Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi igazgatási szünet elrendeléséről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre, valamint a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkavállalóra.

2. § (1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hivatal 2023. évi munkarendjében

a) nyári időszakban: 2023. július 24-től augusztus 11-ig,

b) téli időszakban: 2023. december 20-tól december 29-ig

igazgatási szünetet rendel el.

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeleti rendben látja el feladatait, azonban az ügyfélfogadás szünetel.

3. § Ez a rendelet 2023. február 20-án lép hatályba és 2024. január 2. napján hatályát veszti.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző