Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a Mosonmagyaróvár Helyi Építési Szabályzatáról szóló 20/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § Ez a rendelet 2022. február 18-án lép hatályba.

3. § A módosított szabályozási tervben foglaltakat a folyamatban lévő településrendezési és építéshatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

1. melléklet a 7/2022. (II. 17.) önkormányzati rendelethez *