Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

a Nagykovácsi Nagyközség területén végzett hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról valamint a közterületek tisztántartásáról

Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. §-ában, 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88. § (4) bekezdésében és Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (1), 13. § (1) bekezdésének 5. pontjában és 143. § (4) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § *  (1) E rendelet területi hatálya Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén végzett hulladékgazdálkodási közfeladat ellátás keretében szervezett és fenntartott közszolgáltatásra (a továbbiakban: közszolgáltatás), valamint az e rendeletben meghatározott közszolgáltatás keretében a településen gyűjtött hulladékok szállítására és kezelésére terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása keretében szervezett és fenntartott közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlantulajdonosokra terjed ki. A rendelet személyi hatálya kiterjed azon ingatlantulajdonosokra, akik érdekkörében szilárd hulladék keletkezik, akár ingatlanukon, akár ingatlanuk előtt lévő közterületen, akár Nagykovácsi Nagyközség egyéb közterületén.

2. § *  A közszolgáltatás végzésére kizárólag a Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft. (8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.) (a továbbiakban: Közszolgáltató) jogosult. A Közszolgáltató tagjainak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 100%. A Közszolgáltató alvállalkozóinak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egészéhez viszonyított aránya: 0%.

3. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. kerti biohulladék: a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, beleértve az avarhulladékot, lombot, kaszálékot, nyesedéket és faágat is;

2. költségvetési szerv: az államháztartásról szóló törvényben meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy, amely az ingatlan, ingatlanrész használójaként a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban: Ht.) meghatározottak szerint ingatlantulajdonosnak minősül;

3. közterület-használati hozzájárulás jogosultja: a közterület rendeltetéstől eltérő használatára engedély vagy hozzájárulás birtokában jogosult személy vagy szerv, aki vagy amely a közterületi ingatlan, ingatlanrész használójaként a Ht.-ben meghatározottak szerint ingatlantulajdonosnak minősül;

4. üzletszabályzat: a közszolgáltató által készített és a szolgáltatási szerződés részét képező azon közszolgáltatói dokumentum, amely tartalmazza a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek közszolgáltatóra és a szolgáltatás igénybevevőjére vonatkozó szabályait.

5. *  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén keletkező szilárd kommunális hulladék, szelektíven gyűjtött hulladék (papír és karton, műanyag, tetra pack, fémdoboz és üveg), lomtalanítási hulladék, zöldhulladék, közterületi hulladék, temetői hulladék, veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, valamint gazdátlan hulladék gyűjtése, szállítása és ártalmatlanítása közszolgáltatási szerződés keretében.

6. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, akinek/amelynek tulajdonában, birtokában, vagy használatában levő ingatlanon települési szilárd hulladék keletkezik.

7. *  Koordináló szerv: az állam által az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására alapított Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

II. Fejezet

Települési hulladékkal kapcsolatos feladatok és kötelezettségek

1. Az Önkormányzat települési hulladékkal kapcsolatos feladatai

4. § Az Önkormányzat - a Ht.-ben meghatározottakon túl - a települési hulladékkal kapcsolatos feladatai körében:

a) a Ht. és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) köt;

b) a Ht. rendelkezései alapján a tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok elszállításáról és kezeléséről a közszolgáltatási szerződés útján gondoskodik;

c) a közszolgáltatási szerződés nagykovacsi.hu portálon történő közzétételéről gondoskodik.

2. Az ingatlantulajdonos települési hulladékkal kapcsolatos feladatai

5. § (1) Az ingatlantulajdonos a hulladék gyűjtése során megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természeti és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, és az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartsa.

(2) Az ingatlantulajdonos a vegyes hulladékot a többi települési hulladéktól elkülönítve, saját tulajdonú, hulladékgazdálkodási szolgáltatási szerződésének megfelelő nagyságú edényzetben gyűjti, és azt a Közszolgáltató részére e rendeletben meghatározottak szerint átadja.

(3) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja kivételével az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat a vegyes hulladéktól elkülönítve gyűjti és

a) a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlantulajdonos a Közszolgáltató hulladékszállító járművével kompatibilis edényzetben vagy a Közszolgáltató által külön díj ellenében rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényben elkülönítetten gyűjtött e hulladékokat a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére külön díjazás nélkül átadja. A Közszolgáltató 1.100 literes edényzet bérletét biztosítja igény esetén;

b) a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos az elkülönítetten gyűjtött e hulladékainak kezeléséről a Ht.-ben meghatározottak szerint gondoskodik, így e hulladékait a Közszolgáltató részére is átadhatja.

