Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

II. fejezet

A költségvetés fő-összegének megállapítása

2. § (1) *  A Képviselő-testület Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

a) kiadási fő-összegét: 14.016.208.781,- Ft.-ban, azaz tizennégymilliárd-tizenhatmillió-kétszáznyolcezer-hétszáznyolcvanegy forintban, melyből

kötelezően ellátandó feladatok kiadásai: 12.302.308.994,- Ft., azaz tízenkettőmilliárd-háromszázkétmillió-háromszáznyolcezer-kilencszázkilencvennégy forint,

önként vállalt feladatok kiadásai: 1.678.268.763,- Ft., azaz egymilliárd-hatszázhetvennyolcmillió-kettőszázhatvannyolcezer-hétszázhatvanhárom forint,

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 35.631.024,- Ft, azaz harmincötmillió-hatszázharmincegyezer-huszonnégy forint,

b) bevételi fő összegét: 11.688.079.758,- Ft.-ban, azaz tizenegymilliárd-hatszáznyolcvannyolcmillió-hetvenkilencezer-hétszázötvennyolc forintban, melyből

kötelezően ellátandó feladatok bevételei: 10.791.085.617,- Ft., azaz tízmilliárd-hétszázkilencvenegymillió-nyolcvanötezer-hatszáztizenhétforint,

önként vállalt feladatok bevételei: 861.363.117,- Ft., azaz nyolcszázhatvanegymillió-háromszázhatvanháromezer-száztizenhét forint,

állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 35.631.024,-- Ft, azaz harmincötmillió-hatszázharmincegyezer-huszonnégy forint,

c) hiányát: 2.328.129.023,- Ft, azaz kettőtmilliárd-háromszázhuszonnyolcmillió-százhuszonkilencezer-huszonhárom forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési mérlegét a Képviselő-testület a rendelet 1. melléklete, a működési és felhalmozási egyensúlyt a rendelet 2. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Intézményi Működtető és Gazdálkodási Szervezet vállalkozási tevékenységéből származó kiadási és bevételi eredeti előirányzatot nem tervezett. A vállalkozási tevékenységhez irányítószervi finanszírozási támogatás nem nyújtható.

(4) *  Az Önkormányzat irányítása alá tartozó Futura Szolgáltató Központ vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan 73.523.314 Ft bevételt és kiadást tervezett. A vállalkozási tevékenységhez irányítószervi finanszírozási támogatás nem nyújtható.

A költségvetés hiánya, finanszírozásának módja

3. § (1) A Képviselő-testület a működési hiány finanszírozása érdekében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 111. § (4) bekezdése, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § alapján 2023. december 31-én folyószámlahitel igénybevételével nem számol.

(2) *  A hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év(ek) költségvetési maradványának valamint, a rövid lejáratú lekötött bankbetétben elhelyezett forrás, 2.328.129.023,- Ft, azaz kettőmilliárd-háromszázhuszonnyolcmillió-egyszázhuszonkilencezer-huszonhárom forint összegben való felhasználását rendeli el az alábbiak szerint:

a) működés finanszírozására felhasznált maradvány, és rövid lejáratú lekötött bankbetét előirányzata 673.992.870,- Ft, azaz hatszázhetvenhárommillió-kilencszázkilencvenkettőezer-nyolcszázhetven forint,

b) fejlesztés finanszírozására felhasznált maradvány, és rövid lejáratú lekötött bankbetét előirányzata 1.654.136.153,- Ft, azaz egymilliárd-hatszázötvennégymillió-egyszázharmichatezer-egyszázötvenhárom forint.

(3) Az Önkormányzat a fejlesztési hiány finanszírozására kölcsön-, hitel felvételt nem tervezett be.

