Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2003. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a közút- és közműépítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról * 

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kt.) a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény 16. §-a (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. §-ának (2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által végzett közművesítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról az alábbi rendeletet alkotja: * 

A rendelet célja

1. § *  A Képviselő-testület feladata a település fejlesztésének irányítása, a lakosság megfelelő életkörülményeinek biztosítása. A község területén az elmúlt években történt belterületbe vonások következményeként (mintegy 2000 ingatlant érintően), a lakosságszám növekedése maga után vonzza az infrastruktúra fejlesztés igényét. Mindezek a meglévő főgerinc vezetékek kapacitás növelését teszik szükségessé. Az ivóvíz-szennyvíz csatorna gerincvezeték fejlesztése, a felszíni vízelvezetési rendszer létrehozása, valamint a feltáró és gyűjtő utak kialakítása, fejlesztése, az önkormányzat elháríthatatlan feladata. Ezek közül prioritást élvez a Nagykovácsi és a Budapest közötti csatorna gerincvezeték bővítése.

A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed az

a) 18/2000. (X. 10.) Kt. r. (Nagyszénás utcai terület)

b) 19/2000. (X. 10.) Kt. r. (Pók utcai terület)

c) 8/2001. (III. 02.) Kt. r. (Bánya utcai terület)

d) 9/2001. (IV. 02.) Kt. r. (Zsiroshegyalja, Kálvária domb és Nagyszénásalja)

rendeletekkel elfogadott Szabályozási Tervek és Helyi Építési Szabályzatok által lehatárolt területeken lévő ingatlanokra.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközségben, az előző, 2. § (1) bekezdésben megjelölt területein ingatlantulajdonnal rendelkező természetes és jogi személyekre, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra egyaránt.

(3) *  A helyi közút- és közműépítés költségét (a továbbiakban: közművesítési költség) teljes mértékben az érintett területen lévő ingatlanok tulajdonosaira hárítja át az önkormányzat. A közművesítési hozzájárulás mértékét külön határozat állapítja meg.

A befizetés határidejére vonatkozó rendelkezések * 

A befizetés módjára vonatkozó rendelkezések

3. § *  (1) A befizetésnek az Önkormányzat e célra elkülönített számlájára kell teljesülnie.

(2)-(3) * 

Kedvezményre vonatkozó rendelkezések

4. § *  (1) *  A Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgármester méltányosságból maximum 12 havi, különösen méltányos esetben 24 havi kamatmentes részletfizetést engedélyezhet a kötelezett kérelmére. Jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján méltányosságra az jogosult, akinek családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének kettő és félszeresét. Jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján különös méltányosságra az jogosult, akinek családjában az 1 főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének kettőszeresét.

(2) 1 hónapos részletfizetés nem teljesítése esetén a kedvezményezett elveszíti a részletfizetési kedvezményt, és a 4. § (3) és (4) bekezdése lép életbe.

(3) Ha a magánszemély tulajdonos a tulajdonát képező ingatlant kiszolgáló, önkormányzat által létesített közmű-hálózat fejlesztéséhez pénzbeli befizetéssel (közműfejlesztési hozzájárulás) hozzájárul, a központi költségvetés az e célra befizetett összeg 15%-át visszatéríti, a 73/1999. (V. 21.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a befizetéstől számított 1 éven belül. A visszatérítés iránti kérelmet a jegyzőnél lehet bejelenteni az erre a célra szolgáló külön nyomtatványon.

Mentességre vonatkozó rendelkezések

5. § *  Mentesül egy ingatlanegység mértékéig a fizetési kötelezettség alól a 129/1999. (XII. 27.), a 130/1999. (XII. 27.), 68/2000. (VI. 26.) és a 70/2000. (VI. 26.) számú Kt. határozatok alapján az a személy, aki az Önkormányzattal kötött megállapodásban rögzített összeget e rendelet hatályba lépése előtt már megfizette.

Záró rendelkezések

6. § *  Az e rendelet szerinti és az 1. §-ban megjelölt beruházások költségeinek fedezetéül szolgáló érdekeltségi összeg jogcímenkénti meghatározásáról, beruházások szerinti megbontásáról, valamint a befizetések határidejéről a Képviselő-testület külön rendelkezik.

7. § (1) E rendelet kihirdetésének napja 2003. szeptember 25. és 2003. december 1-én lép hatályba.

(2) A rendelet előírásait a hatálybalépéskor folyamatban lévő közmű-beruházásokra is alkalmazni kell.

(3) *  A belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Bencsik Mónika
polgármester
Dr. Urbanics Gábor
jegyző