(4) *  A (3) bekezdésben nem szabályozott egyéb esetekben a természetes személy ingatlantulajdonos az általa elkülönítetten gyűjtött hulladékait a hulladékgyűjtő szigeteken található gyűjtőedényben elhelyezheti, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyébként a Koordináló szerv részére megfizette.

(5) Ha a gazdálkodó szervezetnek nem minősülő ingatlantulajdonos a vegyes hulladéktól elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladékát nem komposztálja, akkor azt a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi forgalomban kapható műanyag zsákban elkülönítetten gyűjti és a közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató részére átadja.

(6) *  Az ingatlantulajdonos a háztartásában keletkezett veszélyes hulladékokat és elektronikai hulladékot az egyéb települési hulladékoktól elkülönítve gyűjti és a Közszolgáltató részére az évente kijelölt időpontban átadhatja, ha a hulladékgazdálkodás közszolgáltatási díját a Koordináló szerv felé megfizette.

(7) Az edényzettel rendelkező üdülőtulajdonosok edényeinek első ürítése minden év március 15. napjáig történik, utolsó ürítése minden év október utolsó szemétszállítási napján történik. Edényzet hiányában az üdülőtulajdonos hulladékgyűjtő zsákot vásárolhat a Közszolgáltatótól.

III. Fejezet

A közszolgáltatás

3. A közszolgáltatás tartalma

6. § A közszolgáltatás az alábbi tevékenységekre terjed ki:

a) a lakossági és önkormányzati intézményi, valamint egyéb gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos által a többi települési hulladéktól elkülönítetten gyűjtött, valamint vegyes hulladékának gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, kezelésére, megsemmisítésére vagy ártalmatlanítására;

b) az Önkormányzat tulajdonában álló közterületen elhagyott vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladékok e rendeletben meghatározottak szerinti gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, megsemmisítésére vagy ártalmatlanítására, külön megállapodás alapján;

c) a gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos és a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának kivételével az ingatlantulajdonos által e rendeletben meghatározottak szerint a települési hulladék részét képező kötelezően elkülönítetten gyűjtött hulladékainak gyűjtésére, e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, ártalmatlanítására, újrahasznosítására;

d) a természetes személy ingatlantulajdonos által az ingatlanán keletkező nagydarabos és a lomtalanítás körébe vont lom hulladékának gyűjtésére és e hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, megsemmisítésére vagy ártalmatlanítására;

e) *  a természetes személy ingatlantulajdonos háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött veszélyes hulladékának és elektronikai hulladékának külön gyűjtésére és e hulladék hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, megsemmisítésére vagy ártalmatlanítására a közszolgáltatási szerződés alapján.

f) hulladékgyűjtő szigetek létesítésére, üzemeltetésére és ott történő hulladék gyűjtésére és az ott gyűjtött hulladékok hulladékkezelő létesítményekbe való szállítására, megsemmisítésére vagy ártalmatlanítására.

4. A közszolgáltatási szerződés

7. § A közszolgáltatási szerződés nyilvános, azt a Közszolgáltató saját honlapján, valamint az Önkormányzat a nagykovacsi.hu portálon közzé teszi.

8. § A közszolgáltatási szerződésnek a Ht. 34. § (5) bekezdésében és a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározottakon túl az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a közszolgáltatási tevékenység végzésének általános szabályait;

b) a közszolgáltatás tevékenység ellenőrzésére vonatkozó szabályokat;

c) az ügyfélszolgálati időtartamot és helyszínt;

d) a Közszolgáltató hulladékgazdálkodási tervét;

e) a Közszolgáltató közbeszerzési ajánlatát;

f) a Közszolgáltató járattervét.

5. Az Önkormányzat közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

9. § (1) Az Önkormányzat közszolgáltatás teljesítését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott módon ellenőrzi. A Közszolgáltató köteles a helyszíni ellenőrzés során a közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatói kötelezettségek teljesítésére vonatkozó információkat tartalmazó dokumentumokba az ellenőrzést végzőnek betekintést biztosítani, továbbá a közszolgáltatási beszámolóban nem jelzett tényekről adatot, elemzést szolgáltatni.

