Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatásokról, a gyermekjóléti alapellátásokról, a gyermekétkeztetésről, valamint a térítési díjakról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés b) pontjában és (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény 29. §-ában, 21/A. és 151. §-ában, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Mosonmagyaróvár Térségi Társulás Társulási Megállapodásában kijelölt települési önkormányzat képviselő-testületeként az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 3. § (1)–(3) bekezdéseiben, 7. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 4. § (1)–(4) bekezdéseiben meghatározott személyekre, amennyiben Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

(2) Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások tekintetében e rendelet hatálya kiterjed Mosonmagyaróvár Város közigazgatási területén bejelentett lakcímmel rendelkező személyekre, életvitelszerűen a város területén élő személyekre és hajléktalan személyekre.

2. § E rendelet hatálya kiterjed továbbá

a) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodára,

b) az a) pont szerinti óvodával jogviszonyban álló gyermekre,

c) a b) pont szerinti gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személyre.

2. Szünidei gyermekétkeztetés

3. § (1) Ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre jogosult – a Gyvt. 21/C. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakon túl – a Mosonmagyaróvár város közigazgatási területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, amennyiben a Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai állásfoglalása alapján ingyenes szünidei étkeztetésben részesítése szociális helyzete alapján indokolt.

(2) A szünidei gyermekétkeztetést a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, valamint az őszi, téli és a tavaszi szünet minden munkanapján, egyszeri meleg étel formájában biztosítja Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Futura Szolgáltató Központ közreműködésével.

(3) Az étkeztetés a Futura Szolgáltató Központ által meghatározott helyszínen az étel elvitelével vehető igénybe.

(4) Az igényelt étkeztetést akadályoztatás esetén az adott napot megelőző nap 9:00 óráig a törvényes képviselő vagy a nagykorú igénybevevő mondja le.

(5) Amennyiben az étkeztetést a gyermek lemondás nélkül nem veszi igénybe, úgy a lemondás egymást követő három munkanapon történő elmaradása a szünidei gyermekétkeztetésre való jogosultság megszüntetését vonja maga után.

(6) A szünidei gyermekétkeztetés az e rendelet 4. mellékletében meghatározott, felső tagozatos iskolai ellátottak ebéd nyersanyagnormája alapján kerül megállapításra térítési díj nélkül.

3. Szociális szolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások

4. § (1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata az Sztv. 86. §-a és Gyvt. 94. §-a alapján az alábbi személyes gondoskodási formákat biztosítja a Mosonmagyaróvári Térségi Társulás fenntartásában működő Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény és Család- és Gyermekjóléti Központ intézményeken keresztül, valamint a Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézményén keresztül:

a) Szociális alapszolgáltatások

aa) étkeztetés

ab) házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

ac) családsegítés

ad) időskorúak nappali ellátása

ae) fogyatékosok nappali ellátása

af) hajléktalanok nappali ellátása

b) Szociális szakosított ellátások

ba) ápolást gondozást nyújtó intézmény: idősek bentlakásos otthona (tartós bentlakásos intézmény)

bb) átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény: idősek gondozóháza, hajléktalanok átmeneti szállása

c) Gyermekjóléti alapellátások

ca) gyermekjóléti szolgálat

cb) gyermekek átmeneti otthona,

cc) bölcsőde

(2) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata a Mosonmagyaróvár Egyesített Bölcsődék Intézményén keresztül biztosítja a bölcsődei ellátást.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában részletezett szociális szakosított ellátások igénybevételével kapcsolatos – Mosonmagyaróvár Térségi Társulás megállapodásában meghatározott – hozzájáruló nyilatkozat megtételére a polgármester jogosult.

5. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti étkeztetés igénybevételének jogosultsági feltételei a következők: rászorulónak kell tekinteni:

a) kora alapján azt a személyt, aki a rá irányadó öregségi nyugdíj korhatárt betöltötte, és ezt arra alkalmas okmány bemutatásával igazolja,

b) egészségi állapota alapján azt a személyt, aki krónikus vagy akut megbetegedése miatt – a háziorvos, kezelőorvos igazolása alapján – olyan mértékben korlátozott, hogy önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni,

c) fogyatékossága alapján azt a személyt, aki rászorultságát fogyatékosságának fennállását igazoló szakvéleménnyel igazolja, és önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni,

d) pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, de önmaga ellátásáról nem tud gondoskodni, és pszichiátriai vagy szenvedélybetegségét háziorvosi vagy kezelőorvosi szakvéleménnyel igazolja,

e) hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki – nyilatkozata szerint – bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, vagy ha bejelentett lakóhelye a hajléktalan szállás.

(2) Rendkívüli, létfenntartást veszélyeztető élethelyzetben határozott időtartamra is nyújtható szociális étkeztetés. Ezen esetre vonatkozóan a szolgáltatás biztosításáról a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetője dönt.

6. § Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül haladéktalanul köteles az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosítani annak a krízishelyzetbe került rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyeztetné.

7. § Az e rendeletben szabályozott személyes gondoskodást nyújtó ellátás a következő esetekben és módon szűnik meg:

a) az érintett szociális intézmény jogutód nélküli megszűnésével,

b) ha az ellátásról az igénybevevő írásba foglalt nyilatkozattal lemond,

c) az igénybevevő halálával,

d) a határozott idejű megállapodás esetén a megjelölt időtartam lejártával,

e) a megállapodás felmondásakor a felmondási idő elteltével vagy

f) törvényben meghatározott egyéb esetekben.

8. § (1) Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodában – a térítésmentesen biztosított köznevelési feladatokon kívül – térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díj mértékének megállapítása az adott nevelési év első napján történik.

(2) Az a nem magyar állampolgár, akit a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint térítési díjfizetési kötelezettség terhel, az óvodai ellátásért díjat fizet, amelynek mértéke az adott intézményben a nevelési év kezdetekor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy gyermekre eső hányadának 100%-a.

9. § (1) A szociális és gyermekjóléti intézményekben megállapított intézményi térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A szociális és gyermekjóléti intézményekben fizetendő személyi térítési díjak összegét a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődékben fizetendő térítési díjakat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az intézményi térítési díjak meg nem fizetéséből adódó követelések behajtásáról a fenntartó köteles gondoskodni.

10. § A gyermekétkeztetési feladatokat ellátó, önkormányzati intézményekben alkalmazandó térítési díjakat – élelmezési nyersanyagnorma alapján, korcsoportonként és intézménytípusonként – a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

11. § Az intézményekben alkalmazandó munkahelyi felnőtt étkeztetés térítési díját – élelmezési nyersanyagnorma alapján – az 5. melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

12–16. § * 

17. § Ez a rendelet 2023. november 14-én lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 31/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez * 

A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEKBEN MEGÁLLAPÍTOTT INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK

I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

1. ÉTKEZTETÉS

helyben fogyasztással, illetve elvitellel:1338,58 Ft + Áfa 1700,-Ft/ellátási nap

lakásra szállítás díja: 196,85 Ft + Áfa 250,-Ft/ ellátási nap

NÉPKONYHA térítésmentes

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

személyi gondozás: 1 900,-Ft/gondozási óra

szociális segítés: 1 900,-Ft/gondozási óra

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

100,- Ft/ ellátási nap

4. NAPPALI ELLÁTÁSOK

4/1 Idősek klubjai

Idősek nappali ellátása: 500,-Ft/ ellátási nap Demens személyek nappali ellátása: 2 200,-Ft/ ellátási nap

Demens személyek nappali ellátása étkezés nélkül: 500,-Ft/ ellátási nap

4/2 Fogyatékossággal Élők Nappali Intézménye

Fogyatékos személyek nappali ellátása: 1 950,-Ft/ ellátási nap Fogyatékos személyek nappali ellátása étkezés nélkül: 800,-Ft/ ellátási nap

Gyermekkorú igénybevevő esetén: 800,-Ft/ ellátási nap

4/3 Nappali Melegedő térítésmentes

II. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK:

