Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a közművesítési hozzájárulásról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdésében lévő feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területén az 4. számú mellékletben meghatározott utcákban ingatlanokra és azok tulajdonosaira.

Általános rendelkezések

2. § (1) A Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az általa megvalósított szennyvízhálózat megvalósítási költségeit e rendeletben meghatározott szabályok szerint az érintett ingatlanok tulajdonosaira közművesítési hozzájárulás formájában áthárítja.

(2) A fejlesztés által érintett ingatlanok tulajdonosai közművesítési hozzájárulást kötelesek fizetni:

a) az újonnan megépülő szennyvízhálózat kiépítéséért vagy

b) az Önkormányzat által korábban megvalósított szennyvízhálózatra történő utólagos rácsatlakozásért.

(3) Nem kell közművesítési hozzájárulást fizetni:

a) meglévő bekötővezeték felújítása, karbantartása, cseréje, rekonstrukciója esetén,

b) ha az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a szennyvízhálózatra történő csatlakozásért az ingatlan tulajdonosa jelen rendelet hatálybalépése előtt az Önkormányzat részére bármilyen jogcímen hozzájárulást fizetett és a megfizetést - hitelt érdemlően - igazolni tudja. A bármilyen jogcímen történt korábbi befizetés egy lakóegységre jutó érdekeltség egységnek megfelelő közművesítési hozzájárulás megfizetésével egyenértékű.

Közművesítési hozzájárulás

3. § (1) A közművesítési hozzájárulás alapja szennyvízelvezetés esetén a lakossági célú érdekeltségi egység.

(2) Az érdekeltségi egységre vonatkozóan a közművesítési hozzájárulás mennyiségi tényezőjét, szennyvízelvezetés esetén, a lakóegység (lakóház, ill. lakás) átlagos szennyvízkibocsátása, de minimum 0,5 m3/nap kibocsátás alapján kell megállapítani.

(3) A közművesítési hozzájárulás összegének nagyságát a (2) bekezdésben meghatározott érdekeltségi egység darabszáma és a hozzájárulás egy egységre jutó összegének szorzata adja. A hozzájárulás egy egységre jutó összegét e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Amennyiben az ingatlanon növekszik a szennyvízhálózatot igénybevevő lakóegységek száma vagy változik az ingatlan rendeltetési módja akkor ezt a körülményt az ingatlan tulajdonosa köteles a Polgármesternek írásban bejelenteni. Ebben az esetben a már meglévő és a létrejövő érdekeltségi egységek száma különbözetének, vagy a szennyvízkibocsátás növekedése mértékének figyelembe vételével a 6. §-ban foglaltak szerint a Polgármester meghatározza a közművesítési hozzájárulás mértékét.

4. § (1) A szennyvízhálózatra történő rácsatlakozási költségeket (tervezés, kivitelezés, vízmérő felszerelés stb.) a közművesítési hozzájárulás nem tartalmazza.

(2) A közművesítési hozzájárulás befizetéséről e rendelet 1. melléklete szerinti igazolást kell kibocsátani.

(3) A közművesítési hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság nem személyhez, hanem az érdekeltségi egységhez kötődik, a jogosultság az új tulajdonosra átruházható.

(4) A közművesítési hozzájárulást az ingatlan - a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatalának időpontjában - ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosának kell megfizetni. Közös tulajdon esetén ez történhet a tulajdoni hányadok szerint vagy a tulajdonosok megállapodása szerinti személy által.

5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa a szennyvízhálózatra történő utólagos rácsatlakozást a Polgármesternél e rendelet 2. melléklete szerinti kérelem kitöltésével és benyújtásával kezdeményezheti.

A közművesítési hozzájárulás megfizetésének szabályai

6. § (1) *  Amennyiben az érintett ingatlan tulajdonosa nem tartozik a 2. § (3) bekezdésének hatálya alá, a Polgármester az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján - Képviselő-testület által átruházott hatáskörben - határozatban dönt a közművesítési hozzájárulás mértékéről és a megfizetés módjáról.

(2) Az érintett ingatlan tulajdonosa a hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2016. március 1. napján lép hatályba.

Nagykovácsi, 2016. február 29.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. sz. melléklet

IGAZOLÁS
a közművesítési hozzájárulás megfizetéséről

Név: ...................................................................

Anyja neve: .......................................................

Lakcím: .............................................................

szám alatti lakos

Név: ...................................................................

Képviseletre jogosult: ........................................

Adószám: ...........................................................

Székhely: ...........................................................

gazdasági szervezet

a Nagykovácsi ............................................. utca, ..................... házszám ............................. hrsz-ú ingatlanon megvalósuló szennyvízelvezetés beruházáshoz szükséges szennyvíz-hálózat létesítése miatt, illetve a meglévő szennyvízhálózatra történő utólagos rácsatlakozás feltételeként

Nagykovácsi Nagyközség Polgármesterének ................ számú jogerős határozatában előírt .............................................. Ft, azaz ............................................................... forint összegű közművesítési hozzájárulást egy összegben ................ számú lakóegység tekintetében megfizette.

Kelt ................................., ......... év ................. hó ....... nap

P. H.

........................................
aláírás

2. sz. melléklet

KÉRELEM
Szennyvízhálózatra történő utólagos rácsatlakozáshoz

Alulírott

Név: ....................................................................................

Anyja neve: ........................................................................

Lakcím: ..............................................................................

Telefoni elérhetőség: .........................................................

Név: ...................................................................................

Képviseletére jogosult: ......................................................

Adószám: ...........................................................................

Székhely: .........................................................................

Telefoni elérhetőség: .......................................................

mint a Nagykovácsi ............................. utca .................. házszám ................. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kérem, hogy a nevezett ingatlan szennyvízelvezetésének a szennyvízhálózatra történő utólagos rácsatlakozása érdekében a közművesítési hozzájárulás összegét megállapítani szíveskedjen.

Nyilatkozom, hogy a fenti ingatlan lakóegységeinek száma: ............/ egyéb rendeltetés esetén a szennyvízkibocsátás mértéke: ............... m3/nap

Kelt ................................., ......... év ................. hó ....... nap

P. H.

........................................
aláírás

3. sz. melléklet

A közművesítési hozzájárulás egy egységre jutó összege

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata által a Zsíroshegyalja településrészen kiépített csatornahálózat költségeinek finanszírozására az érintett ingatlanok tulajdonosainak az alábbi közművesítési hozzájárulást kell az Önkormányzat számlájára befizetni:

A létesített közmű neve Fajlagos ár
szennyvíz törzshálózatra történő csatlakozás meglévő bekötővezeték esetén 27 000 Ft
(A fenti összeget a mindenkori hatályos ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adó terhel)

A közművesítési hozzájárulás fajlagos összege ingatlanonként 1 lakásra, illetve 0,5 m3/nap szennyvízterhelésre vonatkozik.

Amennyiben a bekötővezetékkel rendelkező ingatlanon egynél több lakás található, úgy az ingatlanra vonatkozó közművesítési hozzájárulás mértéke a fajlagos ár és a lakásszám szorzata.

Amennyiben az ingatlanon a lakótól eltérő funkciójú használat is található vagy tervezett, úgy az ingatlanra vonatkozó közművesítési hozzájárulás mértéke a fajlagos ár és a tényleges szennyvízterhelés (m3/nap) kétszeresének egész számra történő, felfele kerekített értékének szorzata. Ebben az estben is a lakás célú felhasználást 0,5 m3/nap értékkel kell figyelembe venni.

4. sz. melléklet

Vértes utca

Kültelek utca

Balta utca

Fűrész utca

Tölgy utca

Erdész utca

Erdész köz

Bükk utca

Gyertyán utca

Jegenye utca

Boróka utca

Kút utca

Kút köz

Mogyoró utca

Csille utca

Erdősétány utca

Domb utca

Mátra utca

Gerecse utca

Mecsek utca

Bakony utca

Kálvária sétány

Völgy utca

Hidegkúti út

Pilis utca

Turista út

Zsíroshegyi köz

Muflon utca

Vaddisznó utca

Farkas utca

Medve utca

Róka utca

Nyúl utca

Szarvas utca

Őzike utca

Kerekhegyi sétány

Ady E. utca 51-55.