Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a választókerületek, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

Választókerületek részére meghatározott keret felosztása

1. Választókerületek részére meghatározott keret célja

1. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata támogatja a városban működő oktató, nevelő munkát végző intézmények működését, szakmai programok szervezését (bölcsődék, óvodák, iskolák), illetve az egyéb, a mindenkor hatályos költségvetési rendeletben meghatározott alapokon belül, valamint a városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása, illetve egyéb kiemelt támogatások külön soron nem, vagy csak részben támogatott, de a város érdekeit szolgáló rendezvényeket, fejlesztéseket. A keret célja elsősorban a kis forrásigényű, helyi kezdeményezésű programok, rendezvények támogatása, melyek szervesen kapcsolódnak Mosonmagyaróvár város életéhez, illetve a városban működő intézmények támogatásához.

2. § A választókerületek részére megállapított keret összegét az Önkormányzat hatályos költségvetési rendelete tartalmazza.

2. A támogatottak köre

3. § (1) A támogatottak köre: magánszemélyek, egyesületek, alapítványok, klubok, egyéb civil szervezetek, amatőr művészeti csoportok, önkormányzati és egyéb költségvetési intézmények a költségvetésükben nem szereplő, nem alaptevékenységű programjaikra, egyházi, vallási közösségek, karitatív szervezetek, egyéb szakmai közösségek (a továbbiakban: pályázó).

(2) A támogatásban való részvétel feltételei:

a) magánszemély esetében: a város életében alkotó-, szervezőmunkát végző személy, aki mosonmagyaróvári állandó lakos, vagy tartózkodási helye Mosonmagyaróvár, továbbá a támogatott cél Mosonmagyaróvár város és közösségei fejlődését, hírnevét szolgálja;

b) jogi személy esetében: székhelye Mosonmagyaróvár és a város életében kiemelkedő alkotó-, szervező munkát végez, továbbá a támogatott cél hozzájárul Mosonmagyaróvár város közösségi életéhez, a város jó hírének ápolásához.

3. A támogatás témakörei

4. § (1) Támogatás adható:

a) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek alaptevékenységen kívüli feladatainak támogatására az adott költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott pályázatra, beleértve a működési és fejlesztési támogatásokat, szakmai programokat,

b) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata irányítása alá nem tartozó, de a városban működő költségvetési szervek működési és fejlesztési feladatainak támogatására,

c) Mosonmagyaróvár város kultúrájának támogatására, mely célok, feladatok az önkormányzati pályázati alapokból nem, vagy csak részben nyertek támogatást,

d) nemzetközi kapcsolatok támogatására, melyen belül a kulturális, oktatási, közhasznú cserekapcsolatok, kiemelt jelentőségű testvérvárosi, partnervárosi eseményekre való utazás, illetve találkozók, tudományos tanácskozás megrendezése, a város hírnevét növelő nemzetközi programban való részvétel kerül támogatásra, melyek az önkormányzati pályázati alapokból nem, vagy csak részben nyertek támogatást,

e) környezetvédelmi feladatok, előadások, épített és természeti környezet ápolásának támogatására, mely az alapokból nem, vagy csak részben támogatott,

f) magánszemélyek, civil szervezetek, önszerveződő közösségek (egyesületek, klubok stb.), önkormányzat intézményeinek egészségvédelmi, mentálhigiénés, szociális programjainak, rendezvényeinek, kiadványok megjelentetésének támogatására, melyek az alapokból nem, vagy csak részben támogatottak.

(2) Nem kaphat támogatást a 4. § (1) bekezdésében meghatározott azon program, rendezvény, kiadvány, amely Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat költségvetésében meghatározott a városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása, illetve egyéb kiemelt támogatások külön soron támogatásban részesül (a támogatott rész mértékéig), a műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújítására, továbbá a társasházak energia-magtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatására, valamint az útépítési alapra kiírt pályázatokon támogatást nyert.

