Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak adóérdekeltségi rendszeréről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 112. § (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat (továbbiakban Önkormányzat) ügykörébe tartozó adók hatékony beszedésének elősegítésére, az adóbevételek fokozása, valamint az adóztatás, illetve a kapcsolódó területeken dolgozók anyagi érdekeltségi feltételeinek megteremtése érdekében az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet személyi hatálya

1. § A rendelet hatálya a Polgármesteri Hivatal munkaköri leírás szerint adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselőire, valamint a jegyzőre, mint a hatáskör címzettjére terjed ki.

A jutalékalap

2. § (1) Jelen rendeletben meghatározott célok elérése érdekében a Képviselő-testület az adóhatóság jogszabályban meghatározott végrehajtási cselekmény útján beszedett adótartózásból jutalékalapot képez az 1. §-ban meghatározott köztisztviselők külön juttatásainak fedezetére.

(2) A jutalékalapban megképződött összeget az e rendeletben meghatározott célok érdekében lehet felhasználni.

A jutalékalap forrása

3. § (1) A jutalékalap forrása az esedékesség időpontját követően az adóhatóság jogszabályban meghatározott cselekményeivel beszedett adótartozás 10%-a.

(2) Adótartozásnak minősül az Önkormányzat ügykörébe tartozó adókkal kapcsolatos tőketartozás, az esedékességig meg nem fizetett mulasztási bírság, valamint a késedelmi pótlék.

A jutalékalapból történő kifizetés szabályai

4. § (1) A személyenként kifizetendő jutalék felső határa a köztisztviselő éves bruttó illetményének 33%-a.

(2) A jutalékalapból kifizetésre kerülő összeget az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők vonatkozásában a jegyző állapítja meg a polgármester jóváhagyásával, a köztisztviselő munkakörére, feladatkörére és teljesítményére figyelemmel.

(3) A jegyző jutalékát a polgármester állapítja meg, esetében e rendelet célkitűzéseinek elérése érdekében kifejtett döntéshozó, irányító, szervező és ellenőrző tevékenysége értékelhető.

(4) A jutalék kifizetésére évente két alkalommal kerülhet sor: az I. félévit július 31-, a II. félévit a tárgyévet követő január 31-ig kell kifizetni, ha a végleges adatok (zárási adatok) a fenti időpontokban már ismertek.

(5) Nem részesülhet a jutalékból a köztisztviselő, ha a kifizetés időpontjában

- ellene fegyelmi vagy kártérítési eljárás van folyamatban;

- fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;

- ellene büntető eljárás folyik hivatali, illetve azzal összefüggő tevékenysége miatt.

(6) A kifizetést követően a jutalékalapban maradt összeg az adóellenőrzési- és behajtási feladatok működését biztosító informatikai fejlesztésekre és tárgyi eszközök beszerzésére fordítható.

A jutalékalap kezelése és nyilvántartása

5. § (1) A jutalékalap forrását képező - jelen rendelet 3. §-ának megfelelő - befolyt adóbevételekről az Önkormányzat analitikus nyilvántartást vezet.

(2) A munkáltatót terhelő társadalombiztosítási és egyéb járulékokat a jutalékalapból kell fedezni.

(3) A jutalékalapból történő kifizetéseknél a munkabérre, illetve a bérjellegű juttatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(4) A jutalékalap felhasználásáról a jegyző minden év március 31-éig írásban tájékoztatást ad a Képviselő-testület számára.

Záró rendelkezések

6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2013. július 1.-je után beszedett adók tekintetében kell alkalmazni.

(2) * 

Nagykovácsi, 2013. december 2.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző