Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletéről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mosonmagyaróvári Lakástulajdonosok és Bérlők Egyesülete véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakásokra, helyiségekre (továbbiakban: lakás, helyiség), valamint a velük kapcsolatos közös használatra szolgáló helyiségekre és területekre.

(2) Az (1) bekezdésen túl a rendelet hatálya kiterjed mindazon személyekre, akik állandó vagy ideiglenes jelleggel az ingatlant használják, állandó vagy ideiglenes jelleggel ott tartózkodnak.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Garzonház: az olyan lakóépület, amelyben a legfeljebb 2+ fél szobás szociális alapon hasznosítható – elsősorban bérbeadással – Önkormányzati tulajdonú bérlakások aránya több mint ötven százalék.

2. Ingatlankezelő: az a jogi személy, akivel Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok kezelésére és a bérbeadói feladatok ellátására ingatlanhasznosítási megállapodást kötött.

3. Jogos lakásigény mértéke:

a) 1 fő esetén 1 lakószoba

b) 2 fő esetén 1 – 1,5 lakószoba

c) 3 fő esetén 1,5 – 2 lakószoba

d) 4 fő esetén 2 – 2,5 lakószoba

e) 5 fő esetén 2,5 – 3 lakószoba,

f) minden további 2 fő esetén a mérték fél lakószobával növelhető.

4. Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti jövedelem.

5. Költségelven hasznosított lakások: ezek a lakások szolgálati lakásnak minősülnek, amelyekben elsősorban szakemberekkel létesíthető bérleti jogviszony, kivéve a Rendelet 57. §-ában foglalt esetekben.

6. Közös használatra szolgáló helyiség: általában a gyermekkocsi- és a kerékpártároló, a közös pince és padlástér.

7. Közös használatra szolgáló terület: általában a kapualj, a lépcsőház, a folyosó, a függőfolyosó, az udvar, az épületben lévő lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek megközelítéséhez és rendeltetésszerű használatához szükséges területek.

8. Lakás átalakítás: lakás átalakításának minősül különösen:

a) a lakás műszaki megosztása, alapterületének és a lakószobák számának megváltoztatása (bővítése, csökkentése), továbbá

b) a lakás alaprajzi beosztásának, helyiségei számának, illetőleg rendeltetésének megváltoztatása.

9. Lakáskorszerűsítés: lakás korszerűsítésének minősül különösen:

a) egyedi gáz-, vagy elektromos fűtő, illetőleg melegvíz szolgáltató berendezés felszerelése,

b) a lakás komfortfokozatát növelő egyéb építési-szerelési munka elvégzése.

10. Nyugdíjasházi bérlakás: a Mosonyi Mihály utca 35–37. épülettömbben található bérlakások, melyek kizárólag nyugdíjasok elhelyezésére szolgálnak.

11. Rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény különösen, ha

a) a kérelmező a bérlakás fenntartására képes, lakhatása más módon nem biztosított és

b) a háztartásában három, vagy annál több eltartottról gondoskodik,

c) a kérelmező vagy vele együtt élő családtagja súlyosan fogyatékos, vagy tartós egészségkárosodása miatt folyamatos orvosi kezelésre szorul,

d) lakhatását biztosító épületet elpusztító vagy e rendeltetését akadályozó köztudomású elemi kár (pl. tűz, szél- vagy hóvihar, belvíz, más időjárási károsító hatás stb.) következik be.

12. Szakember: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatával (ide értve a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalt, valamint a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata tulajdonában álló jogi személyeket és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata részvételével működő társulásokat is), vagy Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén működő közigazgatási, katasztrófavédelmi, rendvédelmi szervvel, köznevelési, közegészségügyi intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló személy.

13. Vagyon: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti vagyon.

3. § E rendelet alkalmazása során a 2. §-ban nem szabályozott fogalmakra a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény (továbbiakban: Lakástörvény) értelmező rendelkezései az irányadók.

3. A lakásbérbeadással kapcsolatos feladatok ellátása

4. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a) az éves költségvetés keretében meghatározza az e rendelet alapján kezelt és hasznosított lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítására, karbantartására, javítására fordítandó összeget,

b) dönt lakásnak nem lakás céljára szolgáló helyiséggé történő átminősítéséről,

c) dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő átminősítéséről,

d) dönt a lakások és helyiségek értékesítésre történő kijelöléséről,

e) dönt a lakás célú bérlemény hasznosításának kijelöléséről.

5. § A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)

a) átveszi és nyilvántartásba veszi az e rendelet mellékleteiben meghatározott kérelmeket, és erről tájékoztatja az igénylőt,

b) átveszi az ingyenesen használatba adott nem lakás célú ingatlanok iránti kérelmeket, és bonyolítja az ezzel kapcsolatos adminisztrációt,

c) indokolt esetben környezettanulmányt végez,

d) közreműködik a Lakásellenőrző Munkacsoport munkájában, végzi annak adminisztrációját.

6. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) dönt

a) az e rendelet hatálya alá tartozó szociális alapon kiutalható ingatlan bérlőjének kijelöléséről, és

b) az a) pont szerint kijelölt bérlő bérleti jogviszonyának meghosszabbításáról, lakáscseréről, bérleti jogviszony folytatásáról

c) a bérlő jogos lakásigényét meghaladó vagy a meglévő lakásánál nagyobb alapterületű lakás kijelöléséről,

d) a szociális bérlakásra vonatkozó tartási szerződés jóváhagyásáról.

7. § A polgármester a szakembert foglalkoztató intézmény vezetőjének kérelmére dönt a költségelvű bérlakás szakember részére történő bérbeadásáról, és az e tárgyú bérleti jogviszony meghosszabbításáról.

8. § Az ingatlankezelő

a) ellátja mindazokat a bérbeadói feladatokat, melyeket sem a lakástörvény, sem e rendelet nem telepít más szervhez,

b) ellátja a külön ingatlanhasznosítási megállapodásban rögzített feladatokat,

c) a bérlőkijelölést követően a Hivatal értesítése alapján megköti a bérleti szerződést a kijelölt személlyel,

d) jogosult a kezelésében levő ingatlanok tekintetében – a tulajdonjog megváltoztatása és az ingatlanok megterhelése, továbbá a peres és nem peres, valamint végrehajtási eljárás kivételével – gyakorolni a tulajdonost megillető bérbeadói jogosítványokat (mint bérlőkijelölési joggal rendelkező), teljesíteni a bérbevevővel szembeni tulajdonosi kötelezettségeket, a tulajdonos képviseletében eljárni, nyilatkozatot tenni,

e) gondoskodik az e rendelet hatálya alá tartozó ingatlanok használatának rendjéről szóló tájékoztató elkészítéséről, és annak a bérlő részére történő átadásáról,

f) a jelen rendeletben, a lakástörvényben és a Ptk.-ban nem szabályozott egyéb kérdéseket, a bérlővel történő megállapodás útján rendezi.

9. § További hatáskörök, feladatkörök vonatkozásában Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének mindenkor hatályos Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Szervezeti és Működési Szabályzat) az irányadó.

4. Az adatkezelésre vonatkozó szabályok

10. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó eljárásokban a személyes adatok kezelése és nyilvántartása a természetes személy hozzájárulásán alapul.

(2) A kérelem benyújtásával a kérelmet benyújtó természetes személynek – az Adatkezelési tájékoztatás megismerését és annak tudomásul vételét követően – a lakásbérleti joghoz jutása érdekében önkéntes hozzájárulását kell adnia, hogy az e rendelet 1., 2. és 3. mellékletében szereplő kérelmekben megadott személyes adatait a Képviselő-testület és annak szervei, valamint az ingatlankezelő – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály vonatkozó rendelkezéseinek keretei között – megismerje, kezelje és nyilvántartsa.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás megtagadása esetén kérelmet el kell utasítani.

5. A lakások bérbeadásának módjai

11. § (1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a tulajdonában lévő lakás célú ingatlanok közül:

a) a 4. mellékletben megjelölt garzonházak szociális rászorultság, nyugdíjasházi bérlakásokat időskori szükséglet figyelembe vételével, továbbá bérlőkijelölés útján, szociális alapon,

b) az 5. mellékletben megjelölt szolgálati lakás ingatlanokat elsősorban költségelven, jelen rendelet 57. §-ban meghatározott esetben szociális alapon,

c) a 6. mellékletben megjelölt lakáscélú ingatlanokat külön ingatlanhasznosítási megállapodás keretében, a bérlőkijelölési jog átadásával, az ingatlankezelő útján piaci alapon hasznosítja,

d) *  a Mosonmagyaróvár belterület 273/A/1 hrsz. alatti ingatlanban található lakást gondnoki lakás céljára,

e) *  a Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 89. (320 hrsz.) I. emelet 7. szám alatti lakást vendéglátás célra

hasznosítja.

(2) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a tulajdonában lévő nem lakás célú helyiségek közül:

a) a 7. mellékletben megjelölt nem lakás célú helyiségeket külön ingatlanhasznosítási megállapodás keretében, az ingatlankezelő útján piaci alapon hasznosítja, vagy

b) a 8. mellékletben megjelölt nem lakás célú helyiségeket ingyenes használatba adja.

6. A lakásbérleti szerződés megkötése, időtartama

12. § (1) Önkormányzati bérlakásra lakásbérleti szerződés a bérbeadó által megállapított határozott időre, vagy valamely feltétel bekövetkeztéig, de legfeljebb öt évre köthető.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nyugdíjasházi bérlakásba elhelyezésre kerülő bérlővel határozatlan idejű bérleti jogviszony létesíthető.

(3) A bérleti szerződést a bérlőnek kijelölt személy a bérbeadásról, valamint – figyelemmel a 29. § rendelkezéseire is – a bérleti jog folytatásáról szóló értesítés átvételét követő 8 napon belül köteles megkötni.

13. § (1) Az a bérlő, akinek szociális alapon bérbe adott lakásbérleti szerződésének 12. § (1) bekezdés szerinti időtartama lejárt, kérelmezheti a bérleti jogviszony meghosszabbítását.

(2) Amennyiben a bérlő szociális bérlakásra való jogosultsága továbbra is fennáll, a Bizottság a bérleti szerződést alkalmanként legfeljebb három évvel meghosszabbíthatja.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bérleti jogviszony alkalmanként legfeljebb három évvel meghosszabbítható abban az esetben is, ha a meghosszabbítást kérelmező bérlő jelenleg is szociális bérlakásban él, azonban a szociális bérlakásra való jogosultság feltételei esetében már nem teljesülnek, viszont

a) rendkívüli méltánylást érdemlő körülmény áll fenn, vagy

b) a bérlő lakhatását más módon nem tudná biztosítani.

(4) A bérleti jogviszony meghosszabbítása iránti kérelemhez az 54. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl csatolni kell annak igazolását, hogy a bérlőnek nem áll fenn közüzemi díjtartozása.

14. § (1) Az a bérlő, akinek költségelven vagy piaci alapon bérbe adott lakásbérleti szerződésének 12. § (1) bekezdés szerinti időtartama lejárt, kérelmezheti a bérleti jogviszony meghosszabbítását.

(2) Amennyiben a lakásbérleti jogviszony létesítésének feltételei továbbra is fennállnak, – költségelven bérbe adott lakás esetén, ha ezt városérdek is indokolja – a bérleti szerződés alkalmanként legfeljebb három évvel meghosszabbítható.

15. § A 12. § (1) bekezdés szerinti időtartam lejártát követően, ha a bérlő nem igényli a bérleti jogviszony 12. §–14. § szerinti meghosszabbítását, vagy arra nem jogosult, saját maga köteles elhelyezéséről gondoskodni minden külön térítési és elhelyezési igény nélkül.

7. A lakás átadása

16. § (1) A bérbeadó a lakást a bérlő részére átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével tisztán és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban adja át. A lakás átadásakor észlelt hibák, hiányosságok megszüntetéséről a bérbeadó köteles gondoskodni. Ha a bérbeadó e kötelezettségét nem teljesíti, a bérlő a szükséges munkát helyette és költségére elvégezheti a bérbeadó írásban történő felhívását követően.

(2) A lakás átadásakor átadás-átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni: melyben fel kell tüntetni a lakás, illetőleg a lakásberendezések tényleges állapotát (különösen: a lakásberendezések hiánya, a burkolatok, festés, mázolás állapota), valamint a bérlő esetleges észrevételeit. A bérlő az átvételt a jegyzőkönyv aláírásával köteles elismerni.

(3) Nem vonatkozik az (1) és (2) bekezdésben foglalt kötelezettség arra az esetre, ha a bérlő átalakítási, felújítási munka elvégzésének kötelezettségével szerezte meg a bérleti jogot és arról a felek megállapodást kötöttek.

