Mosonmagyaróvár város Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a veszélyhelyzet időtartama alatt a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a veszélyhelyzet során a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatos szabályokról szóló 449/2022. (XI. 9.) Korm. rendelet 4. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A rendelet célja, hogy az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt Mosonmagyaróvár közvilágításának időtartamával, illetve mértékével kapcsolatos kérdéseket szabályozza.

2. § A rendelet területi hatálya Mosonmagyaróvár közigazgatási területére terjed ki.

3. § (1) Mosonmagyaróvár közigazgatási területén a közvilágítás időtartamát az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. elosztói üzletszabályzatának M14. számú mellékletében rögzített közvilágítási naptár határozza meg.

(2) Az Önkormányzat a veszélyhelyzet időtartama alatt a közvilágítási szolgáltatás időtartamát csökkentheti.

(3) A közvilágítás időtartamának csökkentéséről Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben Mosonmagyaróvár Város Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) dönt.

(4) A közvilágítás (2) bekezdés szerinti korlátozásának végrehajtásáért a Városüzemeltető és Fenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság felel.

4. § (1) A közvilágításra vonatkozó, átmeneti működési rend keretében - a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - települési szinten a közvilágítási berendezések legfeljebb 50%-a kerülhet üzemen kívül helyezésre.

(2) Felhatalmazást kap a polgármester, hogy a közvilágítási berendezések működtetésének racionalizálását az elosztói engedélyes által megadott szempontok alapján, arra jogosultsággal rendelkező gazdasági társasággal elvégeztesse.

(3) Tilos üzemen kívül helyezni azokat a közvilágítási berendezéseket, melyek

a) gyalogátkelők megvilágítására szolgálnak,

b) egészségügyi, szociális vagy oktatási intézmények környezetében helyezkednek el,

c) jelentős forgalmat lebonyolító csomópontokat, útkereszteződéseket világítanak meg.

(4) A közvilágítási berendezések átmeneti inaktivációs tervét a polgármester hagyja jóvá.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a veszélyhelyzet végének kihirdetésével egyidőben hatályát veszti.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző