Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (a továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény) terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Alapszolgáltatás: az anyakönyvvezetőnek a hivatali helyiségben a munkaideje alatt az anyakönyvi esemény létesítése során az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben (a továbbiakban: At.) rögzített eljárása, melyen az anyakönyvi esemény kapcsán érintett felek és a tanúk vehetnek részt.

2. *  Hivatali helyiség: a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hivatali helyisége, különösen a Polgármesteri Hivatal kislétszámú anyakönyvi események lebonyolítására kialakított terme, a Polgármesteri Hivatal Díszterme, a Flesch Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.) továbbá a Fehérló Közösségi Ház (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 140.) anyakönyvi esemény megtartására kijelölt és berendezett helyisége, és a Cselley-ház (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.) díszterme.

3. Hivatali munkaidő: a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

4. Külső helyszín: a hivatali helyiségen kívüli szertartásra engedélyezett helyszín.

5. Kislétszámú anyakönyvi esemény: az az anyakönyvi esemény, amelyen a résztvevők létszáma nem haladja meg a 14 főt.

6. Többletszolgáltatás: a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény létesítése.

3. Az anyakönyvi esemény ideje

3. § (1) *  Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben - az At. 27. § (2) bekezdésében, valamint 39. § (2) bekezdésében meghatározott munkaszüneti napok kivételével - az anyakönyvi események lebonyolítása szombati napokon 15:00 és 18:00 óra között engedélyezett.

(2) Szabadtéri külső helyszínen május 2. és szeptember 15. között engedélyezhető anyakönyvi esemény létesítése, az anyakönyvi és más jogszabályok előírásainak betartásával.

4. § (1) Hivatali helyiségben hivatali munkaidőn kívül szerdai napon legfeljebb öt, szombati napon legfeljebb hét anyakönyvi esemény engedélyezhető.

(2) *  Külső helyszínen szombati napon engedélyezhető anyakönyvi esemény azzal, hogy egy napon

a) különböző helyszíneken legfeljebb két anyakönyvi esemény tartható úgy, hogy a két szertartás kezdő időpontja között legalább 90 perc különbség legyen,

b) azonos helyszínen két vagy több anyakönyvi esemény tartható.

(3) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény időpontját lehetőleg úgy kell engedélyezni, hogy két szertartás közvetlenül kövesse egymást.

4. Az anyakönyvi esemény helyszíne

5. § (1) Az anyakönyvi esemény megtartására a 6. §-ban foglalt kivétellel hivatali helyiségben van lehetőség.

(2) *  Hivatali munkaidőn túli anyakönyvi esemény létesítése esetén az anyakönyvi esemény helyszínéül szolgáló hivatali helyiséget a jegyző jelöli ki.

6. § (1) Külső helyszínen történő anyakönyvi esemény az At. szabályai szerint engedélyezhető, olyan helyszínen, ahol a méltó megünnepléshez szükséges feltételek a következők szerint biztosíthatók:

a) a helyszín gondozott, hulladéktól, szaghatástól mentes,

b) közlekedési és egyéb zajok a szertartás méltóságát nem zavarják meg,

c) biztosított az anyakönyv és az anyakönyvvezető védelme a káros behatásoktól, így különösen esőtől, széltől, sérüléstől,

d) az anyakönyvi esemény résztvevői számára megfelelő nagyságú tér áll rendelkezésre, továbbá

e) más tevékenység a szertartást nem zavarja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően külső helyszínen történő anyakönyvi esemény létesítése esetén a megfelelő esőhelyszín biztosításáról a kérelmezőnek kell gondoskodnia. Az esőhelyszín megjelölése az engedély megadásának feltétele.

(3) Kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletben anyakönyvi esemény kizárólag akkor engedélyezhető, ha a szertartás lebonyolítására a vendéglátástól elkülönített helyiség, terület biztosított.

(4) Közterületen, nyílt vízen, nyílt vízen keresztül megközelíthető építményben, vízi és légi járművön, valamint lakóházban és annak kertjében házasságkötés nem engedélyezhető.

5. Az anyakönyvi esemény díja

7. § (1) Az alapszolgáltatás nyújtása díjmentes.

(2) A többletszolgáltatásért az érintetteknek az 1. mellékletben meghatározott összegű díjat kell fizetniük.

(3) A többletszolgáltatások díját az anyakönyvi esemény létesítése iránti szándék bejelentését követő 15 napon belül, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlája javára vagy a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal házipénztárában készpénzzel kell megfizetni.

(4) A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a felek az anyakönyvi esemény kitűzött időpontja előtt legalább 30 nappal bejelentik, a többletszolgáltatás befizetett díját 15 napon belül vissza kell utalni vagy fizetni a befizető részére.

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben az anyakönyvi esemény létesítése iránti szándék bejelentése és az esemény kitűzött időpontja között több mint három hónap eltelik, és az anyakönyvi esemény elmarad, úgy az esemény díját abban az esetben kell visszafizetni a (4) bekezdés szerinti határidőn belül, ha a felek az esemény elmaradását a kitűzött időpontja előtt legalább 60 nappal bejelentik.

(6) A (4) és (5) bekezdésekben megjelölt határidő leteltét követően tett bejelentés esetén a többletszolgáltatási díj visszafizetése nem követelhető.

(7) Ammenyiben a (3) bekezdésben rögzített határidőn belül a többletszolgáltatás díja nem kerül befizetésre, az anyakönyvi esemény lefoglalt időpontja törlésre kerül.

8. § A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint

a) a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy

b) a hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben megtartott anyakönyvi események esetén eseményenként 6000 Ft közreműködői díj,

c) a hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívül megtartott anyakönyvi események esetén eseményenként 10 000 Ft közreműködői díj

illeti meg.

6. A hivatali munkaidőn túli, illetve hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény létesítésére vonatkozó engedélyezési eljárás

9. § (1) Hivatali munkaidőn túl, illetve külső helyszínen jegyzői engedéllyel lehet anyakönyvi eseményt létesíteni. Az engedélyezési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az engedélyezési eljárás kérelemre indul. A kérelemnek tartalmaznia kell az anyakönyvi eseményt létesítendő felek nevét, az anyakönyvi esemény tervezett időpontját, helyszínét, külső helyszín esetén az esemény esőhelyszínét, a szertartáson résztvevők várható létszámát és az At.-ben, illetve a jelen rendeletben foglalt feltételek biztosítására vonatkozó adatokat, információkat.

10. § (1) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a kérelemben megjelölt helyszín tulajdonosának, üzemeltetőjének, azzal rendelkezni jogosultnak a helyszín biztosításáról szóló nyilatkozatát, vagy a használatról szóló megállapodás egy példányát.

(2) Az anyakönyvvezető helyszíni szemle során győződhet meg arról, hogy a kérelemben megjelölt helyszín, illetve esőhelyszín megfelel az At., valamint e rendelet előírásainak.

(3) Az esőhelyszín biztosítása történhet oly módon, hogy megfelelő méretű és minőségű sátor, lábon álló fedett szín stb. alatt történik az anyakönyvi esemény.

11. § (1) A Hivatal külső helyszínen csak az anyakönyvvezető közreműködését biztosítja.

(2) Az anyakönyvvezető a jegyzői engedélytől függetlenül megtagadhatja az anyakönyvi esemény létesítését, ha annak időpontjában a meghatározott feltételek nem teljesülnek.

7. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendeletben foglaltakat a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az At. rendelkezései irányadóak.

(4) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1 melléklet a 9/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelethez * 

A többletszolgáltatásért fizetendő díjak

1. Hivatali munkaidőn túl, a Polgármesteri Hivatal kislétszámú anyakönyvi események lebonyolítására kialakított termében megrendezett esemény díja: 20.000,- Ft

2. Hivatali munkaidőn túl, a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megrendezett esemény díja: 50.000,- Ft

3. Hivatali munkaidőn túl Cselley-ház (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 19.) dísztermében tartott anyakönyvi esemény díja: 50.000,- Ft

4. Hivatali munkaidőn túl a Flesch Központ (9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 14.) anyakönyvi esemény megtartására kijelölt és berendezett helyiségében tartott anyakönyvi esemény díja: 50.000,- Ft

5. Hivatali munkaidőn túl a Fehérló Közösségi Ház (9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 140.) anyakönyvi esemény megtartására kijelölt és berendezett helyiségében tartott anyakönyvi esemény díja: 50.000,- Ft

6. Hivatali munkaidőn túl külső helyszínen tartott anyakönyvi esemény díja: 100.000,- Ft

A feltüntetett díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.