pályázat benyújtása előtt a beruházás várható teljes bekerülési összege az út vagy járda használatában érdekeltek közössége képviselőjével történő egyeztetés után az alábbi szempontok figyelembevételével kerül megállapításra:

a) * 

b) *  Az eredményes pályázat esetén kiépítésre kerülő szilárd útburkolat minden megkezdett négyzetmétere után az útra műszakilag javasolt, alábbi kategóriák közül megállapított megoldás kivitelezésének az éves költségvetési rendeletben meghatározott egységárával kell számolni.

ba) Útépítés:

baa) Új útpálya építése kiemelt, süllyesztett, v. K szegély lehatárolással, két rétegű aszfalt burkolattal, földúton (kavicsolt, elsározódott felületre) (100%)

bab) Új útpálya építése kiemelt, süllyesztett, v. K szegély lehatárolással, két rétegű aszfalt burkolattal, 2 éven belül épített, tömörített mészkőmurva felületre (85%)

bac) Új útpálya építése szegély nélküli kivitelben, beton burkolatú pályaszerkezettel, földúton (kavicsolt, elsározódott felületen) (85%)

bb) Marás aszfaltozásos technológia:

bba) Meglévő útpálya megerősítése I.

(Kátyúzással, aszfaltburkolatú felületi zárással) (75%)

bbb) Meglévő útpálya megerősítése II.

(Aszfaltbeton kiegyenlítő kötőréteggel, kopóréteggel) (85%)

bbc) Meglévő útpálya megerősítése süllyesztett, v. K szegély lehatárolással

Aszfaltbeton kiegyenlítő kötőréteggel, kopóréteggel (100%)

bc) Mart aszfalt:

Meglévő kavicsos útpálya pormentesítése

(Útalap profilozás, finom zúzalék terítése, hengerelés, két rétegű bitumenes szórás, permetezéssel, kétoldali árok készítése) (100%)

bd) Gyalogjárda:

bda) Új gyalogjárda építése aszfaltbeton burkolattal (95%)

bdb) Meglévő gyalogjárda megerősítése aszfaltbeton burkolattal (75%)

bdc) Új gyalogjárda építése térkő burkolattal (100%)

bdd) Gyalogjárda építése szegély nélküli kivitelben, beton burkolatú pályaszerkezettel, földúton (kavicsolt, elsározódott felületen) (85%)

c) * 

(2) Az Önkormányzat a lakóutak, kiépítetlen utak szilárd burkolattal való ellátása, valamint a szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak felújítása során az útburkolat szélessége tekintetében az 5 méter szélességet tekinti irányadónak, általánosan elfogadottnak. Amennyiben a pályázatban ennél kisebb szélességet jelölnek meg, úgy azt a pályázat keretében külön indokolni kell.

A pályázat benyújtása

5. § (1) A pályázatok benyújtási határidejét az éves pályázati kiírás tartalmazza oly módon, hogy a kiírás és a benyújtási határidő között legalább 30 naptári napnak kell eltelnie.

(2) A pályázatokat az e célra rendszeresített űrlapon kell benyújtani 2 példányban a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz.

(3) A pályázatot az út vagy a járda használatában érdekeltek együttesen, az általuk megbízott képviselő (a továbbiakban: képviselő) közreműködésével nyújthatják be úgy, hogy annak tartalmaznia kell:

a) a megvalósítandó út vagy járdaépítéssel érintett terület megnevezését,

b) a beépítés jellegének megjelölését (kétoldali, egyoldali),

c) az utcában rendelkezésre álló közművek felsorolását,

d) a támogatni kért útépítés műszaki paramétereinek rövid leírását, valamint 5 m szélességet el nem érő utak esetében külön indokolást,

e) a beruházás - 4. § (1) bekezdés szerint megállapított - várható teljes bekerülési összegének megjelölését,

f) a beruházáshoz a pályázók által vállalt önrészek összegének megjelölését,

g) az út vagy a járda használatában érdekelt aláírását, elérhetőségét

h) a képviselő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 5. § (4) bekezdésben leírt feladatokat elvállalja.

(4) A képviselő feladatai különösen:

a) az Önkormányzattal tartja a kapcsolatot az útalap pályázat beadásától a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig,

b) a pályázat előkészítésében együttműködik a pályázat lebonyolítójával,

c) a pályázatot benyújtja az 5. § (5) bekezdésében leírtak szerint,

d) részt vesz a lakossági egyeztetéseken, az építési engedélyezési eljárás során összehívott közmeghallgatáson, melyen elhangzottakról tájékoztatja a pályázatban érdekelteket.

e) részt vesz a beruházás munkaterület átadás-átvételi eljárásán és a műszaki átadás-átvételi eljáráson, melyen elhangzottakról tájékoztatja a pályázatban érdekelteket.

