Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2019. (IX. 13.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) A rendelet célja, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Mosonmagyaróvár polgárainak közművelődési igényei és érdekei, valamint a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján rendeletben határozza meg közművelődési feladatait, az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, a feladatellátás formáját, módját.

(2) A feladatellátás során az Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású közművelődési, közgyűjteményi intézmények, továbbá a közművelődési megállapodás keretében biztosított közművelődési szolgáltatások működtetéséről és szakmai szolgáltatásaik folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenően az Önkormányzat az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával épít a civil szervezetekre, a kulturális célú tevékenységet végző gazdasági vállalkozásokra, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, mely a város kulturális életét gazdagítja.

2. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az Önkormányzat fenntartói jogkörébe tartozó közművelődési, közgyűjteményi tevékenységet folytató intézményekre,

b) a Kultv. 79. §-a alapján közművelődési megállapodást kötő szervezetre,

c) az a) és b) pontban meghatározott szervezetek közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők körére.

Az önkormányzat közművelődési feladatai

3. § (1) Az Önkormányzat a közösségi és egyéni művelődést értékhordozó tevékenységnek tekinti, biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét, támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok megvalósításában résztvevő intézmények, szervezetek és más színterek működését.

(2) Az Önkormányzat a Kultv. 76. § alapján a következő közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása, ennek keretében:

aa) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

ab) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

ac) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,

ad) segíti a gyermekek, az ifjúság és az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét,

ae) a közös művelődés, együttlét, az esztétikai élmények közös megélését, az egyetemes, a nemzetiségi és a helyi kultúra megismerését elősegíti;

b) közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése, ennek keretében:

ba) elősegíti a környezetkultúra javítását, városesztétikai kultúra fejlesztését,

bb) a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének érdekérvényesítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,

bc) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése,

bd) a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése;

be) a gyermekek,az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő, családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, szolgáltatásokat szervezése;

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

ca) iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző szakkörök, klubok, közösségek megalakulásának segítése,

cb) ismeretterjesztő alkalmak szervezése,

cc) az elektronikus közszolgáltatások megismerésének, a digitális világban történő eligazodás és az ezeket szolgáló eszközök alkalmazásának segítése;

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása:

da) a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi kulturális örökségével kapcsolatos csoportot, szakkört, klubot működtet, támogatja a művelődő közösségek ez irányú munkáját,

db) részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,

dc) az anyanyelvápolás érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja a művelődő közösségek ez irányú munkáját,

dd) a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását,

de) a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását, valamint

df) az ünnepek kultúrájának gondozása érdekében a helyi szokások figyelembevételével, a művelődő közösségek, illetve a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésével foglalkozó közösségek bevonásával szervezi az állami, a nemzeti, a társadalmi és településhez kötődő ünnepek helyi alkalmait, támogatja azok megvalósítását;

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

ea) támogatja a képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrművészeti csoportot, szakkört, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, valamint ehhez szakmai és infrastrukturális támogatást nyújt;

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása,

fa) támogatja a településen élő vagy tanuló hátrányos helyzetű személyek tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáinak fejlesztése érdekében művészeti és egyéb foglalkozások, szakkörök, klubok megvalósulását, és azok működését;

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés

ga) a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programok, tevékenységek és szolgáltatások szervezése, támogatása,

gb) az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező és használó helyi gazdaságot fejlesztő programok kezdeményezése, támogatása,

gc) a kulturális terület- és településfejlesztéssel, helyi vállalkozás- és termékfejlesztéssel, kreatív iparral, a kulturális turizmussal kapcsolatos programok tevékenységek, szolgáltatások szervezése, támogatása és az információs és kommunikációs technológiák, a digitalizáció kulturális alapú használatához való hozzásegítés;

A közművelődési feladatellátás formája, szervezeti keretei

4. § Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását, további feladatok biztosítását

a) az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény,

b) az Önkormányzat által alapított közművelődési feladatai ellátására céljából létrehozott jogi személy,

c) közművelődési megállapodás

d) közművelődési szervezet, egyesület vagy alapítvány

útján végzi (továbbiakban: feladatellátó).

5. § *  (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását, folyamatos hozzáférhetőségét, valamint további feladatainak ellátását elsősorban

a) közművelődési megállapodás alapján a Flesch Károly Közművelődési, Könyvtári, Kulturális és Városmarketing Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Flesch Károly Nonprofit Kft., székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 14.) és telephelyei:

aa) a Fehér Ló Közösségi Ház (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 140.),

ab) a nyilvános könyvtári ellátást a Kultv. 64. § (2a) bekezdése szerint biztosító Huszár Gál Városi Könyvtár (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 16.), valamint

b) a közgyűjteményi tevékenységet ellátó Hansági Múzeum (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.) és telephelye, a Mosonvármegyei Múzeum (9200 Mosonmagyaróvár, Szt. István király u. 1.)

tevékenységén keresztül biztosítja.

