Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a kegyeleti eljárásról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a település érdekében huzamos időn keresztül kifejtett felelősségteljes, áldozatos, kiemelkedő munkát végzett személy halála esetén jelen rendeletben meghatározottak szerint részesíti kegyeleti eljárásban az elhunytat.

2. § A kegyeleti eljárás körébe tartoznak az alábbiak:

a) saját halottá nyilvánítás vagy

b) a temetés költségeihez történő hozzájárulás.

Saját halottá nyilvánítás

3. § (1) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a település saját halottjának tekinti elhunytakor a „Nagykovácsi Díszpolgára” (a továbbiakban díszpolgár) kitüntetés birtokosait.

(2) A polgármester az Önkormányzat saját halottjának nyilváníthatja az alábbi személyeket:

a) aki elhunytakor a képviselő-testület tagja volt,

b) akit elhunytát megelőzően legalább két ciklusban a képviselő-testület tagja volt,

c) az Önkormányzat intézményei - a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői kivételével - elhunyt dolgozóit.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyeknek az Önkormányzat saját halottjává nyilvánítására az önkormányzati képviselők, a jegyző vagy az intézményvezetők tehetnek javaslatot. A saját halottá nyilvánításról a javaslatot tevő személyek vagy saját kezdeményezésére a polgármester dönt.

(4) Saját halottá nyilvánítás esetén a temetés számlával igazolt költségeit, legfeljebb bruttó 250.000,- Ft összeghatárig az Önkormányzat viseli.

(5) A saját halottá nyilvánított elhunytnak a polgármester javaslata alapján díszsírhely adományozható, melyről a Képviselő-testület dönt. Az elhunyt díszpolgárnak az Önkormányzat ingyenes díszsírhelyet biztosít.

(6) A temetés megszervezésekor a hozzátartozók igényeit figyelembe kell venni.

(7) Saját halottá nyilvánítás esetén a Polgármesteri Hivatal épületén gyászlobogót kell elhelyezni és az önkormányzati újságban sajtóközleményt kell megjelentetni. Ezekről a feladatokról a polgármester gondoskodik.

(8) Amennyiben az elhunytat más szervezet is saját halottjának tekinti, Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata a temetési költségeket e szervezettel történő megegyezés szerinti arányban viseli.

A temetés költségeihez történő hozzájárulás

4. § (1) Az Önkormányzat saját halottjává nem nyilvánított, de Nagykovácsi érdekében jelentős érdemeket szerzett elhunyt személy temetési költségeihez a 3. § (3) bekezdésében meghatározott személyek javaslatára, a polgármester döntése alapján lehet hozzájárulni, amely az alábbiakat foglalhatja magában:

a) halálhírről szóló értesítés költségei,

b) halott szállítás költségei,

c) sírásás költsége,

d) koporsó vagy urna költsége,

e) a sírhely megváltásának költsége.

(2) A temetési költségekhez való hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg a bruttó 100.000,- Ft-ot.

Záró rendelkezések

5. § E rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

  Vissza az oldal tetejére