A költségvetés mérlegei és kimutatásai

4. § (1) A 2022. évi költségvetéshez az alábbi mérlegek és kimutatások készültek:

a) az Önkormányzat összevont mérlegét – 1. melléklet, működési és felhalmozási egyenlegekkel 2. melléklet, külön bemutatva az Önkormányzat kötelezően ellátandó, önként vállalt feladatait, valamint az állami (államigazgatási) feladatokat;

b) a II. fejezet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenként való megoszlását – 3–14. mellékletek;

c) az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonként való részletezését – 14. melléklet;

d) az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként – 14. melléklet;

e) az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként – 18. melléklet;

f) közvetett támogatásokat (adóelengedések, adókedvezmények, egyéb közvetett támogatások) – 19. melléklet;

g) államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben – továbbiakban: Áht – 24. § (4) d) pontja alapján a költségvetési év és azt követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 21. melléklet tartalmazza;

h) az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit – 22. melléklet;

i) a többéves kihatással járó döntéseket évenként és összesítve – 23. melléklet;

j) az EU-s és egyéb támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást – 24. melléklet;

k) az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához – 25. melléklet;

l) az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait – 26. melléklet.

(2) A tájékoztató jellegű mérlegek és kimutatások tartalmát a költségvetési rendelet részét képező mellékletek határozzák meg.

(3) A többéves kihatással járó döntésekről, valamint a közvetett támogatásokról készített kimutatást szöveges indoklással kell alátámasztani.

A 2023. évi költségvetési bevételek

5. § (1) A 2023. évi költségvetés bevételeinek felhasználás szerinti csoportosítása a következő:

a) Működésre, fenntartásra fordítható bevételek

aa) intézményi saját bevételek

ab) helyi adók, különösen a közösségi közlekedés és szociális feladatok finanszírozására az iparűzési adó bevétele

ac) állami támogatások

ad) átengedett központi adók és helyi adók

ae) támogatásértékű működési bevételek

af) működésre átvett államháztartáson kívüli bevételek

ag) egyéb bevételek

ah) sajátos működési bevételek

b) Fejlesztésre, felújításra fordítható bevételek

ba) felhalmozási bevételek

bb) támogatásértékű felhalmozási bevételek

bc) felhalmozásra átvett államháztartáson kívüli bevételek

bd) egyéb bevételek

be) beruházási célú hitel

bf) helyi adók működési célú felhasználás után fennmaradó rész

bg) felhalmozási célú állami támogatások

c) Hitelműveletekkel kapcsolatos kifizetésekre fordítható bevételek

ca) tőke és felhalmozási bevételek

cb) helyi adóbevételek működési célú felhasználás után fennmaradó rész.

(2) A működési bevételek előirányzatát intézményenként a 3. melléklet, az Önkormányzat működési bevételeit a 4. melléklet, a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatal működési bevételeit az 5. melléklet, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési bevételeit a 6. melléklet, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati Rendészet összevont kormányzati funkciók szerinti működési bevételeit a 7. melléklet, az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási és felújítási bevételét a 8. melléklet tartalmazza.

(3) A 2023. évi állami hozzájárulás, a kötött felhasználású állami támogatás jogcímeit és összegeit a 15. melléklet tartalmazza.

A 2023. évi költségvetés kiadásai

6. § (1) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait az Áht-ban meghatározottak szerint a 9–14. mellékletek tartalmazzák összesítve az intézményenként, valamint a felhalmozási és felújítási kiadásokat feladatonként felsorolva az alábbi kiemelt előirányzatokkal:

a) személyi juttatások

b) járulékok

c) dologi kiadások

d) ellátottak pénzbeli juttatása

e) támogatásértékű működési kiadás

f) működésre átadás államháztartáson kívülre

g) tervezett tartalék

h) felhalmozás és felújítás feladatonként felsorolva

i) támogatásértékű felhalmozási kiadások

j) felhalmozásra átadás államháztartáson kívülre

k) egyéb felhalmozási kiadások.

(2) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi létszámkerete 471 fő, az Önkormányzatnál, valamint az általa fenntartott intézmények vonatkozásában a foglalkoztatott engedélyezett létszámkereten felüli közfoglalkoztatottak átlaglétszáma 10 fő jelen rendelet 18. mellékletében foglaltak szerint.

