Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva - a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén lévő köztemetőkre, azok létesítményeire, az ezek fenntartásával és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységre.

(2) Mosonmagyaróvár város területén található köztemetők:

a) Óvári Köztemető hrsz.: 383/1, 383/2, 431/3

b) Mosoni Köztemető hrsz.: 2167

c) Feketeerdei úti Új Köztemető hrsz.: 739/7

Általános rendelkezések

2. § (1) Mosonmagyaróvár közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, temető vagy temetőrész lezárásáról, megszüntetéséről kiürítéséről, ismételt használatba vételéről Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a szabályozási terv és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

(2) A temetőkben levő hősi sírokat az Önkormányzat kegyeleti parkként tartja fenn.

(3) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a köztemetők fenntartásával, üzemeltetésével és őrzésével együtt járó feladatok ellátásáról kegyeleti közszolgáltatási szerződésben a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. részére átadott kezelői jog útján gondoskodik.

II. fejezet

Temetkezési helyekre és temetkezésre vonatkozó szabályok

3. § (1) A mosonmagyaróvári köztemetőkben temetésre szolgáló temetési helyek:

a) egyes sírhely,

b) kettős sírhely

c) sírbolt (kripta),

d) örök emléksírok és díszsírhelyek,

e) urnafülkék, urnasírhelyek.

(2) *  Az egyes sírhely 2 méter hosszú, 1 méter széles. A ráépíthető sírépítmény befoglaló mérete 1,9 m hosszú, 0,9 m széles és 0,3 m magas. Különleges esetekben a temető kezelője ettől eltérést engedélyezhet a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(3) Sírhelyek, sírboltok, urnafülkék, urnasírhelyek csere, adásvétel tárgyai csak a temető üzemeltetőjének hozzájárulásával lehetnek.

(4) Betemetett egyes sírhelybe külön engedély alapján és a szabály szerinti díj kifizetése mellett

a) még egy kiskoporsó

b) *  a sír mélyítése esetén még egy nagy- és kiskoporsó

temethető. A legfelső koporsó alsó síkja a terepszint alatt 1,6 méterre kell, hogy legyen.

(5) *  A gyermeksír (10 éven aluli gyermek részére) 1,4 méter hosszú és 0,6 méter széles. A ráépíthető sírépítmény befoglaló mérete 1,1 m hosszú, 0,7 m széles és 0,3 m magas. Különleges esetekben a temető kezelője ettől eltérést engedélyezhet a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(6) Az egyes sírhelyen rendszerint csak egy koporsó, gyermeksírba pedig csak 10 éven aluli gyermek koporsója temethető.

(7) *  A kettős sírhely két nagykoporsó elhelyezésére szolgál. A kettős sírhely egy-egy részébe ugyanolyan mértékben és feltételek mellett történhet a rátemetés, mint az egyes sírba. A ráépíthető sírépítmény befoglaló mérete 1,9 m hosszú és 1,9 m széles és 0,3 m magas. Különleges esetekben a temető kezelője ettől eltérést engedélyezhet a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

(8) A parcellákba és a sírhelysorokba a temetkezés az elhalálozás idejének megfelelő sorrendben történik.

(9) A 10 éven aluli elhunyt gyermekek számára, a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére, valamint az exhumált halotti maradványok részére külön-külön sírhelytáblát kell kijelölni.

(10) Az elhamvasztott halottak hamvainak urnái részére urnafülkéket kell létesíteni, de az urnák sírokba is helyezhetők. Az urna a terepszinthez viszonyítva minimum egy méter mélyre kell, hogy kerüljön. A hozzátartozó kérésére a hamvak kiadhatók.

(11) Amennyiben a temetkezési helyek használati ideje lejárt, a temető kezelője hirdetményben köteles a hozzátartozók figyelmét a lejárat előtt hat hónappal erre felhívni. Ha a temetkezési helyek használati idejét a hozzátartozók nem hosszabbítják meg, az üzemeltető a használati idő lejárta után a temetkezési helyet újra értékesítheti. A használati idő lejártáról a hirdetményt a temető főbejáratánál elhelyezett hirdetőtáblán kell kifüggeszteni, valamint a temető kezelőjének honlapján kell közzétenni.