(2) A közszolgáltatás teljesítését érintő gazdálkodási és fejlesztési információkról a Közszolgáltató az Önkormányzat részére évente, a tárgyévet követő március 31-ig tájékoztatást nyújt.

10. § Az Önkormányzat:

a) a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához szükséges információkat a Közszolgáltató számára átadja;

b) a közszolgáltatás körébe nem tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységek közszolgáltatással történő összehangolását elősegíti;

c) a települési igények kielégítésére alkalmas hulladék gyűjtésére, szállítására, valamint kezelésére szolgáló helyeket és létesítményeket kijelöli.

6. A Közszolgáltató közszolgáltatással kapcsolatos jogai és kötelezettségei

11. § (1) Az ingatlantulajdonos bejelentését követően a Közszolgáltató az ingatlanon keletkező vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, 1.100 literes általa rendszeresített gyűjtőedényt 15 napon belül rendelkezésre bocsátja, és abból üríti, vagy a szolgáltatást a bejelentést követő szolgáltatási napon az ingatlantulajdonos saját, azonban a Közszolgáltató hulladékgyűjtő járművével kompatibilis edényzetéből üríti.

(2) A gazdálkodó szervezet ingatlantulajdonos és a közterület-használati hozzájárulás jogosultja kivételével az ingatlantulajdonos bejelentését követően a Közszolgáltató az ingatlanon keletkező elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtésére szolgáló, 1.100 literes általa rendszeresített gyűjtőedényt 15 napon belül rendelkezésre bocsátja, és abból üríti, vagy a szolgáltatást a bejelentést követő szolgáltatási napon az ingatlantulajdonos saját, azonban a Közszolgáltató hulladékgyűjtő járművével kompatibilis edényzetéből üríti.

(3) Az ingatlantulajdonos részére az ingatlanon keletkező elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladék gyűjtésére szolgáló, a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi forgalomban kapható műanyag zsákok megvásárlási lehetőségét a Közszolgáltató ügyfélszolgálatán, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint kereskedelmi partnerei segítségével egyéb helyeken biztosítja.

(4) A Közszolgáltató a közterület-használati hozzájárulás jogosultjának bejelentését követően az ingatlanon keletkező vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló, 1.100 literes általa rendszeresített gyűjtőedényt 15 napon belül rendelkezésre bocsátja. A közterület-használati hozzájárulás jogosultjával a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés megkötését 15 napon belül a szerződéstervezet megküldésével kezdeményezi.

(5) Amennyiben az ingatlantulajdonos költségvetési szerv, gazdálkodó szervezet, a közterület-használati hozzájárulás jogosultja, az ingatlanon várhatóan keletkező települési vegyes hulladék mennyiségnek megfelelő e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, és azt Közszolgáltató észleli, akkor a Közszolgáltató köteles részére az észlelést követő 15 napon belül bejelentésének pótlására felszólítást küldeni, továbbá a közterület-használati hozzájárulás jogosultjával a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés megkötését is kezdeményezni.

(6) *  Ha az ingatlantulajdonos e rendelet szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a Koordináló szerv - az ingatlantulajdonos egyidejű írásbeli értesítése mellett - az ingatlanon lévő lakóegységenként vagy gazdálkodó egységenként, intézményenként minimálisan 1 db 110 literes, vagy az ingatlantulajdonos által ténylegesen kihelyezett hulladékmennyiségnek megfelelő gyűjtőedény heti egyszeri ürítését vélelmezi és ennek megfelelő díjat számláz, addig az időpontig, ameddig az ingatlan tulajdonosa a bejelentési kötelezettségét nem teljesíti.

12. § (1) A Közszolgáltató az ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátott és rendeltetésszerűen használt gyűjtőedények szükség szerinti javításáról, cseréjéről és esetleges pótlásáról az ingatlantulajdonos bejelentése alapján gondoskodik.

(2) A Közszolgáltató az általa rendszeresített és közterületen kihelyezett hulladékgyűjtő edények tisztításáról, fertőtlenítéséről szükség szerint - de legalább kéthavonta - gondoskodik.