(5) A pályázathoz közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan mellékelni kell:

a) az út vagy járda használatában érdekelt és az együttműködésben résztvevő valamennyi ingatlan tulajdonosának (a továbbiakban: pályázó) nevét, lakcímét, az általa vállalt önrész összegének megjelölését és saját kezű aláírását,

b) *  pályázó nyilatkozatát arról, hogy a rendeletben foglalt feltételeket elfogadja, eredményes pályázat esetén az útépítést meg kívánja valósítani, ennek érdekében az Önkormányzattal az együttműködési megállapodást megköti, és a vállalt önrészt megfizeti, továbbá vállalja, hogy amennyiben a pályázat benyújtásakor megállapított becsült költség és a kivitelezés tényleges költsége eltér egymástól, a vállalt önrész összegét kiegészítik a pályázatban szereplő százalékos mértékig.

c) a pályázó nyilatkozatát annak tudomásulvételéről, hogy a pályázatban vállalt önrész meg nem fizetése esetén az önrész erejéig az Önkormányzat végrehajtási eljárást kezdeményez,

d) * 

e) az együttműködésben részt nem vevő, de az út vagy járda használatában érdekelt ingatlantulajdonosok nevét és lakcímét - amennyiben arról tudomása van,

f) amennyiben az eredményes pályázat alapján megvalósuló út vagy járda magánterületen is áthaladna, az érintett tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy az érintett területrész a kivitelezést követően térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerül,

g) a pályázók nyilatkozatát a képviselő személyének kijelöléséről, nevének, lakcímének és telefonszámának megjelölésével.

(6) A pályázat érvényességének további feltétele, hogy:

a) az útépítési együttműködésben az út vagy járda használatában érdekeltek több mint kétharmada részt vegyen,

b) *  az útépítéshez a pályázók által vállalt önrészek együttes összege nem lehet kevesebb - a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerint megállapított - várható teljes bekerülési összeg 15%-ánál.

A pályázatok elbírálása

6. § (1) A benyújtott pályázatok döntésre való előkészítése a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal feladata.

(2) Az előkészítés során meg kell vizsgálni, hogy az útépítéssel érintett területen előreláthatólag várhatóak-e olyan közművesítéssel összefüggő munkálatok, amelyek az útburkolat felbontását tennék szükségessé.

7. § (1) A pályázati kiírásra beérkezett pályázatokat a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a benyújtási határidőt követő ülésén, de legkésőbb a tárgyév április 30. napjáig bírálja el.

(2) A Bizottság vizsgálja a pályázatok érvényességét. Érvénytelen a pályázat, ezért el kell utasítani, ha a pályázati kiírásban megjelölt határidőn túl nyújtották be, vagy ha nem felel meg a rendelet 5. §-ában meghatározott formai vagy tartalmi követelményeknek.

(3) *  A Bizottság az érvényes pályázatok sorrendjéről a 7. § (5)-(6) bekezdése alapján dönt, melynek ismeretében a Képviselő-testület dönt a helyi útalap tárgyévi összegéről. A költségvetési forrás ismeretében a Polgármester dönt a terveztetésre javasolt utcákról, melyek vonatkozásában a beruházásokhoz szükséges tervek elkészíttetését lehetőség szerint még a tárgyévben meg kell kezdeni. A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége a terveztetést követően az építési engedélyt beszerzi.

(4) A kivitelezésre a tárgyévet követő évek valamelyikében elfogadott költségvetés alapján, a költségvetésben biztosított keretösszeg mértékéig, a 7. § (3) bekezdés szerint felállított sorrend figyelembe vételével kerül sor. Az együttműködési megállapodás megkötésére és az önrész befizetésekre a pályázók értesítését követően kerül sor.

(5) A pályázatok elbírálása során a Bizottság azt a pályázatot részesíti előnyben, amely esetében a pályázók által vállalt önrész együttes összege és a várható teljes bekerülési összeg aránya - a 7. § (6) bekezdésére való tekintettel - a legmagasabb.

(6) A pályázók által vállalt önrész együttes összege és a várható teljes bekerülési összeg arányának számításakor a pályázók által vállalt önrész kétszeres összegét kell figyelembe venni az utca egyoldali beépítettsége esetén. Ha az egyoldali beépítés nem a teljes utcára terjed ki, akkor a számítást arányosan kell elvégezni.

(7) Amennyiben egyes érvényes pályázatok esetében az út vagy járdaépítésre a 7. § (3) bekezdésében foglaltak alapján költségvetési fedezet nem biztosított, a kivitelezés megvalósítása érdekébe e rendelet szabályai szerint a pályázatot újra be kell nyújtani.

(8) A pályázattal kapcsolatos, a 7. § (3) bekezdés szerinti döntésről, vagy a 7. § (4) bekezdése szerinti önkormányzati rendelet elfogadásáról és a kivitelezésről a pályázókat a döntés meghozatalától, vagy az önkormányzati rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül tértivevényes levélben értesíteni kell.

Útépítési együttműködési megállapodás, az önrész megfizetése

8. § (1) Az Önkormányzat és az eredményes pályázók együttműködési megállapodást kötnek az útépítés megvalósítása érdekében a 7. § (4) bekezdés alapján, a 7. § (8) bekezdésében meghatározott értesítéstől számítva 30 napon belül.

(2) *  A pályázó az általa vállalt önrész összegét, tekintettel az 5. § (5) bekezdés b) pontban foglaltakra is, választása szerint, egy összegben a megállapodás aláírását követő 30 napon belül vagy két részletben legkésőbb a megállapodás aláírását követő 90 napon belül köteles az Önkormányzat külön projekt számlájára megfizetni.

(3) Amennyiben a - természetes személy - pályázó az önrészt a megadott határidőn belül megfizetni nem tudja, kérelmére a polgármester - vagyoni és szociális körülményeinek, továbbá a fizetendő összeg nagyságának figyelembevételével - engedélyezheti, hogy azt legfeljebb a pályázattal érintett útépítés kivitelezése évét követő év június 30. napjáig terjedően, kamatmentesen fizesse meg.

(4) *  A 11. §-ban meghatározott kivétellel, ha a pályázó az általa vállalt önrész teljes összegének megfizetése előtt az ingatlant elidegeníti, a még fennálló hátralékot egy összegben kell megfizetnie. Természetes személy halála vagy jogi személy megszűnése esetén a még fennálló hátralékot az örökösnek vagy jogutódnak egy összegben kell megfizetnie, de helye van (3) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásának.

(5) Amennyiben a pályázó a megjelölt határidőben az e rendeletben foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat végrehajtási eljárást indít a pályázó ellen.

(6) Amennyiben a pályázattal érintett ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, úgy az önrész megfizetésére az ingatlan tulajdonosa köteles.

(7) Amennyiben a pályázó ugyanazon pályázat keretében több ingatlan vonatkozásában is érdekelt, úgy az alábbiak szerint köteles az önrész megfizetésére:

a) amennyiben a pályázó lakás céljára szolgáló ingatlan mellett egyéb rendeltetésű (nem lakás céljára szolgáló) ingatlannal is rendelkezik, úgy kizárólag a lakás céljára szolgáló ingatlanok után köteles ingatlanonként az önrészt megfizetni,

b) amennyiben a pályázó kizárólag garázs ingatlannal rendelkezik, úgy ezen ingatlanok után köteles ingatlanonként az önrészt megfizetni.

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére való kötelezés

9. § (1) Amennyiben az útépítési együttműködésben az út vagy járda használatában érdekeltek több mint kétharmada részt vesz, az együttműködésben részt nem vevő, de az út vagy járda használatában érdekelt természetes és jogi személyek - az együttműködésben résztvevők által átlagosan vállalt önrész mértékéig - útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelesek. Az útépítésben való érdekeltség mértékét az útépítésben érintett, ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok száma határozza meg, tekintettel a 8. § (7) bekezdésében foglaltakra.

(2) A (1) bekezdés alkalmazásában - a Bizottság döntése alapján - együttműködésben részt nem vevő személynek tekinthető az is, aki az együttműködésben résztvevők által átlagosan vállalt önrész 20%-ánál alacsonyabb összegű önrészt vállalt.

(3) Amennyiben az ingatlan két vagy több olyan közterülettel határos (átmenő telek vagy saroktelek), a tulajdonos csak azon közterület vonatkozásában kötelezhető útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére, amelyről gépjármű behajtóval rendelkezik.

(4) Amennyiben az ingatlan két vagy több olyan közterülettel határos, amely útépítéssel érintett lehet (átmenő telek vagy saroktelek), a tulajdonos csak azon közterület vonatkozásában kötelezhető útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére, amelyre nézve elsőként nyújtottak be eredményesen pályázatot, és amelyről gépjármű behajtóval rendelkezik. Amennyiben egyidejűleg több érintett közterület pályázata is eredményes, az útépítési érdekeltségi hozzájárulás szempontjából azt a közterületet kell alapul venni, ahol az együttműködésben résztvevők által átlagosan vállalt önrész összege magasabb.

(5) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésével kapcsolatos eljárásban a Polgármester a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint, átruházott hatáskörben jár el.

(6) A hozzájárulást a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül egy összegben kell az Önkormányzat felé megfizetni, ugyanakkor a 8. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazható.

(7) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásból befolyt összeget arra az útépítésre kell felhasználni, amelyre vonatkozólag azt kivetették.

Az útépítés kivitelezésével kapcsolatos rendelkezések

10. § (1) A pályázó az útépítés kivitelezése során külön megállapodást köthet a kivitelezővel annak érdekében, hogy kapubejárója kiépítését a kivitelező - a pályázó saját költségére - az útépítést követően végezze el. Ilyen célra az útépítési alapból fedezet nem biztosítható.

(2) Amennyiben a kivitelezést megelőzően, engedély nélkül létesített útcsatlakozások az útépítés során többletköltséget eredményeznek, az érintett tulajdonos köteles az ebből eredő többletköltségeket az Önkormányzat részére egy összegben megtéríteni.

(3) Az útalap-pályázattal maximum 5 méter szélességű pályaszerkezet támogatható, amely szélességbe a szegély is beleértendő. A lakóközösség az útépítés kivitelezése során külön megállapodást köthet az Önkormányzattal annak érdekében, hogy 5 méter szélességen felüli aszfalt burkolattal ellátott pályaszerkezet kerüljön kialakításra. Ez esetben a többletköltséget a lakóközösségnek 100%-ig finanszíroznia kell, ilyen célra az útépítési alapból fedezet nem biztosítható. A megállapodástól visszalépni a kölcsönös aláírást követően nem lehet.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § Az 2. § (3) bekezdésben meghatározott személy az e rendelet alapján fennálló kötelezettségét más személyre csak akkor ruházhatja át, ha ehhez a Polgármester írásban hozzájárul. A hozzájárulás feltétele a szerződés közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása, továbbá a kötelezett nyilatkozata arról, hogy a 8. § (5) bekezdésének alkalmazásához szükséges ingatlanfedezetet biztosítja.

12. § (1) A rendelet 2019. augusztus 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő pályázatok elbírálása során is alkalmazni kell.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1. melléklet a 23/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelete * 

Útalap pályázat - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az útépítési alapról szóló 23/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet a 20... évi helyi útépítési alap felhasználására.

Ennek értelmében a lebonyolítás az alábbi szakaszolás szerint történik.

20... évben, a pályázati felhívásra beérkező pályázatok elbírálása után a nyertes utak terveztetése megkezdődik várhatóan a 20... évben, majd az engedélyezési tervek meglétét követően a hatósági engedélyeztetési eljárás indul. A kivitelezés beszerzése és lebonyolítása a pályázatot követő években, az Önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadását követően indítható. Szintén az Önkormányzat pénzügyi forrásának rendelkezésre állását biztosító költségvetési rendelet elfogadását követően kerül sor a nyertes utcák érintett pályázóival történő egyéni együttműködési megállapodások megkötésére.