8. A karbantartási, felújítási, pótlási és cserekötelezettség

17. § A bérbeadó köteles gondoskodni a Lakástörvény 10. § (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően:

a) a falakban keletkezett hibák, hiányosságok megszüntetéséről,

b) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és terület tisztántartásáról és a szükség szerinti megvilágításról, valamint

c) a közös használatra szolgáló helyiségek üzemeltetési költségének megfizetéséről.

9. A lakás átalakítása, korszerűsítése

18. § (1) A bérlő a lakást átalakítani, korszerűsíteni kizárólag a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával jogosult.

(2) Ha a bérlő az (1) bekezdésben foglalt munkát bérbeadói hozzájárulás és hatósági engedély nélkül végzi el, a bérbeadó kötelezheti az eredeti állapot helyreállítására.

(3) A költségek elszámolására, a lakbér megállapítására a bérlő és bérbeadó közötti megállapodás az irányadó, melyet a munkák megkezdése előtt kell megkötni.

10. A házastársak (élettársak) igénylésére vonatkozó rendelkezések

19. § (1) Szakemberek kivételével házastársak (élettársak) lakásbérleti igénylésüket csak együttesen nyújthatják be.

(2) A házasság jogerős bírói ítélettel történt felbontását, az életközösség megszüntetését követően a korábban benyújtott bérleti jog iránti kérelmet az alábbiak szerint kell elismerni folyamatosnak:

a) ha a házasság megkötése, az életközösség létesítése előtt mindkét fél rendelkezett érvényes lakásigényléssel, akkor mindkét fél igénylése a benyújtás időpontjától,

b) ha a házasságkötés (életközösség létesítése) előtt csak az egyik fél rendelkezett érvényes lakásigényléssel, akkor az igénylés e fél vonatkozásában a benyújtás időpontjától,

c) ha a lakásigénylést a felek a házasságkötés (életközösség létesítése) után nyújtották be, akkor az igénylés mindkét fél vonatkozásában a benyújtás időpontjától tekinthető folyamatosnak, amennyiben továbbra is fennáll a bérlakásra való jogosultság.

(3) Amennyiben a lakásigénylés benyújtását követően a házasság felbomlik, életközösség megszűnik, az marad a nyilvántartásban, akinek a személyében a felek egymás között megegyeztek. A megegyezésről szóló nyilatkozatot a Hivatallal írásban, a teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek megfelelő formában kell közölni.

(4) Megegyezés hiányában a kiskorú gyermekek érdekeinek szem előtt tartásával a bérleti szerződést azzal a féllel kell megkötni, akinél a kiskorú gyerek(ek) elhelyezésre kerültek.

(5) Ha a (4) bekezdésben foglaltak sem teljesülnek, akkor megegyezés hiányában a Bizottság döntése alapján a szociálisan rászorultabb marad a nyilvántartásban.

11. Társbérletre vonatkozó rendelkezések

20. § (1) Az önkormányzati lakásban megüresedő társbérleti lakrész a lakásban maradó társbérlő részére csak akkor adható bérbe, ha vállalja a megnövekedett lakásalapterület után számított lakbér – továbbá az azzal összefüggésben korábban keletkezett hátralék – megfizetését.

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott feltétel nem áll fenn, a lakásban visszamaradó társbérlő lakásbérleti szerződését a bérbeadó felmondja cserelakás biztosítása mellett. A cserelakás megfelelőségénél a társbérlet során kizárólagos bérleményként használt társbérleti lakrész szobaszáma és komfortfokozata vehető figyelembe.

12. A lakásbérlet megszüntetésével kapcsolatos rendelkezések

21. § (1) A bérbeadó a lakás bérlőjével a határozatlan idejű bérlet esetén a bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetheti az alábbi feltételekkel:

a) ha a bérlő meglévő lakása helyett másik lakás biztosítására nem tart igényt, ez esetben a bérbeadó a lakás visszavételét követően részére az általa megfizetett használatbavételi díj összegét köteles kifizetni, vagy

b) ha a lakás bérlője részére cserelakást tud biztosítani.

(2) A lakásra fennálló tartozásokat a bérlőnek járó használatbavételi díjba be kell számítani.

22. § (1) Ha a bérbeadó a szerződést felmondta és a lakás kiürítésének foganatosítása bírósági végrehajtásra tartozik, a kiköltözésre kötelezett részére alacsonyabb kategóriájú vagy kisebb komfortfokozatú, vagy kevesebb szobaszámú lakás biztosítható.

(2) Amennyiben a bérbeadó a szerződést a Ptk. 6:348. § alapján mondta fel, a bérlő semmilyen elhelyezésre nem tarthat igényt.

(3) Nem szociális céllal bérbe adott lakás bérleti jogának felmondása esetén a bérbeadó másik lakást nem köteles biztosítani.

13. A bérleti jogviszony megszűnése és a lakás visszaadása

23. § (1) A szerződésben meghatározott idő elteltével a bérleti jogviszony megszűnik. A bérlő külön felszólítás és mindennemű elhelyezési és térítési igény nélkül a lakást köteles visszaadni a bérbeadónak.

(2) A bérbeadónak a lakás visszaadásakor meg kell állapítania a lakás és a lakásberendezések tényleges állapotát, illetőleg az esetleges hibákat, hiányosságokat és a megállapításokat írásba kell foglalni.

(3) Nyilatkoztatnia kell a bérlőt az őt terhelő hibák és hiányosságok megszüntetésének, illetőleg az ellenérték megtérítésének módjáról és határidejéről.

(4) Ha a bérlő a hibák és hiányosságok megszüntetéséről, vagy az ellenérték megtérítéséről nem nyilatkozik, illetőleg a bérbeadó a bérlő nyilatkozatát nem fogadta el, a bérbeadó az elévülési határidőn belül bíróságtól kérheti a bérlő által okozott kár és járulékainak megtérítését.

(5) A bérlő köteles a lakás használatának ellenértékét és költségeit mindaddig megfizetni, amíg azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak jegyzőkönyvben át nem adja.

24. § (1) Ha a lakásbérleti jogviszony a bérlő halála miatt szűnt meg, és nincs a lakásbérleti jog folytatására jogosult személy, a bérbeadó az öröklésben érdekeltet felszólítja, hogy a lakásban maradt hagyatéki tárgyakat a hagyatéki leltár felvételétől számított 30 napon belül szállítsa el.

(2) Ha az öröklésben érdekelt a hagyatéki tárgyakat a lakásból az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem szállítja el, azokat az ingatlankezelő a bérbeadó költségére raktárban, vagy arra alkalmas más helyiségben helyezheti el.

(3) A bérbeadónak a (2) bekezdésben körülírt intézkedésből eredő költségeit az örökösök kötelesek megtéríteni.

25. § Lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő a saját költségén engedély nélkül felszerelt lakásberendezési tárgyakat köteles térítésmentesen hátrahagyni, szükség szerint az eredeti állapotot visszaállítani, illetőleg a rendeltetésszerű használhatóságot más módon biztosítani.

14. Hozzájárulás a lakáscsere szerződéshez

26. § (1) A bérlő az általa bérelt lakás cseréjét csak abban az esetben kérheti, ha életkörülményeiben olyan jelentős változás következik be, mely a cserét indokolttá teszi, vagy a cserét a cserélni kívánó felek kifejezetten kérik.

(2) Az (1) bekezdés tekintetében a bérlő életkörülményeiben bekövetkező jelentős változás:

a) tartós egészségkárosodása miatt ellátása jelenlegi lakásában nem biztosítható,

b) jogos lakásigénylésének mértéke növekszik vagy csökken.

(3) A bérbeadó nyilvántartást vezet azokról az igénylőkről, akik a jelenlegi helyett másik önkormányzati tulajdonú lakást kérnek.

27. § A lakáscsere végrehajtásakor a bérlővel együttlakó valamennyi személy köteles a lakást a bérlővel együtt elhagyni, onnan kijelentkezni.

15. Tartási szerződéssel összefüggő rendelkezések

28. § (1) Önkormányzati bérlakásra kötendő tartási szerződéshez való hozzájárulást meg kell tagadni, ha:

a) az eltartó kiskorú, vagy

b) a bérlő egészségi, szociális és egyéb körülményei nem utalnak arra, hogy tartásra, gondozásra rászorult, vagy

c) az eltartó a tartáshoz szükséges jövedelemmel nem rendelkezik, vagy

d) az eltartó a bérlővel állandó jelleggel és ténylegesen nem lakik a lakásban, vagy

e) ha az eltartónak már más eltartottal is van érvényes tartási szerződése az országban, vagy

f) az eltartónak vagy házastársának az ország bármely területén haszonélvezettel nem terhelt, tulajdonában álló lakóingatlana van.

(2) A Hivatal környezettanulmány készítésével és a szükséges okiratok, nyilatkozatok megszerzésével állapítja meg az (1) bekezdésben foglaltak meglétét.

(3) A tartási szerződés érvénytelensége, felbontása, vagy megszüntetése a lakásbérleti jogviszony folytatását kizárja.

(4) Az eredetileg nem szociális céllal bérbe adott lakásokra tartási szerződés nem köthető.

16. A lakásbérleti jog folytatása a bérlő halála esetén

29. § (1) A lakásbérleti jog folytatására a Lakástörvény 32. §-ban, továbbá e rendeletben meghatározott jogosultak a bérlő halálától számított 30 napon belül kérhetik jogosultságuk elismerését.

(2) Ha a lakásbérleti jog folytatására van olyan jogosult személy, aki e jogának elismerését az (1) bekezdésben előírt határidőben nem kérte, a Hivatal köteles őt felhívni, hogy 8 napon belül nyilatkozzék, kíván-e jogával élni. A határidő elmulasztása jogvesztéssel j ár.

(3) Ha a lakásbérleti jog folytatására vonatkozó jogosultság elismerését az eltartó kéri, a bérleti szerződés megkötése előtt a Hivatal a rendelkezésére álló dokumentumok és környezettanulmány alapján köteles megvizsgálni, hogy az eltartó a tartási kötelezettségét teljesítette-e. A tartási kötelezettség nem teljesítése esetén a jogosultság elismerését el kell utasítani.

17. A lakásbérleti jogviszony szüneteltetése

30. § (1) Szünetel a bérlő bérleti jogviszonya, ha a bérbeadó a lakásban olyan építési munkákat végez el, melyek a bérlő kiköltöztetését teszik szükségessé.

(2) A szünetelés időtartama alatt a bérlőt a bérbeadó átmenetileg köteles elhelyezni legalább olyan lakásban, mely legfeljebb eggyel alacsonyabb komfortfokozatú, mint jelenlegi bérleménye, szobaszáma pedig a jogos lakásigény alsó mértékének megfelel.

(3) Ha az önkormányzati bérlakásra határozatlan időtartamú bérleti jogviszony áll fenn és a bérlemény felújítására kerül sor, megszűnik a bérleti jogviszony:

a) ha a lakás alapterülete 30%-kal változik, vagy

b) szobaszáma változik, vagy

c) a bérlő nem vállalja a felújítás után magasabb komfortfokozatú lakás emelt lakbérének fizetését.

(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben a bérlő elhelyezéséről a bérbeadó köteles gondoskodni másik megfelelő lakás biztosításával. A másik lakás akkor megfelelő, ha legfeljebb eggyel alacsonyabb komfortfokozatú a jelenleginél és szobaszáma a bérlő jogos lakásigényének alsó mértékét eléri.

18. A szociális intézményből elbocsátott személy elhelyezése

31. § Ha a szociális intézményből elbocsátott személy korábban pénzbeli térítés ellenében lemondott az önkormányzati bérlakása bérleti jogviszonyáról, az intézményből történő elbocsátása esetén, a pénzbeli térítés a mindenkori jegybanki alapkamattal egyező kamatokkal együtt számított visszafizetése ellenében, részére a jogos lakásigényének megfelelő nagyságú, legalább komfortos bérlakás biztosítható.

19. Lakásba történő befogadás feltételei

32. § (1) A Lakástörvény 21. § (2) bekezdésében megjelölt személyek befogadását a bérlő köteles a bérbeadónak a befogadástól, vagy a születéstől számított 8 napon belül bejelenteni.

(2) A bérlő, a társbérlő a lakásba a bérbeadó írásbeli hozzájárulásával befogadhatja:

a) élettársát, amennyiben az másik beköltözhető lakással nem rendelkezik,

b) testvérét, ha a befogadás után a család minden tagja részére legalább 6 m2 nagyságú lakásterület még biztosítható.

(3) A Lakástörvényben és az e §-ban foglaltakon kívül a bérlő a lakásba más személyt nem fogadhat be.

20. A lakás elhagyása

33. § (1) A bérlő köteles a lakásban életvitelszerűen lakni.