Sírboltok (kripták)

4. § (1) A sírboltok (kripták) méretei:

a) 4 koporsós 2,6 x 3,3 méter

b) 6 koporsós 3,0 x 4,5 méter

c) a Feketeerdei úti köztemetőben 4,0 x 4,0 méter.

(2) * 

(3) A sírbolt (kripta) építéséhez a temető kezelőjének előzetes engedélye szükséges.

(4) A sírboltok (kripták) kiépítéséről az egységes rend érdekében a temetők kezelője gondoskodik. Az előzetesen benyújtott terv és engedély alapján hozzájárulhat szakember közreműködésével az önerős kivitelezéshez.

Urnafülkék, urnasírhelyek

5. § (1) Az urnafülkébe és az urnasírhelyekbe az elhamvasztott halottak urnái helyezhetők el.

(2) A használati idő lejárata után - amennyiben azt felszólításra sem hosszabbítják meg - az urnafülkék és urnasírhelyek kiürítéséről a temető kezelője gondoskodik.

(3) A tipizált urnafülkék belső mérete 30 x 30 cm, amelyben 1 urna helyezhető el.

(4) Koporsóval betemetett gyerek sírhelyre legfeljebb 1, az egyes sírhelyekbe legfeljebb 2, koporsóval betemetett kettős sírhelybe legfeljebb 4 urna helyezhető el az ezzel érintett sírhely nagyságától és az addigi eltemetettek számától függően.

(5) A kijelölt urnasírhelyre egységenként 1 urna temethető el.

(6) *  A kijelölt urnasírhelyre ráépíthető sírépítmény befoglaló mérete 1 m hosszú és 0,9 m széles és 0,3 m magas. Különleges esetekben a temető kezelője ettől eltérést engedélyezhet a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

Helyi védett sírok, hadisírok és díszsírhelyek

6. § (1) A helyi védelem alatt álló sírokról, síremlékekről a Mosonmagyaróvár épített környezetének és zöldfelületeinek helyi védelméről szóló önkormányzati rendelete rendelkezik.

(2) A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által meghatározott, a Nemzeti sírkerthez tartozó síremlékek védelem alatt állnak. A sírok nyilvántartásával és a fenntartásával kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Örökség Intézet végzi. A megváltási díjakról és a betemetés feltételeiről a temetőkről és temetkezésről szóló törvény rendelkezik.

(3) Díszsírhely a köztemetőkben kijelölt olyan sírhely, melyet a képviselő-testület örök temetkezési hely céljára jelöl ki a polgármesterek és a „PRO URBE MOSONMAGYARÓVÁR” díjjal kitüntetett személyek részére.

(4) A díszsírhely kettős sírhely, amelynél a temetést a házastárs részére biztosítani kell.

(5) Mosonmagyaróváron a díszsírhelyek

a) a Feketeerdei úti köztemetőben a 12. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott parcellákban,

b) az Óvári Köztemetőben (újonnan kijelölésre kerülő díszsírhelyek):

ba) az öregtemető 7. csoport ’h’ sor 2-3 sírhelyben,

bb) az öregtemető 7. csoport ’h’ sor 11-12 sírhelyben,

bc) az öregtemető 10.csoport ’i’ sor 1-2 sírhelyben,

bd) az öregtemető 10.csoport ’i’ sor 23-24 sírhelyben,

c) a Mosoni Köztemetőben I/DS parcellában

kapnak helyet.

(6) A díszsirhelyek temetésre alkalmassá tétele érdekében a temető kezelője gondoskodik.

III. fejezet

Temető létesítményei, ravatalozás

7. § (1) A köztemetőben a tárgyi és infrastrukturális feltételekről a kegyeleti közszolgáltatási szerződés felhatalmazása alapján az üzemeltetési és fenntartási feladatokat ellátó temető kezelője gondoskodik.