Az útépítések, illetve felújítások konkrét kivitelezése várhatóan 20..- ben fog megvalósulni.

A pályázat célja:

Az alapvetően helyi lakossági érdekeket szolgáló közutak és járdák kiépítése, a városban meglévő földutak szilárd burkolattal való ellátása, valamint a szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak felújítása útépítési érdekeltségi hozzájárulás felhasználásával.

Az önkormányzat útépítési együttműködés keretében a megvalósítást részben finanszírozza.

A pályázók köre:

Támogatást igényelhetnek az építendő út, járda használatában érdekeltek, ha vállalják az út, járda építését, illetve felújítását. Az érdekelteknek az útépítésről, a hozzájárulás összegéről és megfizetéséről nyilatkozniuk kell, melyet a pályázathoz mellékelni kell.

A pályázók által vállalt önrészek együttes összege nem lehet kevesebb a várható teljes bekerülési összeg 15%-ánál. A pályázat érvényességének további feltétele még, hogy az útépítési együttműködésben az út vagy a járda használatában érdekeltek több mint kétharmada részt vegyen.

Pályázati eljárás:

A részletes pályázati kiírást a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási Osztályán (Fő u. 11. II. em.) lehet beszerezni. A pályázati kiírás és az adatlapok megtekinthetők, letölthetők a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal honlapján. Elérhetősége: www.mosonmagyarovar.hu

A pályázatokat 2 példányban 20... ...... óráig kell benyújtani, Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási Osztályára.

A pályázatok elbírálása a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatásköre. A pályázatok értékelésénél az Önkormányzat azon pályázatokat részesíti előnyben, ahol a közösség az útépítés költségeihez viszonyított arányában a legmagasabb útépítési érdekeltségi hozzájárulást fizeti meg.

A pályázattal kapcsolatos további információk a Városfejlesztési és Fenntartási Osztályon kaphatók. (kapcsolattartó elérhetőségi adatai).

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Útalap pályázat - PÁLYÁZATI KIÍRÁS / 1. oldal

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az útépítési alapról szóló 23/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a 20.... évi helyi útépítési alap felhasználására. 20...-ban a nyertes utak engedélyezési tervei készülhetnek el, az útépítés vagy felújítás várhatóan 20..-ban fog megvalósulni.

1. A pályázat célja:

Az alapvetően helyi lakossági érdekeket szolgáló közforgalom számára megnyitott, az önkormányzat tulajdonában lévő közutak (út, személygépkocsi parkolók és járdák) kiépítése, azaz a városban meglévő földutak szilárd burkolattal való ellátása, valamint a szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű utak felújítása, útépítési érdekeltségi hozzájárulás felhasználásával. (Az út: gyalogosok és járművek közlekedésére szolgáló közterület.)

Pályázni az alábbi kategóriákra lehet:

Útépítés:

a) Új útpálya építése kiemelt, süllyesztett, v. K szegély lehatárolással, két rétegű aszfalt burkolattal, földúton (kavicsolt, elsározódott felületre) (100%)

b) Új útpálya építése kiemelt, süllyesztett, v. K szegély lehatárolással, két rétegű aszfalt burkolattal, 2 éven belül épített, tömörített mészkőmurva felületre (85%)

c) Új útpálya építése szegély nélküli kivitelben, beton burkolatú pályaszerkezettel, földúton (kavicsolt, elsározódott felületen) (85%)

Marás aszfaltozásos technológia:

a) Meglévő útpálya megerősítése I.

(Kátyúzással, aszfaltburkolatú felületi zárással) (75%)

b) Meglévő útpálya megerősítése II.

(Aszfaltbeton kiegyenlítő kötőréteggel, kopóréteggel) (85%)

c) Meglévő útpálya megerősítése süllyesztett, v. K szegély lehatárolással

Aszfaltbeton kiegyenlítő kötőréteggel, kopóréteggel (100%)

Mart aszfalt:

Meglévő kavicsos útpálya pormentesítése

(Útalap profilozás, finom zúzalék terítése, hengerelés, két rétegű bitumenes szórás, permetezéssel, kétoldali árok készítése) (100%)

Gyalogjárda:

a) Új gyalogjárda építése aszfaltbeton burkolattal (95%)

b) Meglévő gyalogjárda megerősítése aszfaltbeton burkolattal (75%)

c) Új gyalogjárda építése térkő burkolattal (100%)

d) Gyalogjárda építése szegély nélküli kivitelben, beton burkolatú pályaszerkezettel, földúton (kavicsolt, elsározódott felületen) (85%)

A megadott százalékos értékek az éves költségvetési rendeletben rögzített, fenti kategóriákra megállapított egységárakra vonatkozik.

Az útalap-pályázattal maximum 5 méter szélességű pályaszerkezet támogatható, amely szélességbe a szegély is beleértendő. A lakóközösség az útépítés kivitelezése során külön megállapodást köthet az Önkormányzattal annak érdekében, hogy 5 méter szélességen felüli aszfalt burkolattal ellátott pályaszerkezet kerüljön kialakításra. Ez esetben a többletköltséget a lakóközösségnek 100%-ig finanszíroznia kell, ilyen célra az útépítési alapból fedezet nem biztosítható. A megállapodástól visszalépni a kölcsönös aláírást követően nem lehet.