(2) A bérlő a lakásból történő – két hónapot meghaladó – távollétét és annak időtartamát köteles írásban, a távollét megkezdése előtt legalább 15 nappal a bérbeadó részére bejelenteni. Amennyiben ezen bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget – valamint menthető ok nem áll fenn – a bérbeadó a tudomására jutástól számított 8 napon belül felszólítja a bérlőt, hogy távollétét igazolja, vagy életvitelszerűen tartózkodjon a lakásban. Ha a bérlő a felszólításnak, határidőn belül nem tesz eleget, a bérbeadó ezt szerződésszegésnek tekinti és jogosult 8 napon belül felmondani a szerződést.

(3) Ha a bérlő ismeretlen helyen, vagy külföldön tartózkodik – a bérlő lakásában lévő ingóságok elszállításáról és megőrzéséről a gyámhatóság által kirendelt ügygondnok útján kell gondoskodni.

21. A lakások bérleti díja és a lakáshasználati díj

34. § (1) A szociális alapon, valamint költségelven bérbe adott lakásokra fizetendő bérleti díjat, annak tartalmát – a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti lakások kivételével – külön önkormányzati rendelet szabályozza.

(2) Az a személy, akinek a bérbeadóval kötött lakásbérleti szerződése megszűnt, vagy azt a bérbeadóval nem kötötte meg, és másik lakásra nem tarthat igényt, a jogcím nélküli használat kezdetétől számított 3 hónap elteltével a lakás lakbérének kétszeresét köteles fizetni mindaddig, amíg fennáll a jogcím nélküli lakáshasználat.

22. A bérlemények használatának rendje

35. § (1) A bérlakást, vagy annak egy részét a bérlő a szerződésben foglaltaktól eltérő célra nem használhatja, bérbe nem adhatja.

(2) A bérleményen belül és kívül napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró tevékenységtől és magatartástól.

(3) A lakóépület kapuját egész nap becsukva kell tartani. A személyi bejárókat (kiskapu) 5:00 – 22:00 óráig nyitva, 22:00 – 5:00 óráig zárni kell a személy- és vagyonvédelem érdekében.

36. § (1) Szőnyeget, lábtörlőt, ágyneműt és ruhaneműt kirázni, porolni lakáson kívül csak úgy lehet, hogy a keletkezett hulladékot, szemetet azonnal el kell távolítani.

(2) Aki bármilyen anyag szállításával, lerakásával vagy egyéb módon a közös használatú helyiséget vagy területet, falat beszennyezi, köteles a szennyeződést saját költségén eltávolítani.

(3) Az épület ablakából, erkélyéről stb. tárgyakat kidobni, bármilyen folyadékot kiönteni tilos.

37. § A bérlő, és a vele együtt a bérleményben tartózkodó személy köteles az állagvédelem érdekében

a) a lakásokat, a nem lakás céljára szolgáló helyiségeket,

b) a közös használatra szolgáló helyiségeket és területeket,

c) a lakóépületek központi berendezéseit és tartozékait (pl. fűtő és melegvíz szolgáltató, házi szeméttároló stb.) rendeltetésének megfelelően, a környezet sérelme nélkül, gazdaságosan használni.

38. § Az ingatlankezelő a lakóépületen, ingatlanon, a lakásokban vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben a felújítási, tervszerű épület-karbantartási munkák megkezdésének időpontjáról, várható időtartamáról a használókat előzetesen és hirdetőtáblán köteles tájékoztatni.

39. § Az épület tetőzetén, homlokzatán, kerítésén, falfelületén hirdető-berendezés, fényreklám, díszkivilágításra szolgáló berendezés, kirakatszekrény, cég- és címtábla elhelyezéséhez az ingatlankezelő előzetes hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás nem mentesít a hatósági engedély megszerzése alól.

40. § Loggiára, erkélyre, teraszra, falakra rácsokat, vagy redőnyt csak az ingatlankezelő előzetes hozzájárulásával lehet felszerelni.

41. § Ablakra, erkélyre, loggiára a közterületről látható antennát felszerelni csak az ingatlankezelő engedélyével szabad.

42. § A lakóépület egységes megjelenése érdekében a lakások, a nem lakás céljára szolgáló helyiségek ajtóit, ablakait, redőnyeit, rácsait a loggia, az erkély, a terasz falait az ingatlankezelő előzetes engedélyével, az általa megjelölt színre szabad mázolni és festeni.

43. § Loggián, erkélyen és teraszon városképet rontó, azok rendeltetésszerű használatával összhangban nem lévő bútorok, egyéb tárgyak tartósan nem helyezhetők el.

44. § Virágot biztonságosan rögzített tartókon szabad elhelyezni. Közterületre néző ablakba, erkélykorlátra ágyneműt, ruhaneműt teregetni tilos.

45. § (1) A közös használatú helyiséget – ha a jogosultak nem használják – zárva kell tartani. A zárva tartás ideje alatt a kulcsokat az ingatlankezelő, vagy az általa kijelölt személy köteles hozzáférhető helyen tartani.

(2) Gyermekek részére – ahol erre a lakóépülethez tartozó területen lehetőség és indokolt igény van – a közösség érdekeit figyelembe véve, az ingatlankezelő játszóhelyet jelöl ki.

(3) A közös használatra szolgáló területek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók. Ezeken a területeken bútorokat és egyéb tárgyakat az ingatlankezelő engedélye alapján, az engedélyben meghatározott időpontig lehet tárolni.

(4) Az ingatlankezelő jogosult az engedély nélkül, vagy az engedélyben megjelölt időtartamon túl tárolt vagyontárgyakat felelősőrzésbe venni és azokat a tulajdonos költségére elszállíttatni.

46. § (1) Udvarral rendelkező lakóépület esetében a gépjármű tárolásához az ingatlankezelő engedélye szükséges.

(2) Az engedély megadásakor a tárolás feltételeit úgy kell megállapítani, hogy a tárolás a lakóépület többi használójának nyugalmát ne zavarja.

(3) A gépjármű üzembentartója a tároló-helyet köteles tisztántartani, felel a tűzrendészeti szabályok betartásáért és a tárolással kapcsolatban keletkezett kárért is.

(4) Műemlék jellegű épületek kapualjában gépjárművek tárolása tilos!

(5) A gyermekek részére kijelölt területet gépjármű-tárolás céljára igénybe venni, csökkenteni tilos.

(6) Az engedélyezett tároló-helyen kizárólag olyan javítási munkát lehet végezni, amely nem jár túlzott zajjal és szennyeződéssel, és a többi lakó zavarása és sérelme nélkül is elvégezhető.

(7) Kerékpárt, motorkerékpárt a lakóépület falához támasztani tilos.

(8) Motorkerékpárt, segédmotorkerékpárt a lakóépületen belül csak a kijelölt helyen, a tűzvédelmi előírások betartása mellett szabad tárolni.

47. § (1) A lakóépületben tüzelőt tárolni csak az ingatlankezelő által meghatározott helyen szabad a tűzvédelmi szabályok betartásával.

(2) A tüzelőanyag szállítás, tárolás következtében keletkezett szennyeződés megszüntetéséről az köteles gondoskodni, akinek az érdekében a szállítás történt.

(3) Tilos a panelszerkezetű lakóépületekben a PB-gázpalack tárolása, használata.

23. A lakás rendeltetésszerű használatának ellenőrzése

48. § (1) Az lakáscélú ingatlanok rendeltetésszerű használatának ellenőrzését az ingatlankezelő mellett a Lakásellenőrzési Munkacsoport végzi.

(2) A Lakásellenőrzési Munkacsoport tagjai:

a) a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának Vezetője,

b) a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Lakásügyi Ügyintézője,

c) a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Ügyintézője,

d) a Család- és Gyermekjóléti Központ által delegált családsegítő,

e) a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság által delegált tag,

f) a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság által delegált tag,

g) az ingatlankezelő képviselője,

h) a Mosonmagyaróvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,

i) a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet által delegált tag.

(3) A Lakásellenőrzési Munkacsoport a rendeltetésszerű és gondos használatot, továbbá a bérlői kötelezettségek teljesítését évente legalább két alkalommal ellenőrzi. A bérlő az ellenőrzést tűrni köteles.

(4) Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére az ingatlankezelő a bérlőt 15 napon belül írásban, határidő kitűzésével köteles felhívni és a végrehajtást ellenőrizni.

II. Fejezet

A lakás célú ingatlanok bérbeadásának különös szabályai

24. Szociális alapon hasznosított lakások bérbeadásának szabályai

49. § (1) *  A szociális alapon hasznosítható ingatlanok, lakások – garzonház, és különösen indokolt esetben költségelven bérbeadható ingatlanok – bérletére jogosultak a város közigazgatási területén élő, három éve állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamok polgárai, valamint az EGT tagállamok Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén dolgozó munkavállalói, akiknek családjában – a vele együtt költöző családtagokat számítva – az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, egyedülálló esetében a két és félszeresét.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően Nyugdíjasházi bérlakásban történő elhelyezés iránti igény esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét, egyedülálló esetén hatszorosát.

50. § Nem jogosult szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakásra

a) akinek és vele együtt költöző családtagjának vagyona van az EGT bármely tagállamának területén, illetőleg lakáson haszonélvezeti, használati joga áll fenn,

b) aki és a vele együtt költöző családtagjának személyi tulajdonú ingatlanát (tulajdoni hányadát) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül elidegenítette, ha annak forgalmi értéke meghaladta a vagyon fogalmába tartozó értékhatárt,

c) aki a kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról, tekintet nélkül arra, hogy ki volt a bérbeadó,

d) aki szociális, jövedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkozóan olyan valótlan adatokat közöl, amelyek számára jogtalan előnyt jelentenek,

e) aki igazolt jövedelemmel nem rendelkezik,

f) akinek a bérleti jogviszonya a bérleti díj és a közüzemi díjak fizetési kötelezettség elmulasztása miatt szűnt meg, a lakás kiürítésétől számított minimum 5 évig, vagy a teljes tartozás utólagos rendezéséig.

51. § Az 49. §-ban foglaltak figyelembevételével szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra jogosult lehet az is, akinek a bérbeadó a szerződést azért mondta fel, mert lakbérét nem fizette, de a szerződés felmondását követően a bírósági eljárás megindításáig tartozását kiegyenlítette, és azóta folyamatosan teljesíti fizetési kötelezettségét. Ebben az esetben az általa használt lakást ismételten bérbe lehet adni legfeljebb egy évre. Amennyiben ez alatt az idő alatt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti, jelen rendelet keretei között bérleti jogviszonya ismételten meghosszabbítható.

52. § Az önkormányzati bérlakás szociális jellegű bérleti jogára vonatkozó jogosultságot a bérbeadást megelőzően is vizsgálni kell. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kérelmező szociális jellegű bérlakás bérleti jogára nem jogosult, kérelmét a Bizottság elutasítja.

53. § (1) Nyugdíjasházi bérlakásra bérleti szerződés akkor köthető egyedülálló személlyel vagy házaspárral, két egyedülálló személy esetében – ha ezt együttesen kérik, a bérlőtársi jogviszonyra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével –, ha:

a) nyugdíjas, illetőleg az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte,

b) önmaga ellátására képes, de egészségi állapota miatt segítséget igényel,

c) legalább komfortos bérlakásának bérleti jogviszonyáról lemond és a bérlakást kiürítve, újrahasznosításra alkalmas állapotban visszaadja,

d) a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségének teljesítését maga vállalj a.

(2) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben bérleti szerződést lehet kötni olyan igénylővel is, aki megfelel az (1) bekezdésben foglaltaknak, jövedelme azonban az 49. § (2) bekezdésében meghatározott jövedelemhatárt meghaladja, amennyiben önhibáján kívül került olyan helyzetbe, hogy lakhatása egyéb módon nem megoldható.

(3) Bérlőül az előírt feltételek fennállása esetén sem jelölhető ki az, aki egészségi állapota vagy egyéb ok miatt a közösségi együttélésre alkalmatlan.

(4) Nyugdíjasházi bérlakásba a bérlő csak olyan házastársát (élettársát), rendkívüli méltánylást érdemlő esetben – a Bizottság döntése alapján – vér szerinti és örökbefogadott gyermekét fogadhatja be, aki:

a) nyugdíjas, és az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte;

b) önmaga ellátására képes.

(5) Az (4) bekezdés rendelkezésében foglaltak ellenére történt befogadás a lakás rendeltetés ellenes használatának minősül, és a befogadott személy a bérlő halála esetén a lakásbérleti jogot nem folytathatja.

(6) A bérlő a lakásbérleti jogáról csak a bérbeadó javára mondhat le.

(7) A bérlő a lakását csak nyugdíjasok házában lévő lakással vagy olyan másik bérlakással cserélheti el, amelynek bérlője az ide vonatkozó rendelkezések értelmében nyugdíjasok házában lévő lakás bérlője lehet.