(3) Közszolgáltató köteles az üdülőingatlan tulajdonosok részére minden év március 1. napjáig eljuttatni a hulladékgyűjtő zsákokat, vagy az azok ellenértékét tartalmazó belföldi postautalványt, valamint egy tájékoztatót a hulladékgyűjtő zsákok átvételének helyéről és módjáról. Az edényzettel rendelkező üdülőtulajdonosok edényeinek első ürítése minden év március 15. napjáig történik, utolsó ürítése minden év október utolsó szemétszállítási napján történik.

13. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátásához szükséges:

a) engedélyeket, minősítéseket megszerzi;

b) rekultivációs, és jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt egyéb pénzügyi fedezetet folyamatosan biztosítja;

c) mennyiségű és minőségű járművet, gépet, eszközt, berendezést biztosítja és fenntartja, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakembert alkalmazza;

d) fejlesztéseket és karbantartásokat elvégzi legalább a közszolgáltatási díjban elismert fejlesztési hányad erejéig.

(2) A Közszolgáltató:

a) a közszolgáltatás teljesítésével összefüggően közszolgáltatási tevékenységéről negyedévente közszolgáltatási tájékoztatót és évente közszolgáltatási beszámolót készít, továbbá a közszolgáltatási tájékoztatót - a tárgyi negyedévet követő 30 napon belül - a közszolgáltatási beszámolót minden év március 31. napjáig az Önkormányzat részére megküld. A közszolgáltatási beszámoló tartalmi és formai követelményeit a közszolgáltatási szerződés határozza meg;

b) a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervének és egyéb, közszolgáltatást érintő fejlesztési terveinek elkészítése során az Önkormányzattal együttműködik, és a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervét - a környezetvédelmi hatóság vagy OHÜ által történő elfogadását követő 30 napon belül - az Önkormányzatnak megküldi;

c) a fogyasztók számára a jogszabályi előírásoknak megfelelő ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet;

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez kapcsolódóan az elvégzett, vagy felajánlott közszolgáltatás díját az ingatlantulajdonostól e rendeletben meghatározottak szerint beszedi.

14. § * 

7. Az ingatlantulajdonos közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei

15. § Az ingatlantulajdonos az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatást - ha a fogyasztó kérelmére a Közszolgáltatóval másként nem állapodnak meg - az e rendeletben meghatározott gyakorisággal igénybe veszi és a közszolgáltatás körébe tartozó hulladékait a Közszolgáltató részére rendszeresen átadja.

16. § (1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért díjat fizet.

(2) Az ingatlantulajdonost nem terheli az (1) bekezdésben foglalt díjfizetési kötelezettség az olyan beépítetlen ingatlana tekintetében, ahol senki sem tartózkodik és ezért ott települési vegyes hulladék nem keletkezik.

(3) Az ingatlantulajdonos köteles bejelenteni a hulladékgazdálkodási szolgáltatás szüneteltetését a (2) bekezdés szerinti ingatlan esetében is.

17. § (1) A természetes személy ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak bejelentést tesz az ingatlanon lakók vagy ott rendszeresen tartózkodók számának az ingatlanon várhatóan keletkező települési vegyes hulladék mennyiségére kiható változása esetén, e rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal.

(2) A nem természetes személy ingatlantulajdonos, valamint az egyéni vállalkozó a közszolgáltatás kötelező igénybevételére vonatkozó bejelentést tesz a Közszolgáltató részére, e rendelet 2. melléklete szerinti tartalommal.

(3) Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak 15 napon belül bejelenti, ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok - különösen a közszolgáltatásba újonnan történő bekapcsolódás - folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik.

(4) A közterület-használati hozzájárulás jogosultja a Közszolgáltatóval egyedi szerződést köt a közszolgáltatás hatálya alá tartozó települési hulladékának elszállítására és kezelésére.

18. § (1) Felfüggeszthető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken előreláthatóan legalább 30 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt hulladék sem keletkezik.

(2) A felfüggesztésre vonatkozó igényt az ingatlantulajdonos írásban bejelenti a Közszolgáltatónak, a felfüggesztés kívánt kezdő időpontja előtt, azt legalább 30 nappal megelőzően.