(3) *  A köztisztviselők illetményalapja:

a) 2023. január 1-jétől 2023. június 30-ig 74.415,- Ft,

b) 2023. július 1-jétől 2023. december 31-ig 81.860,- Ft.

(4) *  A köztisztviselői minimum bérszint kategóriák 2023. január 1-től 2023. június 30-ig:

a) ügykezelők minimum bruttó havi illetménye, amennyiben a közszolgálatban eltöltött idő az öt évet meghaladja 311.220 Ft,

b) II. besorolási osztályú köztisztviselő minimum bruttó illetménye havi 318.700 Ft,

c) I. besorolási osztályú köztisztviselő minimum bruttó illetménye havi 347.600 Ft.

(4a) *  A köztisztviselői minimum bérszint kategóriák 2023. július 1-jétől 2023. december 31-ig:

a) ügykezelők minimum bruttó havi illetménye, amennyiben a közszolgálatban eltöltött idő az öt évet meghaladja 342.300 Ft,

b) II. besorolási osztályú köztisztviselő minimum bruttó illetménye havi 350.600 Ft,

c) I. besorolási osztályú köztisztviselő minimum bruttó illetménye havi 382.400 Ft.

(4b) *  A Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatallal, valamint a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészettel munkajogi jogviszonyban lévő, nem köztisztviselő munkavállaló munkabérének minimum szintje

a) 2023. január 1-jétől 2023. június 30-ig az ugyanezen költségvetési szervnél meglévő jogviszony alapján a 2022. december 31. napon fennálló bruttó munkabér 110%-a,

b) 2023. július 1-jétől 2023. december 31-ig az ugyanezen költségvetési szervnél meglévő jogviszony alapján a 2023. június 30. napon fennálló bruttó munkabér 110%-a.

(5) *  Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények munkavállalóinak, önkormányzattal bármely szolgálati jogviszonyban állóknak (továbbiakban: munkavállaló) – kivéve a (3), (4), (4a) és (4b) bekezdés szerinti munkavállalókat – munkabérét, amennyiben központi döntés alapján nem éri el ugyanezen költségvetési szervnél meglévő jogviszonya alapján

a) 2023. január 1-jétől 2023. június 30-ig a 2022. december 31. napon fennálló bruttó munkabér 110%-át,

b) 2023. július 1-jétől 2023. december 31-ig a 2023. június 30. napon fennálló bruttó munkabér 110%-át,

önkormányzati forrásból kiegészíti, mindaddig, míg bruttó munkabérük a központi döntés hatására ezt a bérfejlesztési szintet el nem éri. A bérfejlesztés nem érinti a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. §-a és 80. §-a szerinti tiszteletdíjakat.

(6) *  Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi költségvetésében a foglalkoztatottak javára a 2023. január 1-jei bruttó munkabér alapján egyszer kétheti bérkiegészítési keret, valamint a 2023. július 1-jei bruttó munkabér alapján további egyszer kétheti bérkiegészítési keret kerül meghatározásra.

(7) *  Az egyszer kétheti bérkiegészítés, valamint a további kétheti bérkiegészítés kifizetésének ütemezése az intézményvezető javaslata alapján, a polgármester jóváhagyása szerint kerül számfejtésre és kifizetésre. Az egyszer kétheti bérkiegészítésre, valamint a további kétheti bérkiegészítésre az jogosult, aki a kifizetés időpontjában az intézmény, vagy szervezet foglalkoztatási jogviszonyában áll, illetve jogviszonyára tekintettel lemondását nem nyújtotta be. Az egyszer kétheti bérkiegészítésre, valamint a további kétheti bérkiegészítésre az év közben belépő foglalkoztatott időarányosan jogosult. Az intézmény vezetője indokolt esetben ettől eltérhet, a polgármester jóváhagyása mellett. Az indokolást az intézményvezető írásbeli javaslata tartalmazza.