(2) Mosonmagyaróvár város területén a köztemetőkben és a megnyitott felekezeti temetőben szabad ravatalozni. Kivételes esetben a temetőkön kívüli ravatalozásra engedélyt az egészségügyi államigazgatási szerv adhat.

(3) A temető kezelője köteles a ravatalozó és hűtőberendezés állandó üzemképes állapotáról és rendjének fenntartásáról gondoskodni.

(4) A ravatalozó és annak berendezéseinek használata során az állagmegóvásról a temetkezési szolgáltató köteles gondoskodni.

Sírgondozás

8. § (1) A köztemetőkben a temetési helyek gondozásáról, gyomtalanításáról a temetési hely felett rendelkező személyek kötelesek gondoskodni. A temetési hely gondozásának kötelezettsége magában foglalja a szomszédos temetési helyig terjedő terület, de legfeljebb a temetési helyet határoló 30 cm széles terület gondozását is. A temetési hely gondozása során a szomszéd temetési hely nem sérülhet.

(2) A sírgondozási munkák elvégzésével - amennyiben azt nem maguk végzik - a hozzátartozók a temető kezelőjét bízhatják meg. Amennyiben a munkát más szervezet végzi, úgy az ilyen tevékenységet a hozzátartozóknak a temető kezelőjéhez kell bejelenteni.

(3) A helyi védett sírok, a hadisírok, valamint az azokon lévő síremlékek gondozása és fenntartása - az önkormányzat költségére - a temető kezelőjének a feladata. A díszsírhelyeket a temető kezelője a betemetésig, betemetést követően pedig gondozatlanság esetén tartja rendben.

(4) A sírboltok és a főutak mellett lévő sírok mellett ülőpad, fa, örökzöld a kezelő előzetes engedélyével helyezhető el.

(5) A sírboltok és sírok bekerítésére szolgáló bármilyen szegélyek, síremlékek csakis a sírhelyen helyezhetők el. A sír területén kívül egyéb helyet elfoglalni nem szabad.

(6) A sírokon síremlékeket szilárd alapra kell felállítani.

(7) A sírdomb magassága 50 cm lehet.

(8) Fák és 2 méter magasságot meghaladó növényzet kivágását a temető kezelője elrendelheti. Fát, cserjét a sírhelyen kívüli területre csak a temető kezelője, vagy az általa megbízott személy, illetve szervezet ültethet.

(9) A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetési helyeken, és nem akadályozhatják a sírok közötti közlekedést, azok megközelítését.

(10) A temető általános rendje érdekében a temető kezelője jogosult az elhanyagolt, gondozatlan sírral rendelkezni jogosult személyt, illetve - amennyiben ismert - annak örökösét felszólítani a temető rendjét sértő rendezetlenség megszüntetésére. A felszólítást a kezelő megkísérli postai úton ajánlott levélben megküldeni az eltemetésre köteles személy által tett nyilatkozatban foglalt adatok alapján, illetve lakcímre. A postai úton történő kézbesítés mellett, a kezelő a postai úton történő kézbesítéssel egyidejűleg a rendbetételre vonatkozó hirdetményt - a temetési hely megjelölésével - 30 napos időtartamra kifüggeszti a temetőkapun.

(11) Amennyiben a (10) bekezdés szerinti intézkedések, eredménytelennek bizonyulnak, úgy a temető kezelője a gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt, elgazosodott sír rendbetételét, gyomtalanítását, különösen nagyra nőtt fák, bokrok, növények esetén, elvégezheti a rendelkezési jog jogosultjának költségére.

(12) Az eredménytelen felhívást követően a temetési hely újra megválthatóvá válik, amennyiben a rátemetés, illetve a temetés feltételei fennállnak. Az erre vonatkozó figyelemhívást a felszólításnak tartalmaznia kell.