(3) Ha a felfüggesztés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlantulajdonos ezt írásban, haladéktalanul bejelenti a Közszolgáltatónak.

(4) Amennyiben a felfüggesztés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy az ingatlantulajdonos egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, az ingatlantulajdonos pedig a közszolgáltatási díjat megfizeti.

19. § (1) Amennyiben az ingatlantulajdonos nem saját edényzetét, hanem a Közszolgáltató által biztosított edényzetet vesz igénybe, az ingatlantulajdonos vagy meghatalmazottja a Közszolgáltató tulajdonát képező hulladékgyűjtő edényt átveszi, és a birtokbavételt aláírásával igazolja.

(2) Az ingatlantulajdonos gondoskodik az általa birtokba vett hulladékgyűjtő edények rendeltetésszerű használatáról, őrzéséről, rendszeres tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, valamint környezetük tisztántartásáról.

(3) A gyűjtőedény rendeltetéstől eltérő használata, eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárért az ingatlantulajdonos a polgári jog szabályai szerint felel, a Közszolgáltató a kár észlelését követő 30 napon belül írásban felszólítja az ingatlantulajdonost a kár megtérítésére.

8. A közterület-használati hozzájárulás jogosultjával megkötendő egyedi szerződés

20. § (1) A közterület-használati hozzájárulás jogosultjával megkötendő, közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés nem helyettesíti, és nem pótolja az Önkormányzat, mint tulajdonos hozzájárulását a rendeltetéstől eltérő közterület használathoz.

IV. Fejezet

A közszolgáltatás díj megfizetésének módja

9. A közszolgáltatási díj megfizetése

21. § (1) *  A közszolgáltatási díj megfizetésére a vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak.

(2)-(6) * 

V. Fejezet

A közszolgáltatás keretében történő hulladékgyűjtés

10. A hulladék gyűjtésre vonatkozó általános szabályok

22. § (1) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet, az ingatlantulajdonos a Közszolgáltató felhívására az edényt üríthetővé és használhatóvá teszi.

(2) Nem helyezhetőek el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe az alábbi újrahasznosítható hulladékok:

a) papír,

b) műanyag,

c) fém.

(3) Nem helyezhető el a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe kerti biohulladék.

(4) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben folyékony, mérgező, tűz - és robbanásveszélyes anyag, vagy egyéb olyan anyag, amely veszélyeztetheti a gyűjtést végző személyek vagy mások életét, testi épségét, egészségét.

(5) Nem helyezhető el a gyűjtőedényben továbbá települési hulladéknak nem minősülő hulladék, különösen építési és bontási hulladék, állati tetem, valamint hulladékudvaron gyűjthető elektromos, elektronikai és veszélyes hulladék.

23. § (1) Az ingatlantulajdonos a saját vagy közszolgáltató által rendelkezésére bocsátott gyűjtőedényzetét az ingatlan területén belül tárolhatja.

(2) Gyűjtőedényt közterületen elhelyezni vagy tartósan tárolni kizárólag a közterület-használatra vonatkozó jogszabályok megtartásával, az ott szabályozott engedély vagy közterület-használati hozzájárulás alapján lehet.

(3) A Közszolgáltató a közszolgáltatás végzéséhez szükséges konténert közterületen a konténer hulladékkal való megtöltéséig elhelyezheti, azt követően haladéktalanul elszállítja.

(4) Az ingatlantulajdonos az átvett gyűjtőedényeket a hulladék elszállítása céljából a Közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen, a gyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezi.

(5) Az ingatlantulajdonos a gyűjtőedényt, a kerti biohulladékok gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtő zsákot, és a legfeljebb 1 méteresre darabolt, összekötözött faágakat legfeljebb a szállítási napot megelőző napon, 20 órától helyezi ki a közterületre, kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést. Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatóval ettől eltérő megállapodást is köthet.

(6) Ha az ingatlantulajdonos a gyűjtőtartály tárolási helyéről a gyűjtőedényt ürítésére való átadásának helyére történő mozgatás és visszaszállítás céljából a Közszolgáltatót kívánja igénybe venni, akkor azt a Közszolgáltató felé írásban jelzi. A többletszolgáltatásról a felek külön megállapodást kötnek.