Útalap pályázat - PÁLYÁZATI KIÍRÁS / 2. oldal

2. A pályázók köre:

Támogatást igényelhetnek az építendő út, járda használatában érdekeltek közösségei, ha vállalják a közút, járda építését, földút szilárd burkolattal való ellátását, illetve szilárd burkolattal ellátott rossz minőségű út felújítását, kavicsos úttest bitumenes pormentesítését. Érdekeltnek számít a pályázat tárgyát képező út-, illetve járda használatában érdekelt valamennyi, az ilyen az utcákhoz csatlakozó ingatlantulajdonnal rendelkező magánszemély és jogi személy.

Az érdekelteknek az útépítésről, a hozzájárulás összegéről és megfizetéséről nyilatkozniuk kell, melyet a pályázathoz mellékelni szükséges.

A hozzájárulás összege nem lehet kevesebb a várható teljes bekerülési összeg 15%-ánál. A pályázat érvényességének további feltétele még, hogy az útépítési együttműködésben az út-, illetve a járda használatában érdekeltek több mint kétharmada részt vegyen.

3. A helyi útalap:

Az önkormányzat a költségvetésében az útépítési fejlesztési pénzeszközökön belül „Helyi útépítési alapot” képez az alapvetően helyi lakossági érdekeket szolgáló közutak építésére, felújítására. Az útalapból csak az utca jellegének megfelelő teherbírású, pályaszerkezetű, és hosszú távon megoldást jelentő útépítés támogatható. A pályázatok elbírálása a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság hatásköre.

4. A jelentkezés feltétele: A jelen kiírás szerinti pályázat benyújtása a kiírás mellékletét képező jelentkezési adatlapnak megfelelően.

5. Pályázati feltételek:

A helyi útalapból azon közútépítés, felújítás támogatható, amely a közút használatában érdekelt lakosság és az önkormányzat útépítési együttműködése alapján valósul meg. Az önkormányzat azon érdekeltek közösségével köt útépítési együttműködési megállapodást és nyújt pénzügyi támogatást az útépítéshez, amely közösség az útépítés becsült költségeihez viszonyítva arányában a legmagasabb útépítési érdekeltségi hozzájárulást fizeti meg. A jelentkezési adatlapon szereplő várható bekerülési összeget a pályázatok összehasonlíthatósága érdekében a pályázóval egyeztetve a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal állapítja meg a pályázott műszaki tartalom alapján.

Az útépítéshez a közösség által vállalt finanszírozás összege nem lehet kevesebb a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal illetékes szervezete által előzetesen kalkulált költségvetés 15%-ánál. A pályázat érvényességének további feltétele még, hogy az útépítési együttműködésben az út-, illetve a járda használatában érdekeltek több mint kétharmada részt vegyen. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás érdekeltek által fizetendő nagysága eltérő is lehet.

Amennyiben a pályázó ugyanazon pályázat keretében több ingatlan vonatkozásában is érdekelt, úgy az alábbiak szerint köteles az önrész megfizetésére:

a) amennyiben a pályázó lakás céljára szolgáló ingatlan mellett egyéb rendeltetésű (nem lakás céljára szolgáló) ingatlannal is rendelkezik, úgy kizárólag a lakás céljára szolgáló ingatlanok után köteles, ingatlanonként az önrészt megfizetni,

b) amennyiben a pályázó kizárólag garázs ingatlannal rendelkezik, úgy ezen ingatlanok után köteles, ingatlanonként az önrészt megfizetni.

Az érdekeltségi hozzájárulás egy része sem váltható ki természetbeni hozzájárulással. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásnak a megvalósítás becsült költségéhez viszonyított arányának számításakor az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kétszeres összegét kell figyelembe venni az utca egyoldali beépítettsége esetén. Ha az egyoldalas beépítés nem a teljes utcára terjed ki, akkor a számítást arányosan kell elvégezni.

A burkolatszélességbe a süllyesztett szegélyek is beletartoznak. (Süllyesztett szegély: a burkolat pályaszintjével egy magasságban elhelyezett szegélykövek.)

Útalap pályázat - PÁLYÁZATI KIÍRÁS / 3. oldal

6. A jelentkezés módja:

6.1. A pályázatokat az e célra rendszeresített űrlapon kell benyújtani 2 példányban a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységéhez.

6.2. A pályázatot az út vagy a járda használatában érdekeltek együttesen, az általuk megbízott képviselő (a továbbiakban: képviselő) közreműködésével nyújthatják be.

6.3. A képviselő feladatai különösen:

a) A képviselő az Önkormányzattal tartja a kapcsolatot az útalap pályázat beadásától a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig.

b) A pályázat előkészítésében együttműködik a pályázat lebonyolítójával.

c) A pályázatot benyújtja az 6.4 pontban leírtak szerint.

d) Részt vesz a lakossági egyeztetéseken, az építési engedélyezési eljárás során összehívott közmeghallgatáson, melyen elhangzottakról tájékoztatja a pályázatban érdekelteket.

e) Részt vesz a beruházás munkaterület átadás-átvételi eljárásán és a műszaki átadás-átvételi eljáráson, melyen elhangzottakról tájékoztatja a pályázatban érdekelteket.

