Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § * 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet rendelkezéseit 2023. augusztus 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 22/2023. (VIII. 21.) önkormányzati rendelethez *