(8) Az intézményeknél tervezett 2%-os keresetkiegészítés előirányzata az adott intézmény kétheti bruttó bérnek megfelelő jutalom forrásaként, annak keretösszegébe kerül beszámításra.

(9) A Képviselő-testület a Futura Élmény és Rendezvényház 2023. évi költségvetésében, mint érdekeltségnövelő jövedelemjuttatás lehetőségként keretet biztosít a személyi juttatások között bruttó 5 millió Ft összegben, mely keret a munkaadói járulék összegével emelkedik. Az érdekeltségnövelő jövedelemjuttatás az intézményvezető javaslata alapján a polgármester jóváhagyását követően 2023-ban használható fel. Az érdekeltségnövelő juttatás nem épül be a foglalkoztatott bruttó munkabérébe.

(10) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2023. évi költségvetésében a foglalkoztatottak javára havi bruttó 1.000 Ft/fő számlafenntartási hozzájárulást kell biztosítani 2023. január 1. napjától, melynek számfejtése és kifizetése a költségvetési év november havában történik. Az évközben belépő és kilépő foglalkoztatott időarányosan jogosult a számlafenntartási hozzájárulásra. A kilépő foglalkoztatott esetén az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a számlafenntartási hozzájárulás időarányos részét.

(11) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények, valamint az egészségügyi alapellátás feladatát végző munkavállalók esetén – kivétel: Polgármesteri Hivatal, Önkormányzati Rendészet – 2023. évi költségvetésében a foglalkoztatottak javára évi nettó 135.000 Ft/fő egyéb béren kívüli juttatás kerül megállapításra Széchényi Pihenő Kártya formájában 2023. január 1. napjától, melynek számfejtése és kifizetése a költségvetési évben két alakalommal – április és november hónapban – történik. A juttatás módjától való eltérés a költségvetési szerv vezetőjének engedélyével történhet. Az évközben belépő és kilépő foglalkoztatott időarányosan jogosult a béren kívüli juttatásra. A kilépő foglalkoztatott esetén az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a béren kívüli juttatás időarányos részét.

(12) Az Önkormányzatnál és az Önkormányzat irányítása alá tartozó Polgármesteri Hivatal, valamint Önkormányzati Rendészet foglalkoztatottjai javára – figyelembe véve jelen rendelkezés (10) bekezdésében foglaltakat – jelen rendelkezés (3) bekezdése szerinti illetményalap ötszörösében határozza meg az egy főre jutó évi nettó egyéb béren kívüli juttatást összegét, Széchenyi Pihenő Kártya formájában 2023. január 1. napjától, melynek számfejtéséről és kifizetéséről a költségvetési szerv vezetője a közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint rendelkezik. A juttatás módjától való eltérés a költségvetési szerv vezetőjének engedélyével történhet. Az évközben belépő és kilépő foglalkoztatott időarányosan jogosult a béren kívüli juttatásra. A kilépő foglalkoztatott esetén az utolsó munkában töltött napon kell kifizetni a béren kívüli juttatás időarányos részét.

(13) A (4) bekezdés d. pont és az (5) bekezdés nem alkalmazható a kifizetés időpontjában jogviszony megszűnés hatálya alatt álló munkavállalóra.

(14) Jogviszony megszűnés esetén a munkavállaló egyéb béren kívüli juttatásai nem kerülnek kifizetésre, amennyiben nem éri el a bruttó 1000 Ft-ot.

(15) A működési kiadások előirányzatát intézményenként a 9. melléklet, az Önkormányzat működési kiadásait a 10. melléklet, a Polgármesteri Hivatal működési kiadásait a 11. melléklet, a Mosonmagyaróvári Önkormányzati Rendészet működési kiadásait a 12. melléklet, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzati Rendészet összevont működési kiadásait kormányzati funkciók alapján a 13. melléklet tartalmazza.

