Mosonmagyaróvár Város Polgármesterének 20/2021. (V. 27.) rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörömben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében megalkotott, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva az alábbi rendeletet alkotom:

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § A költségvetés egységes pénzalapjának 2020. évi teljesített

a) bevételét 9.919.143.138 Ft-tal,

b) kiadását 7.911.690.310 Ft-tal

az 1. mellékletben foglalt mérleg szerint hagyom jóvá.

3. § (1) A működési bevételeket:

a) a költségvetés végrehajtásának 2020. évi működési bevételeit önálló költségvetési szervenként a 2. mellékletben,

b) elkülönülten az Önkormányzat működési bevételeit a 3. mellékletben,

c) a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal működési bevételeit a 4/a. mellékletben,

d) a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési bevételeit a 4/b. mellékletben,

e) az együttes összevont működési bevételeket Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében az 5. mellékletben

foglaltak szerint állapítom meg.

(2) A működési kiadásokat:

a) a működési kiadásokat önálló költségvetési szervenként a 7. mellékletben,

b) elkülönülten az Önkormányzat működési kiadásait a 8. mellékletben,

c) a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 9/a. mellékletben,

d) a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési kiadásait a 9/b. mellékletben,

e) az együttes összevont működési kiadásokat Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében a 10. mellékletben

foglaltak szerint állapítom meg.

(3) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények záró statisztikai állományi létszámát 2020. december 31-én 404 főben - ebből 4 fő a közfoglalkoztatottak záró statisztikai állományi létszáma - állapítom meg a rendelet 15. mellékletében.

(4) Az állami hozzájárulások, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, az Önkormányzattól elvont szolidaritási hozzájárulás összegét a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A működési célú állami támogatások elszámolását

a) az Önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában

aa) gyermekétkeztetés szakmai dolgozók bértámogatása -1.188.000 Ft

ab) szünidei gyermekétkeztetés támogatása + 20.520 Ft

ac) bölcsődei ellátás + 27.248.800 Ft

ad) szociális étkeztetés + 431.376 Ft

ae) házi segítségnyújtás - 2.145.000 Ft

af) időskorúak nappali intézményi ellátása + 5.130.000 Ft

ag) fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása foglalkoztatásban részesülő fogyatékos személyek, demens személyek nappali ellátása + 8.185.320 Ft

ah) hajléktalanok átmeneti szállása + 626.285 Ft

ai) szociális szféra bértámogatása - 7.716.080 Ft

aj) idegenforgalmi adó kiesés támogatása + 4.500.650 Ft

ak) bölcsődei kiegészítő támogatás (BMÖGF/464-3/2020) + 5.411.160 Ft

al) bérfejlesztési kiegészítő támogatás (BMÖGF/464-3/2020) + 971.600 Ft

Összesen: + 41.476.631 Ft

b) a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás finanszírozását érintően, Mosonmagyaróvár Térségi Társulásnak az elszámolás alapján járó támogatás 4.511.901 Ft,

összegben állapítom meg. Jelen rendelet hatályba lépését követően, 30 napon belül a Mosonmagyaróvár Térségi Társulásnak elszámolás alapján járó állami támogatás kiutalásra kerül.

(6) A felhalmozási célú állami támogatások elszámolására vonatkozón nem állapítok meg sem járó-, sem visszafizetendő támogatást a rendelet 12. melléklete alapján.

4. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának 2020. évi fejlesztési- és felújítási bevételeit feladatonként és célonként a 6. melléklet szerint, a felhalmozási kiadásait pedig az 11. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A városi kultúra, sport és egyéb önszervezendő közösségek támogatásának felhasználását a rendelet 13. melléklet szerint hagyom jóvá.

6. § Az Önkormányzat 2020. évi kölcsönállományát lejárat, összeg és hitelezők szerinti bontásban a 17. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A többéves kihatással bíró kötelezettségek alakulását a rendelet 18. melléklete alapján határozza meg.

8. § (1) Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló fordulónapjára vonatkozó, költségvetési számvitel szerinti képződött maradvány összegét a 19. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményhez kapcsolódó, a 2021. évi költségvetésben eredeti előirányzatában nyilvántartásba nem vett pozitív maradványkülönbözet nyilvántartásba vétele az adott intézmény önkormányzati finanszírozást csökkenti.

(3) Az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet vállalkozási tevékenységéből 2020. évben maradványa nem keletkezett.

(4) Elrendelem, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat a beszámolójában kimutatott 2020. évi tényleges maradvány, valamint a 2021. évi költségvetésben megtervezett és jóváhagyott maradványfelhasználás közötti különbözetet nyilvántartásba vegye, a maradványkülönbözetet tartalékba helyezze.

9. § Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2019. évi maradvány felhasználást a 2-6. mellékletek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 16. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 20. melléklet szerint állapítom meg.

12. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 20. melléklet szerint állapítom meg.

13. § Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredmény-kimutatását a 22. melléklet állapítom meg.

14. § A könyvvizsgálat tárgyát képező, 2020 évi egyszerűsített beszámolóját a 21. mellékletben foglalt egyszerűsített mérleg, a 23. mellékletben foglalt egyszerűsített eredmény-kimutatás, valamint a 19. mellékletben foglalt maradvány-kimutatás szerint állapítom meg.

15. § * 

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

Mellékletek a 20/2021. (V. 27.) rendelethez