4. Támogatási eljárás

5. § (1) A támogatási kérelmet - az 1. melléklet szerinti adatlappal kiegészítve - írásban vagy elektronikus úton nyújthatja be a támogatást igénylő az önkormányzati képviselőhöz. A támogatási kérelem adatlap szerinti minimális kötelező tartalma:

a) a támogatást igénylő neve (magánszemély esetén születési neve);

b) magánszemély igénylő esetén születési helye, ideje, anyja neve;

c) a támogatást igénylő lakcíme, székhelye, levelezési címe;

d) magánszemély igénylő esetén adóazonosító jele, jogi személy esetén adószám és nyilvántartási szám;

e) a támogatást igénylő szervezet képviselőjének neve, adóazonosító jele;

f) a támogatást igénylő elektronikus, telefonos elérhetősége;

g) a kért támogatás összege;

h) a támogatási kérelem célja (a támogatni kért tevékenység, program, rendezvény ismertetése);

i) a támogatni kért tevékenységre, programra igényelt vagy kapott egyéb források megjelölése;

j) annak megjelölése, hogy a szervezett program, megvalósítandó cél kötődik-e valamely intézményhez, szervezethez, s amennyiben igen, azok megjelölése;

k) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a támogatás összegét bankszámlára kéri utalni vagy házipénztárból veszi fel - figyelemmel a hatályos költségvetési rendeletben foglaltakra; a bankszámla száma;

l) kötelezettségvállalási nyilatkozat a megpályázott összeg felhasználásának tételes bizonylatokkal (eredeti számlák) alátámasztott elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározottak alapján, a kötelezettségvállalásra jogosult képviselő aláírásával;

m) nyilatkozat a beszámoló közzétételéről nem magánszemély pályázó esetén.

(2) Az önkormányzati képviselő az általa támogatásra javasolt kérelmeket - az éves keretösszegének felhasználásáig, de legkésőbb minden év október 31. napjáig - folyamatosan juttatja el a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz. A „helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek” választásának évében az önkormányzati képviselő az általa támogatásra javasolt kérelmeket - az éves keretösszeg időarányos felhasználásáig, de legkésőbb az alakuló ülést követő 30 napon belül - folyamatosan juttatja el a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalhoz.

(3) A keretösszeg felhasználásáról, az éves költségvetési rendeletben meghatározott mértékig - átruházott hatáskörben a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint - az illetékes bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt a támogatásra javasolt kérelmek beérkezését követő ülésén. A bizottság az előkészítő munkájába tanácskozási joggal a támogatási igény tárgya szerinti illetékes szakértőket vonhat be.

(4) A bizottsági döntést követően a támogatásban részesülőkkel az önkormányzat támogatási szerződést köt (1. melléklet: Támogatási szerződés).

(5) A támogatott a támogatási összeg teljes felhasználásáról szóló elszámolást és szakmai beszámolót a támogatott program, rendezvény, esemény megvalósulását követő 30 napon belül köteles elkészíteni és benyújtani a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalnak a támogatási szerződésben megnevezett szervezeti egységéhez. Az elszámolás benyújtásának legkésőbbi időpontja adott költségvetési év november 15. Amennyiben a program november 15. napját követően valósul meg, az elszámolás és a szakmai beszámoló elkészítésének és benyújtásának határideje december hó 15. Amennyiben a támogatott rendezvény időpontja miatt az elszámolás december 15-ig nem nyújtható be, a Bizottság rendelkezik az elszámolás jövőbeli határidejéről is. A támogatottnak rövid értékelő jelentést, szakmai beszámolót és a felhasználást igazoló bizonylatokat (eredeti számlákat, banki utalás esetén a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonatokat) és azok hiteles másolatait kell benyújtani a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

(6) A benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról az illetékes Bizottság dönt. Az a támogatott kaphatja meg a támogatást, akinek benyújtott elszámolását és beszámolóját a bizottság jóváhagyta. Nem kaphatja meg a támogatást az a támogatott, akinek elszámolását a bizottság nem fogadta el.

(7) A támogatás összegének a támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről az illetékes Bizottság dönt.

(8) A támogatást igénylő valótlan adatszolgáltatása alapján megkötött szerződést a Támogató felmondja. Amennyiben a szerződés teljesítésére még nem került sor a Támogató a szerződéstől eláll.

(9) Egy évig nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki az előző évben a kapott támogatással nem, vagy nem megfelelően számolt el, valamint a támogatást a támogatási céltól eltérő módon - az illetékes Bizottság engedélye nélkül - használta fel, és ezt az illetékes Bizottság határozatban állapította meg.

II. fejezet

Polgármesteri, Alpolgármesteri keret felosztása

5. A Polgármesteri, Alpolgármesteri keret célja

6. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat költségvetésében meghatározott alapokból nem vagy részben támogatott, illetve a választókerületi keretből és a városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása, illetve egyéb kiemelt támogatások külön soron nem vagy részben támogatott kis forrásigényű, helyi kezdeményezésű programok, rendezvények támogatását szolgálja a keret, melyek szervesen kapcsolódnak Mosonmagyaróvár város életéhez, illetve a városban működő intézmények, szervezetek támogatásához.