(16) *  A kiadások fő-összegén belül a beruházási, felújítási és felhalmozási célú pénzeszköz-átadási feladatok előirányzata 3.064.060.700,- Ft, melynek feladatonkét való részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(17) Új, induló önkormányzati fejlesztéseket és felújításokat csak akkor lehet megkezdeni, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak.

(18) A költségvetési tervben megjelenő támogatási célú pénzeszközátadások csak akkor teljesíthetők, amikor a pénzügyi források rendelkezésre állnak. Amennyiben a támogatott/kedvezményezett bankszámla fenntartására kötelezett, a támogatás kiutalásának feltétele a támogatott/kedvezményezett támogatással érintett bankszámlájára a támogatási szerződésre nézve bejegyzett azonnali beszedési megbízás biztosítása a támogató javára.

(19) Az útépítési alapról szóló rendeletben meghatározott esetben az útépítési beruházás várható teljes bekerülési összegének számításakor a 2023. évben figyelembe veendő összeg a következő:

a) mart aszfalt: 13.250 Ft/m2,

b) járdaépítés: 15.100 Ft/m2,

c) marás- aszfaltozás: 17.500 Ft/m2,

d) útépítés: 45.500 Ft/m2.

(20) A költségvetési rendelet tartalmazza a környezetvédelmi alap keretösszegét, melynek felhasználásáról a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt.

(21) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

1. készletek, anyag, üzemanyag beszerzése tételenként bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

2. kisértékű tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben bruttó 254.000,- Ft összeghatárig,

3. kiküldetési kiadások,

4. reprezentációs kiadások bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

5. kisösszegű szolgáltatási kiadások bruttó 50.000,- Ft összeghatárig,

6. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,

7. közfoglalkoztatottak juttatásai,

8. pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások,

9. munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján, a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi,

10. bérlet, munkába járás költségtérítése,

11. fizetési előleg, egyéb vásárlási előleg, illetékbélyeg előleg (300.000,- Ft)

12. szépkorú köszöntésével kapcsolatos kiadás (egyéb dologi) bruttó 50.000,- Ft-ig,

13. nemzetközi kapcsolatok – ajándék (reprezentációs kiadás) bruttó 100.000,- Ft összeghatárig,

14. valuta váltása,

15. téves befizetések rendezése 100.000,- Ft-ig,

16. támogatási szerződések esetén, amennyiben a támogatott nem bejegyzett szervezet, és bankszámlával nem rendelkezik, a támogatási szerződésben meghatározott támogatás összege.

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai

7. § A több éves kihatással járó feladatok előirányzatainak éves bontását a 23. melléklet tartalmazza.

8. § (1) 2023. évre adóelengedés jogcímén 476.243 Ft összegszerű, adókedvezmény jogcímén 6.300.551 Ft közvetett támogatás került betervezésre. Ingatlanértékesítési engedményből származó közvetett támogatás nem kerül meghatározásra. Közvetett támogatás keletkezik az ingyenes és kedvezményes étkeztetésből, valamint az idősek számára biztosított alapszolgáltatási ellátás díjának átvállalásából. A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(2) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás által fenntartott Kistérségi Egyesített Szociális Intézménye által idősek számára biztosított alapszolgáltatási ellátást igénybe vevők személyi térítési díját megtéríti az ellátottak helyett, a következő feltételek együttes teljesülése esetén: az ellátott

a) a mosonmagyaróvári Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény által, idősek számára biztosított alapszolgáltatás igénybe vevője,

b) Mosonmagyaróváron állandó lakóhellyel rendelkezik,

c) betöltötte a 90. életévét és

d) tartási vagy öröklési szerződést nem kötött.

A személyi térítési díj átvállalása a 90. életév betöltését követő hónaptól történik.

