Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete

a Mosonmagyaróvár város településképének védelméről szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Hatályát veszti a Mosonmagyaróvár város településképének védelméről szóló 42/2017. (XII. 18.) önkormányzati rendelet

a)–c) * 

d) * 

e)–h) * 

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2024. március 23-án lép hatályba.

(2) Az 1. § d) pontja 2024. október 1-jén lép hatályba.

Dr. Árvay István Fehérné dr. Bodó Mariann
polgármester címzetes főjegyző