Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének helyi szabályairól és a talajterhelési díjról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közműcsatornával el nem látott, vagy közműcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban: ingatlantulajdonos), továbbá a közszolgáltatóra és a kibocsátóra.

(3) A rendelet személyi hatálya nem terjed ki arra a kibocsátóra, aki külön jogszabályok szerint engedélyezett és működtetett egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, ártalmatlanítására vonatkozó közszolgáltatás ellátásának szabályai

2. § (1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanítására közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn Mosonmagyaróvár közigazgatási területén.

(2) A közszolgáltatás külön szerződés útján történő ellátására köteles és jogosult az AQUA Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Timföldgyári út 4., továbbiakban: közszolgáltató).

(3) Az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató által üzemeltetett Mosonmagyaróvár 0226/2 hrsz-ú (Mosonmagyaróvár, Gabonarakpart) területen működő szennyvíztisztító telep területén kialakított, nem közművel összegyűjtött szennyvizek fogadására alkalmas, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott, hatósági engedéllyel rendelkező telepen helyezi el.

(4) A közszolgáltatást ellátó a nem közművel összegyűjtött szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve, ha az ismeretlen összetételű szennyvíz veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak tekintendő, mert feltételezhető, hogy a szennyvíztisztító műbe a vonatkozó jogszabályok alapján nem engedhető.

3. § (1) A közszolgáltató köteles:

a) a közszolgáltatásnak a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül - az igénylő kibocsátóval egyeztetett időpontban - eleget tenni,

b) ügyfélszolgálati és ügyeleti feladatokat ellátó szervezetet fenntartani,

c) a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó nyilvántartási rendszert vezetni a beérkezett közszolgáltatási igényekről a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal,

d) a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezéssel rendelkezni, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazni,

e) eleget tenni a mindenkor vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban előírtak teljesítésének a közszolgáltatás ellátása során, különös tekintettel a környezetszennyezés megelőzésére,

f) amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása során szennyeződés keletkezik, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlenítenie.

(2) A közszolgáltató köteles nyilvántartani a közműcsatorna hálózatra nem kötött és a műszakiproblémás ingatlanok címét, a szennyvízkibocsátó és vízfogyasztó nevét, elérhetőségét, fogyasztott víz éves mennyiségét, valamint az ártalmatlanításra elszállított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségét ingatlanonként. Ezen adatokat köteles átadni minden tárgyévet követő év március 1. napjáig Mosonmagyaróvár Város Jegyzőjének.

(3) Műszaki problémás az az ingatlan, ahol

a) nem áll rendelkezésre a közműcsatorna és a gerincvezeték 150 m-en belül, vagy

b) gravitációsan nem érhető el (pincebekötések kivételével) a közműcsatorna, vagy

c) indokolatlanul magas a rákötés költsége (bruttó 1 000 000 Ft felett).

A közszolgáltató végzi el az ingatlanok besorolását műszaki problémás kategóriába.

4. § (1) A közszolgáltató jogosult

a) a kibocsátó természetes személy vonatkozásában a névre, születési névre, anyja nevére, lakcímre, születési időre és helyre, telefonszámra és elektronikus levelezési címre,

b) a kibocsátó nem természetes személy vonatkozásában a névre, székhelyre, adószámra, telefonszámra, elektronikus levelezési címre, a képviselő nevére és címére

vonatkozó adatokat kezelni.

(2) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, megismerhetőségéről, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

(3) A közszolgáltató az (1) bekezdés szerinti személyes adatokat a közszolgáltatási jogviszony létrejöttével kezelheti.

(4) A közszolgáltató a személyes adatokat a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése érdekében csak a cél megvalósításához szükséges ideig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti vagy törli.

A kibocsátó jogai és kötelezettségei

5. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására és ártalommentes elhelyezésére - ezen rendeletben szabályozott módon - a kibocsátó a közszolgáltatás kötelező igénybevétele útján köteles gondoskodni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására a közszolgáltatás megrendelésével a kibocsátó és a közszolgáltató között szerződéses jogviszony jön létre.