9. § *  A költségvetésben felhasználható általános és céltartalék előirányzata 256.766.598,- Ft., az alábbi kiemelt előirányzatok szerint:

a) az intézményeknél felmerülő jubileumi jutalmakra és felmentési bérekre felhasználható előirányzat 16.283.858,- Ft.,

b) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek által ellátott sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelési költségére felhasználható előirányzat 19.098.152,- Ft.,

c) működési és fejlesztési célra elkülönített céltartalék 185.156.736,- Ft.,

d) előre nem látható feladatok teljesítésére 36.227.852,- Ft általános tartalék áll rendelkezésre.

10. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények karbantartási feladataira az Önkormányzat költségvetésében bruttó 25.400.000,- Ft karbantartási költségalapot határoz meg a dologi kiadások között. A karbantartási költségalap felhasználása a költségvetési szervek feladatellátásához, működtetéséhez kapcsolódó, olyan kiadások fedezetére irányozható elő, melyek forrása az intézményi költségvetésben nem került meghatározásra. A céltartalékra vonatkozó igényt az adott intézmény vezetője nyújtja be a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett. Az igény jóváhagyása, karbantartási alapból való finanszírozásának elrendelése a polgármester hatásköre.

III. fejezet

A városi kultúra, sport és egyéb önszerveződő közösségek támogatása

11. § (1) A költségvetési rendelet 2023. évre a 16. mellékletben felsorolt önkormányzati alapokra támogatási keretösszeget nem állapít meg.

(2) A költségvetési rendelet 2023. évre a 16. mellékletben meghatározott polgármesteri-alpolgármesteri keret felosztásának aránya szerint a polgármesteri támogatási rész 6.000.000,- Ft, csökkentve a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalással, az alpolgármesteri támogatási rész 2.000.000 Ft.

(3) *  A Képviselő-testület jelen rendelet 16. mellékletében nevesített alapítványi támogatások kifizetéséhez, az alapítványi forrás átadásához hozzájárul.

IV. fejezet

A költségvetés címrendje

12. § Az önkormányzat költségvetésének címrendjét 2023. évre a 17. melléklet állapítja meg.

V. fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

Előirányzat-felhasználási ütemterv

13. § A 2023. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló ütemtervet a 20. melléklet állapítja meg.

Előirányzat-módosítás

14. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles adatot szolgáltatni az Önkormányzatnak a jóváhagyott bevételi előirányzaton felüli többletbevételéről, a tényleges többletnek megfelelő összegű előirányzat módosítási javaslatáról. A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtandó előirányzat-módosítási javaslatról tájékoztatja a jegyzőt. A jegyző előkészítésében a polgármester a Képviselő-testületet a féléves, háromnegyedéves, de legkésőbb a negyedik negyedéves előirányzat módosításról szóló tájékoztatóban mutatja be a végrehajtott előirányzat-változásokat. A többletbevételt a költségvetési szerv a polgármester véleményezését követően használhatja fel.

(2) A polgármester köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet, ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít. A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a negyedik negyedéves előirányzat módosítás szóló előterjesztés tárgyalásáig december 31. hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról.

(3) A Képviselő-testület a 38/2022. (III. 10.) Kt. határozat alapján adományszámlát hozott létre a hadiállapotban lévő Ukrán Testvérvárosunk Beregszász megsegítésére, a társadalmi kötelezettségvállalás és a humanitárius feladatok ellátása érdekében. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adományszámlára érkező bevételeket és azok határozat célja szerinti felhasználásához szükséges előirányzatmódosításokat végezze el, és arról legkésőbb az éves beszámoló keretében számoljon el a Képviselő-testület felé.

Előirányzat-átcsoportosítás

15. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője a rendeletben megállapított kiemelt előirányzatokon belül jogosult az előirányzat-átcsoportosításra a gazdasági vezető pénzügyi ellenjegyzését követően.

(2) A Képviselő-testület az alábbi előirányzat átcsoportosítások jogát tartja fenn:

a) általános tartalékból való átcsoportosítás,

b) céltartalékból való felhasználás jelen rendeletben nem szabályozott esetekben,

c) költségvetési szervek közötti előirányzat-átcsoportosítások esetén.