54. § (1) A szociális alapon hasznosított bérlakás iránti kérelmet e rendelet 1. mellékletében meghatározott formanyomtatványon, nyugdíjasházi bérlakásban történő elhelyezés iránti kérelmet a 3. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Hivatalnál.

(2) A bérleti jog iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a család kereső tagjainak jövedelem igazolását,

b) a vagyoni helyzetről szóló nyilatkozatokat,

c) tartós egészségkárosodás esetén a kezelő orvos erről szóló igazolását,

d) ha az érintett, vagy az érintettek munkanélküliek, akkor a munkanélküli ellátásra vonatkozó adatokat kell szolgáltatni.

(3) Amennyiben a szociális alapon történő lakásigénylés nem nyugdíjasházi elhelyezésre vonatkozik a kérelem elbírálásának szempontjai különösen:

a) a kérelmező lakhatásának körülménye,

b) a kérelmező jövedelmi viszonya,

c) a kérelmező gyermekeinek száma,

d) a kérelmező gyermeket egyedül nevelő szülő,

e) a kérelmező családi állapota,

f) a kérelmező állami gondoskodás alatt állt, átmeneti vagy tartós nevelt volt,

g) a kérelmező családjában lakhatási körülménye miatt védelembe vett gyermek él.

55. § (1) A lakásigénylés elfogadása esetén a kérelmezőt a Hivatal legfeljebb egy év időtartamra nyilvántartásba veszi. Ha az egy éves időtartam alatt nem kerül sor a bérlakás kiutalására, a kérelmezőnek újabb kérelmet kell benyújtania.

(2) A kérelmeket elsősorban a nyilvántartásba vétel idősorrendje szerint kell teljesíteni. A sorrendtől a Bizottság egyedi mérlegeléssel eltérhet, amennyiben a bérlő rendkívüli méltánylást érdemlő szociális helyzete ezt indokolja.

(3) A nyilvántartásból történő lakásfelajánlás alkalmával ismételten felül kell vizsgálni, hogy a kérelmező vagyoni helyzete alapján szociális bérlakás bérletére jogosult vagy sem.

56. § A lakásigénylést a Bizottság elutasítja, ha:

a) az igénylő valótlan adatokat közölt, és a valós adatokat a helyszíni szemle alkalmával sem tárta fel,

b) amennyiben az igénylő a jogos lakásigénye mértékét elérő és műszakilag megfelelő, részére legalább két felajánlott lakást nem fogad el,

c) akinél megállapítható, hogy vagyoni helyzete alapján bérlakás bérletére nem jogosult.

25. A költségelven hasznosított lakások bérbeadásának szabályai

57. § A költségelven hasznosított lakások szolgálati lakásnak minősülnek, ezen lakásokba elsősorban szakemberekkel létesíthető bérleti jogviszony. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő számú szociális alapon kiutalható bérlakás úgy a költség elven hasznosított lakások is bérbeadhatók szociális alapon, ebben az esetben a szociális alapon hasznosított lakások bérbeadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

58. § (1) A közszolgálati feladatot ellátó intézmény vezetője köteles előre írásban megindokolni a szakember elhelyezési, valamint a meghosszabbítási kérelmét.

(2) A megkötött bérleti szerződések egy példányát meg kell küldeni a bérlő elhelyezési javaslatot tevő szervezet részére.

(3) Amennyiben a szakember közszolgálati feladatot ellátó intézménynél fennálló jogviszonya – amelyre tekintettel a bérlakást kapta – megszűnt, a lakást a szakember és a vele együtt élő személyek elhelyezési igény nélkül kötelesek elhagyni.

(4) A költségelven szakemberek részére adott lakások esetében, amennyiben a bérleti jogviszony a szakember halála miatt szűnt meg, a bérleti jog folytatása a Lakástörvény 32. § (2) bekezdésében meghatározott személyek részére csak az eredeti bérleti szerződés időpontjáig ismerhető el.

26. Az ingatlankezelési megállapodás keretében piaci alapon hasznosított lakások bérbeadásának szabályai

59. § A piaci alapon hasznosított lakásokat – ingatlanhasznosítási megállapodásban foglaltak szerint – az ingatlankezelő üzemelteti és gyakorolja bérbeadói jogokat, különösen a bérlőkijelölési jogot, saját nevében.

60. § A piaci alapon hasznosított lakások bérlőjének kiválasztása körében az ingatlankezelő a nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint az önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglalt szabályokat köteles megfelelően alkalmazni.

26/A. *  A gondnoki lakásra és vendégül látás célú lakásra vonatkozó eltérő szabályok

60/A. § *  (1) Jelen rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott lakás gondnoki lakás célú hasznosításáról a Jegyző dönt, az ettől eltérő célú hasznosításról a Polgármester jogosult dönteni. A Jegyző az alábbiakra jogosult

a) a jelen rendeletben és a Ptk.-ban nem szabályozott egyéb kérdéseket, a bérlővel történő megállapodás útján rendezi.

b) a gondnoki célú lakáshasznosítás tekintetében – a tulajdonjog megváltoztatása és az ingatlanok megterhelése, továbbá a peres és nem peres, valamint végrehajtási eljárás kivételével – gyakorolni a tulajdonost megillető bérbeadói jogosítványokat, teljesíteni a bérbevevővel szembeni tulajdonosi kötelezettségeket, a tulajdonos képviseletében eljárni, nyilatkozatot tenni.

(2) A Polgármester dönt a jelen rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott lakás vendéglátás célú hasznosításáról.

III. Fejezet

A nem lakás célú helyiségek bérbeadásának különös szabályai

27. A piaci alapon bérbe adott nem lakás célú helyiségek bérbeadásának szabályai

61. § A piaci alapon bérbe adott nem lakás célú helyiségeket – ingatlanhasznosítási megállapodásban foglaltak szerint – az ingatlankezelő üzemelteti és gyakorolja bérbeadói jogokat saját nevében.

62. § (1) A bérbeadó az üres, vagy megüresedett helyiségekre csak határozott időre szóló bérleti szerződést köthet a 12. § (1) bekezdésben jelölt időtartamra.

(2) A határozott idő lejártakor a szerződés a bérlővel alkalmanként legfeljebb öt évre meghosszabbítható, amennyiben bérleti díj tartozása nincsen és tevékenységével kapcsolatban kifogások nem merültek fel.

63. § A piaci alapon hasznosított nem lakás célú ingatlanok bérlőjének kiválasztása körében az ingatlankezelő a nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint az önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglalt szabályokat köteles megfelelően alkalmazni.

64. § (1) A helyiségre azonos, vagy hasonló tevékenységet folytató igénylőkkel írásbeli közös kérelmük alapján bérlőtársi szerződés is köthető, de kizárólag a bérleti jogviszony létrejöttekor.

(2) Ha valamelyik bérlőtárs jogviszonya megszűnik, bérlőtársa azzal a feltétellel jogosult a bérleti jogviszony folytatására, ha a jogok és kötelezettségek átvétele a teljes helyiség tekintetében megtörténik.

65. § (1) A bérbeadó nem köteles a bérlőnek a helyiséget úgy bérbe adni, hogy az abban folytatni kívánt tevékenység gyakorlásához szükséges módon legyen kialakítva, felszerelve, illetőleg berendezve.

(2) A bérlő köteles gondoskodni a helyiséghez tartozó üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, védőtető, ernyős szerkezet, biztonsági berendezések karbantartásáról, továbbá a bérlő tevékenysége érdekében szükséges felújításokról, pótlásokról, illetőleg ezek cseréjéről.

(3) A bérlő köteles gondoskodni

a) az épület olyan központi berendezéseinek karbantartásáról, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, vagy tart üzemben,

b) az épület, továbbá a közös használatra szolgáló helyiségek és területek tisztításáról, ha az a bérlő tevékenysége miatt vált szükségessé, továbbá

c) a bérlő tevékenységével kapcsolatban keletkezett nem háztartási hulladék elszállításáról, és a hulladék elszállításával kapcsolatos szerződés megkötéséről.

66. § A helyiség bérleti jogának átruházásához, vagy elcseréléséhez a bérbeadó hozzájárulása szükséges.

28. Ingyenesen használatba adott nem lakás célú helyiségek bérbeadásának szabályai

67. § Ingyenesen használatba adott nem lakás célú helyiségek használójának kijelölésére az önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglaltak szerint a tulajdonosi jogok gyakorlója jogosult.

68. § Nem lakás céljára szolgáló helyiség ingyenes használatba adása esetén az ingatlanok bérlőjének kiválasztásakor a nemzeti vagyonról szóló törvény, valamint az önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendeletében foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

69. § (1) Nem lakás céljára szolgáló helyiség ingyenes használata iránti kérelmet a Hivatalnál kell előterjeszteni.

(2) A kérelemnek tartalmazni kell:

a) a kérelmező megnevezését,

b) az ingatlan hasznosítás céljának megjelölését,

c) amennyiben a kérelmező nem természetes személy, nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a szervezet megfelel a magasabb szintű jogszabályokban foglalt átláthatósági követelményeknek.

70. § A helyiség bérleti jogának átruházásához, vagy elcseréléséhez a bérbeadó hozzájárulása szükséges.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

71. § E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépése előtt megkötött szerződések esetén kizárólag a szerződés módosítása, meghosszabbítása esetében kell alkalmazni.

72. § Ez a rendelet 2021. július 1-jén lép hatályba.

73. § * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal tölti ki!

Mosonmagyaróvár,.........................

P.H.

..............................................
aláírás

SZOCIÁLIS LAKÁSIGÉNYLÉS

Kitöltés előtt szíveskedjen az ÚTMUTATÓT elolvasni!
Lakásigénylési adatlapot 2 példányban kitöltve kell benyújtani !

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IGAZOLÁSA

Értesítem, hogy benyújtott lakásigénylési kérelmét ............................. szám alatt
nyilvántartásba vettem szociális lakásellátási formára.


Kérem, hogy bármely írásbeli beadványa benyújtásakor, személyes megjelenésekor a fenti törzsszámra hivatkozzék.

Mosonmagyaróvár, .........év .......................hó ........nap
.................................................
osztályvezető

I. Személyi adatok


Az igénylő adatai
A házastárs (élettárs) adatai
1.
Neve (leánykori neve)
2.
Állandó lakcíme,
bejelentkezés időpontja
3.
Jelenlegi lakcíme, bejelentkezés időpontja
4.
Tartózkodási helye, címe
5.
Családi állapota

házas-elvált-élettárs-
nőtlen-hajadon-özvegy

házas-elvált-élettárs-
nőtlen-hajadon-özvegy
6.
Születési hely, idő, anyja neve
7.
Munkahely megnevezése, címe
8.
Foglalkozása

Az igénylővel és házastársával együtt költözők

Kereső családtagokra vonatkozó adatok (az igénylőn és házastársán kívül)

Név Születési idő Foglalkozás Rokoni kapcsolatEltartott (nem kereső) családtagokra vonatkozó adatok

Gyermekek Születési idő Foglalkozás Rokoni kapcsolat
Egyéb eltartottak


Az együtt költözők összlétszáma: ________________________ fő

A családból az együtt költözők közül emeleti elhelyezést befolyásoló tartósan beteg vagy fertőző személy

Név Betegség megnevezéseII. Az igénylő és családja jövedelmi viszonyai*


□ Igénylő havi átlagjövedelme – főállás: ....................................................................................... Ft
□ Gyerektartás, mellékfoglalkozás, másodállás: ............................................................................ Ft
□ Igénylő házastársának jövedelme – főállás:................................................................................ Ft
□ Gyerektartás, mellékfoglalkozás, másodállás: ............................................................................ Ft
Egyéb kereső családtagok jövedelme:
név: ............................................................ Ft ......................................................................... Ft
név: ............................................................ Ft ......................................................................... Ft
név: .............................................................Ft ......................................................................... Ft
családi pótlék: ........................................................................ Ft

ÖSSZESEN: ............................................................. Ft

Egy főre jutó átlag: .............................................................. Ft
□ Jelölje meg lakossági bankszámla számát: ............................-............................

*Csatolni kell a család tagjainak jövedelemigazolását!

III. Az igénylő és családja vagyoni viszonyai

Rendelkezik-e ingatlan tulajdonnal? Helye Szoba
száma
m2
Értékesített-e bármilyen ingatlant 5 éven belül? Adásvétel dátuma
1.
2.
3.
4. Rendelkezik-e
ingó
értéke ....................................................................................................... Ft
vagyonnal? értéke ....................................................................................................... Ft
5.Van-e gépkocsija? igen típusa: évjárata:
nem értéke: ................................................................................. Ft

IV. Az igénylő lakásviszonyaira vonatkozó adatok

1. Milyen minőségben laknak a lakásban: bérlő – bérlőtárs – társbérlő – szolgálati lakásban lakó – tulajdonos – haszonélvező -családtag – albérlő – ágybérlő – jogcímnélküli lakáshasználó – eltartási szerződés alapján eltartó – egyéb: .........................................................................