6.4. A pályázatot a képviselő nyújthatja be úgy, hogy annak tartalmaznia kell:

a) a megvalósítandó út-, illetve járdaépítéssel érintett terület megnevezését,

b) a beépítés jellegének megjelölését (kétoldali, egyoldali),

c) az utcában rendelkezésre álló közművek felsorolását,

d) a támogatni kért útépítés műszaki paramétereinek rövid leírását valamint 5 m szélességet el nem érő utak esetében külön indokolást,

e) a beruházás - az 1. pontban leírtak szerint megállapított - várható teljes bekerülési összegének megjelölését,

f) a beruházáshoz a pályázók által vállalt önrészek együttes összegének megjelölését,

g) a képviselő aláírását, elérhetőségét és nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 6.3. pontban leírt feladatokat elvállalja.

6.5. A pályázathoz közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan mellékelni kell:

a) az út-, illetve járda használatában érdekelt és az együttműködésben résztvevő valamennyi ingatlan tulajdonosának (a továbbiakban: pályázó) nevét, lakcímét, az általa vállalt önrész összegének megjelölését és saját kezű aláírását,

b) pályázók nyilatkozatait arról, hogy a Rendeletben foglalt feltételeket elfogadja, eredményes pályázat esetén az útépítést meg kívánják valósítani, ennek érdekében az Önkormányzattal az együttműködési megállapodást megkötik, és a vállalt önrészt megfizetik, továbbá vállalja, hogy amennyiben a pályázat benyújtásakor megállapított becsült költség és a kivitelezés tényleges költsége eltér egymástól, a vállalt önrész összegét kiegészítik a pályázatban szereplő százalékos mértékig,

c) a pályázók nyilatkozatait annak tudomásulvételéről, hogy a pályázatban vállalt önrész meg nem fizetése esetén az önrész erejéig az Önkormányzat végrehajtási eljárást kezdeményez,

d) az együttműködésben részt nem vevő, de az út vagy járda használatában érdekelt ingatlantulajdonosok nevét és lakcímét -amennyiben arról a képviselőnek tudomása van,

Útalap pályázat - PÁLYÁZATI KIÍRÁS / 4. oldal

e) amennyiben az eredményes pályázat alapján megvalósuló út vagy járda magánterületen is áthaladna, az érintett tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozatát ahhoz, hogy az érintett területrész a kivitelezést követően térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerül,

g) a pályázók nyilatkozatát a képviselő személyének kijelöléséről, nevének, lakcímének és telefonszámának megjelölésével.

6.6 A pályázat érvényességének feltétele, hogy:

a) az útépítési együttműködésben az út-, illetve járda használatában érdekeltek több mint kétharmada részt vegyen,

b) az útépítéshez a pályázók által vállalt önrészek együttes összege nem lehet kevesebb - a 6.4 e) pont szerint megállapított - várható teljes bekerülési összeg 15%-ánál.

A pályázatot 20.. .... óráig kell benyújtani 2 példányban a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Fenntartási Osztályára (Fő u. 11. II. emelet). A jelentkezési adatlap és a pályázati kiírás szövege ugyanitt díjmentesen beszerezhető, ill. letölthető a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal honlapjáról. Elérhetősége: www.mosonmagyarovar.hu

7. A pályázat elbírálása:

7.1. A benyújtott pályázatok döntésre való előkészítése a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységének feladata.

7.2. Az útépítési alapra beérkezett pályázatokat a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a benyújtási határidőt követő ülésén, de legkésőbb a tárgyév április 30. napjáig bírálja el.

7.3. A Bizottság vizsgálja a pályázatok érvényességét. Érvénytelen a pályázat, ezért el kell utasítani, ha a pályázati kiírásban megjelölt határidőn túl nyújtották be, illetve ha nem felel meg a 6. pontban meghatározott formai, illetve tartalmi követelményeknek.

7.4. A Bizottság az érvényes pályázatok sorrendjéről, míg a szükséges forrás biztosításáról a Képviselő-testület dönt. Mindezek ismeretében a Polgármester dönt a terveztetésre javasolt utcákról. A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége a terveztetést követően az építési engedélyt beszerzi.

7.5. A kivitelezésre a tárgyévet követő évek valamelyikében elfogadott költségvetés alapján, a költségvetésben biztosított keretösszeg mértékéig, a Bizottság által felállított sorrend figyelembe vételével kerül sor. Az együttműködési megállapodás megkötésére és az önrész befizetésekre a pályázók értesítését követően kerül sor.

7.6. A pályázatok elbírálása során a Bizottság azt a pályázatot részesíti előnyben, amely esetében a pályázók által vállalt önrész együttes összege és a várható teljes bekerülési összeg aránya a legmagasabb.

Útalap pályázat - PÁLYÁZATI KIÍRÁS / 5. oldal

7.7. A pályázók által vállalt önrész együttes összege és a várható teljes bekerülési összeg arányának számításakor a pályázók által vállalt önrész kétszeres összegét kell figyelembe venni az utca egyoldali beépítettsége esetén. Ha az egyoldali beépítés nem a teljes utcára terjed ki, akkor a számítást arányosan kell elvégezni.

7.8. A pályázattal kapcsolatos döntésről, valamint a költségvetési rendelet elfogadásáról és a kivitelezésről, a Bizottsági döntéstől, valamint a költségvetési rendelet hatályba lépésétől számított 30 napon belül kerülnek értesítésre a pályázók tértivevényes levél formájában.

8. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetése:

8.1. A pályázó által vállalt önrész megfizetésére kizárólag készpénzben van lehetőség az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szerint megjelölt határidőre, melynek a pályázó elsősorban egy összegben köteles eleget tenni.

8.2. Amennyiben a pályázó a megjelölt határidőben az e rendeletben foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat végrehajtási eljárást indít a pályázó ellen.

8.3. Amennyiben a pályázattal érintett ingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, úgy az önrész megfizetésére az ingatlan tulajdonosa köteles.