(2) Az Önkormányzat által alapított Futura Élményközpont és Rendezvényház költségvetési szerv önkormányzati tulajdonban lévő művészeti létesítmények működtetésével és önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatokat lát el.

(3) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során - figyelemmel a feladatellátás gyakorlatában kialakult, az intézményi adottságokra és hagyományokra épülő munkamegosztásra - az Önkormányzat ösztönzi, és lehetőségeihez mérten támogatja az öntevékeny közművelődési szervezetek működését.

(4) Az Önkormányzat egyes közművelődési feladatainak ellátásába a város tradícióihoz és az adott feladatok egyedi jellegéhez igazodó - a jogszabályi követelményeknek megfelelő - közművelődési célú tevékenységet folytatókat is bevonhatja, elsősorban az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi intézményei által el nem látott tevékenységi területeken, azokkal összehangoltan.

(5) A közművelődési feladatok ellátása során a helyi, térségi, regionális, országos és nemzetközi kapcsolatok érdekében az Önkormányzat együttműködésre törekszik

a) köznevelési intézményekkel,

b) a Széchenyi István Egyetemmel,

c) közművelődési, tudományos, közgyűjteményi, művészeti, szociális, egészségügyi és sportszervezettel, alapítvánnyal, gazdálkodó szervezettel és intézménnyel,

d) országos és területi szakmai szolgáltató szervezetekkel,

e) önkormányzatokkal,

f) helyi nemzetiségi önkormányzatokkal és nemzetiségi hagyomány ápolását végző civil szervezettel,

g) egyházi szervezetekkel,

h) turizmus és idegenforgalmi feladatot ellátó szervezettel,

i) közművelődési feladatot ellátó civil szervezetekkel.

A közművelődési feladatellátás támogatása

6. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetési támogatás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások, költségvetésen kívüli egyéb forrás.

Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét és címzettjeit az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok önrészének részbeni vagy teljes átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek ellátását, valamint törekszik a részére nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználására.

(3) A közművelődési tevékenységet folytató szervezeteket az Önkormányzat - az erre a célra rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból - támogathatja. A támogatást pályázat útján lehet elnyerni.

(4) *  Az 5. § (4)-(5) bekezdésben megjelölt közművelődési tevékenységet folytatókkal az Önkormányzat - az ilyen célra rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból évente biztosított támogatások keretében, továbbá - a hosszabb távú és nagy jelentőségű feladatellátás esetén közművelődési megállapodás keretében működik együtt.

(5) Az Önkormányzat költségvetési lehetőségeinek függvényében kiemelt költségvetési támogatásban részesítheti a város kulturális életében kimagasló teljesítményt nyújtó művészeti csoportokat, valamint a kimagasló kulturális szerepet betöltő rendezvényeket.

7. § (1) Az Önkormányzat támogatja az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásában résztvevő, közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket külön önkormányzati rendeletekben (különösen: pályázati alapok, keretek) meghatározottak szerint.

(2) Az Önkormányzat a pályázati alapokról szóló önkormányzati rendeletében meghatározott pályázatokat hirdet meg. Az alapok keretösszegét és a benyújtás határidejét a mindenkori költségvetési rendeletében állapítja meg.

8. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatai ellátása során a kulturális szolgáltatások mind szélesebb körben történő elérése érdekében a lakosság részére közművelődési tevékenysége körében díjmentes szolgáltatásokat biztosít.

(2) A közművelődési intézmények által biztosított díjmentes és térítés alapján igénybe vehető szolgáltatások körét

a) a Flesch Károly Nonprofit Kft. vonatkozásában a rendelet 1. melléklete,

b) a Hansági Múzeum vonatkozásában a rendelet 2. melléklete

tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat fenntartásában működő közművelődési feladatokat ellátó intézmények a szolgáltatásaikat igénybe vevőknek kedvezményeket nyújthatnak az alábbiak szerint:

a) diákoknak

b) nyugdíjasoknak

c) családosoknak, nagycsaládosoknak.