(13) A felhívásnak tartalmaznia kell továbbá, hogy ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg annak örököse a megjelölt időpontig a sírjel elszállításáról nem intézkedik, a megjelölt időpontot követő egy év elteltével a sírjelet a temető kezelője értékesítheti. Az értékesítésből származó bevétel a temető kezelőjét illeti, melyet a temető fenntartására - különösen a gondozatlan sírok rendbetételére - köteles fordítani.

IV. fejezet

A köztemető megtelt részeinek lezárása és újbóli felhasználása

9. § (1) Amennyiben a sírhelytáblának, urnasírhelynek kijelölt terület megtelt, a temető kezelője köteles Mosonmagyaróvár város jegyzőjét tájékoztatni. A lezárt sírhelytáblák, illetve sírhelyek, urnafülkék részére kijelölt területnek az utolsó temetéstől számított 25 év, illetve 10 év eltelte utáni kiürítését az önkormányzat rendeli el.

(2) A kiürítést azt megelőzően hirdetményben, továbbá legalább három alkalommal a helyi és országos sajtóban közhírré kell tenni úgy, hogy az első közzététel a kiürítés előtt legalább 6 hónappal, továbbiakban pedig két havonként történjen. A hirdetményt a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a temetőkapun, temető őrházon, ravatalozón és az érintett temetőrésznél kell kifüggeszteni.

(3) A kiürítés esetén az érdekelt hozzátartozók halottaik maradványait és síremlékeit - a szabályszerű díjak megfizetése mellett - a rendelkezésre álló temetőhelyekre 6 hónap alatt áthelyezhetik (exhumálhatják).

(4) A határidő eltelte után a temető kezelője végrehajtja a sírhelytábla, valamint az urnasírhelyeknek, urnafülkéknek kijelölt terület kiürítését és gondoskodik a maradványok, hamvak közös sírba helyezéséről - nyilvántartás vezetése mellett.

(5) A nem gondozott, omladozó állapotban lévő sírboltokból a 60 évi elévülési idő elteltével a tetemmaradványok eltávolíthatók, ugyanez vonatkozik az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető síremlékekre is. Az így megüresedett sírboltok helyein lévő összes építőanyagok, síremlékek és maga a sírbolt felett a temetők kezelője szabadon rendelkezhet, amennyiben a karbantartásra vonatkozó előzetes felhívás eredményre nem vezet.

(6) Ha valamely sír, sírbolt megszüntetése a használati idő eltelte előtt válik szükségessé, az áthelyezés költségeit az viseli, akinek érdekében az áthelyezés történik.

V. fejezet

A temetők rendjének szabályozása

10. § (1) *  A temetők nyitvatartási rendje: március 1. és március 31. közötti időben 7.30 - 18.00 óráig, április 1. és november 5. közötti időben 7.00 - 20.00 óráig, az év többi időszakában 7.30 órától 17.00 óráig.

(2) 10 éven aluli gyermek felügyelet nélkül a temetőkben nem tartózkodhat.

(3) A temetőkben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet köteles tanúsítani.

(4) A köztemetőkbe állatot bevinni - a vakvezető, terápiás és mozgáskorlátozottakat segítő eb. valamint a fegyveres és rendészeti szervek szolgálati ebek kivételével - tilos.

(5) A sírokra ültetett növényzetet és a temetőkbe bevitt virágokat kivinni nem lehet.

(6) A temetők területén a sírok kivételével a talajt és a gyepet engedély nélkül felásni, bárhova elvinni tilos.

(7) A temetőkben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőző egy órával lehet. Ügyelni kell arra, hogy tűzveszély ne keletkezzék. A tűzveszély elkerüléséhez szükséges intézkedést annak kell megtenni, aki a gyertyát, vagy mécsest meggyújtotta.

(8) A már kiállított síremléket és a sír egyéb tartozékait a temetőkből - még javítás céljára is - csak a temető kezelőjének engedélyével lehet elszállítani.