(3) A megrendelés történhet írásban (levélben postai úton, elektronikus levélben), személyesen a közszolgáltató ügyfélfogadásán, vagy telefonon a közszolgáltató által megadott telefonszámon.

(4) A kibocsátónak a közszolgáltatás igénybevételét legalább 3 munkanappal előbb be kell jelenteni.

6. § (1) A kibocsátó köteles

a) az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a külön jogszabályban meghatározott műszaki - és közegészségügyi előírások szerint, környezetkárosítás nélkül ideiglenesen zártan és vízzáróan kialakított tárolóban vagy tartályban ártalommentesen gyűjteni és a közszolgáltatónak átadni, részére a közszolgáltatási díjat megfizetni;

b) a közszolgáltatást vízfogyasztásától függően szükség szerint, de évente minimum egy alkalommal igénybe venni és a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani;

c) a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a közszolgáltatót az ingatlanába beengedni, gondoskodni a szennyvíztározó műtárgy fedlapjának balesetmentes nyithatóságáról és hozzáférhetőségéről.

(2) A kibocsátó felel a közszolgáltatónak átadott, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz minőségéért. Nem tartalmazhat környezetre veszélyes anyagot, technológiai eredetű szennyvizet, mérgeket, zsírokat.

7. § (1) A kibocsátó mentesül a közszolgáltatás igénybevétele alól, amennyiben

a) beépített, de nem használt ingatlanán, vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik, vagy

b) a vízfogyasztás csak növények öntözésére korlátozódik.

(2) Üdülőként nyilvántartott vagy időlegesen használt ingatlan esetén a kibocsátó a közszolgáltatást a vízfogyasztástól függően szükség szerint, de évente minimum egy alkalommal köteles igénybe venni; kivéve amennyiben egyedi szennyvíztisztítót üzemeltet.

(3) Az (1) és (2) bekezdésében foglaltak tényét és a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változást be kell jelenteni a közszolgáltatónál a változás tényének napját követő 15 napon belül, aki köteles ellenőrizni.

Az Önkormányzat kötelezettségei

8. § (1) Az Önkormányzat kötelezettsége

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatása,

b) a közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítása,

c) nyilvántartás vezetése azon ingatlanokról, melyeknek nem közmű csatornahálózaton keresztül történik a szennyvíz elvezetése. Ehhez az adatokat a közszolgáltató bocsátja rendelkezésére.

(2) A kibocsátó ingatlanán lévő, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek gyűjtésére és ideiglenes tárolására szolgáló zárt tároló vagy tartály műszaki állapota megfelelőségét ellenőrizheti.

A közszolgáltatás díja

9. § (1) A közszolgáltatás díja kéttényezős, mely a rendelet 1. melléklete szerinti alapdíjból és ürítési díjból áll.

(2) A képviselő-testület a közszolgáltatás díját - a közszolgáltató javaslata figyelembe vételével - legalább egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg minden év december 31-ig.

(3) A közszolgáltató a díj felülvizsgálatára, megállapítására vonatkozó javaslatát november 30-ig terjesztheti a Képviselő-testület elé.

10. § (1) A közszolgáltató az ingatlantulajdonos részére a közszolgáltatás igénybevételének elvégzésekor (háztartási szennyvíz begyűjtésével/szippantásával egyidejűleg) munkalapot állít ki a helyszínen, melyen az ingatlantulajdonos aláírásával igazolja a közszolgáltatás elvégzését. A közszolgáltató a közszolgáltatás igénybevételét követő 15 napon belül megküldi a számlát a kibocsátó részére, aki köteles kiegyenlíteni a számlát határidőre.

(2) A kibocsátónak 5 évig kell igazolnia a közszolgáltatás igénybevételének tényét.

Közszolgáltatási díj költségéhez nyújtott támogatás

11. § (1) A műszaki problémás kategóriába tartozó, közszolgáltatást igénybe vevő természetes személy kibocsátó támogatást kérhet a közszolgáltatási díj maximum 50%-ának megtérítésére az önkormányzattól. A kérelem mintát e rendelet 2. melléklete tartalmazza

(2) A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező nevét, lakcímét, elérhetőségét (telefon vagy e-mail), a közszolgáltatással érintett ingatlan címét, továbbá a bankszámlaszámot, ahova utalással teljesíthető a kifizetés,

b) a közszolgáltató által kiállított és igénybevevő által kiegyenlített (megfizetett) számla másolatát.

(3) A kérelmek beérkezése folyamatos, az Önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata alapján illetékes Bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt negyedévente a támogatás odaítéléséről. Pénzügyi forrása a talajterhelési díj.

(4) A támogatási szerződés mintát a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(5) A díjkedvezménnyel kapcsolatos ügyintézési és ellenőrzési feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

Talajterhelési díjjal kapcsolatos eljárási szabályok

12. § (1) Talajterhelési díjat azon kibocsátónak kell fizetni, aki

a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és környezetterhelő anyagot (szennyvizet) juttat a talajba,

b) a helyi vízgazdálkodási hatósági vagy vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz.

(2) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, a rendszeresített nyomtatványon bevallani és megfizetni az önadózás szabályai szerint a tárgyévet követő év március 31-ig Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata adóhatóságához.

(3) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény határozza meg. Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjára vonatkozó átalány a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. számú mellékletében foglaltak alapján állapítható meg.

(4) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából közszolgáltatás útján szállíttat el, s ezzel a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

(5) A talajterhelési díj beszedése, befizetésének, bevallásának ellenőrzése az önkormányzati adóhatóság feladata.

Adatszolgáltatás

13. § A közszolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére:

a) a tárgyévet követő évben február hónap utolsó napjáig a kibocsátók - mérőóra alapján megállapított, a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyiségével korrigált - tárgyévi vízfogyasztásáról,

b) mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott vízmennyiségről kibocsátóként.

A talajterhelési díj felhasználása

14. § (1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a talajterhelési díjból származó bevételét a Környezetvédelmi Alapban kezeli és a környezetvédelmi célok közül elsősorban a talaj- és a felszín alatti víz védelme érdekében használja fel e rendelet 11. §-ában meghatározott közszolgáltatási díjtámogatás és a 15. § szerinti csatornahálózatra kötés támogatása céljából.

(2) A Környezetvédelmi Alap felhasználásának ügyintézési és ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

Csatornahálózatra kötés támogatása

15. § (1) A műszaki problémás ingatlan tulajdonosa az Önkormányzattól kérelmezheti a szennyvíz csatorna-hálózatra új bekötés kialakításának pénzbeli támogatását. A támogatás mértéke a bruttó 1 000 000 Ft feletti rákötési költségnél a bruttó 1 000 000 Ft fölé eső rész.

(2) A csatornahálózatra kötés támogatási kérelmének tartalmaznia kell:

a) az ingatlantulajdonos nevét, lakcímét,

b) a csatorna-hálózatra kötéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát,

c) a támogatás kérés indoklását,

d) szakirányú kivitelező által készített műszaki tartalmat és költségbecslést.

(3) A Polgármesteri Hivatal az új rákötés kialakításáról beszerzi a közszolgáltató szakmai véleményét.

(4) A támogatást igénylő kérelmek beérkezése folyamatos, a Bizottság negyedévente dönt a támogatásról, figyelembe véve a Környezetvédelmi Alapban rendelkezésre álló összeget. A támogatás elbírálásánál előnyt élveznek a folyóvizeinket - a Malom-ági Lajtát, a Lajtát és a Mosoni-Dunát - érintő ingatlanok.

(5) A támogatással kapcsolatos ügyintézési és ellenőrzési feladatokat a Polgármesteri Hivatal látja el.

16. § (1) Ez a rendelet 2023. április 3-án lép hatályba.

(2) * 

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 12/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás alkalmazható díjának mértéke egységnyi díjtételek alapján 2023. április 3-tól:

I. Természetes személy által használt ingatlan esetén:

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja: 230,- Ft / szippantási alkalom

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja: 4349,- Ft / m3

II. Nem természetes személy által használt ingatlan esetén:

1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének alapdíja: 230,- Ft / szippantási alkalom

2. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének ürítési díja: 12 100 Ft / m3

A megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

2. melléklet a 12/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelethez

Kérelem adatlap a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanításra vonatkozó közszolgáltatási díj költségéhez nyújtott támogatáshoz

1. Kérelmező neve:

...............................................................................................................