2. A lakás: önkormányzati bérlakás – szolgálati lakás – magántulajdonban lévő lakás – családi ház – egyéb: ............................................................................................................................

3. A lakás alapterülete: m2 ebből szobák alapterülete: 1..........m2, 2..........m2, 3 ...........m2, 4.........m2,

4. Egyéb helyiségek a lakásban: hálófülke, hall, étkező, előszoba, konyha, főzőfülke, fürdőszoba, WC, erkély, egyéb ..............................................................................................

5. A lakás komfortfokozata: összkomfortos – komfortos – félkomfortos – komfort nélküli – szükséglakás

6. A lakásban élő személyek száma összesen: ....................... fő

7. A lakásban élő családok száma: ............................ önálló háztartás.

8. Az igénylő családja által kizárólagosan használt lakószobák felsorolása: 1 ...........m2, 2 ............m2, 3 ...........m2, 4 ...............m2,

9. Az igénylő korábbi önálló lakásának adatai:

Előzőleg önálló lakással rendelkezett-e? igen -nem

Ha igen, mikor: .....év .........hó ......... naptól..............év ..............hó ..........napig

Előző lakása hol volt?.......................................város/község .............................u. ..............hsz.

Milyen minőségben lakott ott? ...................................................................................................

Milyen okból szűnt meg az előző lakásra vonatkozó rendelkezési joga? ...................................

....................................................................................................................................................

V. Az igényelt lakásra vonatkozó adatok

1. Milyen komfortfokozatú lakást kér?

összkomfortosat – komfortosat – félkomfortosat – komfort nélkülit

2. Hány szobás lakást kér? 1 szobásat – másfél szobásat – 2 szobásat – 2 és fél szobásat – 3 szobásat – 3 szobásnál nagyobbat

VI. A lakásigény egyéb indokai

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségünk(em) tudatában kijelentjük(em), hogy a lakásigény-bejelentésben az általunk(am) közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentjük(em), hogy lakásigénylést máshol nem nyújtottunk(am) be. Tudomásul vesszük(em), hogy a valótlan adatok közlése, valamint a változás bejelentési kötelezettség elmulasztása a lakásigénylők sorából történő kizárással, a nyilvántartásból való törléssel járhat. Tudomásul vesszük(em), hogy ha a lakásigénylési kérelemben szereplő adatokban változás áll be, 30 napon belül köteles(ek) vagyunk(ok) a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályánál hitelt érdemlő okmányokkal a változást igazolni, bejelentetni.

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat, továbbá 16 éven aluli gyermekeim kérelemben megadott adatait a bejelentés szerinti érintett önkormányzat és az ingatlankezelő tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen.

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.

Kijelentem, hogy a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal által közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és azokat tudomásul vettem.

Kelt ................, .........................

....................................
Igénybejelentő aláírása

Mosonmagyaróvár,......... év ............................... hó ............. nap.

....................................................
igénylő aláírása
....................................................
házastárs aláírása
Sz.Ig. száma ................................................. Sz.Ig. száma: .................................................
.....................................................................
igénylővel közös háztartásban élő 16 év feletti hozzátartozó aláírása
.....................................................................
igénylővel közös háztartásban élő 16 év feletti hozzátartozó aláírása
Sz.Ig. száma ................................................. Sz.Ig. száma: .................................................

ÚTMUTATÓ
A „szociális lakásigénylés” nyomtatvány kitöltéséhez

Kedves Ügyfelünk!

Kérjük, hogy a nyomtatvány minden rovatát nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen(ek) kitölteni. Az ettől eltérően kitöltött igénylési lapot nem fogadjuk el, azt visszaadjuk vagy visszaküldjük.

1. Ahol a válasz előre van nyomtatva, a feleletet aláhúzással kell megadni.

2. Ha a kérdésre számmal kell válaszolni, csak arab számok (1,2,3, stb.) használhatók.

Részletes tudnivalók

1. A betegségre utaló körülményt igazoló szakorvosi vagy hatósági orvosi igazolást csatolni kell bejegyzés esetén.

2. Átlagos havi jövedelem: a lakásigénylési adatlap kitöltését megelőző 12 hónapban kapott hivatalos jövedelmek összegének 1/12 része (munkáltató igazolás szükséges).

3. Gyermektartási díj fizetése esetén csökkentő – elfogadás esetén jövedelemnövelő tényezőként kell figyelembe venni. Nyugdíjasok a nyugdíjszelvényt csatolják.

4. A lakásviszonyokra vonatkozó adatokat attól függetlenül, hogy állandó vagy ideiglenes jelleggel vannak bejelentve, mindig a „jelenlegi lakcím”, azaz a tartózkodás szerinti lakásra vonatkozóan kell kitölteni.

5. A jogos lakásigény mértékének meghatározása:

1 fő esetén 1 lakószoba
2 fő esetén 1–1,5 lakószoba
3 fő esetén 1,5–2 lakószoba
4 fő esetén 2–2,5 lakószoba
5 fő esetén 2,5–3 lakószoba

2. melléklet a 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

IGÉNYLŐLAP ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS CSERÉJÉHEZ

1. Az önkormányzati lakást elcserélni kívánó bérlő neve: .....................................................

leánykori neve: ...........................................................................................................................

születési helye, ideje: ..................................................................................................................

anyja neve: ..................................................................................................................................

2. A bérlakás pontos címe:

alapterülete: .................................................................................................................

komfortfokozata: .........................................................................................................

szobáinak száma: .........................................................................................................

havi alaplakbére: ..........................................................................................................

3. A lakásbérleti jogviszony kezdete: .......................................................................

4. A lakás bérbeadásának jogcíme:

□ szociális bérlakás

□ versenytárgyalás útján történő bérbeadás

□ szakember elhelyezés címén történő bérbeadás

□ költségelv útján történő bérbeadás

5. A bérlővel közös háztartásban lakó személyek:

Név Születési idő jogcím * (rokonság) megjelölése

* bérlő, bérlőtárs, családtag, szívességi használó, lakáshasználó, jogcím nélküli használó

6. A bérlő és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmi viszonyai:

bérlő havi jövedelme: .................................................................................................................

bérlő házastársa, élettársa havi jövedelme: ................................................................................

családi pótlék összege: ...............................................................................................................

Egyéb kereső családtagok jövedelme:

név: ............................................................ Ft .................................................................... Ft

név: ............................................................ Ft .................................................................... Ft

név: ............................................................ Ft .................................................................... Ft

Összesen: Ft

Az 1 főre jutó átlag jövedelem .................................................................... Ft

7. A bérlakás cseréjének oka:

□ tartós egészségkárosodása miatt ellátása jelenlegi lakásában nem biztosítható,

□ háztartásában jelentősen megnőtt vagy csökkent az eltartottak száma,

□ az egy főre eső havi jövedelem a mindenkori nyugdíj alá csökkent.

8. A csere útján igényelni kívánt bérlakás adatai:

alapterülete: ........................................................................................................................

komfortfokozata: ................................................................................................................

szobáinak száma: ................................................................................................................

NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségünk(em) tudatában kijelentjük(em), hogy a lakásigény-bejelentésben az általunk(am) közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentjük(em), hogy lakásigénylést máshol nem nyújtottunk(am) be. Tudomásul vesszük(em), hogy a valótlan adatok közlése, valamint a változás bejelentési kötelezettség elmulasztása a lakásigénylők sorából történő kizárással, a nyilvántartásból való törléssel járhat. Tudomásul vesszük(em), hogy ha a lakásigénylési kérelemben szereplő adatokban változás áll be, 30 napon belül köteles(ek) vagyunk(ok) a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályánál hitelt érdemlő okmányokkal a változást igazolni, bejelentetni.

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat, továbbá 16 éven aluli gyermekeim kérelemben megadott adatait a bejelentés szerinti érintett önkormányzat és az ingatlankezelő tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen.

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.

Kijelentem, hogy a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal által közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és azokat tudomásul vettem.

Kelt ................, .........................

....................................
Igénybejelentő aláírása

Mosonmagyaróvár,......... év ............................... hó ............. nap.

....................................................
igénylő aláírása
....................................................
házastárs aláírása
Sz.Ig. száma ................................................. Sz.Ig. száma: .................................................
.....................................................................
igénylővel közös háztartásban élő 16 év feletti hozzátartozó aláírása
.....................................................................
igénylővel közös háztartásban élő 16 év feletti hozzátartozó aláírása
Sz.Ig. száma ................................................. Sz.Ig. száma: .................................................

ÚTMUTATÓ
A nyomtatvány kitöltéséhez

Kedves Ügyfelünk!

Kérjük, hogy a nyomtatvány minden rovatát nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen(ek) kitölteni.

1. A betegségre utaló körülményt igazoló szakorvosi vagy hatósági orvosi igazolást csatolni kell bejegyzés esetén.

2. Átlagos havi jövedelem: az adatlap kitöltését megelőző 12 hónapban kapott hivatalos jövedelmek összegének 1/12 része (munkáltatói igazolás szükséges).

3. Gyermektartási díj fizetése esetén csökkentő – elfogadás esetén jövedelemnövelő tényezőként kell figyelembe venni.

4. Nyugdíjasok a nyugdíjszelvényt csatolják.

3. melléklet a 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal tölti ki!

Mosonmagyaróvár,.........................

P.H.

.........................................
aláírás

NYUGDÍJASHÁZI LAKÁSIGÉNYLÉS

Kitöltés előtt szíveskedjen az ÚTMUTATÓT elolvasni!
Lakásigénylési adatlapot 2 példányban kitöltve kell benyújtani!

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL IGAZOLÁSA

Értesítem, hogy benyújtott nyugdíjasházi lakásigénylési kérelmét ............................. szám alatt nyilvántartásba vettem.


Kérem, hogy bármely írásbeli beadványa benyújtásakor, személyes megjelenésekor a fenti törzsszámra hivatkozzék.

Mosonmagyaróvár, .........év .......................hó ........nap
.................................................
osztályvezető

I. SZEMÉLYI ADATOKAz igénylő adatai

A házastárs (élettárs) adatai
1.
Neve (leánykori neve)
2.
Állandó lakcíme,
bejelentkezés időpontja
3.
Jelenlegi lakcíme, bejelentkezés időpontja
4.
Tartózkodási helye, címe
5.
Családi állapota

házas-elvált-élettárs-nőtlen-hajadon-özvegy

házas-elvált-élettárs-nőtlen-hajadon-özvegy
6.
Születési hely, idő, anyja neve
7.
Munkahely megnevezése, címe
8.
Foglalkozása
9. A kérelmező(k)kel együtt költöző nyugdíjas családtagok:
Neve: Születési ideje Jövedelme:


10. A kérelmezőkkel együtt költözők közül az elhelyezést befolyásoló tartósan beteg vagy fertőző beteg személy:
(Az elhelyezést befolyásoló betegségről szakorvosi igazolás becsatolása kötelező!)
Neve: Betegségének megnevezése:11. Az együtt költözők összlétszáma (fő):

II. KÉRELMEZŐ ÉS CSALÁDJA JÖVEDELMI VISZONYAI

12. Kérelmező havi nettó átlagjövedelme, nyugdíja: ......................................................... Ft

Egyéb nettó jövedelme (összesen): ........................................................................................ Ft

Kérelmező házas vagy élettársának havi nettó átlagjövedelme nyugdíja: ....................... Ft

Egyéb nettó jövedelme (összesen): ........................................................................................ Ft

Összesen: .................................... Ft

Egy főre jutó átlag: ................... Ft

III. KÉRELMEZŐ ÉS CSALÁDTAGJAINAK LAKÁSVISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK

1. Rendelkezik-e ingatlannal? Igen □
(lakás, ház, üdülő, üdülőtelek, építési telek, egyéb)
Nem □
2. Rendelkezik-e ingó vagyonnal? Igen □
Nem □
Értéke: ................................................................ Ft

3. Kérelmező korábbi önálló lakásának adatai:

Előző lakcíme: Hol? ...................................................................

........................-tól.........................-ig

Milyen minőségben lakott ott? Bérlő □

Tulajdonos □

4. Milyen okból szűnt meg a lakásra vonatkozó rendelkezési joga?

□ Válás □ Lemondás □ Eladás

□ Bontás □ Kisajátítás □ Egyéb:.....................