(9) A temetőkbe - a temetkezési tevékenységben részt vevő gépjármű, valamint a köztemető üzemeltetéséhez szükséges gépjármű kivételével - közúti járművel (különösen: személygépjárművel, kerékpárral) behajtani tilos. Idősek, mozgáskorlátozottak részére a temető kezelője engedélyezheti a közúti járművel való szállítást a temető területére. A temető kezelője eseti jelleggel a sír végleges kialakítása, fenntartása céljából a hozzátartozó részére engedélyezheti közúti járművel történő behajtást vagy a köztemetőben egyéb vállalkozói tevékenység folytatásához használt gépjárművek behajtását.

(10) A temető kezelője köteles a szemétgyűjtőhely kijelöléséről gondoskodni, közcélú területeket és a növényzetet ápolni, a közterületeket kezelni és felújítani.

(11) A temetkezési helyek gondozásával kapcsolatban keletkező hulladékot a sírhelyek között tárolni tilos. A hulladékot a temető kezelője által kijelölt tároló helyre kell szállítani.

(12) A temető kezelője köteles gondoskodni a temetők kerítésének épségéről.

VI. fejezet

Temetkezési szolgáltatások és a köztemetőben végzett egyéb vállalkozói tevékenységek

11. § (1) A temetkezési szolgáltató a tevékenységének a településen történő megkezdésekor köteles a temető üzemeltetőjét e tényről írásban tájékoztatni.

(2) Az üzemeltető köteles a tájékoztatás tudomásul vételével egyidejűleg jelen rendelet egy példányát a temetkezési szolgáltatást végzőnek rendelkezésre bocsátani.

(3) A köztemetőkön belül kötelező az elhunyt hűtésével, ravatalozásával, a temetőben erre a célra rendszeresített szállító járművön történő szállításával, továbbá a hamvaknak az erre szolgáló berendezéssel történő szórásával, urnaelhelyezéssel, sírásással, sírhelynyitással, sírbahelyezéssel, visszahantolással, újratemetéssel és exhumálással kapcsolatos feladatok ellátására az üzemeltető szakszemélyzetének és berendezésének igénybevétele (a továbbiakban: az üzemeltető által biztosított szolgáltatás). Az üzemeltető kapacitáshiánya miatt, az üzemeltető által biztosított szolgáltatást más temetkezési szolgáltató is biztosíthatja a temető kezelőjének engedélye alapján.

(4) A temetőben síremlék bontási, állítási, sírbolt építési, bontási, továbbá javítási, felújítási munkálatokat a rendelkezni jogosult megbízása alapján bármely egyéni, vagy társas vállalkozás végezhet. A munkavégzést a munka megkezdése előtt legalább 2 nappal írásban be kell jelenteni az üzemeltetőnek, vagy a temető- gondnoknak.

(5) A temetőben a (4) bekezdésben felsorolt munkát végző megbízott igénybe veheti az üzemeltető által biztosított közműveket, melyek használatáért temetőfenntartási hozzájárulást köteles fizetni a munkálatok megkezdése előtt.

(6) A (3) és (5) bekezdés szerinti díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(7) A temetőben munkát végző vállalkozók a munkáltatok befejezését követően a törmeléket, hulladékot kötelesek elszállítani vagy elszállíttatni és a temetési hely környezetét rendezetten, tisztán hagyni. Amennyiben ezen kötelezettségét az érintett nem teljesíti, az üzemeltető a munkát végző költségére végzi el.

VII. fejezet

Az új köztemetőre vonatkozó külön szabályok

12. § (1) A temető területét római számmal jelölt parcellákra kell felosztani és táblával kell jelölni.

(2) Az egyes parcellákban az alábbi temetési helyek alakíthatók ki:

a) Hagyományos, hantos egyes sírhely: II/E, IV/E, VII/E, VIII/E parcellák

b) Hagyományos, hantos kettős sírhely: IV/D, V/D, VI/D, VII/D, VII/D, VIII/D parcellák

c) Urna elhelyezés földbe: II/U, IX parcella

d) Urna elhelyezés fülkébe: A, B, C, D, E, F, G, H

e) Szociális, hant nélküli urnás sírhely: XV/U parcella

f) Szociális, hant nélküli koporsós sírhely: XV/K parcella

g) Díszsírhely a III. sz. központi emlékhelyet is magában foglaló, félköríves parcella,

h) Kriptasor: IX/K.

(3) Az új köztemető parcella-felosztási térképét a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Azok a hozzátartozók, akik közös (családi) sírhelyet kívánnak létesíteni a Feketeerdei úti új köztemetőben és az Óvári vagy a Mosoni temetőben eltemetett hozzátartozókat is ott kívánják elhelyezni, exhumálással helyezhetik át és az ezért megvásárolt sírhely díjából 50%-os engedményre jogosultak.

A Mosonmagyaróvár város területén található köztemetőkre vonatkozó különleges szabályok

13. § (1) Az Óvári temetőben koporsós temetkezés 2025. december 31-ig engedélyezett.

(2) A Mosonmagyaróvár város területén található köztemetők területén lévő történelmi vagy várostörténeti szempontból fontos síremlékeket, meg kell őrizni. Ezek megóvásáról, fenntartásáról, gondozásáról a temető tulajdonosa köteles gondoskodni oly módon, hogy az értékesebb és megőrzendő sírköveket, melynek tulajdonosa nincs, vagy arról a tulajdonos a felhívást követő 6 hónapon belül nem rendelkezik, az új köztemetőben - kifejezetten erre kijelölt helyen és módon - a temető fenntartója helyezi el.

(3) A Mosonmagyaróvár város területén található köztemetőkben lévő katonai sírok ápolására, gondozására, kezelésére az erre vonatkozó Genfi Egyezmény szabályait kell alkalmazni.

VIII. fejezet

Temetkezési helyek díjai

14. § Az egyes temetkezési helyekért - a díszsírhelyek kivételével - az elhunyt hozzátartozójának, illetve az eltemetésre kötelezettnek díjat kell fizetni. A temetkezéssel kapcsolatos díjakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

15. § (1) *  A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év;

b) sírbolt esetén 60 év;

c) urnafülke esetében 10 év;

d) urnasírhely esetében 25 év;

e) urnasírbolt esetén 20 év.

A temetési helyek újraváltására a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet

a) 2. melléklete az új köztemető temető,

b) 3. melléklete az óvári temető,

c) 4. melléklete a mosoni temető

parcellakiosztását tartalmazza.

IX. Fejezet

Hatályba léptető rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba.

17. § * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 32/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez * 

I. Az Óvári köztemetőben lévő temetési helyek díjai:

1. Öregtemető (történelmi) egyes sírhely: 22.500.- Ft/25 év

2. I/A-I/B. parcella egyes sírhely: 15.000.- Ft/25 év

3. II/A-II/B. parcella egyes sírhely: 15.000.- Ft/25 év

4. III-IV. parcella egyes sírhely: 15.000.- Ft/25 év

5. V-VI-VII-VIII-IX-X/F. parcella egyes sírhely: 9.000.- Ft/25 év

6. XI-XII-XIII-XIV. parcella egyes sírhely: 9.000.- Ft/25 év

7. XV-XVI-XVII-XVIII-XIX-XX-XXI-XXII. parcella egyes sírhely: 9.000.- Ft/25 év

8. A kettes sírhelyek ára:

8a. Öregtemető: 45.000,- Ft/25 év

8b. I/A-IV. parcella: 30.000,- Ft/25 év

8c. V-XXII. parcella: 18.000,- Ft/25 év

9. A gyereksírhelyek és az urnasírhelyek ára:

9a. Öregtemető: 11.250,- Ft/25 év

9b. I/A-IV. parcella: 7.500,- Ft/25 év

9c. V-XXII. parcella: 4.500,- Ft/25 év

10. Az urnafülke díja 10 éves megváltási időtartamra vonatkozóan személyenként 10.000,- Ft.

11. A kripta helyek díja 60 éves megváltási időtartamra egységesen 130.000,- Ft

II. A Mosoni temetőben lévő temetési helyek díjai:

1. I-II-III. parcella egyes sírhely: 15.000.- Ft/25 év

2. IV-V-VI. parcella egyes sírhely: 15.000.- Ft/25 év

3. VII-VIII-IX-X-XI-XII. parcella egyes sírhely: 9.000.- Ft/25 év

4. XIII-XIV. parcella egyes sírhely: 9.000.- Ft/25 év

5. XV-XVI. parcella egyes sírhely: 9.000.- Ft/25 év

6. XVII. parcella egyes sírhely: 13.000.- Ft/25 év

7. XVIII. parcella-Urnahely (földbe): 12.000.- Ft/25 év

8. XIX. parcella kettes sírhelyek: 2 x 9.000.- Ft/25 év

9. XX. parcella kettes sírhelyek: 2x 9000 Ft/25 év

10. XXI. parcella egyes sírhely: 9000 Ft/25 év

11. XVII. parcella Kripta: 130.000,- Ft/60 év

12. A kettes sírhelyek ára:

12a. I-IV. parcella: 30.000,- Ft/25 év

12b. VII-XVI és XXI parcella: 18.000 Ft/25 év

12c. XVII parcella: 26.000,-/25 év

13. A gyereksírhelyek és az urnasírhelyek ára:

13a. I-VI. parcella: 7.500 Ft/25 év

13b. VII-XVI. és XXI. parcella: 4.500 Ft/25 év

13c. XVII. parcella: 6.500 Ft/25 év

14. Az urnafülke díja 10 éves megváltási időtartamra vonatkozóan személyenként 10.000,- Ft.

15. A kripta helyek díja 60 éves megváltási időtartamra egységesen 130.000,- Ft

III. A Feketeerdei úti köztemetőben lévő temetési helyek díja:

1. Hagyományos hantos egyes sírhely (II/A, IV/A, VII/A, VIII/A. parcella): 12.000,- Ft/25 év

2. Hagyományos hantos kettős sírhely(IV/B, VII/B, VIII/B., V/A., VI/A.,V/B., VI/B. parcella): 2 x 12.000,-Ft./25 év

3. Gyermeksírhelyek (XV/A. parcella): 6.000,-Ft/25 év

4. Urna elhelyezés földbe (II/B IX. parcella): 12.000,- Ft/25 év

5. Az urnafülke díja 10 éves megváltási időtartamra vonatkozóan személyenként 8000 Ft.

6. A kripta helyek díja 60 éves megváltási időtartamra egységesen 130 000 Ft.

IV. Mindhárom temetőre vonatkozó költségek díjtételei:

1. Létesítmény igénybevételi díj: 34.000.- Ft/alkalom (a díj tartalmazza a ravatalozók használatát, a bennük lévő berendezésekkel együtt, továbbá a karbantartás és üzemeltetés egyéb költségeit)

2. Szombat, vasárnap, egyházi-és állami ünnepekkor csak üzemeltető külön engedélyével végezhető temetési szertartás, ennek díja a fenti összeg 10%-val növelt összege.

3. Halottvizsgálati bizonyítvány beszerzésének díja (amennyiben ezen kötelezettségének a temetkezési szolgáltató nem tesz eleget) 3.000.- Ft/alkalom

4. Elhunyt hűtési díja (alapdíj): 12.000.- Ft

5. Elhunyt hűtési díja az alapdíjon felül - attól a naptól kezdődően, amikor a temetésre kötelezett a temetésre engedélyt kapott: 4500,- Ft/nap.

6. Az üzemeltető rendelkezésre állási díja bejelentett időponttól eltérő időpont esetén, munkaidőn kívüli időpontokban, illetve munkaszüneti napokon 2.500 Ft/ alkalom.

7. A 8. § (11) szerinti sírok rendbetételének költsége 25.000,- Ft/alkalom.

8. A vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető-fenntartási hozzájárulás díja 1300 Ft/nap.

9. Temetőbe való behajtás díjmentes.

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!

2. melléklet a 32/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 32/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 32/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez