Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelete

a személytaxi-szolgáltatás rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (5)-(6) bekezdésében, 49. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 18. pontjában, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Országos Taxis Szövetség véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Mosonmagyaróvár város közigazgatási területének közterületeire terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazása szempontjából közterület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerint, az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet, valamint a belterületi földrészlet közhasználatra, jármű- vagy gyalogos forgalom részére átadott része, ideértve az ingatlan-nyilvántartás szerinti közforgalom elől el nem zárt magánutakat vagy magánterületeket is.

(3) Mosonmagyaróvár közigazgatási területén taxiállomás létesítése, használata és üzemeltetése, valamint személytaxi-szolgáltatás a vonatkozó egyéb jogszabályokban előírt feltételeken túl e rendelet szabályai szerint engedélyezhető, végezhető.

(4) A taxiállomás - e rendeletben foglalt szabályok szempontjából - a közterületnek olyan kijelölt része, amely a személytaxi-szolgáltatást végző - más jogszabályban meghatározott kialakítású és felszereltségű - személygépkocsik (a továbbiakban: személytaxi) utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál.

(5) E rendelet kiterjed minden olyan személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozóra, vállalkozásra, aki Mosonmagyaróvár területén személytaxi-szolgáltatást végez akár rendszeresen, akár időszakos jelleggel. A vállalkozóknak, vállalkozásoknak éves személytaxi-szolgáltatási engedélyt kell váltani minden személytaxi-szolgáltatásban használt személygépkocsira.

2. § E rendelet hatálya alá tartozó taxiállomásokat a személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozás (a továbbiakban: vállalkozás) csak az Önkormányzat által kiadott személytaxi-szolgáltatási engedély (a továbbiakban: személytaxi-szolgáltatási engedély) birtokában használhatja.

3. § (1) Taxiállomás létesítése, KRESZ szerinti jelzőtáblával való ellátása, a burkolati jelek felfestése és az üzemeltetése, tisztán tartása, síkosság-mentesítése a Városüzemeltető és Fenntartó Kft., mint helyi közlekedés-szervező (a továbbiakban: szolgáltató) feladata.

(2) A szolgáltató a taxiállomások használatával, működtetésével összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatban ügyfélszolgálati irodát tart fenn, ahol mind a szolgáltatást igénybe vevő utasok, mind a vállalkozások a taxiállomásokkal és üzemeltetésükkel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat előadhatják.

A taxiállomás létesítése

4. § (1) A taxiállomások helyének kijelölését a szolgáltató kezdeményezi.

(2) Nem önkormányzati tulajdonú területen kizárólag a tulajdonos írásbeli hozzájárulásával jelölhető ki taxiállomás. A hozzájárulás beszerzése annak a feladata, aki a kijelölést a szolgáltatónál kezdeményezte.

(3) A taxiállomások helyét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(4) Vásárok, kiállítások, sportesemények, rendezvények alkalmával ideiglenes taxiállomás létesíthető.

(5) A taxiállomások helyének módosítására, további helyek, ideiglenes taxiállomás kijelölésére, Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelete szerinti feladat- és hatáskörrel rendelkező bizottság jogosult.

A személytaxi-szolgáltatási engedély és díja

5. § (1) A Mosonmagyaróvár város területén létesített taxiállomások használatára, valamint a személytaxi-szolgáltatás végzésére jogosító személytaxi-szolgáltatási engedély iránti kérelmet átruházott hatáskörben, első fokon, önkormányzati hatósági jogkörben a polgármester bírálja el. A kérelem elbírálása során a polgármester a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint jár el.

(2) A személytaxi-szolgáltatási engedély iránti kérelmet a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon, a tevékenység megkezdése előtt vagy a személytaxi-szolgáltatási engedély lejártát megelőző legalább 30 nappal korábban.

(3) A személytaxi-szolgáltatási engedély lefeljebb 1 naptári évre, adott év január 1. - december 31. közötti időszakra adható ki.

(4) A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

a) a vállalkozás/vállalkozó neve,

b) egyéni vállalkozó esetén a születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, vállalkozói igazolványának száma, adószáma,

c) gazdasági társaságok esetén a vállalkozás székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma, adószáma, képviseletre jogosult neve,

d) a személytaxi forgalmi rendszáma,

e) a személytaxi különleges (sárga) rendszáma,

f) a személytaxi gyártmánya, típusa, színe,

g) taxi-igazolólap száma.

(5) A kérelemhez mellékelni kell - értelem szerint -:

a) a vállalkozói igazolvány, illetve gazdasági társaság cégkivonatának és a vezető tisztségviselő aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának másolatát,

b) a forgalmi engedélyt,

c) különleges (sárga) rendszám használatát engedélyező, az illetékes hatóság által kiállított okiratot,

d) személytaxi-vezetői szakvizsga igazolványt,

e) minősítő vizsgálat alapján kiadott taxi-igazolólapot,

f) igazolást arról, hogy a vállalkozó a személytaxi-szolgáltatási engedély díjat a szolgáltatónál befizette,

g) Mosonmagyaróvár Városi Adóhatóság által kiállított általános nemleges adóigazolást,

h) naptári éven belül benyújtott kérelem esetén a közlekedési hatóság igazolását a szünetelés időtartamáról.