(7) Az ingatlantulajdonos - a közszolgáltatás körébe tartozó - települési hulladékát kizárólag a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a kerti biohulladékok és elkülönítetten gyűjtött hulladékok esetében gyűjtőzsákban helyezi el.

(8) Az ingatlantulajdonos a hulladékot a gyűjtőedényben, kerti biohulladékok esetében a hulladékgyűjtő zsákban úgy helyezi el, hogy az, az edény, zsák mozgatásakor, valamint a gyűjtőedény ürítésekor ne szóródjon, továbbá a gépi ürítést ne akadályozza. Az ingatlantulajdonos a hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelét a közterület szennyezésének elkerülése érdekében lecsukott állapotban tartja.

(9) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, és összekötözött faág, lomtalanításkor kihelyezett lom hulladék nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat és elhelyezése egyébként nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(10) Tilos a kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművekkel oly módon elzárni, amely a gyűjtőedényeknek a Közszolgáltató által kialakított módon történő ürítését akadályozza.

(11) Tilos a szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedényekből a hulladék kiszórása, a közterület szennyezése.

24. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás keretében a hulladék elszállítását megtagadhatja, ha:

a) az nem a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített vagy nem a Közszolgáltatótól átvett gyűjtőedényben kerül kihelyezésre;

b) a kerti biohulladék esetén nem a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi forgalomban kapható műanyag zsákban kerül kihelyezésre, vagy a vastagabb faágak 1 méteresnél nagyobb darabokban vagy nem összekötözve kerülnek kihelyezésre;

c) a kihelyezett gyűjtőedény a Közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel az ingatlantulajdonosnak felróható okból nem üríthető;

d) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, ártalmatlanítás során veszélyeztetheti a környezetet;

e) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, vagy nem minősül települési hulladéknak;

f) a kihelyezett gyűjtőedény az e rendeletben meghatározott maximális tömeget meghaladó hulladékot tartalmaz;

g) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, és a gyűjtőedény ürítése a környezet szennyezése, a hulladék szóródása nélkül nem lehetséges;

h) gyűjtőedény nem a szerződésnek megfelelő méretet jelölő tárgyévi matricát tartalmaz, vagy nincs rajta az adott évre szóló matrica. A többlet hulladék nem a szolgáltató által forgalmazott zsákban került kihelyezésre.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a Közszolgáltató a szállítást megtagadja, és az (1) bekezdés szerinti megtagadási okok legalább háromszori előfordulás esetén az ingatlantulajdonost írásban értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.

11. A vegyes hulladék gyűjtése

25. § (1) A közszolgáltatás által ellátandó területre rendszeresített, akár az ingatlantulajdonos, akár a Közszolgáltató tulajdonában álló szabványos gyűjtőedények típusát, minimális térfogatát, darabszámát a Közszolgáltató úgy állapítja meg, hogy a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az ingatlanon képződő hulladék mennyiségéhez, figyelembe véve

a) a településen képződő vegyes hulladék fajlagos mennyiségét,

b) az ingatlant használók számát,

c) az ürítési, elszállítási gyakoriságot, valamint

d) az elkülönítetten gyűjtött hulladék mennyiségét (ha az ingatlanon a települési hulladékot elkülönítetten gyűjtik)

amelynek során lehetőség szerint figyelembe veszi az ingatlantulajdonos igényeit is.

(2) A vegyes hulladék ürítésének minimális gyakorisága heti egy alkalom.

12. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés

26. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező papír, műanyag és fém hulladékokat rendelkezésre bocsátott vagy saját tulajdonú hulladékgyűjtő edényekbe vagy erre a célra rendszeresített zsákokba az alábbiak szerint külön gyűjti úgy, hogy:

a) a papírhulladékot a kék színű, vagy kék fedéllel ellátott gyűjtőedénybe, vagy zsákba, vagy kötegelve;

b) a műanyag, tetra pack valamint a fém hulladékot együttesen a sárga színű, vagy sárga fedéllel ellátott gyűjtőedénybe, vagy zsákba helyezi.

(2) *  Az elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag, tetra pack és fém hulladékokat tartalmazó gyűjtőedények ürítésének minimális gyakoriságát a közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A Közszolgáltató az ürítések gyakoriságát igény szerint növelheti.

(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az ürítésre előkészített elkülönítetten gyűjtött hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény tartalmát akkor is, ha azok ürítésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.

(4) Amennyiben a gyűjtőedényben, vagy zsákban nem a megfelelő elkülönítetten gyűjtött hulladék került elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató az ürítést megtagadhatja.

(5) A Közszolgáltató a (4) bekezdés szerinti megtagadási ok legalább háromszori előfordulása esetén az ingatlantulajdonost írásban értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.

27. § (1) Az ingatlantulajdonos a települési hulladék részét képező kerti biohulladékokat külön gyűjti úgy, hogy:

a) a lombot, kaszálékot, nyesedéket, vékony gallyakat a Közszolgáltató logójával ellátott, kereskedelmi forgalomban kapható - műanyag zsákba,

b) a vastagabb faágakat legfeljebb 1 méteresre darabolva, összekötve a lakókörzetre érvényes zöldhulladék gyűjtés napján helyezi ki.

(2) *  Az elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladék elszállítási gyakoriságát a közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A Közszolgáltató a kerti biohulladékok elszállításának gyakoriságát igény szerint növelheti.

(3) A Közszolgáltató elszállítást megelőzően ellenőrizheti az előkészített elkülönítetten gyűjtött kerti biohulladék gyűjtésére szolgáló zsák tartalmát akkor is, ha azok gyűjtésére a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonos ingatlanán vagy telephelyén belül kerül sor.

(4) Amennyiben a zsákban nem biohulladék került elhelyezésre, akkor a Közszolgáltató az ürítést, elszállítást megtagadhatja.

(5) A Közszolgáltató a (4) bekezdés szerinti megtagadási ok legalább háromszori előfordulása esetén az ingatlantulajdonost írásban értesíti a hulladék elszállítása megtagadásának tényéről és okáról, és felszólítja a megtagadáshoz vezető ok vagy okok megszüntetésére.

13. Hulladékgyűjtő szigetek

28. § (1) A Közszolgáltató által létesített és üzemeltetett hulladékgyűjtő szigetekre történő hulladék szállításáról az ingatlantulajdonos gondoskodik.

(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a hulladékgyűjtő szigeten - a Közszolgáltató előírásaira is tekintettel - úgy kell elhelyezni, hogy azok a műanyag, tetra pack és fém hulladékot leszámítva ne keveredjenek, és a környezetet ne szennyezzék.

(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló hulladékgyűjtő szigetek használatának rendjét a Közszolgáltató honlapján közzéteszi.

(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elhelyezésére szolgáló szabványos gyűjtőedények elhelyezéséről, az edények ürítéséről, karbantartásáról, a gyűjtőedények, gyűjtőszigetek és környékük tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről a Közszolgáltató gondoskodik.

14. Lom hulladék gyűjtése

29. § (1) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató évente egy alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása nélkül gondoskodik.

(2) A közszolgáltatás keretében a Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagydarabos, lom hulladékot szállítja el.

(3) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:

a) építési és bontási hulladék;

b) gumiabroncs hulladék;

c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;

d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;

e) veszélyes hulladék;

f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;

g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém hulladék;

h) kerti biohulladék.

(4) A lom hulladék elszállítás házhoz menő rendszerben történik. Az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatóval előre egyeztetett időpontban, járatba illesztve teheti ki az ingatlan előtti közterületre elszállítás céljából évente egy alkalommal, 3 m3 mennyiséget meg nem haladó nagydarabos háztartási hulladékát.

(5) Az elszállítandó lom hulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

30. § *  (1) Természetes személy ingatlantulajdonos a háztartásában keletkező elkülönítetten gyűjtött veszélyes és elektronikai hulladékát az évente kijelölt időpontban a Közszolgáltató részére átadhatja.

(2) Közszolgáltató az ingatlantulajdonost írásban értesíti a veszélyes és elektronikai hulladékgyűjtés időpontjáról és helyszínéről.

15. Elhagyott hulladék elszállítása

31. § (1) Ha az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló közterületen elhagyott, vagy azon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék korábbi birtokosa vagy tulajdonosa a hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó Ht. szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladék elszállításáról és kezeléséről a Közszolgáltató a közszolgáltatási szerződés keretein belül külön díj felszámítása mellett gondoskodik.

(2) Az elhagyott hulladék elhagyásáért felelős személynek a hulladék elszállítását követően történő ismertté válása esetén az Önkormányzat a felelős személytől követelheti az elszállítás díját közösségellenes magatartás egyidejű megállapítása esetén is.

VI. Fejezet

A közszolgáltatás keretében történő hulladékgazdálkodás

16. Hulladékok szállítása

32. § (1) A Közszolgáltató a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék elszállításához az egyes hulladékfajták átvételére alkalmas felépítménnyel rendelkező járművet, eszközt használ.

(2) A Közszolgáltató a településen lévő főútvonal mentén a hulladékgyűjtést lehetőség szerint 7 óra előtt befejezi.

(4) A Közszolgáltató a hulladékgyűjtés időpontjainak változásáról az ingatlantulajdonost a változás bekövetkeztét megelőzően legalább 15 nappal írásban értesíti.

(5) Rendkívüli időjárás esetén a hulladékgyűjtés átmeneti változása, szüneteltetése esetén a Közszolgáltató az ingatlantulajdonosokat honlapján és elektronikus média útján haladéktalanul értesíti.

(6) A Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot a vegyes hulladéktól elkülönítve, külön erre alkalmas felépítménnyel rendelkező járművel szállítja el az előkezelő, hasznosító telephelyre.

VII. Fejezet * 

17-18. * 

33-36. § * 

VIII. Fejezet

Általános jogi felelősség

37-41. § * 

IX. Fejezet

Záró rendelkezések

42. § (1) E rendelet 2014. július hónap első napján lép hatályba.

43. § * 

1. melléklet a 7/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez * 

A természetes személy ingatlantulajdonos Közszolgáltató részére történő bejelentése tartalmazza:

1. ügyfélazonosító (meglévő Ügyfél esetén)

2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; lakcíme; anyja leánykori neve; születési helye és ideje; e-mail címe; telefonszáma)

3. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.)

4. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

5. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

6. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése)

7. A megrendelt tartály(ok) adatai (60 literes/db 80 literes/db 110 literes/db 120 literes/db 240 literes/db 1100 literes/db)

8. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)

9. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 30 nap/mindig a hónap első napja)

10. Csatolandó dokumentumok (Adás-vételi szerződés/tulajdoni lap/bérleti szerződés másolata)

2. melléklet a 7/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez * 

A nem természetes személy ingatlantulajdonos és egyéni vállalkozó Közszolgáltató részére történő bejelentése tartalmazza:

1. Ügyfélazonosító (meglévő Ügyfél esetén)

2. Ügyfél azonosítói (Ügyfél neve; adószáma; cégjegyzék/nyilvántartási/regisztrációs száma; bankszámlaszáma)

3. Kapcsolattartó azonosítói (Kapcsolattartó lakcíme; e-mail címe; telefonszáma)

4. Fogyasztási hely azonosítói (Fogyasztási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.)

5. Számlázási cím azonosítói (Számlázási hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

6. Levelezési cím azonosítói (Levelezési hely címe; irányítószám, település neve; közterület megnevezése; közterület típusa; tömb, lépcsőház, emelet, ajtó, hrsz.; postafiók)

7. Az ügy típusa (Új megrendelés/További tartály megrendelése)

8. A megrendelt tartály(ok) adatai (60 literes/db 80 literes/db 110 literes/db 120 literes/db 240 literes/db 1100 literes/db. Gazdálkodó szervezeteknek a Közszolgáltató közszolgáltatás keretében szelektív hulladékgyűjtő tartályt nem biztosít.)

9. A kívánt ürítési gyakoriság (min. 1 alkalom/hét)

10. A szolgáltatás igénybevételének kezdete (a megrendeléshez szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 30 nap/mindig a hónap első napja)

11. Csatolandó dokumentumok (Adás-vételi szerződés/tulajdoni lap/bérleti szerződés/cégkivonat/vállalkozói igazolvány/aláírási címpéldány másolata)

3. melléklet a 7/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez * 

Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén rendszeresített gyűjtőedény méretek:

- 60 literes gyűjtőedény;

- 80 literes gyűjtőedény

- 110 literes gyűjtőedény;

- 120 literes gyűjtőedény;

- 240 literes gyűjtőedény;

- 1100 literes gyűjtőedény.