IV. KÉRELMEZŐ LAKÁSVISZONYAIRA VONATKOZÓ ADATOK

1. Milyen minőségben lakik a lakásban?

bérlő – családtag – tulajdonos – résztulajdonos – haszonélvező – szolgálati lakásban lakó-

albérlő – ágybérlő – jogcím nélküli lakáshasználó

2. A lakás:

□ önkormányzati bérlakás

□ magántulajdonú lakás

□ szolgálati lakás

□ egyéb

3. A lakás alapterülete: m2

4. A lakás komfortfokozata:

□ összkomfortos □ komfortos □ félkomfortos □ komfort nélküli

5. A lakásban lakó személyek száma összesen: ................................................. Fő

6. A lakásban élő családok száma: ..................................................................... db

7. A kérelmező és családtagjai által kizárólagosan használt lakószobák alapterülete:

.................. m2

8. A lakás állapota:

a) az egészségre ártalmas:.....................

b) az egészségre nem ártalmas:...............

NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségünk(em) tudatában kijelentjük(em), hogy a lakásigény-bejelentésben az általunk(am) közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul vesszük(em), hogy a valótlan adatok közlése, valamint a változás bejelentési kötelezettség elmulasztása a nyugdíjasházi lakásigénylők sorából történő kizárással, a nyilvántartásból való törléssel járhat. Tudomásul vesszük(em), hogy ha a nyugdíjasházi lakásigénylési kérelemben szereplő adatokban változás áll be, 30 napon belül köteles(ek) vagyunk(ok) a Polgármesteri Hivatalnál hitelt érdemlő okmányokkal a változást igazolni, bejelenteni.

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes adataimat, a bejelentés szerinti érintett önkormányzat és az ingatlankezelő tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen.

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett hozzájárulásán alapul.

Kijelentem, hogy a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal által közzétett adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és azokat tudomásul vettem.

Mosonmagyaróvár,......... év ............................... hó ............. nap.

.............................................
igénylő aláírása
...........................................
házastárs aláírása
Sz.Ig. száma ............................................... Sz.Ig. száma: ...............................................

ÚTMUTATÓ
A „nyugdíjasházi lakásigénylés” nyomtatvány kitöltéséhez

Kedves Ügyfelünk!

Kérjük, hogy a nyomtatvány minden rovatát nyomtatott nagybetűkkel szíveskedjen(ek) kitölteni.

Az ettől eltérően kitöltött igénylési lapot nem fogadjuk el, azt visszaadjuk vagy visszaküldjük.

Részletes tudnivalók

1. A betegségre utaló körülményt igazoló szakorvosi vagy hatósági orvosi igazolást csatolni kell bejegyzés esetén.

2. Átlagos havi jövedelem: a nyugdíjasházi lakásigénylési adatlap kitöltését megelőző 12 hónapban kapott hivatalos jövedelmek összegének 1/12 része.

3. Vagyoni viszonyok bejegyzése esetén be kell csatolni a telekkönyvi szemlét, továbbá a műszaki szakigazgatási szerv véleményét tartalmazó igazolást:

a) építési telek esetében: beépíthető-e, vagy építési kötelezettség alá esik-e,

b) üdülő és üdülőtelek esetében: a közigazgatási területen kialakított legkisebb térmértékű teleknagyságról.

4. A lakásviszonyokra vonatkozó adatokat attól függetlenül, hogy állandó vagy ideiglenes jelleggel vannak bejelentve, mindig a „jelenlegi lakcím”, azaz a tartózkodás szerinti lakásra vonatkozóan kell kitölteni.

5. A nyugdíjasok házába bérlőül elsősorban az jelölhető ki, aki önmaga ellátására képes, nyugdíjas, legalább komfortos önkormányzati bérlakással rendelkezik és azt üres állapotban a Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátja.

4. melléklet a 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Szociális alapon hasznosított lakások

Garzonházak

sorszám cím szobaszám alapterület (m2)
Alkotmány u. 12/A.
1. Alkotmány u. 12/A. fsz. 1. 1 30
2. Alkotmány u. 12/A. fsz. 2. 1 30
3. Alkotmány u. 12/A. fsz. 3. 1 24
4. Alkotmány u. 12/A. fsz. 4. 1 24
5. Alkotmány u. 12/A. fsz. 5. 1 + fél 43
6. Alkotmány u. 12/A. fsz. 6. 1 32
7. Alkotmány u. 12/A. fsz. 7. 1 28
8. Alkotmány u. 12/A. fsz. 8. 2 42
9. Alkotmány u. 12/A. I. 10. 1 + fél 30 (43)
10. Alkotmány u. 12/A. I. 11. 1 + fél 38
11. Alkotmány u. 12/A I. 12. 1 + fél 38
12. Alkotmány u. 12/A. I. 14. 1 + fél 30
13. Alkotmány u. 12/A. I. 15. 1 26
14. Alkotmány u. 12/A. I. 16. 1 26
15. Alkotmány u. 12/A. I. 17. 1 + fél 30
Alkotmány u. 12/B.
16. Alkotmány u. 12/B. fsz. 1. 1 + fél 46
17. Alkotmány u. 12/B. fsz. 2. 1 30
18. Alkotmány u. 12/B. fsz. 3. 1 31
19. Alkotmány u. 12/B. fsz. 6. 1 30
20. Alkotmány u. 12/B. I. 9. 1 37
21. Alkotmány u. 12/B. I. 10. 1 35
22. Alkotmány u. 12/B. I. 11. 1 36
23. Alkotmány u. 12/B. I. 12. 1 + fél 42
Buda u. 1.
24. Buda u. 1. fsz. 1. 1 33
25. Buda u. 1. fsz. 2. 1 42
26. Buda u. 1. fsz. 3. 1 40
27. Buda u. 1. fsz. 4. 2 46
28. Buda u. 1. fsz. 5. 2 47
29. Buda u. 1. fsz. 6. 1 44
30. Buda u. 1. fsz. 7. 1 39
31. Buda u. 1. fsz. 8. 1 35
32. Buda u. 1. fsz. 9. 1 46
33. Buda u. 1. fsz. 10. 1 41
34. Buda u. 1. I. 11–12 2 90
Fő u. 3.
35. Fő u. 3. fsz. 1. 1 48
36. Fő u. 3. fsz. 3. 2 68
37. Fő u. 3. I. 6. 1 52
38. Fő u. 3. I. 7. 2 70
39. Fő u. 3. I. 8. 1 34
40. Fő u. 3. I. 9. 1 42
Fő u. 5.
41. Fő út 5. fsz. 2. 1 56
42. Fő u. 5. fsz. 3. 2 68
43. Fő u. 5. I. 7. 2 78
Fő u. 14.
44. Fő u. 14. fsz. 2. 2 88
45. Fő u. 14. fsz. 5. 1 + fél 40
46. Fő út 14. I. 7. 1 42
47. Fő u. 14. I. 10. 1 41
Fő u. 15.
48. Fő u. 15. fsz. 1. 1 + fél 40
49. Fő u. 15. fsz. 2. 2 75
50. Fő u. 15. fsz. 3. 1 32
51. Fő u. 15. fsz. 4. 1 39
52. Fő u. 15. fsz. 5. 1 + fél 41
53. Fő u. 15. I. 6. 1 + fél 40
54. Fő u. 15. I. 7. 2 52
55. Fő u. 15. I. 8. 2 62
56. Fő u. 15. I. 9. 1 35
57. Fő u. 15. I. 10. 2 + fél 76
Fő u. 17.
58. Fő u. 17. I. 1. 2 + fél 65
59. Fő u. 17. I. 3. 1 39
60. Fő u. 17. I. 4. 2 57
Fő u. 25.
61. Fő u. 25. fsz. 1. 1 58
62. Fő u. 25. fsz. 2. 1 28
63. Fő u. 25. fsz. 3. 1 37
64. Fő u. 25. fsz. 4. 1 41
65. Fő u. 25. I. 5. 1 + fél 47
66. Fő u. 25. I. 6. 1 44
67. Fő u. 25. I. 7. 1 45
Kápolna tér 12.
68. Kápolna tér 12. fsz. 1. 1 36
69. Kápolna tér 12. fsz. 2. 1 36
70. Kápolna tér 12. fsz. 3. 1 47
71. Kápolna tér 12. fsz. 4. 2 64
72. Kápolna tér 12. I. 5. 2 57
73. Kápolna tér 12. I. 6. 1 38
Magyar u. 4.
74. * 
Magyar u. 9.
75. Magyar u. 9. I. 1. 1 33
76. Magyar u. 9. I. 2. 2 + fél 67
77. Magyar u. 9. I. 3. 2 57
78. Magyar u. 9. I. 4. 2 57
Ostermayer u. 30.
80. Ostermayer u. 30. fsz. 1. 1 50
81. Ostermayer u. 30. fsz. 2. 2 65
82. Ostermayer u. 30. fsz. 3. 1 + fél 50
83. Ostermayer u. 30. fsz. 4. 1 + fél 47
84. Ostermayer u. 30. fsz. 5. 1 40
85. Ostermayer u. 30. I. 6. 2 63
86. Ostermayer u. 30. I. 7. 1 + 3 fél 85
87. Ostermayer u. 30. tetőtér 8. 2 61
88. Ostermayer u. 30. tetőtér 9. 2 76
Széchenyi u. 14.
89. Széchenyi u. 14. fsz. 1. 1 28
90. Széchenyi u. 14. fsz. 2. 1 28
91. Széchenyi u. 14. fsz. 3. 1 28
92. Széchenyi u. 14. fsz. 4. 1 28
93. Széchenyi u. 14. fsz. 5. 1 28
94. Széchenyi u. 14. I. 8. 1 30
95. Széchenyi u. 14. I. 9. 1 30
96. Széchenyi u. 14. I. 10. 1 30
97. Széchenyi u. 14. I. 11. 1 30
98. Széchenyi u. 14. I. 12. 1 30
99. Széchenyi u. 14. I. 13. 1 30
100. Széchenyi u. 14. I. 14. 1 30
101. Széchenyi u. 14. I. 15. 1 30
102. Széchenyi u. 14. II. 16. 1 30
103. Széchenyi u. 14. II. 17. 1 30
104. * 
105. Széchenyi u. 14. II. 19. 1 30
106. Széchenyi u. 14. II. 20. 1 30
107. Széchenyi u. 14. II. 21. 1 30
108. Széchenyi u. 14. II. 22. 1 30
109. Széchenyi u. 14. II. 23. 1 30
110. Széchenyi u. 14. III. 25. 1 30
111. Széchenyi u. 14. III. 26. 1 30
112. Széchenyi u. 14. III. 27. 1 30
113. Széchenyi u. 14. III. 28. 1 30
114. Széchenyi u. 14. III. 29. 1 30
115. Széchenyi u. 14. III. 30. 1 30
116. Széchenyi u. 14. III. 31. 1 30
117. Széchenyi u. 14. IV. 34. 1 28
118. Széchenyi u. 14. IV. 35. 1 28
119. Széchenyi u. 14. IV. 37. 1 28
120. Széchenyi u. 14. IV. 38. 1 28
121. Széchenyi u. 14. IV. 39. 1 28
Szent István király u. 58.
122. Szent István király u. 58. fsz. 1. 2 71
123. Szent István király u. 58. fsz. 3. 1+ fél 55
124. Szent István király u. 58. fsz. 4. 2 61
125. Szent István király u. 58. fsz. 5. 1 39
126. Szent István király u. 58. fsz. 6. 1 + fél 43
127. Szent István király u. 58. fsz. 8. 2 62
128. Szent István király u. 58. I. 1. 2 60
129. Szent István király u. 58. I. 2. 2 55
130. Szent István király u. 58. I. 3. 1 40
Szent István király u. 70.
131. Szent István király u. 70. fsz. 1. 1 31
132. Szent István király u. 70. fsz. 2. 1 43
133. Szent István király u. 70. fsz. 3. 2 47
134. Szent István király u. 70. I. 2. 2 53
135. Szent István király u. 70. I. 3. 1 40
136. Szent István király u. 70. I. 4. 1 39
137. Szent István király u. 70. I. 5. 1 43
Szent István király u. 72.
138. Szent István király u. 72. fsz. 1. 2 67
139. Szent István király u. 72. fsz. 2. 2 60
140. Szent István király u. 72. fsz. 3. 2 53
141. Szent István király u. 72. fsz. 4. 2 61
142. Szent István király u. 72. fsz. 5. 1 40
143. Szent István király u. 72. fsz. 6. 1 40
144. Szent István király u. 72. fsz. 7. 1 + fél 44
145. Szent István király u. 72. fsz. 8. 2 + fél 64
146. Szent István király u. 72. fsz. 10. 1 43
147. Szent István király u. 72. fsz. 11. 1 + fél 52
148. Szent István király u. 72. fsz. 12. 2 49
149. Szent István király u. 72. I. 1. 1 + fél 46
150. Szent István király u. 72. I. 2. 2 57
151. Szent István király u. 72. I. 3. 2 57
152. Szent István király u. 72. I. 4. 1 38
Szent István király u. 102.
153. Szent István király u. 102. fsz. 1. 1 47
154. Szent István király u. 102. fsz. 2. 1 + fél 56
155. Szent István király u. 102. fsz. 4. 1 32
156. Szent István király u. 102. fsz. 5. 1 37
157. Szent István király u. 102. fsz. 6. 1 + fél 51
158. Szent István király u. 102. I. 2. 2 69
159. Szent István király u. 102. I. 3. 1 + fél 51
160. Szent István király u. 102. I. 4. 1 41
161. Szent István király u. 102. I. 5. 2 54
Szent István király u. 108.
162. Szent István király u. 108. I. fsz. 1. 1 + fél 64
163. Szent István király u. 108. I. fsz. 2. 1 + fél 67
164. Szent István király u. 108. I. I. 3. 1 + fél 57
165. Szent István király u. 108. I. I. 4. 1 + fél 57
166. Szent István király u. 108. II. fsz. 1. 1 + fél 64
167. Szent István király u. 108. II. fsz. 2. 2 52
168. Szent István király u. 108. II. I. 3. 1 + fél 53
169. Szent István király u. 108. II. I. 4. 1 + fél 49
170. Szent István király u. 108. fsz. 3. 2 70
171. Szent István király u. 108. fsz. 4. 1 48
Szent István király u. 123.
172. Szent István király u. 123. fsz. 4. 1 46
173. Szent István király u. 123. fsz. 5. 1 48
174. Szent István király u. 123. fsz. 6. 1 41
175. Szent István király u. 123. fsz. 7. 1 49
176. Szent István király u. 123. fsz. 8. 1 54
177. Szent István király u. 123. I. 10. 2 60
178. Szent István király u. 123. I. 11. 2 68
179. Szent István király u. 123. I. 12. 1 37
180. Szent István király u. 123. I. 13. 1 36
Szent István király u. 135.
181. Szent István király u. 135. I. 1. 1 41
182. Szent István király u. 135. I. 3. 2 65
183. Szent István király u. 135. I. 4. 3 70
Szent István király u. 138.
184. Szent István király u. 138. fsz. 1. 1 49
185. Szent István király u. 138. fsz. 2. 1 48
186. Szent István király u. 138. fsz. 3. 2 48
187. Szent István király u. 138. I. 4. 2 90
188. Szent István király u. 138. I. 5. 2 63
Szent László tér 5.
189. Szent László tér 5. fsz. 1 1 33
190. Szent László tér 5. fsz. 2. 2 66
191. Szent László tér 5. fsz. 3. 1 45
192. Szent László tér 5. fsz. 4. 2 63
193. Szent László tér 5. fsz. 5. 1 + fél 31
194. Szent László tér 5. I. 1. 1 + fél 53
Terv u. 88.
195. Terv utca 88. fsz. 1. 2 42
196. Terv utca 88. fsz. 2. 2 50
197. Terv utca 88. fsz. 3. 2 48
198. Terv utca 88. fsz. 4. 1 29
199. Terv utca 88. fsz. 5. 1 29
200. Terv utca 88. fsz. 6. 1 30
201. Terv utca 88. fsz. 7. 1 31
202. Terv utca 88. fsz. 8. 1 29
203. Terv utca 88. fsz. 9. 1 29
204. Terv utca 88. fsz. 10. 2 49
205. Terv utca 88. fsz. 11. 2 48
206. Terv utca 88. fsz. 12. 2 45
207. Terv utca 88. I. 13. 2 52
208. Terv utca 88. I. 14. 2 51
209. Terv utca 88. I. 15. 2 49
210. Terv utca 88. I. 16. 1 29
211. Terv utca 88. I. 17. 1 30
212. Terv utca 88. I. 18. 1 34
213. Terv utca 88. I. 19. 2 47
214. Terv utca 88. I. 20. 1 29
215. Terv utca 88. I. 21. 1 29
216. Terv utca 88. I. 22. 2 52
217. Terv utca 88. I. 23. 2 49
218. Terv utca 88. I. 24. 2 53
Terv u. 90.
219. Terv utca 90. fsz. 1. 2 64
220. Terv utca 90. fsz. 2. 2 63
221. Terv utca 90. fsz. 3. 2 63
222. Terv utca 90. fsz. 4. 2 61
223. Terv utca 90. fsz. 5. 1 40
224. Terv utca 90. fsz. 6. 2 55
225. * 
226. Terv utca 90. fsz. 8. 2 50
227. Terv utca 90. fsz. 9. 2 49
Terv u. 90/A.
228. Terv utca 90/A. I. fsz. 1. 1 32
229. Terv utca 90/A. I. fsz. 2. 2 53
230. Terv utca 90/A. I. fsz. 3. 2 53
231. Terv utca 90/A. I. fsz. 4. 2 53
232. Terv utca 90/A. I. I. 5. 2 + fél 57
233. Terv utca 90/A. I. I. 6. 2 53
234. Terv utca 90/A. I. I. 7. 1 + fél 49
235. Terv utca 90/A. I. I. 8. 2 53
236. Terv utca 90/A. I. I. 9. 2 + fél 57
237. Terv utca 90/A. I. II. 10. 2 52
238. Terv utca 90/A. I. II. 11. 2 49
239. Terv utca 90/A. I. II. 12. 1 + fél 45
240. Terv utca 90/A. I. II. 13. 2 49
241. Terv utca 90/A. I. II. 14. 2 52
242. Terv utca 90/A. II. fsz. 2. 2 53
243. Terv utca 90/A. II. fsz. 3. 2 53
244. Terv utca 90/A. II. fsz. 4. 2 53
245. Terv utca 90/A. II. I. 5. 2 + fél 57
246. Terv utca 90/A. II. I. 6. 2 53
247. Terv utca 90/A. II. I. 7. 1 + fél 49
248. Terv utca 90/A. II. I. 8. 2 53
249. Terv utca 90/A. II. I. 9. 2 + fél 57
250. Terv utca 90/A. II. II. 10. 2 52
251. Terv utca 90/A. II. II. 11. 2 49
252. Terv utca 90/A. II. II. 12. 1 + fél 45
253. Terv utca 90/A. II. II. 13. 2 49
254. Terv utca 90/A. II. II. 14. 2 52
Városház u. 3.
255. Városház u. 3. I. 2. 1 48
256. Városház u. 3. I. 3. 2 58
257. Városház u. 3. I. 4. 2 65

