Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak szerveire és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, intézményekre terjed ki.

2. § A költségvetés egységes pénzalapjának 2021. évi teljesített

a) bevételét 12.086.421.211 Ft-tal,

b) kiadását 8.753.461.087 Ft-tal

az 1. mellékletben foglalt mérleg szerint hagyja jóvá. Az összevont mérleg alapján, a működési és fejlesztési egyenleget a Képviselő-testület 2. melléklet szerint állapítja meg. Az Önkormányzat és intézményei címrendjét a teljesítés alapján jelen rendelet 17. melléklete alapján állapítja meg.

3. § (1) A működési bevételeket:

a) a költségvetés végrehajtásának 2021. évi működési bevételeit önálló költségvetési szervenként a 3. mellékletben,

b) elkülönülten az Önkormányzat működési bevételeit a 4. mellékletben,

c) a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal működési bevételeit a 5. mellékletben,

d) a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési bevételeit a 6. mellékletben,

e) az együttes összevont működési bevételeket Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében az 7. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A működési kiadásokat:

a) a működési kiadásokat önálló költségvetési szervenként a 9. mellékletben,

b) elkülönülten az Önkormányzat működési kiadásait a 10. mellékletben,

c) a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 11. mellékletben,

d) a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési kiadásait a 12. mellékletben,

e) az együttes összevont működési kiadásokat Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Önkormányzati Rendészet tekintetében a 13. mellékletben

foglaltak szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési intézmények záró statisztikai állományi létszámát 2021. december 31-én 424 főben - ebből 10 fő a közfoglalkoztatottak záró statisztikai állományi létszáma - állapítja meg a rendelet 18. mellékletében.

(4) Az állami hozzájárulások, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását, az Önkormányzattól elvont szolidaritási hozzájárulás összegét a 15. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A működési célú állami támogatások elszámolását

a) az Önkormányzat által ellátott feladatok vonatkozásában

aa) szociális étkeztetés -371.640 Ft

ab) hajléktalanok átmeneti szállása -680.108 Ft

ac) felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása -1.020.000 Ft

ad) bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása +852.000 Ft

ae) szociális szféra bértámogatása +4.442.000 Ft

af) intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása +4.082.400 Ft

Összesen: +7.304.652 Ft

b) a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás finanszírozását érintően, Mosonmagyaróvár Térségi Társulásnak az elszámolás alapján járó támogatás 3.390.252 Ft,

összegben állapítja meg. Jelen rendelet hatályba lépését követően, 30 napon belül a Mosonmagyaróvár Térségi Társulásnak elszámolás alapján járó állami támogatás kiutalásra kerül.

(6) A felhalmozási célú állami támogatások elszámolására vonatkozón nem állapít meg a Képviselő-testület sem járó, sem visszafizetendő támogatást a rendelet 15. melléklete alapján.

4. § A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásának 2021. évi fejlesztési és felújítási bevételeit feladatonként és célonként a 8. melléklet szerint, a felhalmozási kiadásait pedig az 14. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A városi kultúra, sport és egyéb önszervezendő közösségek támogatásának felhasználását a rendelet 16. melléklete szerint hagyja jóvá a Képviselő-testület.

6. § Az Önkormányzat 2021. évi kölcsönállományát lejárat, összeg és hitelezők szerinti bontásban a 20. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A többéves kihatással bíró kötelezettségek alakulását a rendelet 21. melléklete és 22. melléklete alapján határozza meg.

8. § (1) Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények beszámoló fordulónapjára vonatkozó, költségvetési számvitel szerinti képződött maradvány összegét a 23. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményhez kapcsolódó, a 2022. évi költségvetésben eredeti előirányzatában nyilvántartásba nem vett pozitív maradványkülönbözet nyilvántartásba vétele az adott intézmény önkormányzati finanszírozást csökkenti.

(3) Az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet vállalkozási tevékenységéből 2021. évben maradványa nem keletkezett.

(4) A Futura Rendezvény és Élményközpont költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből 2021. évben maradványa nem keletkezett.

(5) A Képviselő-testület elrendeli, hogy Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat a beszámolójában kimutatott 2021. évi tényleges maradvány, valamint a 2022. évi költségvetésben megtervezett és jóváhagyott maradványfelhasználás közötti különbözet nyilvántartásba vételét, és a maradványkülönbözet általános tartalékba való helyezését.

9. § Az Önkormányzat és a felügyelete alá tartozó intézmények 2020. évi maradvány felhasználást a 3-7. mellékletek szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 24. melléklet szerint, egyszerűsített vagyonmérlegét a 25. melléklet szerint állapítja meg az Önkormányzat 2021. december 31. állapot szerinti vagyonával együtt.

12. § Az Önkormányzati alapítású gazdasági társaságokra vonatkozó, egyszerűsített gazdasági információkat a rendelet 28. melléklete tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti, a pénzügyi számvitel alapján készített összevont eredmény-kimutatását a 26. melléklet szerint, egyszerűsített eredménykimutatást a 27. melléklet szerint állapítja meg.

14. § * 

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző

Mellékletek a 16/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez