Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában lévő feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről az alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra és a költségvetési szervekre.

2. § (1) Az Önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: Polgármesteri Hivatal

(2) Önállóan működő költségvetési szervek:

a) Kispatak Óvoda

b) Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár

c) Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat (2015.április 1-től)

(3) Az (1) (2) bekezdésben felsorolt intézmények e rendeletben külön-külön címet alkotnak.

(4) Az Önkormányzat bevételi-kiadási összesítő adatait teljes körűen az 1. számú melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal valamint a költségvetési szervek 2015. évi költségvetésének

a) halmozott bevételi főösszege 3.396.539 ezer Ft

b) halmozott kiadási főösszege 3.396.539 ezer Ft

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.

I. A költségvetési bevételek

4. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszegek kiemelt előirányzatonkénti részletezését az önkormányzat vonatkozásában a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2015. évben tervezett felhalmozási bevételeit a 2.2 számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások részletezését a 3. számú melléklet, intézményenkénti bontását a 3/A-E melléklet tartalmazza.

II. A költségvetési kiadások

5. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási főösszegek kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 4. számú melléklet, a Polgármesteri Hivatal és az alá tartozó költségvetési szervek külön-külön 4/A-E számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2015-ben tervezett felhalmozási kiadásait a 4.2. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az egyéb működési célú támogatásokat, kiadásokat a 8. számú melléklet, a felhalmozási célú pénzeszköz-átadásokat a 8/a számú melléklet tartalmazza.

III. Általános és céltartalékok

7. § (1) Az Önkormányzat

a) általános tartaléka 7.000 ezer Ft

b) céltartaléka 41.150 ezer Ft

(2) Az év közbeni működési-gazdálkodási gondok enyhítésére, a nem tervezett kötelezettségek forrása az általános tartalék. Az általános tartalékból 1.000 ezer forint a Polgármester, 1.000 ezer forint a Jegyző által szabadon felhasználható keret.

8. § A megállapított bevételek és jóváhagyott kiadások várható teljesüléséről elkészült előirányzat-felhasználási ütemtervet (likviditási terv) a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § Az önkormányzat fennálló hiteleit és a kibocsátott kötvény állományát a 9. számú melléklet tartalmazza.

10. § Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.

IV. A költségvetési létszámkeret

11. § (1) A Képviselő-testület az engedélyezett álláshelyek megosztását az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti bontásban a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) Az engedélyezett álláshelyek számának módosítására a Képviselő-testület jogosult.

(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(4) A közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére a törvényi felhatalmazások alapján, az alábbi béren kívüli juttatások kerülnek biztosításra:

- munkavállalók és közalkalmazottak részére havi nettó 12.200.-Ft/fő béren kívüli juttatás formájában,

- a köztisztviselői jogviszonnyal rendelkezők részére évi bruttó 200.000.-Ft/fő keretösszeg.

(5) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében leírt illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű és a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében egyaránt 20%.

V. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk, törekedve a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási és számviteli szabályok maradéktalan betartására az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Felhatalmazást kap a Polgármester, a Jegyző, valamint a költségvetési szervek vezetői a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetésben jóváhagyott feladatok csak akkor valósíthatók meg, ha finanszírozásuk megoldható, a fedezet a forrás oldalon rendelkezésre áll.

13. § (1) A Polgármester az Áht. 34. § (2) bekezdés szerint az Önkormányzat bevételeit és kiadásait módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre esetenként 5 millió forint értékhatárig.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül - beleértve az álláshelyeket is - kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatát a költségvetési szerv felügyeletét ellátó szerv felülvizsgálja.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.

(4) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.

14. § (1) A költségvetési szervek a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult.

15. § A Polgármester előterjesztésére a végrehajtott és bejelentett előirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosíthatja, figyelemmel a következőkre

a) az első félévben az előző évi pénzmaradvány elfogadását követően, a féléves beszámoló időpontját megelőzően,

b) a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelőzően szeptember 30-i állapotnak megfelelően;

c) az éves beszámoló készítését megelőzően december 31-i állapotnak megfelelően.

16. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket, az éves költségvetésében meghatározott célokra és módon.

17. § (1) Az Önkormányzat által támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek a támogatási szerződésben, valamint az Áht.-ban meghatározott módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról.

(2) A támogatás csak a támogatási szerződés megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész és véghatáridejét.

18. § A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok, (pl. létszám, stb,) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, továbbá kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

19. § Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

VII. Vegyes és átmeneti rendelkezések

20. § Felhatalmazást kap a Polgármester a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 20 M Ft értékhatárig.

21. § Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített betétként történő elhelyezéséről a polgármester dönt.

Záró rendelkezések

22. § Ezen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kiszelné Mohos Katalin Papp István
polgármester jegyző

1. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

2.2. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

3/A-E. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

4/A-E. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

4.2. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

8/a. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet az 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére
//