(3) A polgármester átruházott hatáskörében jogosult kiemelt előirányzatok közötti előirányzat-átcsoportosításra tételenként 5 millió Ft értékhatárig, költségvetési szerven belül, és költségvetési szervek között. A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról az átcsoportosítás elrendelésével egyidejűleg a jegyzőt tájékoztatni kell.

(4) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetésében tervezett intézményi jubileumi jutalmak és felmentésekre elkülönített összegek, a karbantartási költségalap elkülönített előirányzatának, a sajátos nevelési igényű- és beilleszkedési tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek nevelési ellátásra elkülönített tartaléknak, a teljesítmény szerinti átcsoportosítására – az elfogadott költségvetési rendelet szerint – értékhatártól függetlenül.

(5) Amennyiben a költségvetési rendeletben „Működési és fejlesztési célra biztosított céltartalék” -ra elkülönített céltartalék kerül megállapításra, annak terhére a szükséges előirányzat átcsoportosításról a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság állásfoglalása és véleményezése alapján a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt. A bizottságok az állásfoglalásról és döntéséről tájékoztatják a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen.

(6) A tárgyév utolsó költségvetési rendeletmódosítását megelőző intézkedésként a polgármester átruházott hatáskörben jogosult a feladatokhoz nem tervezett bevételi többletekből a hiány összegének csökkentésére.

(7) A Lakásalap és a Koordinált Városfejlesztési feladatok kiadásai és bevételi előirányzatainak teljesítés szerinti módosítására és átcsoportosítására a polgármester jogosult, amelyről a költségvetés végrehajtásáról készített féléves- és háromnegyedéves előirányzat-módosításkor, valamint a negyedik negyedév előirányzat-módosításai előterjesztésekor köteles tájékoztatót adni a Képviselő-testületnek.

Finanszírozás

16. § (1) A költségvetés az intézmények működéséhez az önkormányzati támogatást és az állami hozzájárulást a városi kincstáron keresztül heti egy alkalommal biztosítja a pénzügyi ellenjegyző által jóváhagyott írásbeli kérelem alapján. A Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály vezetőjének jelzése alapján, polgármesteri jóváhagyással kivételes esetben heti többszöri finanszírozás is engedélyezhető.

(2) A fedezet nélküli kötelezettségvállalásért a költségvetési szerv vezetője teljes körű anyagi és fegyelmi felelősséggel tartozik.

A maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása

17. § (1) A költségvetési szerv a maradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségükről szóló jogszabályoknak megfelelően.

(2) A költségvetési szerv maradványát a Képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével egy időben hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetési szervezetet megillető szabad maradvány felhasználását korlátozhatja. A korlátozás módjáról a zárszámadás készítésekor határozatban rendelkezik.

Követelés elengedés

18. § (1) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont a)–g) alpontjai szerinti követelés, kiegészítve az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. és 5. pontja szerint behajthatatlannak minősülő követelések, valamint a kisösszegű követelések elengedése a rendelet szerint engedélyezhető.

(2) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, kisösszegű követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el a 100.000,- Ft-ot, és az

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot.

(3) Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek könyveiben megjelenő, behajthatatlan követelésnek minősíthető követelés elengedéséről a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság dönt, amennyiben

a) a behajthatatlan követelés értéke adósonként nem éri el az 500.000,- Ft-ot, és az

b) az adott adósságnem tárgyában az elengedésre meghatározott követelés összesített állománya nem haladja meg az 1.000.000,- Ft-ot.

(4) A (2)–(3) bekezdés hatálya alá nem tartozó kisösszegű-, illetve behajthatatlannak minősített követelés elengedéséről a Képviselő-testület dönt.

(5) A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság kisösszegű követelések, valamint behajthatatlannak minősített követelések elengedése tárgyában hozott döntéséről a bizottság elnöke a soron követő képviselő-testületi ülésen ad tájékoztatást.

VI. fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző

Mellékletek a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez *