Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat képviselő-testületének 37/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a személytaxi-szolgáltatás rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 38/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. és 18. pontjában, valamint a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A személytaxi-szolgáltatás rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 38/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) A személytaxi-szolgáltatási engedély éves díja 2022. július 01. napjától 60.000,-Ft/személytaxi, mely időarányosan fizetendő az év közben kiváltott engedély esetében. Amennyiben a vállalkozás a személytaxi-szolgáltatást folyamatosan végzi, de az éves díjat az előző évi engedély lejáratát követően fizeti meg, úgy a polgármester a közösségi együttélés szabályainak megsértése miatt megállapítható szankciót alkalmaz.

(2) Adott éven belül a személytaxi-szolgáltatási engedély cseréje miatt fizetendő díj mértéke a mindenkori engedély díja 10 %-ának megfelelő összeg.

(3) Az engedély nélkül végzett személytaxi-szolgáltatás megelőzése érdekében a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet minden év január hónapban kiemelt, valamint a hétvégi időszakban szúrópróbaszerű ellenőrzést tart.”

2. § A Rendelet jelen rendelet 1. mellékletével egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 37/2022. (XI.18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 38/2021. (XI.19.) önkormányzati rendelethez

SZEMÉLYTAXI-SZOLGÁLTATÁSI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM (kártyacsere)

1. Vállalkozás/vállalkozó neve
2. (Egyéni vállalkozó esetén) születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, levelezési címe, vállalkozói igazolvány száma, adószáma
3. (Gazdasági társaságok esetén) a vállalkozás székhelye, levelezési címe, cégjegyzékszáma, adószáma, képviseletre jogosult neve
4. Visszavonandó korábban kiadott kártya sorszáma/ kártyán szereplő taxi rendszáma/
kártyacsere oka
5. Új Személytaxi forgalmi rendszáma
6. Új Személytaxi különleges (sárga) rendszáma
7. Személytaxi gyártmánya, típusa, színe
8. Taxi-igazolólap száma

Fentiek alapján személytaxi-szolgáltatási engedély módosítására vonatkozó eljárást kezdeményezek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben megjelölt adataim adatkezelésének jogszerűségét az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja, az információs önrendelkezési jogról és az információbiztonságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) pontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 27. §-a, valamint Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személytaxi-szolgáltatás rendjéről, valamint a taxiállomások létesítéséről, használatának és üzemeltetésének rendjéről szóló 38/2021. (XI. 19.) önkormányzati rendeletének 5. § (1) bekezdése alapozza meg. (egyéni vállalkozó kérelmező esetén)

Kijelentem, hogy a Személytaxi-szolgáltatási engedély eljáráshoz kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat tudomásul veszem.

Kelt:

...........................................
kérelmező

Benyújtott mellékletek (megfelelő sor aláhúzandó!):

- a vállalkozói igazolvány, illetve gazdasági társaság cégkivonatának és a vezető tisztségviselő aláírási címpéldányának vagy aláírás-mintájának másolata,

- forgalmi engedély,

- különleges (sárga) rendszám használatát engedélyező, az illetékes hatóság által kiállított okirat,

- személytaxi-vezetői szakvizsga igazolvány,

- minősítő vizsgálat alapján kiadott taxi-igazolólap,

- igazolás arról, hogy a vállalkozó a kártyacsere díját a szolgáltatónál befizette,

- Mosonmagyaróvár Városi Adóhatóság által kiállított általános nemleges adóigazolás.”


  Vissza az oldal tetejére