1. GYERMEKEK ÁTMENETI ELLÁTÁSA

Gyermekek Átmeneti Otthona 15 000,-Ft/ ellátási nap

III. SZOCIÁLIS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK:

1. ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK:

1/1 Hajléktalanok Átmeneti Szállása

Lakhatási és esetvitel szolgáltatások igénybevétele esetén: 1 600,- Ft/ ellátási nap

Csak lakhatási szolgáltatás igénybevétele esetén: 600,- Ft/ ellátási nap

1/2 Idősek Gondozóháza

Idősek/Demens személyek átmeneti ellátása: 6 300,- Ft/ ellátási nap

Idősek/ Demens személyek átmeneti ellátása étkezés igénybevétele nélkül: 4 015,-Ft/ ellátási nap

2. ÁPOLÁST–GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

2/1 Aranykor” Idősek Otthona

Idősek /Demens személyek ápolást, gondozást nyújtó ellátása: 6 300,-Ft/ ellátási nap

Idősek /Demens személyek ápolást, gondozást nyújtó

ellátása étkezés igénybevétele nélkül: 4 015,-Ft/ ellátási nap

2/2 Virágoskert Idősek Otthona

Idősek /Demens személyek ápolást, gondozást nyújtó ellátása: 6 300,-Ft/ ellátási nap

Idősek /Demens személyek ápolást, gondozást nyújtó

ellátása étkezés igénybevétele nélkül: 4 015,-Ft/ ellátási nap

Az Idősek Otthona vonatkozásában a fenntartó az Sztv. 117/C. §-a szerint belépési hozzájárulást állapít meg.

A belépési hozzájárulás összege: 1 500 000,-Ft

2. melléklet a 31/2023. (X.13.) önkormányzati rendelethez * 

A SZOCIÁLIS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYEKBEN FIZETENDŐ SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJAK MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az 1. mellékletben foglalt intézményi térítési díj meghatározott arányában, az alábbiak szerint:

I. SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

1. ÉTKEZTETÉS HELYBEN FOGYASZTÁSSAL, ELVITELLEL ÉS HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS

Étkezés helyben fogyasztással, elvitellel Étel házhoz szállításának díja
jövedelmi kategória fizetendő térítési díj Ft/ellátási nap fizetendő térítési díj Ft/ ellátási nap
0 Ft 0 Ft 0 Ft
1 Ft – 35.625 Ft 55,11 Ft + Áfa = 70 Ft 47,24 Ft + Áfa = 60 Ft
35.626 Ft – 42.750 Ft 102,36 Ft + Áfa = 130 Ft 55,11 Ft + Áfa = 70 Ft
42.751 Ft – 57.000 Ft 157,48 Ft + Áfa = 200 Ft 59,06 Ft + Áfa = 75 Ft
57.001 Ft – 71.250 Ft 220,47 Ft + Áfa = 280 Ft 62,99 Ft + Áfa = 80 Ft
71.251 Ft – 85.500 Ft 299,21 Ft + Áfa = 380 Ft 66,93 Ft + Áfa = 85 Ft
85.501 Ft – 99.750 Ft 370,07 Ft + Áfa = 470 Ft 78,74 Ft + Áfa = 100 Ft
99.751 Ft – 114.000 Ft 433,07 Ft + Áfa = 550 Ft 82,68 Ft + Áfa = 105 Ft
114.001 Ft – 128.250 Ft 535,43 Ft + Áfa = 680 Ft 86,61 Ft + Áfa = 110 Ft
128.251 Ft – 142.500 Ft 614,17 Ft + Áfa = 780 Ft 90,55 Ft + Áfa = 115 Ft
142.501 Ft – 156.750 Ft 708,66 Ft + Áfa = 900 Ft 94,49 Ft + Áfa = 120 Ft
156.751 Ft – 171.000 Ft 866,14 Ft + Áfa = 1.100 Ft 110,24 Ft + Áfa = 140 Ft
171.001 Ft – 213.750 Ft 1.023,62 Ft + Áfa = 1.300 Ft 125,98 Ft + Áfa = 160 Ft
213.751 Ft – 256.500 Ft 1.181,10 Ft + Áfa = 1.500 Ft 157,48 Ft + Áfa = 200 Ft
256.501 Ft – felett 1338,58 Ft + Áfa = 1.700 Ft 196,85 Ft + Áfa = 250 Ft

*Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani.

2. HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

jövedelmi kategória fizetendő térítési díj Ft/gondozási óra
személyi gondozás/segítés
0 Ft 0 Ft
1 Ft – 35.625 Ft 150 Ft
35.626 Ft – 42.750 Ft 200 Ft
42.751 Ft – 57.000 Ft 320 Ft
57.001 Ft – 71.250 Ft 420 Ft
71.251 Ft – 85.500 Ft 520 Ft
85.501 Ft – 99.750 Ft 620 Ft
99.751 Ft – 114.000 Ft 720 Ft
114.001 Ft – 128.250 Ft 820 Ft
128.251 Ft – 142.500 Ft 920 Ft
142.501 Ft – 156.750 Ft 1.000 Ft
156.751 Ft – 171.000 Ft 1.200 Ft
171.001 Ft – 213.750 Ft 1.500 Ft
213.751 Ft – 256.500 Ft 1.700 Ft
256.501 Ft – felett 1.900 Ft

3. JELZŐRENDSZERES HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

jövedelmi kategória fizetendő térítési díj/ellátási nap
0 Ft – 38.749 Ft 0 Ft
38.750 Ft – 46.500 Ft 40 Ft
46.501 Ft – 93.000 Ft 60 Ft
93.001 Ft – 124.000 Ft 80 Ft
124.000 Ft – felett 100 Ft

4. NAPKÖZBENI ELLÁTÁSOK

4/1 Idősek klubjai – idősek és demens személyek nappali ellátása

Idősek Nappali ellátása napközbeni tartózkodás esetén/Demens személyek nappali ellátása étkezés nélkül Demens személyek nappali ellátása
jövedelmi kategória fizetendő térítési díj/ ellátási nap fizetendő térítési díj/ ellátási nap
0 Ft 0 Ft 0 Ft
1 Ft – 35.625 Ft 30 Ft 100 Ft
35.626 Ft – 42.750 Ft 50 Ft 180 Ft
42.751 Ft – 57.000 Ft 70 Ft 270 Ft
57.001 Ft – 71.250 Ft 115 Ft 395 Ft
71.251 Ft – 85.500 Ft 170 Ft 550 Ft
85.501 Ft – 99.750 Ft 225 Ft 695 Ft
99.751 Ft – 114.000 Ft 270 Ft 820 Ft
114.001 Ft – 128.250 Ft 300 Ft 980 Ft
128.251 Ft – 142.500 Ft 330 Ft 1.110 Ft
142.501 Ft – 156.750 Ft 340 Ft 1.240 Ft
156.751 Ft – 171.000 Ft 350 Ft 1.450 Ft
171.001 Ft – 213.750 Ft 400 Ft 1.700 Ft
213.751 Ft – 256.500 Ft 450 Ft 1.950 Ft
256.501 Ft – felett 500 Ft 2.200 Ft

4/2 Fogyatékossággal Élők Nappali intézménye

Fogyatékos Személyek Nappali ellátása Gyermekkorú igénybevevő esetén, továbbá nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül
jövedelmi kategória fizetendő térítési díj/ ellátási nap fizetendő térítési díj/ ellátási nap
0 Ft 0 Ft 0 Ft
1 Ft – 35.625 Ft 140 Ft 70 Ft
35.626 Ft – 42.750 Ft 230 Ft 105 Ft
42.751 Ft – 57.000 Ft 320 Ft 150 Ft
57.001 Ft – 71.250 Ft 450 Ft 200 Ft
71.251 Ft – 85.500 Ft 610 Ft 260 Ft
85.501 Ft – 99.750 Ft 770 Ft 300 Ft
99.751 Ft – 114.000 Ft 900 Ft 330 Ft
114.001 Ft – 128.250 Ft 1.015 Ft 370 Ft
128.251 Ft – 142.500 Ft 1.115 Ft 410 Ft
142.501 Ft – 156.750 Ft 1.200 Ft 470 Ft
156.751 Ft – 171.000 Ft 1.400 Ft 550 Ft
171.001 Ft – 213.750 Ft 1.650 Ft 650 Ft
213.751 Ft – felett 1.950 Ft 800 Ft