8.4. Amennyiben a pályázó ugyanazon pályázat keretében több ingatlan vonatkozásában is érdekelt, úgy az alábbiak szerint köteles az önrész megfizetésére:

a) amennyiben a pályázó lakás céljára szolgáló ingatlan mellett egyéb rendeltetésű (nem lakás céljára szolgáló) ingatlannal is rendelkezik, úgy kizárólag a lakás céljára szolgáló ingatlanok után köteles, ingatlanonként az önrészt megfizetni,

b) amennyiben a pályázó kizárólag garázs ingatlannal rendelkezik, úgy ezen ingatlanok után köteles, ingatlanonként az önrészt megfizetni.

9. Útépítési együttműködési megállapodás

Az Önkormányzat és a pályázók együttműködési megállapodást kötnek az útépítés megvalósítása érdekében a 7.5 pont alapján.

10. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére való kötelezés

10.1. Amennyiben az útépítési együttműködésben az út vagy járda használatában érdekeltek több mint kétharmada részt vesz, az együttműködésben részt nem vevő, de az út vagy járda használatában érdekelt természetes és jogi személyek - az együttműködésben résztvevők által átlagosan vállalt önrész mértékéig - útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelesek. Az útépítésben való érdekeltség mértékét az útépítésben érintett, ingatlan-nyilvántartásban önálló helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok száma határozza meg, tekintettel a 8.4. pontban foglaltakra.

10.2. A Bizottság döntése alapján - együttműködésben részt nem vevő személynek tekinthető az is, aki az együttműködésben résztvevők által átlagosan vállalt önrész 20%-ánál alacsonyabb összegű önrészt vállalt.

10.3. Amennyiben az ingatlan két vagy több olyan közterülettel határos, amely útépítéssel érintett lehet (átmenő telek vagy saroktelek), a tulajdonos csak azon közterület vonatkozásában kötelezhető útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére, amelyre nézve elsőként nyújtottak be eredményesen pályázatot és amelyről gépjármű behajtóval rendelkezik. Amennyiben egyidejűleg több érintett közterület pályázata is eredményes, az útépítési érdekeltségi hozzájárulás szempontjából azt a közterületet kell alapul venni, ahol az együttműködésben résztvevők által átlagosan vállalt önrész összege magasabb.

10.4. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kivetésével kapcsolatos eljárásban a Polgármester a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint, átruházott hatáskörben jár el.

10.5 A hozzájárulást a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül egy összegben kell az Önkormányzat felé megfizetni.

10.6. Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásból befolyt összeget arra az útépítésre kell felhasználni, amelyre vonatkozólag azt kivetették.

11. Az útépítés kivitelezésével kapcsolatos egyéb rendelkezések

11.1. A pályázó az útépítés kivitelezése során külön megállapodást köthet a kivitelezővel annak érdekében, hogy kapubejárója kiépítését a kivitelező - a pályázó saját költségére - az útépítést követően végezze el. Ilyen célra az útépítési alapból fedezet nem biztosítható.

11.2. Amennyiben a kivitelezést megelőzően, engedély nélkül létesített útcsatlakozások az útépítés során többletköltséget eredményeznek, az érintett tulajdonos köteles az ebből eredő többletköltségeket az Önkormányzat részére egy összegben megtéríteni.

A pályázattal kapcsolatos további információk a Városfejlesztési és Fenntartási Osztályon kaphatók. (kapcsolattartók elérhetőségei)

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

Útalap pályázat -JELENKEZÉSI ADATLAP/1. oldal

JELENTKEZÉSI ADATLAP
a
20... ÉVI HELYI ÚTÉPÍTÉSI ALAP PÁLYÁZATHOZ

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az útépítési alapról szóló 23/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

(továbbiakban: Rendelet)

alapján

1. A kiépítendő utca (utca szakasz) megnevezése:

............................................................................................................................................

2. Az útépítési pályázatban érdekeltek által megbízott képviselő

neve: ........................................................................................................................................

címe: ..............................................................................telefonszáma:....................................

3. Az utcában lévő a pályázatban szereplő munkával érintett ingatlanok száma: ...................... Beépítés jellege: - kétoldali: ..........%,

- egyoldali: ..........%-os beépítettség

Az utcában meglévő közművek felsorolása..................................................................................

......................................................................................................................................................

4. A támogatni kért útépítés műszaki paramétereinek rövid leírása (a Rendelet 4. § (1) b) pont szerinti kategória megjelölésével): ....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

5. A beruházás Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatallal egyeztetett várható bekerülési összege (ÁFÁ-val):

............................................................... Ft.

6. A beruházáshoz a közösség által vállalt finanszírozás összege: ........................................ Ft.

Módja:..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

7. Az útépítési pályázatban érdekeltek által megbízott képviselő nyilatkozata:

A 20... évi útalap pályázat jelen adatlap 1. pontjában megjelölt közterület kiépítésével kapcsolatosan vállalom az alábbiakat:

- Az útalap pályázat beadásától a beruházás műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tartom az Önkormányzattal a kapcsolatot.

- A pályázat lebonyolítójával együttműködök a pályázat előkészítésében.

- A pályázatot benyújtom a pályázati kiírás 6. pontjában leírtak szerint.

- Részt veszek a lakossági egyeztetéseken, az építési engedélyezési eljárás során összehívott közmeghallgatáson, melyen elhangzottakról tájékoztatom a pályázatban érdekelteket.