Nyugdíjasház

Sorszám Lakáscíme szoba szám alapterület (m2)
1. Mosonyi M. u. 35–37. fsz. 1. 2 51
2. Mosonyi M. u. 35–37. I. 8. 1 30
3. Mosonyi M. u. 35–37. I. 9. 1 30
4. Mosonyi M. u. 35–37. I. 10. 1 30
5. Mosonyi M. u. 35–37. I. 11. 1 30
6. Mosonyi M. u. 35–37. I. 12. 1 37
7. Mosonyi M. u. 35–37. I. 13. 1 37
8. Mosonyi M. u. 35–37. I. 14. 1 30
9. Mosonyi M. u. 35–37. I. 15. 1 30
10. Mosonyi M. u. 35–37. I. 16. 1 30
11. Mosonyi M. u. 35–37. I. 17. 1 30
12. Mosonyi M. u. 35–37. II. 18. 1 30
13. Mosonyi M. u. 35–37. II. 19. 1 30
14. Mosonyi M. u. 35–37. II. 20. 1 30
15. Mosonyi M. u. 35–37. II. 21. 1 30
16. Mosonyi M. u. 35–37. II. 22. 1 37
17. Mosonyi M. u. 35–37. II. 23. 1 37
18. Mosonyi M. u. 35–37. II. 24. 1 30
19. Mosonyi M. u. 35–37. II. 25. 1 30
20. Mosonyi M. u. 35–37. II. 26. 1 30
21. Mosonyi M. u. 35–37. II. 27. 1 30
22. Mosonyi M. u. 35–37. III. 28. 1 30
23. Mosonyi M. u. 35–37. III. 29. 1 30
24. Mosonyi M. u. 35–37. III. 30. 1 30
25. Mosonyi M. u. 35–37. III. 31. 1 30
26. Mosonyi M. u. 35–37. III. 32. 1 37
27. Mosonyi M. u. 35–37. III. 33. 1 37
28. Mosonyi M. u. 35–37. III. 34. 1 30
29. Mosonyi M. u. 35–37. III. 35. 1 30
30. Mosonyi M. u. 35–37. III. 36. 1 30
31. Mosonyi M. u. 35–37. III. 37. 1 30
32. Mosonyi M. u. 35–37. IV. 38. 1 30
33. Mosonyi M. u. 35–37. IV. 39. 1 30
34. Mosonyi M. u. 35–37. IV. 40. 1 30
35. Mosonyi M. u. 35–37. IV. 41. 1 30
36. Mosonyi M. u. 35–37. IV. 42. 1 37
37. Mosonyi M. u. 35–37. IV. 43. 1 37
38. Mosonyi M. u. 35–37. IV. 44. 1 30
39. Mosonyi M. u. 35–37. IV. 45. 1 30
40. Mosonyi M. u. 35–37. IV. 46. 1 30
41. Mosonyi M. u. 35–37. IV. 47. 1 30

Bérlőkijelölési joggal érintett

Sorszám Lakáscím szobaszám alapterület (m2)
1. Bartók Béla u. 1. B. III. 10. 1 + fél 55
2. Bartók Béla u. 1. C II. 8 1 37
3. * 
4. Szent István király u. 72. fsz. 9. 2 57

5. melléklet a 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Költségelven hasznosított lakások