(6) * 

(7) A személytaxi-szolgáltatási engedély kiadását követően az engedélyes részére a szolgáltató „Minősített Mosonmagyaróvári TAXI 20... önkormányzati címer” matricát biztosít, melyet a személytaxi szélvédőjén, a belső visszapillantó tükör mögött, kívülről jól látható módon kell elhelyezni.

(8) Az Önkormányzat a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalos honlapján közzéteszi az adott évben engedéllyel rendelkező személytaxik forgalmi rendszámát és a gépjármű típusát.

(9) Nem adható személytaxi-szolgáltatási engedély annak a vállalkozásnak, amelyet ezen tevékenységtől eltiltottak, az eltiltás ideje alatt.

6. § *  (1) A személytaxi-szolgáltatási engedély éves díja 2022. július 01. napjától 60.000,-Ft/személytaxi, mely időarányosan fizetendő az év közben kiváltott engedély esetében. Amennyiben a vállalkozás a személytaxi-szolgáltatást folyamatosan végzi, de az éves díjat az előző évi engedély lejáratát követően fizeti meg, úgy a polgármester a közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt megállapítható szankciót alkalmaz.

(2) Adott éven belül a személytaxi-szolgáltatási engedély cseréje miatt fizetendő díj mértéke a mindenkori engedély díja 10 %-ának megfelelő összeg.

(3) Az engedély nélkül végzett személytaxi-szolgáltatás megelőzése érdekében a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet minden év január hónapban kiemelt, valamint a hétvégi időszakban szúrópróbaszerű ellenőrzést tart.

A taxiállomások használata

7. § (1) Taxiállomást csak személytaxik - utasfelvétel céljából történő - várakozására lehet használni. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem használhatják.

(2) A vállalkozásnak csak olyan személytaxija tartózkodhat a taxiállomáson, amelyre vonatkozóan az adott évre vonatkozóan

a) a személytaxi-szolgáltatási engedéllyel rendelkezik,

b) a szolgáltató által kiadott, sorszám szerint nyilvántartott öntapadós matrica az 5. § (7) bekezdés szerint elhelyezésre került.

(3) A taxiállomásokon a személytaxik zárt sorban, érkezési sorrendben, világító szabadjelzővel utasfelvételi céllal várakozhatnak.

(4) A taxiállomás kizárólag az 1. mellékletben meghatározott számú személytaxi várakozására szolgál.

(5) Utasfelvételre való felkészülés érdekében, világító szabadjelzővel személytaxi csak a kijelölt taxiállomásokon várakozhat.

(6) A taxiállomáson várakozó személytaxit annak vezetője nem hagyhatja el.

(7) A taxiállomás használata minden, jogszabályi feltételnek megfelelő személytaxi számára megengedett; megkülönböztetést alkalmazni nem lehet, beleértve a taxiállomás kisajátítás-célú használatát, továbbá a taxiállomásra szabályosan érkező személytaxi akadályozását a taxiállomás használatában.

(8) A taxiállomásra érkező első személytaxinak a taxiállomás közúti jelzőtábla vonalában kell megállnia és a továbbiakban érkező személytaxiknak az útburkolati jellel felfestett területet - egymás után érkezve - folyamatosan kell, szorosan egymás mögött feltölteniük, a kiegészítő táblán jelzett járműszámig. A taxiállomásról távozó taxik helyének sor végéről történő újabb taxikkal való feltöltődését a már ott tartózkodó járműveknek folyamatos felzárkózással kell biztosítaniuk.

(9) Az utasokat a várakozó személytaxik érkezési sorrendjében kell elszállítani, kivéve, ha az utas nem a sorrendben első, hanem a hátrébb álló személytaxit választja. Ez utóbbi esetben az ott várakozó többi személytaxi vezetője köteles az utassal közlekedő személytaxinak a taxiállomás elhagyását elősegíteni.

A taxiállomás jogellenes használatának jogkövetkezménye

8. § (1) A taxiállomás használatával kapcsolatos e rendeletben foglalt szabályok, valamint a személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok betartását a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészeten kívül a szolgáltató jogosult és köteles ellenőrizni, valamint a szükséges intézkedéseket megtenni a jogszabályi előírások szerint.

(2) A szolgáltató az ellenőrzése során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti, amelynek egy példányát a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság (különös tekintettel a közlekedési hatóság és a polgármester) részére a jegyzőkönyv felvételét követő 15 napon belül a szükséges intézkedések megtétele céljából megküldi. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a szolgáltató írásba foglalt álláspontját is.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - 2022. január 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet 5. § (6) bekezdése 2025. január 1. napján lép hatályba.

(3) A rendelet hatályba lépését követő első alkalommal a vállalkozás legkésőbb 2022. január 31. napjáig nyújthatja be a személytaxi-szolgáltatási engedély iránti kérelmét. A kérelem elbírálásáig az előző évi engedély érvényesnek tekintendő.

(4) A szolgáltató 2022. június 30. napjáig köteles beszerezni a 4. § (2) bekezdés szerinti tulajdonosi hozzájárulásokat a rendelet hatályba lépésekor már használatban lévő, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanokon található taxiállomások vonatkozásában.

(5)-(7) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 38/2021. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

Kijelölt taxiállomások Mosonmagyaróváron

1. Mosonmagyaróvár, Városkapu tér: 10 db taxiállomás

2. Mosonmagyaróvár, Magyar u. - Kórház u. kereszteződése: 4 db

3. Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca: 3 db

2. melléklet a 38/2021. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYTAXI-SZOLGÁLTATÁSI KÉRELEM

1. Vállalkozás/vállalkozó neve
2. (Egyéni vállalkozó esetén) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, vállalkozói igazolvány száma, adószáma
3. (Gazdasági társaságok esetén) a vállalkozás székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma, adószáma, képviseletre jogosult neve
4. Személytaxi forgalmi rendszáma
5.Személytaxi különleges (sárga) rendszáma
6. Személytaxi gyártmánya, típusa, színe
7. Taxi-igazolólap száma

Fentiek alapján személytaxi-szolgáltatási engedély kiadására vonatkozó eljárást kezdeményezek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben megjelölt adataim adatkezelésének jogszerűségét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-a, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személytaxi-szolgáltatás rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló .../2021. (...) önkormányzati rendeletének 5. § (1) bekezdése alapozza meg. (egyéni vállalkozó kérelmező esetén)

Kijelentem, hogy a Személytaxi-szolgáltatási engedély eljáráshoz kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Kelt:

...........................................
kérelmező

Benyújtott mellékletek (megfelelő sor aláhúzandó!):

- a vállalkozói igazolvány, illetve gazdasági társaság cégkivonatának és a vezető tisztségviselő aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának másolata,

- forgalmi engedély,

- különleges (sárga) rendszám használatát engedélyező, az illetékes hatóság által kiállított okirat,

- személytaxi-vezetői szakvizsga igazolvány,

- minősítő vizsgálat alapján kiadott taxi-igazolólap,

- igazolás arról, hogy a vállalkozó a személytaxi-szolgáltatási engedély díjat a szolgáltatónál befizette,

- Mosonmagyaróvár Városi Adóhatóság által kiállított általános nemleges adóigazolás,

- naptári éven belül benyújtott kérelem esetén a közlekedési hatóság igazolása a szünetelés időtartamáról.

3. melléklet a 38/2021. (XI.19.) önkormányzati rendelethez * 

SZEMÉLYTAXI-SZOLGÁLTATÁSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM (kártyacsere)

1. Vállalkozás/vállalkozó neve
2. (Egyéni vállalkozó esetén) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, vállalkozói igazolvány száma, adószáma
3. (Gazdasági társaságok esetén) a vállalkozás székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma, adószáma, képviseletre jogosult neve
4. Visszavonandó korábban kiadott kártya sorszáma/ kártyán szereplő taxi rendszáma/
kártyacsere oka
5. Új Személytaxi forgalmi rendszáma
6. Új Személytaxi különleges (sárga) rendszáma
7. Személytaxi gyártmánya, típusa, színe
8. Taxi-igazolólap száma

Fentiek alapján személytaxi-szolgáltatási engedély módosítására vonatkozó eljárást kezdeményezek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben megjelölt adataim adatkezelésének jogszerűségét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-a, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személytaxi-szolgáltatás rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 38/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének 5. § (1) bekezdése alapozza meg. (egyéni vállalkozó kérelmező esetén)

Kijelentem, hogy a Személytaxi-szolgáltatási engedély eljáráshoz kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Kelt:

...........................................
kérelmező

Benyújtott mellékletek (megfelelő sor aláhúzandó!):

- a vállalkozói igazolvány, illetve gazdasági társaság cégkivonatának és a vezető tisztségviselő aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának másolata,

- forgalmi engedély,

- különleges (sárga) rendszám használatát engedélyező, az illetékes hatóság által kiállított okirat,

- személytaxi-vezetői szakvizsga igazolvány,

- minősítő vizsgálat alapján kiadott taxi-igazolólap,

- igazolás arról, hogy a vállalkozó a kártyacsere díját a szolgáltatónál befizette,

- Mosonmagyaróvár Városi Adóhatóság által kiállított általános nemleges adóigazolás.