Kiemelt kulturális programok, rendezvények

9. § Az Önkormányzat kiemelt kulturális programjai különösen:

a) Szent István Napok (évente)

b) Flesch Károly Nemzetközi Hegedűverseny (ötévente)

c) Nemzetközi Makett Kiállítás (évente)

d) Moson Megyei Nemzetközi Színjátszó Találkozó

e) Szakképző Iskolák Országos Vers- és Prózamondó Versenye (kétévente)

f) Voluta Vizikarnevál (évente)

g) Városi Majális (évente)

h) Adventi kirakodóvásár - Adventi Hétvége és Szilveszter (évente)

i) Moson Megyei Tárlat (évente)

A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete

10. § (1) Az Önkormányzat közművelődési intézményei munkatervben (üzleti tervben) és közművelődési megállapodásban foglalt feladataikkal összességében teljesítik a kötelező közművelődési feladat-ellátást.

(2) *  A közművelődési feladatot ellátó a tárgyévet megelőző évben elfogadott, illetve a szolgáltatási terv tekintetében tárgyév március 1-jéig benyújtott, majd a benyújtást követően Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint illetékes bizottság soron következő első ülésén elfogadott, egymással összehangolt munkatervi (üzleti tervi) és szolgáltatási tervi feladatok teljesítéséről évente, az ágazati jogszabályokban előírt határidőig szakmai beszámolót készít.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1. melléklet a 29/2019. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez * 

FLESCH KÁROLY NONPROFIT KFT.

I. FLESCH KÁROLY KULTURÁLIS KÖZPONT

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés szerinti valamennyi közművelődési alapszolgáltatási tevékenységet ellátva megszervezi és lebonyolítja a mindenkor hatályos Szolgáltatási tervben szereplő díjmentes és térítés alapján igénybe vehető rendezvényeket, műsorokat, programokat.

II. A HUSZÁR GÁL VÁROSI KÖNYVTÁR INGYENES ÉS TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSAI

I. Ingyenes szolgáltatások, melyek a használót regisztráció után megilletik:

1. könyvtárlátogatás

2. a dokumentumok helyben használata

3. katalógusok használata

4. információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól

5. oktatást segítő programok, könyvtári foglakozások óvodai, iskolai csoportok részére

6. látás és mozgássérült használóknak: felolvasógép és személyes segítő szolgálat

7. bababarát szoba kismamáknak és babáknak

8. wi-fi szolgáltatás

9. kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeken, programokon való részvétel

II. Beiratkozási díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

1. dokumentumok kölcsönzése: könyv, folyóirat, CD, DVD, video, hangoskönyv

2. könyvtárközi kölcsönzés

3. tájékoztatás a könyvtár állományából

4. tájékoztatás az Interneten elérhető információkról

5. helytörténeti információ szolgáltatása

6. számítógépes adatbázisokból történő információ szolgáltatása

7. közhasznú információ szolgáltatása

8. az Európai Unióval kapcsolatos információk szolgáltatása

9. elektronikus és audiovizuális dokumentumok helyben használata

10. irodalomkutatás

11. bibliográfia készítése

12. előjegyzés dokumentumokra

13. internet használata a gyerekkönyvtárban

14. e-tanácsadás

15.”könyvet házhoz”(beteg, idős, mozgáskorlátozott használóknak)

III. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

1. fénymásolás, szkennelés, nyomtatás, szövegszerkesztő használata

2. nyomtatás adatbázisokból

3. Internet használata

4. felnőtt-képzés: digitális írástudás, információs műveltség elsajátítása, internettanfolyamok

5. könyvtárközi kölcsönzés posta, illetve másolati költsége

6. előjegyzési értesítés postaköltsége

7. kistérségi könyvtárellátási szolgáltatás (KSZR) biztosítása települési könyvtáraknak

2. melléklet a 29/2019. (IX. 13.) önkormányzati rendelethez

HANSÁGI MÚZEUM KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATELLÁTÁSA
INGYENES ÉS TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSAI

I. A Hansági Múzeum közművelődési feladatait sajátos jellegének megfelelően múzeum specifikus módon látja el.

a) A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása keretében:

- bemutatkozási lehetőséget biztosít alkotó- és előadó-művészeti csoportok, egyesületek számára:

= irodalmi és versmondó-kör

= néptánc-egyesület

= képző-, ipar- és fotóművészeti csoportok és körök

- helyszínt biztosít művelődő közösségek (lokálpatrióta egyesületek, városvédők) programjai számára,

- segíti az időskorúak művelődési, művészeti és közösségi életét, amelynek keretében a nyugdíjas klubok számára kreatív foglalkozásokat szervez,

- a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklése érdekében együttműködik a nagycsaládos szervezetekkel, a fogyatékkal élőket gondozó intézményekkel és számukra programokat, kreatív múzeumpedagógiai foglalkozásokat szervez.

