Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat testnevelési és sport feladatairól

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakó, továbbá a helyi sporttevékenységben résztvevő természetes és jogi személyekre, klubokra és közösségekre; valamint a városban működő sportegyesületekre;

b) az Önkormányzat által fenntartott és működtetett sportcélú használatra alkalmas ingatlanokra.

Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai és azok ellátása

2. § (1) Az Önkormányzat feladata - törvényben meghatározott, sporttal kapcsolatos kötelező feladatain kívül - a vonatkozó jogszabályokkal és a sportkoncepcióval összhangban

a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztése,

b) a külön jogszabályban meghatározott nemzeti sportszabvány alapján új sportlétesítmények építése,

c) a szabadidősport feltételeinek fejlesztése,

d) sportrendezvények lebonyolításának segítése,

e) a város adottságainak megfelelő részvétel a nemzetközi sportkapcsolatokban,

f) önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítése,

g) közreműködés a nemzeti és nemzetközi sport népszerűsítésében,

h) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése,

i) a sport népszerűsítésében történő részvétel,

j) „Mosonmagyaróvár Város Sportdíja” adományozása külön rendelet szerint,

k) a városi sportéletben kiemelkedő személy, csapat vagy egyesület érdemei elismerése,

l) városi intézmények jubiláló testnevelő tanárainak emléklap adományozása,

m) a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködés és azok támogatása,

n) területi versenyrendszerek kialakításának és működésének, sportrendezvények szervezésének segítése,

o) együttműködés a sportszervezetekkel, az éves verseny-, illetve rendezvénynaptár összeállításában,

p) együttműködés a sportreferensi feladatokat ellátó önkormányzati tanácsadóval.

(2) Az Önkormányzat a sportfeladatait Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2019. (XI. 22.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Önkormányzati SZMSZ) meghatározottak szerint látja el.

(3) Az Önkormányzat sportfeladatait a sportfeladatok támogatásával és egyéb módon valósítja meg.

a) A sportfeladatok támogatására (sporttámogatás)

aa) az Önkormányzat minden évben a költségvetési rendeletben meghatározott összeget fordítja, valamint

ab) az Önkormányzat - lehetőségei szerint - önrészt biztosít sportszabvány alapján épülő városi sportlétesítmények építéséhez, felújításához, működtetéséhez, fejlesztéséhez.

b) Egyéb módon valósítja meg az Önkormányzat a sportfeladat ellátását különösen

ba) olyan sportlétesítmény és sportpálya fenntartásával, amelynek tulajdonosa az Önkormányzat, valamint az Önkormányzat által fenntartott intézmény,

bb) sporttevékenységhez szükséges eszközök és egyéb személyi, tárgyi vagy anyagi feltételek biztosításával,

bc) sportrendezvények szervezésében és lebonyolításában való közreműködéssel,

bd) az 1. § szerinti szervezettel való együttműködés keretében, így különösen az Önkormányzat óvodai-iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feladatainak megvalósítása során közreműködik az óvodai és iskolai sportkörök, diáksport egyesületek részvételével a városi alapfokú diáksport versenyeken, valamint

be) az Önkormányzat szabadidősporttal kapcsolatos feladatellátása során önállóan vagy szabadidősportot szervező, 1. § szerinti szervezettel közösen szervez és bonyolít le szabadidősport rendezvényt.

A városi sportkoncepció kialakítása

3. § Az Önkormányzati SZMSZ szerinti hatáskörrel rendelkező bizottság a települési sportkoncepció meghatározása, megvalósítása és felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít:

a) Mosonmagyaróvár sporttörténeti hagyományai, értékei megőrzésére;

b) a helyi társadalom sport iránti igényeinek kielégítésére;

c) a szabadidő aktív eltöltésére és az egészség megőrzésére, fejlesztésére való lehetőség biztosítására;

d) a sportszervezetek utánpótlás nevelésének támogatására;

e) a diáksporttal kapcsolatos feladatok meghatározására és támogatására;

f) a meglévő sportlétesítmények többfunkciós használatának biztosítására;

g) a tradicionális települési sportágak stabil és eredményes működésének segítésére;

h) a sportegészségüggyel való közreműködésre;

i) a rekreáció, rehabilitáció helyi adottságainak kihasználására;

j) a sportturizmus fejlesztésére, a turizmusban rejlő lehetőségek jobb kihasználására.

A sport támogatása

4. § (1) Az Önkormányzat a városi sportlétesítmények fenntartásához, állagmegóvásához, működtetéséhez és fejlesztéséhez szükséges fedezetet az éves költségvetésében - anyagi erőforrásaihoz mérten - biztosítja.

(2) Az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetésében a sportegyesület/szervezetek részére biztosít támogatást. A támogatások az egyesületeket a költségvetési rendeletben meghatározott összeg erejéig illetik meg.

(3) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának a rendelkezésre álló pénzügyi források terhére lehetősége van további támogatást biztosítani a sportegyesületek kérelmére.

(4) Az Önkormányzat által biztosított sport alapból nyújtható támogatást külön rendelet szabályozza.

(5) Az Önkormányzat biztosítja az általa fenntartott sportlétesítmények használatát a Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint.

Verseny- és rendezvénynaptár

5. § Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata közzéteszi a www.mosonmagyarovar.hu honlapon a sportegyesületek, köznevelési intézmények, egyéb szervezetek által szervezett sportrendezvények, sportversenyek helyét, időpontját és egyéb lényeges adatokat tartalmazó információkat.

Városi Sportgála

6. § (1) Az Önkormányzat évente dicséretben részesíti a városi sportéletben kiemelkedő személyeket, csapatokat vagy egyesületeket, valamint testnevelő tanárokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dicséretekről a szakmai Munkacsoport dönt.

(3) A Munkacsoport tagjai a sportért felelős alpolgármester, Önkormányzati SZMSZ alapján hatáskörrel rendelkező bizottság elnöke és az általuk felkért 3 fő sportszakember.

(4) A Munkacsoport ügyrendje tartalmazza az eljárásrendet, melyet a Munkacsoport fogad el.

(5) „Mosonmagyaróvár Város Sportdíja” díj adományozásának szabályait a Képviselő-testület által adományozható díjakról és elismerésekről szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.

(6) A dicséretek, díjak, kitüntetések átadására az évente megrendezett Városi Sportgálán kerül sor.

Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet 2022. május 1-jén lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző