Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a folyamatban lévő településrendezési feladatok végrehajtásának érdekében változtatási tilalmat rendel el az 5101/1, 5103, 5097/4, 5097/6, 5097/8 és 5097/9 helyrajzi számú ingatlanra.

(2) A változtatási tilalom az ingatlanokat érintően a helyi építési szabályzat készítésének idejére, a módosítást jóváhagyó rendelet hatályba lépéséig, legfeljebb 3 évig érvényes.

2. § * 

3. § Ez a rendelet a 2022. május 28-án lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester jegyző