Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati biztosról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdésében és 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervhez (a továbbiakban: intézmény) önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény költségvetését terhelő, 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az intézmény költségvetésének éves eredeti kiadási előirányzatának a 10%-át, vagy a bruttó 100 millió forintot.

2. § (1) Az intézmény köteles az 1. melléklet szerinti adatszolgáltatást teljesíteni 3 napon belül a polgármester felé, ha a 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri az 1. §-ban meghatározott értékhatárt. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a 30 napon túli elismert tartozásállomány összesített összegét, annak tételes részletezését és a tartozásállomány megszüntetése érdekében tett intézkedések felsorolását.

(2) Az intézmény adatszolgáltatását a polgármester továbbítja a Képviselő-testület részére. Az önkormányzati biztost a Képviselő-testület választja ki.

(3) Az önkormányzati biztos kiválasztására irányuló pályázati kiírást Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának honlapján, illetve helyben szokásos módon közzé kell tenni.

(4) A pályázati ajánlatok alapján, a jogszabályi feltételeknek megfelelő jelöltek közül a Képviselő testület által kijelölt személlyel a polgármester határozott időtartamra köt szerződést, és kiállítja az önkormányzati biztos részére a megbízólevelet.

(5) A megbízási díj havi összegét és a költségelszámolás rendjét a polgármester határozza meg. Az önkormányzati biztos tevékenységével összefüggő, önkormányzatot terhelő kiadások fedezetének biztosításáról, az adott évre elfogadott költségvetési rendelet szabályai szerint a polgármester gondoskodik.

(6) Az intézmény és a hozzá kirendelt önkormányzati biztos nevét, valamint az önkormányzati biztos megbízatásának időtartamát az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

3. § (1) Ez a rendelet 2020. március 23. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző
Fehérné dr. Bodó Mariann
jegyző

1. melléklet a 12/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

A 2. §-ban megjelölt jelentési kötelezettség kötelező tartalma:

ADATSZOLGÁLTATÁS
az önkormányzati intézmény által elismert tartozásállományról

1. Adatszolgáltatás időpontja:

2. Költségvetési szerv neve:

3. Költségvetési szerv számlaszáma

4. Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata

5. Eredeti éves költségvetés kiadási összegben és a kiadási előirányzat %-ában

6. Az alábbi tartozásállomány megszüntetése érdekében tett intézkedések felsorolása

Sor-
szám
Tartozásállomány
megnevezése
Tartozásállomány
10-15 nap
közötti
15-30 nap
közötti
30 napon
túli

Dátum, cégszerű aláírás