Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelete

a településrendezési szerződések szakmai követelményeiről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjában foglalt feladatkörében eljárva, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. § rendelkezéseire, a következő rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata által, Mosonmagyaróvár területét érintő településrendezési, valamint a településfejlesztéshez kapcsolódó ingyenes vagyonátvételre vonatkozó szerződések szakmai követelményeit meghatározza annak érdekében, hogy a beruházások hátráltatása nélkül, a vagyonátvételt követően felmerülő problémák megelőzhetőek legyenek, továbbá, hogy olyan vagyon átvétele történjen meg, amely megfelel a településrendezési szerződésben, jogszabályokban, valamint a vonatkozó hatósági engedélyekben rögzített feltételeknek.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed azon magánszemélyekre, szervezetekre, melyek az Önkormányzattal településrendezési szerződést (a továbbiakban: TRSZ) vagy településfejlesztéshez kapcsolódó ingyenes vagyonátvételre vonatkozó szerződést kötnek.

TRSZ szakmai követelményei

3. § (1) A TRSZ hatálya kiterjed a felek mindenkori jogutódaira és tulajdonosváltozás esetén az új tulajdonosokra is, melyért a felek kötelesek szavatosságot vállalni.

(2) Az Önkormányzat nem köteles a TRSZ megkötésére, amennyiben a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Főépítészének javaslata alapján a fejlesztés nincs összhangban az Önkormányzat városfejlesztési stratégiájával, városrendezési célokkal vagy a városképpel.

(3) A rendelet céljának megvalósításaként a helyi építési szabályzat módosítására vonatkozó TRSZ-ben rögzíteni kell az érintett telek tulajdonosának, illetve a telken beruházni szándékozónak (a továbbiakban együtt: a cél megvalósítója) azon kötelezettségét, hogy a az érintett telekre vonatkozó telekalakítási vázrajzot, valamint a megvalósítandó infrastrukturális fejlesztések műszaki terveit a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal Főépítészével, valamint a Városfejlesztési és Fenntartási Osztállyal előzetesen egyeztetnie kell. A vázrajzot, valamint a műszaki terveket a cél megvalósítója saját költségviselése mellett köteles elkészíttetni.

(4) Amennyiben a fejlesztéssel érintett telek tulajdonosa és a beruházni szándékozó nem ugyanaz a személy, illetve szervezet, a TRSZ megkötéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás beszerzésére a beruházni szándékozó köteles.

(5) Infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozó TRSZ-ben a konkrét műszaki tartalmat a (3) bekezdés szerint tervekre történő hivatkozással kell meghatározni, melyek kivitelezését, valamint az ahhoz szükséges pénzügyi fedezetet a cél megvalósítója köteles biztosítani.

(6) Az (5) bekezdés szerinti TRSZ-ben vállalt kötelezettségek bizosítékául a cél megvalósítója a beruházási értéknek megfelelő, ingatlanforgalmi értékbecsléssel igazolt ingatlanfedezetet köteles biztosítani az Önkormányzat javára történő jelzálogjog, valamint ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzésével. A beruházási érték meghatározása során figyelemmel kell lenni a várható áremelkedésekre.

(7) Az (5) bekezdés szerinti TRSZ-ben rögzíteni kell az alábbi feltételeket:

a) az Önkormányzat részére, közlekedési terület céljára átadott közterületi ingatlanokhoz kapcsolódó fenntartási feladatokat - különös tekintettel a közútkezelői feladatokra - a cél megvalósítója köteles saját költségviselése mellett ellátni a kivitelezési munkálatok befejezéséig,

b) az infrastrukturális fejlesztéseket az Önkormányzat abban az esetben veszi át tulajdonba és kezelésbe, amennyiben a cél megvalósítója - kártérítési felelősségnek tudatában - nyilatkozik azok műszaki tervekkel történő egyezőségéről; az átvételt megelőzően az Önkormányzat és a cél megvalósítójának képviselője helyszíni bejárást tartanak a kivitelezési munkák maradéktalan teljesítésének ellenőrzése érdekében, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel,

c) amennyiben a kiépített infrastruktúra működtetése az önkormányzati vagyonátvétel megelőzően megtörténik, úgy annak költségeit a cél megvalósítója köteles viselni,

d) az infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó közérdekű szolgalmi jog, használati jog, vezetékjog bejegyzése iránt a cél megvalósítója köteles a vagyonátadásra vonatkozó szerződéskötésig gondoskodni,

e) a vagyonátadás során az 1. melléklet szerinti műszaki dokumentáció szükség szerinti átadására köteles a cél megvalósítója; amennyiben valamely dokumentum szerzői jogi védelem alatt áll, úgy a jogosult hozzájárulását a cél megvalósítója köteles beszerezni,

f) a vállalt beruházásokat legkésőbb a kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell valósítani. Amennyiben a cél megvalósítója ezen határidőig a vállalt kötelezettségének nem tesz eleget és az Önkormányzatnak ezzel kárt okoz, úgy annak megtérítésére köteles.

Ingyenes vagyonátvételre vonatkozó szerződések

4. § (1) A TRSZ-ben foglalt és megvalósított beruházást, valamint közterület céljára szolgáló ingatlanokat az Önkormányzat külön megállapodás alapján térítésmentesen veszi át a cél megvalósítójától. A megállapodáshoz kapcsolódó közteher fizetési kötelezettség a cél megvalósítóját terheli.

(2) Ameddig a cél megvalósítója a vagyonátvételhez szükséges valamennyi feltételt - különös tekintettel a 3. § (7) bekezdésében foglaltakra - nem teljesíti, addig az Önkormányzat nem köti meg a szerződést.

(3) A vagyonátvételre vonatkozó szerződés keretében rendelkezni kell az elvégzett fejlesztéshez kapcsolódó szavatossági igények Önkormányzat részére történő engedményezésről.

(4) A vagyonátvételről a víziközműszolgáltató, valamint a településüzemeltetési feladatokat ellátó szervezetet értesíteni kell.

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 34/2021. (IX. 17.) önkormányzati rendelethez

Vagyonátadáshoz kapcsolódó műszaki dokumentumok

1. megvalósulási dokumentáció a Fejlesztő, a kivitelező és a műszaki ellenőr által aláírva (nyomtatott és elektronikus (dwg/pdf) formában)

2. jogerős vízjogi létesítési engedély

3. jogerős vízjogi üzemeltetési engedély

4. jogerős útépítési engedély

5. műszaki átadási jegyzőkönyv

6. üzembehelyezési jegyzőkönyv

7. kivitelezői nyilatkozat

8. műszaki ellenőri nyilatkozat

9. tervezői nyilatkozat

10. ivóvízvezeték nyomáspróba és vízvizsgálati jegyzőkönyv

11. szennyvíz csatorna víztartási próba jegyzőkönyv

12. talaj tömörségi vizsgálati jegyzőkönyv

13. minőségi tanúsítványok

14. használatbavételi engedélyek

15. közvilágítási műszaki dokumentumok

16. E-Közmű rendszerből letöltött nyilatkozatok, hozzájárulások