Útalap pályázat - JELENKEZÉSI ADATLAP/2. oldal

- Részt veszek a beruházás munkaterület átadás-átvételi eljárásán és a műszaki átadás-átvételi eljáráson, melyen elhangzottakról tájékoztatom a pályázatban érdekelteket.

Mosonmagyaróvár, 20... ....................................

.........................................
útépítési pályázatban érdekeltek által megbízott képviselő

Mellékletek:

1. Az útépítésben érdekeltek egyéni nyilatkozatai az útépítésről, a hozzájárulás összegéről és megfizetéséről, valamint a közös képviselő kijelöléséről. (sorszámozottan)

2. Amennyiben az eredményes pályázat alapján megvalósuló út vagy járda magánterületen is áthaladna, az érintett tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy az érintett területrész a kivitelezést követően térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerül.

3. Az együttműködésben részt nem vevő, de az út vagy járda használatában érdekelt ingatlanok címe - amennyiben arról a képviselőnek tudomása van.

4. A személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatok a pályázatban érdekeltek részéről

Útalap pályázat - JELENKEZÉSI ADATLAPHOZ NYILATKOZAT

NYILATKOZAT

a

20... évi helyi útépítési alap pályázathoz kitöltött

......................................................................

ÚT/ UTCA/ JÁRDA FELÚJÍTÁSA/ ÉPÍTÉSE

tárgyú

JELENTKEZÉSI ADATLAPHOZ

Alulírott .............................................................................................. (név)

....................................................................................................... (lakcím)

.................................................................................................(telefonszám)

.....................................................................................................(adószám)

pályázatot kívánok benyújtani Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatához a helyi útépítési alapra a fent nevezett tárgyban.

Az útépítési alap pályázatban az alább nevezett ingatlan(ok)ban vagyok érintett:

...........................................................................(cím), ............. helyrajzi szám

...........................................................................(cím), ............. helyrajzi szám

...........................................................................(cím), ............. helyrajzi szám

...........................................................................(cím), ............. helyrajzi szám

...........................................................................(cím), ............. helyrajzi szám

Az általam vállalt önrész összege:...................................................................,- Ft

A pályázati kiírást és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az útépítési alapról szóló 23/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) megismertem, az abban foglalt feltételeket elfogadom. Eredményes pályázat esetén az útépítés megvalósítását támogatom, ennek érdekében az Önkormányzattal az együttműködési megállapodást megkötöm, a vállalt önrészt készpénzben megfizetem, továbbá vállalom, hogy amennyiben a pályázat benyújtásakor megállapított becsült költség és a kivitelezés tényleges költsége eltér egymástól, a vállalt önrész összegét kiegészítem a pályázatban szereplő százalékos mértékig. Egyúttal tudomásul veszem, hogy a pályázatban vállalt önrész meg nem fizetése esetén az Önkormányzat végrehajtási eljárást kezdeményez.

Amennyiben az eredményes pályázat alapján megvalósuló út vagy járda tulajdonomban lévő ingatlanon/ingatlanrészen is áthaladna, hozzájárulok ahhoz, hogy az érintett területrész a kivitelezést követően térítésmentesen önkormányzati tulajdonba kerül.

Egyúttal megbízom ....................................................................................................... (név)

Mosonmagyaróvár, ................................................................................................................. sz.

alatti lakost közös képviselői feladatok ellátásával.

..........................................
Aláírás

Mosonmagyaróvár, 20... ......................................

I. Tanú: ............................................... II. Tanú: .................................................

neve: ................................................. neve: ........................................................

címe: ................................................. címe: ........................................................

szem.ig.száma: ................................. szem.ig.száma: ........................................

Útalap pályázat - ADATOK MEGISMERÉSÉRŐL SZÓLÓ NYILATKOZAT

Hozzájáruló NYILATKOZAT
személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez

Név: ..........................................................................................

Lakcím: ..........................................................................................

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által az útépítési alapról szóló 23/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet alapján meghirdetett 20... évi helyi útépítési alap felhasználására benyújtott pályázati anyagommal kapcsolatban hozzájárulásomat adom személyes adataim megismeréséhez és kezeléséhez a pályáztatási és az elbírálási eljárásban résztvevők számára.

Az adatkezelés célja és feltételei: a 20... évi helyi útépítési alap felhasználására vonatkozóan beérkezett pályázatok feldolgozásához, a pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzéséhez, a pályázatok elbírálásához és az eredményekről való kiértesítéshez szükséges információk megismerése és ezen okokból való felhasználása.

Az adatok megismerhetősége: a pályázók adatait kizárólag a 20... évi helyi útépítési alap felhasználására beérkezett pályázatok feldolgozásának, elbírálásának időszakában és kizárólag a pályáztatási és az elbírálási eljárásban résztvevő személyek ismerhetik meg.

Az adatkezelők személye: a 20... évi helyi útépítési alap felhasználására vonatkozóan beérkezett pályázati eljárásban a témafelelős ügyintézők és az osztályvezető, továbbá a felettes vezetők, illetve az elbírálásra jogosult Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság tagjai.

Az adatkezelés időtartama: adatkezelés kizárólag a pályázat benyújtásától a pályázat eredményéről való kiértesítés időpontjáig történik. Az adatok további felhasználáshoz, a felvételi adatbankba történő bekerüléshez újabb hozzájáruló nyilatkozat szükséges.

Mosonmagyaróvár, 20... ......................................

..........................................
Aláírás

II. Tanú: ............................................... II. Tanú: .................................................

neve: ................................................. neve: ........................................................

címe: ................................................. címe: ........................................................

szem.ig.száma: ................................. szem.ig.száma: ........................................