7. § A Polgármesteri, Alpolgármesteri keret összegét, annak megosztását az Önkormányzat hatályos költségvetési rendelete tartalmazza. A „helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek” választásának évében a költségvetési évben rendelkezésre álló keret összegére időarányosan vállalható kötelezettség.

6. A támogatottak köre

8. § (1) A támogatottak köre: magánszemélyek, egyesületek, alapítványok, klubok, egyéb civil szervezetek, amatőr művészeti csoportok, önkormányzati és egyéb költségvetési intézmények a nem alaptevékenységű programjaikra, egyházi, vallási közösségek, karitatív szervezetek, egyéb szakmai közösségek (a továbbiakban: pályázó).

(2) A támogatásban való részvétel feltételei:

a) magánszemély esetében: a város életében alkotó-, szervezőmunkát végző személy, aki mosonmagyaróvári állandó lakos, vagy tartózkodási helye Mosonmagyaróvár, továbbá a támogatott cél Mosonmagyaróvár város és közösségei fejlődését, hírnevét szolgálja;

b) jogi személy esetében: székhelye Mosonmagyaróvár és a város életében kiemelkedő alkotó-, szervező munkát végez, továbbá a támogatott cél hozzájárul Mosonmagyaróvár város közösségi életéhez, a város jó hírének ápolásához.

7. A támogatás témakörei

9. § A támogatás témakörei megegyeznek e rendelet 4. §-ában foglalt témakörökkel, azzal, hogy a támogatandó célok nem, vagy részben nyertek támogatást alapokból vagy választókerületi keretből, illetve a városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása, illetve egyéb kiemelt támogatások külön soron.

8. Támogatási eljárás

10. § (1) A támogatási kérelmet - a 2. melléklet szerinti adatlappal kiegészítve - írásban vagy elektronikus úton nyújthatja be a támogatást igénylő Mosonmagyaróvár Város Polgármesteréhez, Alpolgármesteréhez. A támogatási kérelem adatlap szerinti minimális kötelező tartalma:

a) a támogatást igénylő neve (magánszemély esetén születési neve);

b) magánszemély igénylő esetén születési helye, ideje, anyja neve;

c) a támogatást igénylő lakcíme, székhelye, levelezési címe;

d) magánszemély igénylő esetén adóazonosító jele, jogi személy esetén adószám és nyilvántartási szám;

e) a támogatást igénylő szervezet képviselőjének neve, adóazonosító jele;

f) a támogatást igénylő elektronikus, telefonos elérhetősége;

g) a kért támogatás összege;

h) nyilatkozat az előleg igényélésére vonatkozóan;

i) a támogatási kérelem célja (a támogatni kért tevékenység, program, rendezvény ismertetése);

j) a támogatni kért tevékenységre, programra igényelt vagy kapott egyéb források megjelölése;

k) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a támogatás összegét bankszámlára kéri utalni vagy házipénztárból veszi fel - figyelemmel a hatályos költségvetési rendeletben foglaltakra; a bankszámla száma;

l) kötelezettségvállalási nyilatkozat a megpályázott összeg felhasználásának tételes bizonylatokkal (eredeti számlák) alátámasztott elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározottak alapján, a kötelezettségvállalásra jogosult képviselő aláírásával;

m) nyilatkozat a beszámoló közzétételéről nem magánszemély pályázó esetén.

(2) A 7. §-ban meghatározott mértékű keretösszeg felhasználásáról a polgármester, vagy az alpolgármester dönt.

(3) A támogatást igénylő a kérelem benyújtása során előleg igénylésére jogosult, amely nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 50%-át. Az előleg a Támogatási Szerződés aláírását követő 5 napon belül kerül átutalásra a megadott bankszámlára, vagy házipénztár útján kerül megfizetésre. Amennyiben a támogatott cél megvalósítását követően a Támogatási Szerződésben meghatározott határidőn belül a támogatott nem készíti el a szakmai beszámolót és a tételes pénzügyi elszámolást, köteles az előleget 5 napon belül visszafizetni az Önkormányzat számlájára, továbbá elesik a támogatási összeg fennmaradó részétől.

(4) A polgármester/alpolgármester támogató döntését követően a támogatásban részesülőkkel az önkormányzat támogatási szerződést köt (2. melléklet: Támogatási szerződés).

(5) A támogatott a támogatási összeg teljes felhasználásáról szóló elszámolást és szakmai beszámolót a támogatott program, rendezvény, esemény megvalósulását követő 30 napon belül köteles elkészíteni és benyújtani a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalnak a támogatási szerződésben megnevezett szervezeti egységéhez. Az elszámolás benyújtásának legkésőbbi időpontja adott költségvetési év november 15. Amennyiben a program november 15. napját követően valósul meg, az elszámolás és a szakmai beszámoló elkészítésének és benyújtásának határideje december hó 15. Amennyiben a támogatott rendezvény időpontja miatt az elszámolás december 15-ig nem nyújtható be, a szerződés rendelkezik az elszámolás jövőbeli határidejéről is. A támogatottnak rövid értékelő jelentést, szakmai beszámolót és a felhasználást igazoló bizonylatokat (eredeti számlákat, banki utalás esetén a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonatokat) és azok hiteles másolatait kell benyújtani a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően.

(6) A benyújtott elszámolások és szakmai beszámolók elfogadásáról a polgármester, alpolgármester dönt. Az a támogatott kaphatja meg a támogatást, akinek benyújtott elszámolását és beszámolóját a polgármester, alpolgármester jóváhagyta. Nem kaphatja meg a támogatást az a támogatott, akinek elszámolását a polgármester/alpolgármester nem fogadta el.

(7) A támogatás összegének a támogatási céltól eltérő módon történő felhasználásának engedélyezéséről a polgármester/alpolgármester dönt.

(8) A támogatás igénylő valótlan adatszolgáltatása alapján megkötött szerződést a Támogató felmondja. Amennyiben a szerződés teljesítésére még nem került sor a Támogató a szerződéstől eláll.

III. fejezet

A közpénzekből nyújtott pénzeszközök átláthatósága

11. § A Kptv.-ben meghatározott közzétételi kötelezettségnek a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon kell eleget tenni.

12. § Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban az a pályázó/kérelmező, akivel szemben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban foglalt kizáró feltételek bármelyike is fennáll.

IV. fejezet

A támogatások Európai Uniós szabályozással való összhangjának biztosítása

13. § (1) Ha a jelen rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése értelmében állami támogatásnak minősül, a támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásként a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet).

(2) A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett írásban nyilatkozik, az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk 2. pontjában meghatározott feltételnek megfelel.

(3) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

(4) Nem ítélhető meg csekély összegű támogatás az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 1. cikkében meghatározott célokra.

(5) Csekély összegű támogatás azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható állami támogatással, ha az így halmozott összeg támogatási intenzitása meghaladná az irányadó uniós állami támogatási szabályban meghatározott támogatási intenzitást.

Záró rendelkezések

14. § (1) Jelen rendelet 2020. március 23. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1. melléklet a 7/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

ADATLAP VÁLASZTÓKERÜLETI TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ

Támogatást igénylő jogi személy / magánszemély neve (születési neve):
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
A támogatást igénylő székhelye / lakcíme, levelezési címe:
Adószáma / adóazonosító jele:
Nyilvántartási száma:
Szervezet képviselőjének neve, adóazonosító jele, elérhetősége:
Név:
Adóazonosító jel:
Tel:
E-mail:
A kért támogatás összege:
Támogatási kérelem célja (a támogatni kért tevékenység, program megnevezése):
A szervezett program, megvalósítandó cél kötődik-e valamely intézményhez, szervezethez?

Amennyiben igen, melyik intézményhez, szervezethez és annak melyik programjához:
igen / nem
A támogatni kért tevékenységre, programra igényelt, vagy kapott egyéb forrás megjelölése
„A városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása, illetve egyéb kiemelt támogatások ... év”
Műemléki és helyi védelem alatt álló építészeti értékek felújításának támogatása
Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása
Útépítési alap
Sport Alap
Köznevelési Alap
Közművelődési Alap
Egészségvédelmi Alap
„választókerületi kerettámogatás ... év
Polgármesteri / Alpolgármesteri keret
Nyilatkozat támogatási összeg felvételéről
A támogatás összegét házipénztárból kívánom felvenni: igen / nem
A támogatás összegét bankszámlára kérem utalni: igen / nem
bankszámla száma:
Nyilatkozat a támogatás javasolt összegéről
Javasolt támogatás összege ...... Ft

Benyújtható: papír alapon a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályán (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) vagy elektronikusan a keretek@mosonmagyarovar.hu e-mail címre.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben megjelölt adataim adatkezelésének jogszerűségét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a választókerületek, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 7/2020. (III. 20.) önkormányzati rendeletének 5. § (1) bekezdése alapozza meg.

Kijelentem, hogy a választókerületek, valamint a polgármester, alpolgármester részére meghatározott keretekből nyújtott támogatás iránti kérelem elbárálásához kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az Adatvédelmi szabályzatot megismertem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Kelt: Mosonmagyaróvár, 20....

..................................................
támogatást igénylő aláírása

Kötelezettségvállalási nyilatkozat

Igazolom, hogy a pályázatban leírtak a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a hiányosan kitöltött adatlap, illetve valótlan adatok közlése a pályázati lehetőségből való kizárást vonja maga után, ugyan úgy, mint az előző évi elszámolási hiányosságok.

Egyben tudomásul veszem, hogy a támogatási szerződésben meghatározottak szerint tételesen, és az abban foglalt időpontig számolok el.

A támogatás felhasználását a bizottság bármikor ellenőrizheti, a pályázatban leírtaktól eltérő felhasználás esetén a teljes összeget köteles vagyok egy összegben visszafizetni legkésőbb a pályázati elszámoláskor.

Kelt: ........................................., 20.....................................

PH.

.................................................
aláírás

.....................................................
Név (nyomtatott nagybetűvel)

Nyilatkozat

Alulírott .............................., mint ........................................... képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy civil szervezetünk a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában foglaltak szerint ............................... letétbe/közzé* tette/törvény által meghatározott határidőig letétbe, közzé teszi.

Ezen nyilatkozatot Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatához benyújtott 20.... évi támogatási igényünkhöz adtam ki.

Mosonmagyaróvár, 20. ............................

..................................................
aláírás

* megfelelő rész aláhúzandó!

Ügyiratszám:

Ügyintéző:

Telefonszám:

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

képviseli: , Mosonmagyaróvár Város Polgármestere

törzsszám: 728032

adószám: 15728032-2-08

számlaszám: 11737076-15367400-00000000

mint Támogató,

másrészről:

civil szervezet/jogi személy/magánszemély neve

székhely:

képviseli:

adószám:

számlaszám:

nyilvántart.szám:

mint Támogatott

magánszemély esetén:

lakcím:

születési hely, idő:

anyja neve:

adóazonosító jele:

számlázási cím:

mint Támogatott

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A Támogató Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának 20.... évi költségvetésében tervezett „Választókerületi kerettámogatás” előirányzat terhére a ............... Bizottság számú, átruházott hatáskörben hozott határozata szerint ... .-Ft, azaz ... forint támogatást nyújt a Támogatott javára.

2. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban összegszerűen meghatározott támogatást a támogatási szerződésben részletezett elszámolás bizottsági jóváhagyását követően - 8 napon belül - a Támogatott bankszámlájára utalja / Támogatott nevére házipénztár útján fizeti meg.

3. A támogatási szerződés célja:

Támogató jelen megállapodás szerinti célja:.

4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a szerződés 3. pontjában hivatkozott célra használja fel.

5. *  1. verzió: A Támogatott jelen támogatási szerződés szerinti pénzeszköz átadás felhasználásáról beszámolót és tételes pénzügyi elszámolást készít a program megvalósítását követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatási év november 15. napjáig elszámol. A végső elszámolás napját követően, de a költségvetési évben megvalósuló program esetében az elszámolás és a szakmai beszámoló elkészítésének és benyújtásának határideje december hó 15. napja.

2. verzió: A Támogatott a támogatott rendezvény, cél időbeli megvalósulása miatt a szerződés keltét követő költségvetési évben számol el, a megvalósuló programot követő 30 napon belül.

A Támogatott a támogatás szabályszerű felhasználását az eredeti számlák, bizonylatok, illetve banki átutalás esetén a pénzügyi teljesítést igazoló bankszámlakivonatok bemutatásával köteles igazolni a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályán. A támogatott köteles az eredeti záradékkal ellátott bizonylatokról két példányban másolatot készíteni és a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Önkormányzati Osztályára eljuttatni.

Az elszámolás során benyújtott eredeti számlára kérjük rávezetni az alábbiakat (záradékok):

A számlán szereplő Tétel/ek (vagy ebből .....- Ft összeg) kizárólag Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata felé elszámolva a ........ számú támogatási szerződésre.

Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat

A fenti záradékot tartalmazó számláról készült másolatokra kérjük rávezetni és igazolni:

1. A számlamásolat hiteles, tartalma az eredetivel megegyező.

2. Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat

6. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató ellenőrzi a támogatás jogcím szerinti felhasználását. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi iratba betekintést enged és az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, biztosítja a helyszíni ellenőrzést.

7. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási szerződésben foglaltak teljesítése során egymással együttműködnek.

8. Támogatott kiadványain, hirdetéseiben köteles feltüntetni, hogy a vállalt cél Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata támogatásával valósult meg.

9. Amennyiben a Támogatott az 5. pontban rögzített elszámolási határidőt nem tartja be, az a támogatói döntés visszavonásával jár, a megítélt összeg nem kerül kifizetésre.

10. Jelen szerződés mellékleteit képezik:

- adatlappal kiegészített támogatási kérelem,

- nyilatkozat átláthatóságról (5.000.000 Ft feletti támogatás esetén),

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat (érintettség esetén közzétételi kérelemmel egyetemben),

- a támogatás elszámolási lapja annak számla/bizonylat mellékleteivel, valamint

- civil szervezetek esetén beszámoló letétbe helyezésére vonatkozó nyilatkozat.

11. Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy ugyanezen törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A Támogatott a jelen nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése érdekében teszi és egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ban meghatározott - a Támogatott átláthatóságával összefüggő - adatokat a Támogató kezelje. Támogatott vállalja, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről a Támogatót haladéktalanul tájékoztatja.

12. Jelen szerződés aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Felek kezelik egymás kapcsolattartóinak, valamint a megállapodás teljesítésében résztvevő egyéb munkavállalóinak személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerződéses partnerével a szerződés megfelelő teljesítése és az együttműködés megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

13. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a választókerületek, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 7/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Jelen támogatási szerződést a Felek a közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - a képviseleti jogosultság szabályainak megfelelően - 3 eredeti, magyar nyelvű példányban jóváhagyólag aláírták.

Mosonmagyaróvár, 20....

.................................................... ....................................................
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Képviseli: polgármester
Támogató Támogatott
Jogi ellenjegyzés: Pénzügyileg ellenjegyzem:
.......................................... ........................................
jegyző pénzügyi osztályvezető

Melléklet a .../20... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

Elszámoló lap
(Az elszámolás bizonylatait ezen az elszámoló lapon kérjük összesíteni)

Támogatási szerződés

iktatószáma:

Támogatott neve: A támogatás összege:
.......................................................... ...........................................Ft
.......................................................... Csatolt mellékletek: ..................db

A támogatott címe:

Témakör: .............................................

A támogatott program címe:

A támogatott program pontos ideje,

időtartama:

Az elszámoláshoz csatolt számlák, bizonylatok, valamint azok pénzügyi teljesítését igazoló bankszámlakivonatok összesítője:

számla, bizonylat, (bankszámla kivonat)
sorszáma
megnevezése
Kiállítás dátuma,
(év, hó, nap)
A számla tartalma
(kifizetés jogcíme)
számla értéke
(Ft)
......................................................................................
végösszeg:

Az elszámolás kelte:

.......................................
A támogatott bélyegzője és aláírási joggal felruházott képviselőjének aláírása

2. melléklet a 7/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

ADATLAP A POLGÁRMESTERI/ALPOLGÁRMESTERI TÁMOGATÁSI KÉRELEMHEZ

A támogatást igénylő jogi személy/magánszemély neve (születési neve):
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Az igénylő székhelye:
lakcíme:
levelezési címe:


Adószáma/Adóazonosító jele:
Nyilvántartási száma:
Szervezet képviselőjének neve, adóazonosító jele, elérhetősége: Név:
Adóazonosító jel:
Tel.:
E-mail:
Nyilatkozat előleg igénylésére: igényelem nem igényelem
A támogatási összeg .......... %-a. (max. 50%)
A támogatás összegét bankszámlára kérem utalni:

..................................................
A támogatás összegét házipénztárból kívánom felvenni: igen nem
Költségvetés /csak a támogatott programra Saját forrás: br............................ Ft
vonatkozólag kell kitölteni/ A kért támogatás összege: bruttó ...................Ft
Egyéb kért/kapott támogatások:

br........................... Ft


br........................... Ft


br........................... Ft
Források nevesítése


Összes támogatás összege: br. Ft
A program tervezett összköltsége: br ........................... Ft
Nyilatkozat a támogatás javasolt összegéről
Javasolt támogatás összege ...... Ft

Benyújtható: papír alapon a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.) vagy elektronikusan a keretek@mosonmagyarovar.hu e-mail címre.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben megjelölt adataim adatkezelésének jogszerűségét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdése, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a választókerületek, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 7/2020. (III. 20.) önkormányzati rendeletének 10. § (1) bekezdése alapozza meg.

Kijelentem, hogy a választókerületek, valamint a polgármester, alpolgármester részére meghatározott keretekből nyújtott támogatás iránti kérelem elbárálásához kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót, továbbá az Adatvédelmi szabályzatot megismertem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Mosonmagyaróvár, 20....

ph

............................................................
A támogatást igénylő aláírása

Kötelezettségvállalási nyilatkozat

Igazolom, hogy a pályázatban leírtak a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a hiányosan kitöltött adatlap, illetve valótlan adatok közlése a pályázati lehetőségből való kizárást vonja maga után, ugyan úgy, mint az előző évi elszámolási hiányosságok.

Egyben tudomásul veszem, hogy a támogatási szerződésben meghatározottak szerint tételesen, és az abban foglalt időpontig számolok el.

A fel nem használt pályázati összeget az elszámoláskor visszafizetem. A támogatás felhasználását a bizottság bármikor ellenőrizheti, a pályázatban leírtaktól eltérő felhasználás esetén a teljes összeget köteles vagyok egy összegben visszafizetni legkésőbb a pályázati elszámoláskor.

Kelt: ........................................., 20......................................

PH.

.................................................
aláírás

.....................................................
Név (nyomtatott nagybetűvel)

Nyilatkozat

Alulírott .............................., mint ........................................... képviselője, ezúton nyilatkozom, hogy civil szervezetünk a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában foglaltak szerint ............................... letétbe /közzé* tette/törvény által meghatározott határidőig letétbe, közzé teszi.

Ezen nyilatkozatot Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatához benyújtott 20.... évi támogatási igényünkhöz adtam ki.

Mosonmagyaróvár, 20. ............................

..................................................
aláírás

* megfelelő rész aláhúzandó!

Ügyiratszám:

Ügyintéző:

Telefonszám:

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

képviseli: , Mosonmagyaróvár Város Polgármestere

törzsszám: 728032

adószám: 15728032-2-08

számlaszám: 11737076-15367400-00000000

mint Támogató,

másrészről

civil szervezet/jogi személy/magánszemély neve

székhely:

képviseli:

adószám:

számlaszám:

nyilvántart.szám:

mint Támogatott

magánszemély esetén:

lakcím:

születési hely, idő:

anyja neve:

adóazonosító jele:

számlázási cím:

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek megállapodnak, hogy Támogató Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának 20... évi költségvetésében tervezett Polgármesteri/Alpolgármesteri keret terhére Ft, azaz forint összegű támogatást nyújt a Támogatott javára.

2. A támogatási szerződés célja:

3. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a szerződés 2. pontjában hivatkozott célra használja fel.

4. Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban meghatározott támogatást a támogatási szerződésben részletezett elszámolás polgármesteri/alpolgármesteri jóváhagyását követően - 8 napon belül - a Támogatott által megadott bankszámlára utalja át/ a Támogatott nevére házipénztár útján fizeti meg.

A Támogatott a Támogató döntése alapján, % - azaz Ft - előlegre jogosult, amelyet a jelen Támogatási Szerződés aláírást követő 5 napon belül a Támogató átutal a megadott bankszámlára, vagy házipénztár útján megfizeti.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a 2. pontban meghatározott cél megvalósítását követően a Támogatási Szerződés 5. pontjában meghatározott határidőn belül nem készíti el a szakmai beszámolót és a tételes pénzügyi elszámolást, köteles az előleget 5 napon belül visszafizetni a Támogató számlájára, továbbá elesik a támogatási összeg fennmaradó részétől.

5. *  1. verzió: A Támogatott jelen Támogatási Szerződés szerinti pénzeszköz átadás felhasználásáról rövid értékelő jelentést, szakmai beszámolót és tételes pénzügyi elszámolást készít az igényelt támogatási összeg felhasználását követő 30 napon belül, de legkésőbb a támogatás év november 15. napjáig elszámol. A végső elszámolás napját követően, de a költségvetési évben megvalósuló program esetében az elszámolás és a szakmai beszámoló elkészítésének és benyújtásának határideje december hó 15.

2. verzió: A Támogatott a támogatott rendezvény, cél időbeli megvalósulása miatt a szerződés keltét követő költségvetési évben számol el, a megvalósuló programot követő 30 napon belül.