4/3 Nappali Melegedő

Az Sztv. 115/A. § (1) bekezdés f) pontja szerin: térítésmentes

II. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK:

1. Gyermekek Átmeneti Otthona

Intézményi térítési díj: 15 000,-Ft/ ellátási nap

A személyi térítési díj megállapítása a Gyvt. 150. § (3) bekezdés d) pontja alapján történik (a személyi térítési díj összege igénybevevőnként nem haladhatja meg a gyermek családjában az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem 50%-át).

III. SZOCIÁLIS SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK:

1. ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

1/1 Idősek Gondozóháza

A személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 117. § (1) bekezdés c) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 60%-át). Az Sztv. 117/B. §-a értelmében az ellátást igénylő vállalhatja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj, vagy az intézményi térítési díj és a megállapított személyi térítési díj egy részének megfizetését.

A bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a pénzbeli jövedelemből a költőpénz megmaradjon, amelynek havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes szociális vetítési alap összegének 30%-ánál, 2024. évben 8 550,-Ft-nál.

Intézményi térítési díj:

Idősek/Demens személyek átmeneti ellátása: 6 300,- Ft/ ellátási nap

Idősek/ Demens személyek átmeneti ellátása étkezés igénybevétele nélkül: 4 015,-Ft/ ellátási nap

1/2 Hajléktalanok Átmeneti Szállása – Lakhatás és esetvitel esetén

A személyi térítési díj megállapítása az Sztv. 117. § (1) bekezdés c) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 60%-át).

jövedelmi kategória fizetendő térítési díj/ ellátási nap
Lakhatás és esetvitel
0 Ft 0 Ft
1 Ft – 29.999 Ft 300 Ft
30.000 Ft – 49.999 Ft 450 Ft
50.000 Ft – 69.999 Ft 650 Ft
70.000 Ft – 89.999 Ft 950 Ft
90.000 Ft – 119.999 Ft 1.300 Ft
120.000 Ft – felett 1.600 Ft

1/3 Hajléktalanok Átmeneti Szállása – Csak lakhatási szolgáltatás esetén

jövedelmi kategória fizetendő térítési díj/ ellátási nap
csak lakhatás esetén
0 Ft 0 Ft
1 Ft – 29.999 Ft 150 Ft
30.000 Ft – 49.999 Ft 200 Ft
50.000 Ft – 69.999 Ft 300 Ft
70.000 Ft – 89.999 Ft 400 Ft
90.000 Ft – 119.999 Ft 500 Ft
120.000 Ft – felett 600 Ft

2. ÁPOLÁST–GONDOZÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK

2/1 Aranykor Idősek Otthona

A személyi térítési díj megállapítása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot, a jövedelemhányad megállapítása az Sztv. 117. § (2) bekezdés b) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelemhányad 80%-át). Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, akkor a jelentős pénzvagyonból kell a térítési díj különbözetet fedezni. Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, akkor a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részére az intézmény jelzáloghitelezői igényt nyújthat be. Az Sztv. 117/B. §-a értelmében az ellátást igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj, vagy az intézményi térítési díj és a megállapított személyi térítési díj egy részének megfizetését.

A tartós bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a pénzbeli jövedelemből a költőpénz megmaradjon, amelynek havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes szociális vetítési alap összegének 30%-ánál, 2024. évben 8 550,-Ft-nál.

Intézményi térítési díj:

Idősek/Demens idősek ápolást, gondozást nyújtó ellátása: 6 300,-Ft/ ellátási nap

Idősek/Demens idősek ápolást, gondozást nyújtó

ellátása étkezés nélkül: 4 015,-Ft/ ellátási nap

2/2 Virágoskert Idősek Otthona

A személyi térítési díj megállapítása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot, a jövedelemhányad megállapítása az Sztv. 117. § (2) bekezdés b) pontja figyelembevételével történik (a személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelemhányad 80%-át). Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, akkor a jelentős pénzvagyonból kell a térítési díj különbözetet fedezni. Ha a jövedelemhányad nem éri el az intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős ingatlanvagyonnal rendelkezik, akkor a jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részére az intézmény jelzáloghitelezői igényt nyújthat be. Az Sztv. 117/B. §-a értelmében az ellátást igénylő, vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj, vagy az intézményi térítési díj és a megállapított személyi térítési díj egy részének megfizetését.

A tartós bentlakásos intézményben az ellátott által fizetendő térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy a pénzbeli jövedelemből a költőpénz megmaradjon, amelynek havi összege nem lehet kevesebb a tárgyév január 1-jén érvényes szociális vetítési alap összegének 30%-ánál, 2024. évben 8 550,-Ft-nál.

Idősek/Demens idősek ápolást, gondozást nyújtó ellátása: 6 300,-Ft/ ellátási nap

Idősek/Demens idősek ápolást, gondozást nyújtó

ellátása étkezés nélkül: 4 015,-Ft/ ellátási nap

3. melléklet a 31/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez * 

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító bölcsődékben fizetendő térítési díjak

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 147. § (4) bekezdése alapján – az alábbiak szerint dokumentált térítési díj mértékénél alacsonyabb összegű térítési díjat állapít meg, amelynek összege nulla forint.

Az intézményi térítési díj dokumentálása 2024. évre:

A térítési díj az élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatíva különbözete.

1. A szolgáltatási önköltség: 808 508,- Ft/év/gyermek

2. Élelmezés nyersanyag költsége: 510,- Ft (nettó)/nap/gyermek szorozva 230 nappal (a költségvetési törvény alapján) = 117 300,- Ft/év/gyermek

3. Állami normatív hozzájárulás: 119 092,- Ft/év/gyermek

Fentiek alapján a bölcsődében gondozásra megállapítható intézményi térítési díj összege tehát:

808 508,- Ft – 117 300,- Ft – 119 092,- Ft =572 116,- Ft/év/gyermek

Havi bontásban az intézményi térítési díj összege: 47 676,- Ft

A megállapított intézményi térítési díj összege (átlag 21 nappal számolva):

2 270- Ft/nap/gyermek

Az étkeztetés igénybevétele esetén az étkezési díj a vonatkozó jogszabályok alapján külön fizetendő.

4. melléklet a 31/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjai

fizetendő térítési díj: ellátott gyermekek norma+áfa
alternatív szolgáltatás norma+rezsi+áfa
élelmezési nyersanyagnorma (Ft/adag)
2024. január 1-től
Bölcsődei ellátottak (4-szeri étkezés)
alternatív szolgáltatások étkezési normája: 510
gyermek - reggeli 125
tízórai 65
ebéd 320
uzsonna 125
vacsora 320
Óvodai ellátottak (3-szori étkezés) 595
ebből: tízórai 135
ebéd 325
uzsonna 135
Iskolai ellátottak:
alsó tagozatosok (3-szori étkezés) 700
tízórai 155
ebéd 390
uzsonna 155
felső tagozatosok (3-szori étkezés) 740
ebből: tízórai 155
ebéd 430
uzsonna 155
kollégisták részére fentieken túl:
alsó tagozatosok: reggeli 245
vacsora 365
felső tagozatosok: reggeli 245
vacsora 365
Speciális étkezést igénybevevők:
gluténérzékenyek: fenti nyersanyag-normák + 50%
tej – tojásérzékenyek: fenti nyersanyag-normák + 50%
diabetikus étkezők: fenti nyersanyag-normák + 30%
AZ ÁRAK AZ ÁFÁ–T NEM TARTALMAZZÁK!

5. melléklet a 31/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez * 

Az intézményi felnőttétkeztetés térítési díja

felnőttek által fizetendő térítési díj = nyersanyagnorma + rezsi + áfa
élelmezési nyersanyagnorma
2024. január 1-től
(Ft/adag)
felnőtt – csak ebéd 575
AZ ÁR AZ ÁFÁ–T NEM TARTALMAZZA!