Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. (továbbiakban: Kdt. tv.) 21. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Nagykovácsi Nagyközség közigazgatási területérén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelvezetést alkalmazó kibocsátóra, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.

Értelmező rendelkezések

2. § Az önkormányzati rendelet alkalmazásában:

a) kibocsátó: az a személy és szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmaz;

b) műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: az önkormányzat tulajdonában álló csatorna, amely műszaki kialakításánál és elhelyezkedését tekintve elérhetővé teszi a rácsatlakozást.

Az adó alanya

3. § A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a Kdt. tv. 11. § (1) bekezdésében meghatározottakra terjed ki.

Az adó alapja

4. § A talajterhelési díj alapját a Kdt. tv. 12. § (2) bekezdése határozza meg

Az adó mértéke

5. § A talajterhelési díj egységárának mértéke a Kdt. tv. 12. § (3) bekezdése szerint kerül meghatározásra.

A talajterhelési díj kiszámításának menete

6. § A talajterhelési díj kiszámításának menete a Kdt. tv. 3. számú melléklete szerint történik.

Mentességek, kedvezmények

7. § (1) Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a háztartásában egyedül élő személy, aki

a) időskorúak járadékában, vagy

b) aktív korúak járadékában részesül, avagy

c) rokkant, vagy súlyos fogyatékos.

(2) A mentességre való jogosultságáról a kibocsátó a bejelentés megtételével, illetve a bevallással egyidejűleg - az (1) bekezdés szerinti jogosultság megjelölésével - a tárgyévre vonatkozóan tesz nyilatkozatot.

(3) Jogosultságát az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben a járási hivataltól kapott megállapító határozattal igazolja.

(4) Jogosultságát az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben rokkantsági nyugdíjat megállapító határozattal, vagy az Országos Orvosszakértői Intézet által kiállított szakvéleménnyel, illetőleg fogyatékosságot megállapító határozattal kell igazolnia.

(5) 2016. december 31-ig mentességet kap a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a Zsíroshegyalja településrészen a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0015 projekt keretében közcsatorna hálózattal érintett ingatlan tulajdonosa.

A talajterhelési díj bevallása, megfizetése

8. § (1) A kibocsátó köteles a Kdt. tv. 11. §-a alapján talajterhelési díjat fizetni, amely csökkenthető a Kdt. tv. 14. §-ban meghatározott esetben.

(2) A talajterhelési díj megfizetése az önadózás szabályai szerint a kibocsátó állapítja meg, vallja be és fizeti meg. A 7. § (5) bekezdésében meghatározott mentességet igénybe vevő kibocsátó bevallási kötelezettségét nem érinti a mentesség igénybe vétele.

(3) A talajterhelési díj bevallási kötelezettségét a kibocsátó az 1. mellékletben foglalt bevallási nyomtatványon teljesíti.

(4) A talajterhelési díj bevallására és megfizetésére a rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Kdt. tv. 21/A. §-a az irányadó.

(5) A talajterhelési díj bevallására, megfizetésére az ahhoz kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításhoz és a beszedéshez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására a rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) A talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, mely a Kdt. tv. 21/B. §-ban foglaltak szerint használható fel.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ezen rendelet 2016. április 5. napján lép hatályba.

(2) * 

Nagykovácsi, 2016. április 04.

Kiszelné Mohos Katalin
polgármester
Papp István
jegyző

1. sz. melléklet

BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz

Benyújtandó Nagykovácsi Nagyközség Adóhatóságához

201.... évről

I. A díjfizető (kibocsátó):

a) Neve: ...........................................................................................................................................

b) Születéskori neve: .......................................................................................................................

c) Születési helye és ideje: ............................................... Anyja neve: ..........................................

d) Lakcíme / székhelye: ..................................................................................................................

e) Levelezési címe: .........................................................................................................................

f) Adóazonosító jele: .............................................. telefonszáma: .................................................

g) adóigazgatási száma: ..................................... statisztikai számjele: ..........................................

h) Számláját vezető pénzintézet neve: ............................................................................................

i) Bankszámlaszáma (valamennyi): ................................................................................................

II. Nagykovácsi területén lévő, díjfizetéssel érintett ingatlan:

a) Címe: ..........................................................................................................................................

b) Helyrajzi száma: ....................................... az ingatlanon található vízórák száma: ...................

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):

Neve (cégneve): ..............................................................................................................................

Születési helye: ........................................................... ideje: .......... év ....................... hó ...... nap

Anyja születési családi és utóneve: .................................................................................................

Levelezési címe: ....................................................................................................... város, község

............................... közterület ................... közterület jelleg ..... hsz. .... ép. .... lh. .... em. .... ajtó

Az önkormányzati rendeletben foglalt, természetes személyre vonatkozó díjmentességi feltétel bejelentése*

- Időskorúak járadékában részesül.

- Aktív korúak ellátásában részesül.

- Rokkant, vagy súlyos fogyatékos

* Figyelem! Jogosultság fennállása esetén a megfelelő négyzetbe X-et kell tenni. A kibocsátónak a talajterhelési díjmentességre való jogosultságot - a bevallás mellékleteként benyújtott igazolásokkal - hitelt érdemlően igazolnia kell. (pl. rokkantsági nyugdíjat megállapító határozat, fogyatékosságot megállapító határozat) A bevallás és az igazolások csatolása nélkül a mentesség nem érvényesíthető. A fenti bejelentés csak a tárgyévre vonatkozik.

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség: (Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány-vízmennyiséget kell beírni!)

.................... m3

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:

.................... m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége: .................... m3

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:

.................... m3

5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.; 3.; 4. sorok összegével):

.................... m3

6. A talajterhelési díj egységmértéke:

1200 Ft/m3

7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)

8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor)

.................... Ft

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:

.................... Ft

10. Fizetendő talajterhelési díj: ................................... Ft

* Figyelem! A 3. pontban szereplő, díjalap csökkentőként figyelembe vett tételek valódiságát a bevalláshoz csatolt, szippantást igazoló számlákkal hitelt érdemlően igazolni kell!

A 10. pontban szereplő összeget kell megfizetnie Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

11600006-00000000-13499211 számú számlájára

Kibocsátónak a díjkötelezettséggel kapcsolatos egyéb közlendője, nyilatkozata:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt................................................ hely, 201..... év ........................ hó ......... nap

..................................................................
Díjkötelezett (Kibocsátó)
cégszerű aláírása

Csatolt iratok:

Szippantási számlák (eredeti): .............. db

Díjmentességet igazoló iratok másolata: ............. db

Tisztelt Ügyfelünk!

A törvényi szabályozás szerint az önkormányzat a beszedett talajterhelési díjat a környezetvédelmi alapjában elkülönítve köteles kezelni, és azt kizárólag környezetvédelmi célokra használja fel.

Így addig is amíg a csatornahálózatra nem köt rá, díjbefizetésével járul hozzá Nagykovácsi környezetvédelmi céljainak megvalósításához.

Önkormányzati Adóhatóság