2. Kérelmező címe:

...............................................................................................................

3. Kérelmező elérhetősége(telefonszám, e-mail cím):

...............................................................................................................

4. Számlavezető pénzintézet neve, kérelmező bankszámlaszáma:

...............................................................................................................

5. Közszolgáltatással érintett ingatlan címe:

...............................................................................................................

A fent megadott személyes adataim kezeléséhez hozzájárulok, hozzájárulásomat az önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatás alapján adom meg. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának hivatalos honlapján, a www.mosonmagyarovar.hu oldalán található, ide vonatkozó Adatkezelési tájékoztató alapján.

Dátum:.......................................................

..............................................
kérelmező aláírása

Csatolandó mellékletek: Közszolgáltató által kiállított számla és a kifizetés igazolása (csekk, utalási bizonylat)

3. melléklet a 12/2023. (III.24.) önkormányzati rendelethez

Ügyiratszám:

Ügyintéző:

Telefonszám:

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉNEK KÖLTSÉGEIHEZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS CÉLJÁBÓL

amely létrejött egyrészről

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata

székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.

képviseli: .........................................polgármester

törzsszám: 728032

adószám: 15728032-2-08

számlaszám: 11737076-15367400-00000000

továbbiakban: Támogató,

másrészről:

Kérelmező neve: .............................................................................................

Kérelmező címe: ............................................................................................

Kérelmező elérhetősége: ...............................................................................

Számlavezető pénzintézet neve, kérelmező bankszámlaszáma: …….....................................

Közszolgáltatással érintett ingatlan címe: .................................................................

továbbiakban: Kérelmező,

(a továbbiakban: együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Előzmények:

Támogató megállapítja, hogy a közszolgáltatással érintett ingatlan a rendelet szerinti műszaki problémás kategóriába tartozik.

Kérelmező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és ártalmatlanításra vonatkozó közszolgáltatási díjat kiegyenlítette, az erről szóló számlát és igazolást kérelméhez csatolta.

1. Szerződő Felek Megállapodnak, hogy Támogató Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának ...... költségvetésében tervezett Környezetvédelmi Alap terhére - a ............. Bizottság ...........számú, átruházott hatáskörben hozott határozata alapján ......... Ft, azaz ..... forint összegű támogatást nyújt Kérelmező javára. A kifizetés a szerződéskötést követő 15 napon belül történik.

2. Jelen szerződés elválaszthatatlan melléklete:

- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozat (érintettség esetén közzétételi kérelemmel egyetemben).

3. Jelen szerződés aláírásával a Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése, valamint a Felek közötti kapcsolattartás lehetővé tétele céljából a Felek kezelik, egymás kapcsolattartóinak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján.

4. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a támogatási szerződésben foglaltak teljesítése során egymással együttműködnek, egymást kölcsönösen tájékoztatják.

5. A jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen támogatási szerződést a Felek a közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt - a képviseleti jogosultság szabályainak megfelelően - 3 eredeti, magyar nyelvű példányban jóváhagyólag aláírták.

Mosonmagyaróvár, 20...............................

.............................................. .......................................
Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
képv.: .....................polgármester
Kérelmező
neve: ......................................


Jogi ellenjegyzés:Pénzügyileg ellenjegyzem:
............................
.............................
jegyző pénzügyi osztályvezető
COFOG ...............
Rovat...................

............ számú szerződés melléklete

NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

Kérelmező neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye: -

Cégjegyzékszáma: -

Adószáma: -

Képviselőjének neve: -

Egyéb szervezet esetén székhelye: -

Képviselőjének neve: -

Nyilvántartásba vételi okirat száma: -

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: -

_______________________________________________________________________

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a Knyt.

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kelt:

.....................................
aláírás

A Knyt. irányadó rendelkezései:

6. § (1) Nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban

a) aki az eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.