Szolgálati lakások

sorszám cím szobaszám alapterület (m2)
1. Alkotmány utca 12/A. I. 13. 1 + fél 30
2. Alkotmány utca 12/B. fsz. 4. 1 31
3. Alkotmány utca 12/B. I. 8. 2 55
4. Bartók Béla u. 21. II. 7. 1 35
5. Dobó Katica u. 2. I. 7. 1 38
6. Erkel F. u. 13. IV. 1. 1 + fél 52
7. Fő u. 5. I. 6. 2 + fél 73
8. Fő u. 13. fsz. 1. 2 55
9. Fő u. 13. fsz. 2. 1 32
10. Fő u. 13. I. 3. 3 80
11. Fő u. 13. I. 4. 2 + fél 89
12. Fő u. 13. I. 5. 2 52
13. Fő u. 14. fsz. 3. 2 50
14. Fő u. 14. fsz. 4. 2 62
15. Fő u. 14. I. 8. 2 70
16. Fő u. 14. I. 9. 2 72
17. Fő u. 21. fsz. 1. 1 30
18. Fő u. 21. fsz. 2. 2 73
19. Fő u. 21. fsz. 4. 2 64
20. Fő u. 21. fsz. 5. 1 38
21. Fő u. 21. fsz. 6. 2 66
22. Fő u. 21. I. 7. 2 74
23. Fő u. 21. I. 8. 2 59
24. Fő u. 21. I. 9. 2 71
25. Fő u. 21. I. 10. 1 44
26. Fő u. 21. I. 11. 3 93
27. Fő u. 21. I. 12. 1 38
28. Fő u. 28. II. 1. 1 31
29. Határőr u. 1. fsz. 4. 2 52
30. Hold u. 1. I. III. 1. 2 51
31. Kápolna tér 8. fsz. 3. 1 + fél 35
32. Károly u. 78. I. 2. 2 50
33. Károly út 78. II. 3. 2 55
34. Károly u. 80. IV. 1. 2 55
35. Károly u. 82. fsz. 2. 2 50
36. Kormos I. ltp. 1–9. I. II. 3. 2 57
37. Lajtaszer u. 15. tetőtér 1. 1 23
38. Lajtaszer u. 25. I. 7. 1 38
39. Lajtaszer u. 25. I. 9. 1 38
40. * 
41. Manninger J. ltp. D/2. I. 4. 1 38
42. Mosonvár u. 2. fsz. 1. 1 + fél 53
43. Mosonvár u. 2. fsz. 2. 1 + fél 50
44. Mosonvár u. 2. fsz. 3. 1 + 3 fél 73
45. Mosonvár u. 2. fsz. 4. 1 + 2 fél 60
46. Mosonvár u. 2 fsz. 5. 1 + 2 fél 59
47. Mosonvár u. 2. fsz. 6. 1 + 2 fél 60
48. Mosonvár u. 2. fsz. 7. 1 + 2 fél 61
49. Mosonvár u. 2. fsz. 8. 1 + 2 fél 61
50. Mosonvár u. 2 fsz. 9. 1 + 2 fél 67
51. Mosonvár u. 2. fsz. 10. 1 + 3 fél 60
52. Mosonvár u. 2. I. 11. 1 37
53. Mosonvár u. 2. I. 12. 1 32
54. Mosonvár u. 2. I. 13. 1 33
55. Mosonvár u. 2. I. 14. 1 + 2 fél 58
56. Mosonvár u. 2. I. 15. 1 + 3 fél 73
57. Mosonvár u. 2. I. 16. 1 + 2 fél 60
58. Mosonvár u. 2. I. 17. 1 + 2 fél 57
59. Mosonvár u. 2. I. 19. 1 + 2 fél 58
60. Mosonvár u. 2. I. 20. 1 + 2 fél 60
61. Mosonvár u. 2. I. 21. 1 + 2 fél 67
62. Mosonvár u. 2. I. 22. 2 46
63. Mosonvár u. 2. tetőtér 23. 1,5 35
64. Mosonvár u. 2. tetőtér 24. 1 + 2 fél 51
65. Mosonvár u. 2. tetőtér 25. 1 + fél 46
66. Mosonvár u. 5. fsz. 1. 2 70
67. Mosonvár u. 5. fsz. 2. 1 + fél 51
68. Mosonvár u. 5. I. 3. 2 78
69. Mosonvár u. 5. I. 4. 1 29
70. Mosonvár u. 5. I. 5. 2 61
71. Móra Ferenc ltp. 1. fsz. 1. 1 + fél 52
72. Móra Ferenc ltp. 3. I. 1. 1 + fél 52
73. Móra Ferenc ltp. 4. I. 3. 1 + fél 52
74. Móra Ferenc ltp. 15. fsz. 1. 1 + 2 fél 64
75. Móra Ferenc ltp. 15. fsz. 2. 1 + fél 35
76. Móra Ferenc u. 5. III. 2. 1 36
77. Móra Ferenc utca 19. III. 3. 1 + fél 52
78. Ostermayer u. 3. fsz. 10. 1 + 2 fél 59
79. Pozsonyi út 89. I. 1. 2 65
80. Pozsonyi út 89. I. 2. 1 42
81. Pozsonyi út 89. I. 3. 2 60
82. Pozsonyi út 89. I. 4. 1 47
83. Pozsonyi út 89. I. 5. 2 56
84. Pozsonyi út 89. I. 6. 2 74
85. * 
86. Pozsonyi út 89. II. 2. 1 43
87. Pozsonyi út 89. II. 4. 1 48
88. Pozsonyi út 89. II. 5. 2 55
89. Pozsonyi út 89. II. 6. 2 79
90. Pozsonyi út 89. fsz. 1. 2 64
91. Pozsonyi út 87. fsz. 1. 1 + fél 54
92. Pozsonyi út 87. fsz. 2. 2 55
93. Pozsonyi út 87. fsz. 3. 2 + fél 72
94. Pozsonyi út 87. fsz. 4. 2 57
95. Pozsonyi út 87. fsz. 5. 1 + fél 52
96. Pozsonyi út 87. fsz. 6. 2 48
97. Pozsonyi út 87. fsz. 7. 1 + fél 51
98. Pozsonyi út 87. fsz. 8. 1 33
99. Pozsonyi út 87. I. 11. 2 55
100. Pozsonyi út 87. I. 12. 2 55
101. Pozsonyi út 87. I. 13. 2 + fél 76
102. Pozsonyi út 87. I. 14. 2 58
103. Pozsonyi út 87. I. 15. 1 + fél 59
104. Pozsonyi út 87. I. 16. 2 52
105. Pozsonyi út 87. I. 17. 2 54
106. Pozsonyi út 87. I. 18. 1 40
107. Régi Vámház tér 7. fsz. 2. 2 74
108. Szekeres Richárd utca 11. II. I. 8. 1 35
109. Szekeres Richárd utca 13. fsz. 1. 2 51
110. Szekeres Richárd utca 13. I. fsz. 3. 2 50
111. Szekeres Richárd utca 13. I. II. 7. 2 51
112. Szent István király u. 56. fsz. 3. 2 + fél 65
113. Szent István király u. 58. fsz. 2. 1 42
114. Szent István király u. 62. fsz. 1. 2 56
115. Szent István király u. 62. fsz. 6. 1 39
116. Szent István király u. 78. fsz. 7. 1 34
117. Szent István király u. 78. fsz. 9. 1 37
118. Szent István király u. 80. fsz. 4. 1 26
119. Szent István király u. 82. fsz. 5. 2 53
120. Szent István király u. 84. fsz. 6. 2 52
121. Szent István király u. 100. fsz. 3. 2 59
122. Szent István király u. 102. fsz. 3. 3 88
123. Szent István király u. 102. I. 1. 1 39
124. Szent István király út 112. 1. emelet 1. 1 + fél 39,26
125. Szent István király út 112. 1. emelet 2. 1 + fél 29,59
126. Szent István király u. 118. fsz. 1. 1 37
127. Szent István király u. 118. fsz. 2. 2 63
128. Szent István király u. 118. fsz. 3. 2 63
129. Szent István király u. 123. I. 9. 2 62
130. Szent István király u. 124. fsz. 1. 1 38
131. Szent István király u. 124. fsz. 4. 2 66
132. Szent István király u. 124. I. 1. 4 95
133. Szent István király u. 124. I. 2. 1 + fél 47
134. Szent István király u. 124. I. 3. 3 59
135. Szent István király u. 126. fsz. 1. 2 55
136. Szent István király u. 131. fsz. 5. 1 + fél 46
137. Szent István király u. 136. fsz. 3. 1 44
138. Szent István király u. 136. fsz. 4. 1 KN
139. Szent István király u. 143. fsz. 1. 1 + fél 46
140. Szent István király u. 143. fsz. 2. 1 49
141. Szent István király u. 143. I. 1. 2 54
142. Szent István király u. 151. fsz. 7. 1 40
143. Szent István király u. 195. fsz. 1. 1 38
144. Szent István király u. 195. fsz. 2. 1 45
145. Szent István király u. 195. fsz. 3. 1 59
146. Szent István király u. 195. fsz. 4. 2 51
147. Széchenyi u. 14. III. 24. 1 30
148. Széchenyi u. 14. IV. 32. 1 28
149. Széchenyi u. 14. IV. 33. 1 28
150. Széchenyi u. 14. IV. 36. 1 28
151. Terv utca 90/A. II. fsz. 1. 1 32
152. Városház u. 2. II. 4. 2 55
153. Városház u. 3. fsz. 1. 1 48
154. Városház u. 3. fsz. 2. 1 + fél 42
155. Városház u. 3. fsz. 3. 1 25
156. *  Szent István kir. u. 124. fsz. 2. 2 62
157. *  Széchenyi u. 14. II. 18. 1 30
158. *  Szent István király u. 70. I/1. 1,5 54

6. melléklet a 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Piaci alapon hasznosított, bérlőkijelölési joggal érintett lakások

sorszám cím szobaszám alapterület (m2)
1. * 
2. Alkotmány u. 12/B. fsz. 5. 1 30
3. Alkotmány u. 12/B. fsz. 7. 1 31
4. Fő u. 3. fsz. 4. 2 63
5. Fő u. 3. I/5. 1 39
6. Fő u. 5. fsz. 1. 2 93
7. Fő u. 5. I/ 4. 2 65
8. Fő u. 5. I/5. 2,5 85
9. Fő u. 15. I/11. 1 31
10. Fő u. 14. fsz. 1. 1 57
11. Fő u. 14. fsz. 6. 1,5 42
12. Fő u. 17. I/2. 2 81
13. Fő u. 21. fsz. 3. 2 69
14. Fő u. 25. I. 4. 4 136
15. Kápolna tér 12. I/7. 2 66
16. Magyar u. 4. fsz. 1. 1 39
17. Magyar u. 4. I/1. 1+2 fél 80
18. Magyar u. 4. I/3. 3 108
19. Mosonvár u. 2. I/18. 1+2 fél 58
20. Móra Ferenc u. 5. II. 2. 1 36
21. Pozsonyi u. 89. II/1. 2 67
22. Pozsonyi u. 89. II/3. 2 63
23. Pozsonyi u. 89. II/7. 2 67
24. Széchenyi u. 14. fsz. 6. 1 28
25. Széchenyi u. 14. fsz. 7. 1 28
26. Szent István király u. 70. fsz. 4. 1,5 60
27. * 
28. Szent István király u. 90–92. II/14. 1,5 39
29. Szent István király u. 102. fsz. 7. 2 55
30. Szent István király u. 102. I/6. 2 75
31. * 
32. Szent István király u. 124. fsz. 3. 2 65
33. Szent István király u. 124. fsz. 5. 3 72
34. Szent István király u. 135. I/2. 2 80
35. Szent István király u. 58. fsz. 7. 1,5 47
36 *  Bartók Béla u. 1. C. III. 11. 1 37
37 *  Magyar u. 15. I. 3. 2 59
38. *  Magyar u. 4.I. 2. 2 79
39. *  Alkotmány u. 12/A. fsz. 9. 1 32
40. *  Terv utca 90. fsz. 7. 2 55

7. melléklet a 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Piaci alapon bérbe adott nem lakáscélú helyiségek

sorszám cím alapterület (m2)
1. Erkel F. u. 7. 17
2. Erkel F. u. 7. 68
3. Erkel F. u. 29. 35
4. Erkel F. u. 29. 43
5. Flesch K. u. 1–13. 18
6. Fő u. 15. 31
7. Fő u. 17. 120
8. Fő u. 17. 19
9. Fő u. 17. 20
10. Fő u. 17. 37
11. Fő u. 17. 54
12. Fő u. 21. 85
13. Fő u. 21. 128
14. Fő u. 25. 12
15. Fő u. 41. 18
16. Jókai u. 1. 17
17. Jókai u. 1. 20
18. Jókai u. 1. 33
19. Jókai u. 1. 116
20. Kormos I. ltp. 1–9. 18
21. Magyar u. 4. 154
22. Magyar u. 9. 39
23. Magyar u. 9. 90
24. Magyar u. 22. 182
25. Magyar u. 25. 83
26. Magyar u. 32. 3
27. Magyar u. 32. 3
28. Magyar u. 32. 3
29. Magyar u. 32. 3
30. Magyar u. 32. 3
31. Magyar u. 32. 3
32. Pozsonyi u. 89. 178
33. Szent István király út 12. I. emelet 6. (Pálffy-terem) 33,96
34. Szent István király út 12. I. emelet 7. (Manninger-terem) 60,27
35. Szent István király út 58. 52
36. Szent István király út 100. 26
37. Szent István király út 100. 45
38. Szent István király út 102. 20
39. Szent István király út 102. 16
40. Szent István király út 102. 72
41. Szent István király út 102. 74
42. Szent István király út 112. Földszint, iroda 80,44
43. Szent István király út 112. Földszint, iroda, tárgyaló 57,73
44. Szent István király út 112. Táncterem 119,79
45. Szent István király út 112. Edző/Kondi terem 28
46. Szent István király út 112. Küzdősport terem 133,69
47. Szent István király út 119. 80
48. Szent István király út 123. 24
49. Szent István király út 123. 26
50. Szent István király út 123. 44
51. Szent István király út 123. 52
52. Szent István király út 135. 202
53. Szent István király út 143. 73
54. Városház u. 3. 103
55 *  1648/37/A hrsz. 57

8. melléklet a 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez

Ingyenesen használatba adott nem lakáscélú helyiségek

Sorszám cím alapterület (m2)
1. Fő u. 13. 85
2. Fő u. 14. 41
3. Fő u. 21. 46
4. Kápolna tér 12. 56
5. Kápolna tér 12. 64
6. Kormos I. ltp. 7. 19
7. Kormos I. ltp. 1–9. 57
8. Magyar u. 9. 67
9. Pozsonyi u. 87. 66
10. Szent István király út 12. Alagsor 1. 25,52
11. Szent István király út 12. Alagsor 2. 70,28
12. Szent István király út 12. Alagsor 5a 23,98
13. Szent István király út 12. Alagsor 5b 22,5
14. Szent István király út 12. Alagsor Raktár 25,39
15. Szent István király út 12. Emelet 1. 21,6
16. Szent István király út 12. Emelet 5. 28,74
17. Szent István király út 12. Emelet 6. 23,98
18. Szent István király út 12. Emelet 7. 22,5
19. Szent István király út 58. 64
20. Szent István király út 70. 49
21. Szent István király út 98. 104
22. Szent István király út 100. 85
23. Szent István király út 112. Emelet 185,89
24. Szent István király út 112. Földszint/Iroda 32,71
25. Szent István király út 124. 92
26. Szent István király út 143. 229
27. Szent István király út 143. 75
28. Szent István király út 147. 38
29. Szent István király út 147. 61
30. Szent István király út 147. 94
31. Szent István király út 155. 112
32. Széchenyi u. 14. 18
33. Széchenyi u. 14. 18
34. Széchenyi u. 14. 18
35. Széchenyi u. 14. 18
36. Városház u. 2. 510
37. *  Mosonyi Mihály u. 35–37. földszint vegyes célra használt épületrészek (hrsz.:1687/11/A/1, 1687/11/A/2, 1687/11/A/3, 1687/11/A/4, 1687/11/A/5, 1687/11/A/6) 268