b) Az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása keretében a Hansági Múzeum

- a közoktatásban résztvevők számára az informális és nem-formális tanulási lehetőségeket biztosít múzeumpedagógiai foglalkozásokkal,

- tudományos-ismeretterjesztő előadásokat szervez,

- gyűjteményeinek digitalizálásával és a digitális hozzáférés biztosításával megteremti a tudásátadás korszerű feltételeit, hozzájárul a minőségi tanulási környezet megteremtéséhez, motiválhatja az ismeretszerzést és az egyéni, önálló tanulást valamint támogatja a tanulási és oktatási tartalmak fejlesztését.

c) A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése keretében a Hansági Múzeum

- lehetőséget teremt önkéntesek bekapcsolódására a muzeológiai munkába,

- fogadja a közösségi szolgálatban részt vevő diákokat.

d) A Hansági Múzeum együttműködik a helytörténettel, a népművészettel, a népi iparművészettel és a település szellemi-kulturális örökségével kapcsolatos közösségekkel (városvédők, lokálpatrióta egyesületek, hagyományőrző egyesületek, néptánc-körök) és szakmai segítséget nyújt munkájukhoz.

e) A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, a kisebbségi és a helyi kultúra megismerése feltételeinek biztosítása keretében

- együttműködik a nemzetiségi (horvát, német, roma) szervezetekkel, közös rendezvényeket bonyolít és szakmai támogatást nyújt működésükhöz,

- hagyományőrző foglalkozásokat (kézműves foglalkozások) és táborokat szervez.

f) Az intézmény részt vesz a Települési Értéktár munkájában, tevékenységéhez szakmai támogatást nyújt.

g) A hátrányos helyzetű tanulók tehetségének kibontakoztatása, kompetenciáik fejlesztését segítendő informális és nem formális tanulási lehetőségeket biztosít múzeumpedagógiai kreatív és interaktív foglalkozások keretében.

h) A kulturális alapú gazdaságfejlesztéshez a helyi szellemi, épített és természeti örökségre építő közösségi és kreatív gazdaságot fejlesztő programok, az egyéni és közösségi tudást és kreativitást erőforrásként értelmező helyi gazdaságfejlesztés, a kulturális terület- és településfejlesztés, a helyi vállalkozás- és termékfejlesztés, a kreatív ipar, a kulturális turizmus számára szakmai támogatást nyújt.

II. Közművelődési programszolgáltatás:

a) Állandó kiállítások:

- Cselley-ház:

= Gyurkovich-gyűjtemény

= A táblabíró világ otthonai

= Római kőtár

= Gyurkovics Tibor emlékszoba

- Mosonvármegyei Múzeum:

= helytörténeti kiállítás

b) Időszaki kiállítások:

- képzőművészeti, néprajzi, régészeti, történeti kiállítások

- kortárs képzőművészeti egyéni és csoportos kiállítások

- Moson Megyei Tárlat

c) minden hónap második csütörtökén Múzeumi Esték tudományos-ismeretterjesztő előadás

d) kulturális emléknapok alkalmával programok:

- Magyar Kultúra Napja

- Puhab-bál

- Nők Napja

- március 15.: családi nap

- Költészet Napja

- Műemléki Világnap

- Múzeumi Világnap

- Régészet Napja

- Múzeumok Éjszakája

- Magyar Dráma Napja

- Kulturális Örökség Napja

- Népmese Napja

- Városi Gyászhét

- Múzeumok Őszi Fesztiválja

- Márton-nap

- Advent

e) Zenés Nyári Koncertek (június-augusztus)

f) vándorkiállítások szervezése a járás településein

g) ismeretterjesztő előadások a járás településein

h) múzeumpedagógiai, művészeti kreatív foglalkozások

- intézmények és közösségek számára

- Mosonmagyaróváron és a járás településein

III. Ingyenes szolgáltatások, amelyek kutatási engedély kitöltése után vehetők igénybe:

1. gyűjteményekben és adattárban való tudományos kutatás

2. múzeumi könyvtár használata

IV. Belépőjegy ellenében igénybe vehető szolgáltatás

1. állandó- és időszaki kiállítások megtekintése

V. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatás

1. tárlatvezetés az állandó- és időszaki kiállításokban

2. múzeumpedagógiai foglalkozások

3. közművelődési programok (irodalmi estek, koncertek)

4. műtárgyak, dokumentumok másolása (xerox, szkennelés), fényképezése

5. műtárgyak, dokumentumok publikációra való átengedése

6. terembérlet