A Támogatott a támogatás szabályszerű felhasználását számlával, illetve bizonylattal - az eredeti számlák és banki átutalás esetén a bankszámlakivonatok bemutatásával és azok záradékolt másolatainak csatolásával - köteles igazolni.

A támogatás összegének felhasználásáról szóló beszámoló mellékletét képezik a felhasználását igazoló bizonylatok - eredeti számlák; banki átutalás esetén a bankszámlakivonatok és azok két példányban elkészített hitelesített másolatai -, amelyeket a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkársága ellenőriz, azokat igazolja és postai megküldés esetén az eredeti számlákat, bizonylatokat a Támogatottnak visszaküldi.

Az elszámolás során benyújtott eredeti számlára kérjük rávezetni az alábbiakat:

A számlán szereplő Tétel/ek (vagy ebből .....- Ft összeg) kizárólag Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata felé elszámolva a ........ számú támogatási szerződésre.

Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat

A fenti záradékot tartalmazó számláról készült másolatokra kérjük rávezetni és igazolni:

1. A számlamásolat hiteles, tartalma az eredetivel megegyező.

2. Dátum, aláírás, bélyegzőlenyomat

6. Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató ellenőrzi a támogatás jogcím szerinti felhasználását. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás felhasználásával kapcsolatos valamennyi iratba betekintést enged és az ellenőrzéshez szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, biztosítja a helyszíni ellenőrzést.

7. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási szerződésben foglaltak teljesítése során egymással együttműködnek.

8. Támogatott kiadványain, hirdetéseiben köteles feltüntetni, hogy a vállalt cél Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata támogatásával valósult meg.

9. Jelen szerződés mellékleteit képezik:

- adatlappal kiegészített támogatási kérelem,

- nyilatkozat átláthatóságról (5.000.000 Ft feletti támogatás esetén),

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat (érintettség esetén közzétételi kérelemmel egyetemben),

- a támogatás elszámolási lapja annak számla/bizonylat mellékleteivel, valamint

- civil szervezetek esetén beszámoló letétbe helyezésére vonatkozó nyilatkozat.

10. Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy ugyanezen törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

A Támogatott a jelen nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése érdekében teszi és egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 55. §-ban meghatározott - a Támogatott átláthatóságával összefüggő - adatokat a Támogató kezelje. Támogatott vállalja, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következne be, erről a Támogatót haladéktalanul tájékoztatja.

11. Jelen szerződés aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Felek kezelik egymás kapcsolattartóinak, valamint a megállapodás teljesítésében résztvevő egyéb munkavállalóinak személyes adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján. Mindkét Fél jogos érdekét képezi, hogy szerződéses partnerével a szerződés megfelelő teljesítése és az együttműködés megteremtése érdekében kapcsolatot tartson.

12. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a választókerületek, valamint a polgármester, alpolgármesterek részére meghatározott keretek felosztásáról szóló 7/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadók.

Jelen támogatási szerződést a Felek a közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - a képviseleti jogosultság szabályainak megfelelően - 3 eredeti, magyar nyelvű példányban jóváhagyólag aláírták.

Mosonmagyaróvár, 20...

............................................. .........................................
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
Képviseli: polgármester
Támogató Támogatott
Jogi ellenjegyzés: Pénzügyileg ellenjegyzem:
jegyző pénzügyi osztályvezető

Melléklet a .../20... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

Elszámoló lap
(Az elszámolás bizonylatait ezen az elszámoló lapon kérjük összesíteni)

Támogatási szerződés

iktatószáma:

Támogatott neve: A támogatás összege:
.......................................................... ...........................................Ft
.......................................................... Csatolt mellékletek: ..................db

A támogatott címe:

Témakör: .............................................

A támogatott program címe:

A támogatott program pontos ideje,

időtartama:

Az elszámoláshoz csatolt számlák, bizonylatok, valamint azok pénzügyi teljesítését igazoló bankszámlakivonatok összesítője:

számla, bizonylat, (bankszámla kivonat)
sorszáma
megnevezése
Kiállítás dátuma,
(év, hó, nap)
A számla tartalma
(kifizetés jogcíme)
számla értéke
(Ft)
..................................................................
végösszeg:

Az elszámolás kelte:

..........................................
A támogatott bélyegzője és aláírási joggal felruházott képviselőjének aláírása

Az elszámolást jóváhagyom:

..........................................
polgármester/alpolgármester