Mosonmagyaróvár város Önkormányzat Képviselő-testületének 49/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról a következőket rendeli el:

1. § (1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáig terjedő időszakra - a gazdálkodás zavartalanságának biztosítása érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzatot megillető bevételeket folytatólagosan beszedje és kiadásait a 2. §-ban foglaltak szerint teljesítse.

(2) A rendelet hatálya Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatára és annak irányítása alá tartozó költségvetési szervekre, valamint az Önkormányzat tulajdonában lévő, 2023. évre jóváhagyott üzleti terv alapján közhasznú feladatellátáshoz kapcsolódó adományban részesülő gazdasági társaságokra terjed ki.

2. § (1) Az átmeneti gazdálkodás időszakában az Önkormányzat és fenntartása alatt működő intézmények esetén a kötelező működési célú feladatok ellátására kiadás csak az előző évi módosított kiadási előirányzatokon belül időarányosan teljesíthető.

(2) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek tekintetében a rendszeres személyi juttatások, azok járulékai a kinevezéseknek és munkaszerződéseknek megfelelően időarányosan teljesíthetők. Cafatéira és egyéb béren kívüli juttatás kifizetésére, csak a jogviszony megszűnéséhez kapcsolódóan, időarányosan teljesíthető kifizetés a Polgármesteri Hivatal és Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet esetén, Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezése alapján, illetve egyéb költségvetési szerv esetén a polgármester által jóváhagyott, 2023. évre vonatkozó tervezési irányelvekben rögzítettek alapján.

(3) Amennyiben az illetmény, bér, egyéb béren kívüli juttatás változását kizárólag az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelete eredményezi, akkor a változást a 2023. évi költségvetési rendelet hatályba lépését követően, visszamenőlegesen 2023. január 1. hatállyal kell érvényesíteni a személyi juttatás és járulék vonatkozásában.

(4) Az illetmény, munkabér megállapítása vonatkozásában a 2022. évi költségvetési rendelet és más jogi szabályozás alapján - a 2023. évi költségvetési rendelet hatályba lépéséig, az átmeneti gazdálkodás időszakára vonatkozóan - az alábbi rendelkezéseket kell figyelembe venni:

a) a köztisztviselők illetményalapja 67.650,- Ft,

b) a köztisztviselőt a 23/2015. (IX. 28.) önkormányzati rendelet alapján 2022-ben illetménykiegészítés illeti meg,

c) egyéb esetben Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. § (4)-(5) bekezdései szerinti rendelkezések az irányadók.

(5) A polgármester felhatalmazást kap arra, hogy az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére az alapműködéshez szükséges pénzügyi forrásokat biztosítsa, azzal, hogy a működési kiadások teljesítése során figyelembe kell venni a veszélyhelyzet és ahhoz kapcsolódó központi intézkedéseket, illetve az Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepciójában foglalt irányelveket. Az intézkedések érvényesítése és figyelembevétele az adott intézmény vezetőjének felelőssége.

(6) A költségvetési szervek esetében az alapműködésen kívüli kötelezettségvállalás csak pályázati forrás terhére, annak kiutalását követően teljesíthető.

(7) Az Önkormányzat saját hatáskörű, önként vállalt működési célú feladatai - kivéve egyéb támogatások - 2023. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában az előző évi módosított kiadási előirányzatok 80%-án belül, időarányosan teljesülhet, kivéve a Hansági Múzeum, Futura Élményközpont és Rendezvényház és az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet Tábor szervezeti egységének alapműködéséhez kapcsolódó feladatok. A Hansági Múzeumra, a Futura Élményközpont és Rendezvényházra és az Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet Tábor szervezeti egységére 2. § (2), (5) és (6) bekezdése vonatkozik.

(8) A közhasznú feladatellátáshoz kapcsolódóan adományban részesülő gazdasági társaság 2023. évi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában, a Képviselő-testület által 2023. évre jóváhagyott üzleti terv szerint, a Polgármester írásbeli jóváhagyását követően időarányosan teljesíthető.

(9) Az Önkormányzat által nyújtott, önként ellátott feladatokhoz kapcsolódó, évente ismétlődő rendszeres és egyéb támogatások, pénzeszköz-átadások tekintetében az átmeneti gazdálkodás időpontjában új kötelezettség nem vállalható, kivéve a rendelet 1. mellékletében szereplő támogatások vonatkozásában.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében szereplő beruházási, felújítási feladatokra kifizetések a 2022. évre jóváhagyott előirányzatok maradványain belül teljesíthetők a már 2022. évben, vagy azt megelőzően megkötött szerződések, vállalt kötelezettségek pénzügyi áthúzódásainak megfelelően.

(11) A folyamatban lévő, több éves pénzügyi kihatással járó, pályázathoz kapcsolódó feladatok tárgyévi ütemére kifizetések a korábbi években vállalt kötelezettségnek megfelelően teljesíthetők.

(12) A polgármester jogosult Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete alapján tett kötelezettségvállalásokból, megkötött szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére. A polgármester felhatalmazást kap arra, hogy a folyamatos városüzemeltetési és 2022. évben lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződéseket, figyelembe véve a kapcsolódó, veszélyhelyzet időszakában hozott döntéseket, a 2022. évi költségvetési rendelet megalkotása előtt megkösse.

(13) A 2023. évi átmeneti gazdálkodás időszakában pénzügyi fedezet csak az önkormányzat folyamatos feladatellátásának biztosításához minimálisan szükséges mértékig biztosítható.

(14) Fejlesztés és felújítás tekintetében a rendelet 1. mellékletében rögzítetteken kívül, valamint a hiba- és balesetveszély-elhárítás és a Képviselő-testület, valamint a polgármesteri határozat által eldöntött feladatok kivételével új kötelezettség nem vállalható. A rendelet 1. mellékletében rögzített új fejlesztés és felújítás vonatkozásában a beszerzési eljárás feltételesen indítható meg.

3. § (1) Az előző évi szabad maradvány terhére, annak jóváhagyásáig kötelezettség nem vállalható jelen rendeletben meghatározottak kivételével, figyelembe véve a maradvány várható mértékét.

(2) A hatósági jogkörben hozott határozatokból eredő kifizetési kötelezettségeknek eleget kell tenni. Az ilyen jellegű kiadásokra nem vonatkozik a 2. §-ban foglalt korlátozás.

4. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell építeni.

5. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző

Mellékletek a 49/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére
//